Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. sausio 27 d., šeštadienis

Mūsų trejybė, Dievo Trejybė Nr. 1 iš 4,

  John Fenn, 26 January, 2024, Our Trinity, God's Trinity #1 of 4

 Sveikinu visus,

Visi norime geriau tekėti vienoje srovėje su Viešpačiu, bet man Dievo trejybės, o po to žmogaus trejybės supratimas padeda suprasti, kaip Jis bendrauja,  ir kaip Jo


Dvasia teka mumyse.

 Tai taip pat suteikia mūsų mintyse vaizdą apie srovę iš Tėvo į mus. Man tai buvo svarbiausia norint vaikščioti su Tėvu ir atskirti „ar tai aš, ar tai Dievas?“.

Dievo ir žmogaus trejybė – tai paprasta

 Tėvas-Dvasia-Sūnus

 dvasia-siela-kūnas

 Tokia yra tėkmė – Tėvas yra visokio gėrio šaltinis, iš Jo teka Šventoji Dvasia į Sūnų. Esame sukurti pagal Jo paveikslą ir panašumą, todėl iš savo dvasios tekame į savo sielą, į savo kūną.

 Jėzus pasakė, kad Tėvas yra dvasia Jono 4:24. Jis YRA dvasia, bet mes sunkiai suvokiame Jį taip, nes manome, kad dvasia yra debesis, garai, panaši į vaiduoklį. Ir šiais terminais sakome: „Dievas yra visur“. Tai prisideda prie idėjos, kad Jis yra kažkoks debesis ar ūkas erdvėje. Netiesa.

 Tėvas matomas visame Apreiškimo 4 skyriuje, kai apaštalas yra perkeliamas į dangų ir atsiranda priešais Jį. Jis labai tvirtas(vert. solidus), nors ir dvasia.

 Jis mato Tėvą savo soste su vaivorykšte virš jo ir skaidriomis grindimis priešais ją. Aplink Jį yra daugiasparniai cherubai, šaukiantys „šventas, šventas, šventas“. Prie Jo ateina  5:7 yra s Judo giminės liūtas, tas, kuris buvo nužudytas, bet gyvas per amžius, ir „paima knygą iš dešinės to, kuris sėdi soste“. (Kai esate Dvasioje, galite matyti Tėvą, bet kūne niekas negali Jo matyti ir likti gyvas, žmogaus kūnas būtų sunaikintas neatlaikytų  Jo tyrumo)

 Dan 7:9-13 Danieliui pateikiama apžvalga to, ką Jonas matė Apreiškime. Danielius aprašo Amžinąjį savo soste, Jo baltus banguotus plaukus, pas jį Žmogaus Sūnus ateina priimti karalystės, kuriai nebus galo.

 Tėvas yra dvasia. Tačiau Jis tvirtas. Jis visada matomas kaip sėdintis soste. (Taip pat žr. Išėjimo 24: 7-11, Ezechielio 1) Taigi turime atnaujinti protą, nors dvasia, Jis yra tvirtas, soste, ir tai yra kažkur, fiksuotoje vietoje, kuri vadinama dangumi, toje srityje.

 Kaip Dievas yra visur?

 Eilučių, kuriose Tėvas rodomas kaip visų gėrybių šaltinis, yra per daug, kad būtų galima jas detalizuoti, tačiau kai kurias verta paminėti.

 Jokūbo 1:16-18 mums liepta nesuklysti, kiekviena gera ir tobula dovana ateina iš Tėvo. Hebrajams 12:9, kur Jis yra Dvasių Tėvas, ir Efeziečiams 1, kur mums sakoma, kad Tėvas panaudojo Jėzaus auką, kad priimtų mus pas save ir pan. 1 Korintiečiams 15:27-28 mums sakoma, kad kai Tėvas viską paklojo po Jėzaus kojomis, Jėzus viską grąžins Tėvui, kad Jis būtų viskas visame kame.

 Jei Tėvas yra savo soste, kaip matyti iš Apreiškimo 4, Danieliaus 7, Ezechielio 1 ir t. t., kaip jis yra visur? Buvimas soste, jį fiksuoja vienoje vietoje.

 Leiskite man jūsų  paklausti

 Šiuo metu fiziškai esate kažkur, galbūt sėdite namuose. Bet jei aš paprašysiu jūsų sustoti ir prisiminti mėgstamą vaikystės prisiminimą, galite mintyse „nueiti ten“. Jūs grįžote laike, psichiškai. Jei paprašysiu pagalvoti, ką veiksite rytoj, galite pagalvoti apie savo veiklą. Visa tai darote sėdėdami namuose, skaitydami šitą straipsnį.

