Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. liepos 17 d., antradienis

Dalykai kuriuos išmokau 1d. Kas gali tikėtis dieviško išgydymo?

John Fenn, 2018 m. birželio  29d.
Sveiki,                

Manau, kad yra gerai atsakant į praeitą seriją pakalbėti daugiau apie tai, kada tikėtis dieviško išgydymo, arba kada tai priklauso nuo mūsų tikėjimo. Išgydymus evangelijose  galime suskirstyti į šias dvi  dalis: ar tas išgydymas  suvereni Dievo valia, ar jie gavo išgydymą dėl savo tikėjimo.

Šiandien mus domina tie, kai Jėzus pripažino, kad dalyvavo jų tikėjimas. Aš turiu seriją „Išgydymo mokykla“, ten išsamiai aiškinu apie jų tikėjimą, ir kaip kartais Viešpats nukreipia juos tokiu būdu, kad jų tikėjimas pasireikštų, ir tai  veda į išgydymą, tai gali būti įdomu tolimesnėms įžvalgoms. Pažiūrėkime keletą tų atvejų:

1)  Šimtininko tarnas Mato 8:5-13 ir Luko7:1-10

Šitas žmogus suprato valdžią, nenorėdamas, kad Jėzus ateitų  iki Jo durų, prašė Jo tik ištarti išgydymo žodį :“ Nes aš taip pat esu paklusnus valdžiai“. Jėzus pasakė, kad Jis nerado tokio tikėjimo visame Izraelyje.

Jis suprato ir valdžią ir asmeninio pažado dėl išgydymo jėgą.  Tie, kuriems reikia  išgydymo,  
turi gauti  asmeninį pažado iš Viešpaties dėl jų išgydymo. Aš siūlau  padaryti to pažado gavimą svarbiausiu dalyku, investuoti į tai savo laiką ir pastangas ir pasilikti prieš Jį tol, kol Jis duos jums žodį apie tai.

2)  Moteris su kraujoplūdžiu Mato 9:20-22, Morkaus 5:25-34, Luko 8:43-48

Evangelija pagal Morkų pateikia mums  daugiausia detalių eil. 27-28 „27 Išgirdusi apie Jėzų, ji prasispraudė iš minios galo ir prisilietė prie Jo apsiausto.
28 Mat ji kalbėjo: „Jeigu paliesiu bent Jo drabužį – išgysiu!“ Ir staiga kraujoplūdis liovėsi…”

Kai ji išgirdo, kad tai buvo Jėzus, tada pradėjo veikti jos tikėjimas. Ji turėjo apreiškimą girdėdama apie Jo kitus stebuklus, kad ir ji bus išgydyta. Ji turėjo tą apreiškimą savo viduje, ir  elgėsi pagal tai. Jėzus pasakė: “ Tavo tikėjimas išgydė tave“.

3)Mato 9:27-31 sutinkame du aklus vyrus

Jie vadino Jėzų Dovydo Sūnumi, taip vadinamas buvo Mesijas. Kai tik mes sutinkame žmones, kurie kreipdavosi į Jėzų Dovydo Sūnumi, Jis sustodavo. Taip pat kiekvieną kartą Jis tikrindavo juos, ar jie tai sako todėl, kad taip įprasta buvo sakyti, ar iš tiesų tiki, kad Jis yra Dovydo Sūnus, Mesijas. Jei jie pademonstruodavo tikrą apreiškimą, kad Jis yra Mesijas, Jis atsakydavo į jų tikėjimą. Tie du akli vyrai yra pirmi iš trijų pavyzdžių, kuriuos mes pasižiūrėsime, kai į Jėzų buvo kreipiamasi „Dovydo Sūnau“.

Kai tie 2 vyrai pritraukė Jėzaus dėmesį vadindami Jį Dovydo Sūnumi, Jėzus juo išbandė:“ Ar jūs tikite, kad aš galiu tai padaryti?“ Kai jie atsakė: “ Taip, Viešpatie.“ Būtent tai Jėzui ir reikėjo sužinoti - Jie vadino Jį Viešpačiu. Jo atsakymas reiškė jų tikėjimo pripažinimą: „Tebus jums pagal jūsų tikėjimą“.  Ir nedelsiant jie buvo išgydyti. Jo nurodymai niekam nepasakoti buvo jiems patvirtinimas, kad Jis Mesijas, Dovydo Sūnus, daugiau nei bet kas kitas. „Pagal tavo tikėjimą bus tau“, atrodo, kad,- tai  bendra rišanti grandis, tinkanti  net ir mums šiandien. Susitelkite į savo pagrindinį esminį tikėjimą, kaip jie tai darė, ir ten Jis jus pasitiks. Ten, kur jūs:  pripažįstate Jo Viešpatystę. Skaitykime toliau:

Kanaanietė moteris – Mato 15:21-28 ir Morkaus7:24-30,  čia sutinkame moterį, kuri turėjo didį tikėjimą ir nebuvo žydė, taip kaip ir romėnų šimtininkas. Kai ji prašė išgydyti jos dukrą varginamą demono, ji kreipėsi į Jėzų:“ Dovydo Sūnau“. Mokiniai patarė  Jėzui vyti  ją šalin, bet ji skelbė apreiškimą, kad Jis buvo žydų Mesijas, tai pritraukė Jėzaus dėmesį.