 Jėzus Jono 15:26 pasakė, kad Šventoji Dvasia „kyla“ iš Tėvo. Šventoji Dvasia teka iš Tėvo. Šventoji Dvasia yra susijusi ir veikia kaip Tėvo siela. Protas, valia, humoras. Savo Dvasia, kuri veikia kaip Jo protas, Jis yra visur, viską mato, viską žino – visa tai sėdėdamas savo soste danguje. Jis yra visada esantis, visada dabartyje, bet sėdėdamas soste Šventosios Dvasios pagalba, kuri veikia kaip Jo siela, Jis taip pat mato praeitį ir ateitį.

 Taigi mes negalime atskirti Tėvo nuo Jo Dvasios. Tėvas ir Dvasia yra viena. Lygiai taip pat mūsų dvasia ir siela yra viena. Niekas negali atskirti mūsų dvasios ir sielos.

 Hebrajams 4:12-13

 Hebrajams 4:12-13 mums pasakojama apie Žodžio asmenį, o ne rašalą ant lapo, o gyvasis Žodis yra aštresnis už bet kokį kalaviją, skiriantį sielą ir dvasią, sąnarius ir čiulpus, ir kritikuoja mūsų mintis bei širdies ketinimus.

 Taigi čia, Hebrajams 4:12, mes turime žmogaus širdį, kurią sudaro dvasia ir siela. Kai kurios eilutės pabrėš dvasią, kitos – sielą, o dar kitos – ir sielą, ir dvasią, kurios sudaro žmogaus širdį.

 Atkreipkite dėmesį į gramatiką. Pirmasis iš jų nurodo funkciją. Siela ir dvasia, sąnariai ir čiulpai, mintys ir širdies ketinimai. Siela veikia kaip dvasios ir kūno jungtis, ji yra minčių vieta. Dvasia yra susijusi su čiulpais, mūsų visų šerdimi, kur gaminamas kraujas, ir tai yra mūsų ketinimų( vert. intencijų) vieta.

 Tai yra  tai pat, kas yra Dievas. Tėvas yra dvasia, gyvybės šaltinis ir giliausi ketinimai. Šventoji Dvasia veikia kaip jungtis tarp Tėvo ir Sūnaus (kūno) ir  perteikia Tėvo mintis. Ji veikia kaip siela, ir mes sukurti kaip  Dievas, mūsų siela veikia kaip jungtis tarp mūsų kūno ir dvasios. Tai tarsi svyruojančių sūpuoklių  vidurys.

 Šventoji Dvasia, apie kurią mums sakoma Jono 16:13: „Nekalbės iš savęs, o tik tai, ką girdės“. 1 Korintiečiams 2:10-11 mums sakoma, kad Šventoji Dvasia tyrinėja Tėvo širdį, ką Jis mums paruošė. Tokiu pat būdu mūsų siela ieško mūsų širdies (dvasios) mūsų giliausių ketinimų ir tikslo.

 Tėvas yra susijęs su mūsų dvasios žmogumi, Šventoji Dvasia veikia kaip Tėvo siela, o Jėzus yra kūnas. Esame sukurti pagal Jo paveikslą, todėl mūsų trejybė yra tokia pati: mes tekame iš savo dvasios į sielą į kūną.

 Visa tai yra gana sudėtinga, jei apie šiuos dalykus svarstote pirmą kartą. Kitą savaitę pažvelgsime į šį srautą iš Tėvo per Jo Dvasią į Jo Sūnų – dvasia į sielą ir  į kūną. Mes esame sukurti pagal Jo paveikslą, pagal Jo panašumą.

 Kadangi daugeliui sunku suvokti triasmenį Dievą,  mes žiūrime pirmiausiai į save. Kai suprantame tekėjimą iš savo dvasios į savo sielą ir į kūną, tampa lengva tekėti su Tėvu.

 Iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

 

 

2024 m. sausio 22 d., pirmadienis

Kodėl namų surinkimas tebėra aktualus ir dabar # 3 iš 4

 John Fenn, 12 Jan, 2024,  Why House Church Now #3 of 4

 Sveikinu visus,

Skaitydami Apaštalų darbus matome, kad dėmesys sutelkiamas į namus. Sekminės įvyko namuose. Petras nuvyko į Romos šimtininko namus, Kornelijus


Apaštalų darbų 10 skyriuje. Namų šeimininkai ir šeimininkės minimi Filipuose, Tesalonikoje, Romoje, Efese, Korinte, Kolosuose ir Laodikijoje.

 Kaip jie pradėjo? Kaip mes galime pradėti?

 Nuosekliai matome, kad evangelizacija vyksta 4 įtakos sferose: šeima, draugai, kaimynai ir bendradarbiai.

 6 iš 12 pirmųjų apaštalų buvo atvesti pas Viešpatį per šias įtakos sferas. Jono 1:40-51 matome, kaip Andriejus atveda savo brolį Petrą susitikti su Jėzumi. Šeima. Kitoje eilutėje sakoma, kad jie turėjo kaimyną, vardu Pilypas, kuris susitiko su Jėzumi. Kaimynas. Savo ruožtu jis pakvietė draugą Natanaelį susitikti su Jėzumi. Draugas. Luko 5:10 mums sakoma, kad Petras buvo žvejybos verslo partneris su Jokūbu ir Jonu, kurie sutiko Jėzų, kai Jis pasiskolino jų valtį. Bendradarbiai.

 Šeima, draugai, kaimynai, bendradarbiai matomi visame Naujajame Testamente

 2 Timotiejui 1:5 Paulius mini Timotiejaus močiutės Eunikės tikėjimą, kuri, jo teigimu, buvo pirmoji tikėjime šeimoje, ir savo motinos Loidės tikėjimą. Kolosiečiams 4:10 Paulius rašo, kad Barnabas yra Jono Morkaus, Morkaus evangelijos autoriaus, dėdė. Apaštalų darbų 12:12 sakoma, kad Morkaus motina Marija surengė maldos susirinkimą dėl Petro, kai angelas jį paleido iš kalėjimo.

 Luko 24:18 pasakojama, kad vienas iš dviejų į Emausą einančių žmonių buvo Kleopas. Jono evangelija, kuri buvo parašyta po Luko, savo skaitytojams pasakoja Jono 19:25. Kleopas buvo Jėzaus dėdė. Jis pasakoja, kad Jėzaus teta, Marijos sesuo, buvo su ja kryžiaus papėdėje. Jo tetos ištikimybė prie kryžiaus paaiškina, kodėl ką tik prisikėlęs Viešpats nusprendė aplankyti tuos 2, kai jie ėjo į Emausą – Jis norėjo pranešti savo dėdei, kad jis galėtų pasakyti savo tetai: Jėzus prisikėlė.

 Apaštalų darbų 18:1–3, kai  surinkimas buvo pradėtas kurti, Korinte prie Pauliaus prisijungia kiti palapinių gamintojai, Akvilas ir Priscilla. Bendradarbiai. NT jie paminėti 6 kartus, įskaitant namų surinkimų priėmimą, kai jie gyveno Romoje ir Efeze. Ir tai  tęsiasi ir tęsiasi. Šeima, draugai, kaimynai, bendradarbiai matomi visame Naujajame Testamente.

 Taip yra ir šiandien. Daugelį namų surinkimų sudaro žmonės tose 4 įtakos sferose, ypač Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ir Azijoje. Bet ne visada. Šiomis Interneto dienomis žmonės, kurių niekas nepažįsta, gali būti suinteresuoti ateiti į jūsų namų surinkimą. Jie gali būti „taikos žmonėmis“.

 Pavyzdys Filipuose,  kaip prisijungia „taikos žmonės“

 Taikos žmogus pirmiausia yra tas, kuris tave priima, bet dar nepažįsta  Viešpaties. Evangelijoje pagal Luką 10:3-9 Viešpats sako tokiais atvejais, kurkite ryšį su žmogumi ir tik po to dalinkitės Jėzumi. Šiuolaikinis atitikmuo gali būti kažkas panašaus, arba galime įtraukti krikščionis, kurių dabartiniame namų surinkime  niekas nepažįsta, bet jis nori ateiti į jūsų namų surinkimą.

 Kai Paulius nuvyko į Filipus Apaštalų darbų 16:12-40, sinagogos susirinkimo ten nebuvo, tai reiškia, kad nebuvo 10 žydų vyrų, kuriems būtų 13 metų ir vyresni, kurie galėtų sudaryti savaitinį susirinkimą. Paulius sužinojo, kad kai kurios žydų moterys eina prie upės pasimelsti, todėl nuėjo ten jų ieškoti.

 "Šabo dieną mes nuėjome prie upės, kur, kaip žinoma, buvo meldžiamasi, ir atsisėdę kalbėjomės su ten susirinkusiomis moterimis.“ Taigi pirmas dalykas yra tai, kad kažkas siekia bendraminčių susibūrimo. Tai yra tie „taikos žmonės“, galėtume taip pasakyti.

 Taip pat stebime, kas parašyta apie Lidiją Apaštalų darbų 16:14: „Ten buvo moteris, Lidija, Dievo garbintoja, kuri klausėsi Pauliaus žodžių. Atkreipkite dėmesį, kad ji buvo Dievo garbintoja, bet dar nebuvo gimusi iš naujo. Tai pasikeitė, kai Paulius papasakojo jai apie Jėzų. Ji galiausiai pasikvietė Paulą ir Silą į savo namus, o, atrodo, ir kalėjimo prižiūrėtoją. Būtent jiems ir kitiems Paulius rašo savo šilčiausią laišką iš visų savo laiškų – laišką Filipiečiams.