Jėzui reikėjo ją išbandyti,  taip kaip ir tą aklą vyrą. Jis norėjo sužinoti, ar ji tikrai turi apreiškimą, kad Jis Izraelio Mesijas?  Todėl Jis papasakojo jai palyginimą, kaip  dažnai darydavo kalbėdamas su žmonėmis. Tie, kurie  turėjo apreiškimą, priimdavo didžias tiesas, o kiti, kurie Jį sekė be apreiškimo ir turėdami  savanaudiškus motyvus, girdėjo tik istorijas apie sėklas, skirtingas dirvas ir pan.

„Ar tinka duoti vaikų duoną šunyčiams“- toks buvo Jo palyginimas. Jei ji turėjo apreiškimą, kad Jis tikrai Mesijas, ji galės atsakyti taip pat palyginimu. Ji taip ir padarė: “ Teisingai, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, kurie nukrenta nuo šeimininkų stalo.“ Ji turėjo apreiškimą! Ji tikrai tikėjo! Jėzus atsakė:“ O moterie! Didis tavo tikėjimas. Tebus pagal tavo tikėjimą, kaip pasakei.
Ir tą valandą jos duktė pasveiko. Tai buvo 2-asis atvejis: “ pagal tavo tikėjimą“, taip lygiai kaip ir su  dviem aklais vyrais. Mes nepastebime to,  mes norime Dievo prisilietimo, bet tiesa tokia, kad mums visų pirma reikia apreiškimo, ir tada ateina išgydymas.

Paskutinis pavyzdys apie tai, kaip kreipinys „Dovydo Sūnau“ sustabdė Jėzų. Aklasis Bartimiejus taip pat kreipėsi į Jėzų: “ Dovydo Sūnau.“ Tai mes skaitome Mato 20:29-34, Morkaus 10:46-52 ir Luko 18:35-43. Morkaus evangelija mums suteikia reikalingas detales, kurių mes šiandien ieškome.

Tekstas sako, kai jis išgirdo, kad tai buvo Jėzus iš Nazareto, jis sušuko norėdamas atkreipti dėmesį: “Jėzau! Dovydo Sūnau!  Pasigalėk manęs!
Minia jam šaukė nutilti. Bet jis šaukė dar garsiau. Jėzus išgirdo jį ir eil.49-50 sako mums: “ Jėzus sustojo. “ Taip mandagiai pasielgdamas , Jis leido  aklam žmogui prieiti prie Jo. Nedelsiant Bartimiejus“ nusimetė rūbą ir priėjo prie Jėzaus.“

Šį kartą Jėzus norėdamas sužinoti, ar tai buvo tik paprasta kreipinys, kai Bartimiejus vadino Jį Dovydo Sūnumi, ar vadindamas Jį Dovydo Sūnumi, jis tikėjo, paklausė: „Ką nori, kad tau padaryčiau? Tai skamba kaip kvailas klausimas, bet tai buvo bandymas. Ar jis nori kažko materialaus, pavyzdžiui pinigų, o gal pasakyti Jėzui, kad kažkas gali pasiūlyti namą mieste apsigyventi? Ar tai, ko jis nori  kyla iš to, kad jis vadina Jėzų Dovydo Sūnumi, Mesiju? Ar Jėzus elgiasi su mumis ir šiandien? Ko tu nori, kad tau padaryčiau? Mūsų atsakymas kartais išduoda  savanaudišką širdį. Jis atsakė: „ Viešpatie, kad galėčiau matyti!“  Jėzaus žodžiai buvo tokie:

„Tavo tikėjimas išgydė tave.“ Bartimiejus tuoj pat pasekė paskui  Jėzų kaip Jo mokinys, nes jo trumpas atsakymas į : “Ką nori, kad tau padaryčiau? Buvo : “Kad išgyčiau“, bet ilgesnis atsakymas: “ Noriu amžino gyvenimo“. Jis žinojo, iš tiesų žinojo, kad Jėzus buvo Dovydo Sūnus, ir atsakė į platesnį apreiškimą dėl išgelbėjimo. Štai kur mes turime būti!

Visi 3 pavyzdžiai apie žmones, kurie vadino Jėzų „Dovydo Sūnumi“ parodo, kad Jėzus išbandė jų apreiškimą, norėdamas suprasti, ar tai yra  tikra.
Visi 3 asmenys turėjo atsakyti tokiu būdu, kuris parodytų, kad jie tikrai vedami savo apreiškimo tiki Jį dėl savo išgydymo (ar išlaisvinimo). Tai mums reiškia, kad turime sugrįžti prie ankstyvojo pagrindinio apreiškimo, kai pirmą kartą sutikome Jėzų. Tame pradiniame apreiškime yra Gyvybė, kai tu žinai, kad tu žinai, kad Jėzus yra Viešpats ir tavo atsakymas turi išplaukti iš to apreiškimo - tas pats apreiškimas gali sužadinti tikėjimą ir dėl tavo išgydymo.

Šiandien parašiau šiek tiek daugiau, bet apžvelgiau esminius dalykus apie tikėjimą. Mes sugrįšime ir panagrinėsime kitus tikėjimo dėl išgydymo pavyzdžius sekančią savaitę, iki tada, visus laiminu.
John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite elektroninius laiškus: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.