 Galbūt skamba keistai, bet aš buvau jos namuose. Griuvėsiai buvo išsaugoti per visus šiuos šimtmečius, nes įteisinus krikščionybę jos namas buvo paverstas „bažnyčia“, kurią aplankyti galima iki šiol.

 Susitikime turi būti tikslas: Apaštalų darbai 2:42, „ištvermingai“ laikėsi.

 Mūsų laikais labai dažnai kas nors gauna apreiškimą, kad namų surinkimas yra skirtas būtent  jiems. Ir jie turi būti šioje vietoje, ir, kaip ir pirmojo amžiaus tikintiesiems, eiti į šventyklą jiems nebetinka.

  Deja, mūsų dienomis taip pat yra žmonių, kurie sako; – Galbūt šią savaitę pas jus užsuksiu. Jie tikisi aplankyti namų surinkimą be jokios išankstinės įžangos, kaip ir auditoriniame surinkime, todėl jie elgiasi laisvai tarsi „apsipirkinėtų“.

 Tačiau namų surinkimas yra kitoks. Jūs einate į kažkieno namus. Tie ‚apsipirkinėtojai“ retai matomi daugiau nei vieną ar du kartus. Žmonės, kurie gavo apreiškimą iš dangaus apie santykiais pagrįstą tikėjimą, yra nuo pat pradžių. Jie tai gauna.

 Pasakysiu aiškiau – Dievas užpildo bet kokią struktūrą, kurią Jam suteikia žmogus, todėl tai neprieštarauja šventųjų susirinkimo, vadinamo auditorine „bažnyčia“ stiliui. Kartais žmogus

apsilankys namų surinkime ir visa tai jam bus per daug neįprasta, nauja, ir taip pat jam bus sunku su žmonėmis, kurių jie nepažįsta, todėl jis nusprendžia, kad jam reikia patogaus ir pažįstamo auditorinio surinkimo. Tai gerai.

  Namų surinkimas nėra vieta evangelizacijai, nors taikos (vert. ramybės) žmogus gali nuspręsti įtikėti Viešpačiu toje aplinkoje. Matome tai paminėtą 1 Korintiečiams 14:22-25. Namų surinkime yra saugu ir sveika, todėl čia netinka atsivesti ką nors, su kuriuo nejaukiai jausis šeimininkas ar šeimininkė.

 Tokius asmenims, jei nori  atvesti juos į namų surinkimą, turi susitikti su jais atskirai, po vieną ir kurį laiką mokyti juos Viešpatyje. Vien todėl, kad jūs turite surinkimą namuose, dar nereiškia, kad turite leisti bet ką ir visus į savo namus. Namų susitikimas yra intymus, asmeniškas ir vieta tiems, kuriais galite pasitikėti.

  Patikrinimas: Namų surinkimas turi būti saugus

 Jei nesate kažkieno šeima, draugas, kaimynas ar bendradarbis su kažkuo, kas yra  namų surinkime, reikia tam tikro ryžto ir drąsos, kad įžengtumėte į nepažįstamo žmogaus namus ir taptumėte „nauju žmogumi“ mažos grupės susirinkime.

 Dažnai tai daroma susitikus su kuo nors išgerti kavos ar arbatos viešoje vietoje arba papusryčiauti ar papietauti restorane. Tai ne tardymas, o laikas išsiaiškinti, kodėl tas asmuo nori dalyvauti, ar nėra keistas  ar potencialiai pavojingas, reikia išsiaiškinti,  kad pamatytumėte, ar juos būtų patogu turėti šeimininkui ar šeimininkei savo namuose.

 Jėzus patikrindavo žmones, o tai gali būti staigmena tiems, kurie niekada nelankė namų surinkimo. Luko 9:57-62 Jėzus turėjo 3 atskirus vyrus, kurie atėjo pas Jį ir norėjo prisijungti prie mokinių. Pokalbių metu jis sužinojo, kad vienas nežinojo, kad sekdamas Jėzumi neturės nuolatinių namų, kitas turėjo sąlygą, kad jam pirmiausia bus leista palaidoti šeimos narį, o trečias buvo surištas šeimos ryšiais, dėl kurių jis būtų turėjęs lyg ir veidmainiauti. Luko 8:38-39 iš Legiono išlaisvintas vyras maldavo sekti Jėzų, bet buvo atsakyta. Jėzus jam pasakė ne, bet liepė  grįžti į savo namus ir pas savo draugus ir pasakyti, ką Jėzus dėl jų padarė.

 Šeima, draugai, kaimynai, bendradarbiai, taikos žmonės. Žmonės, kuriuos Biblijos žmonės jautėsi patogiai pakviesti į savo namus. Taip yra ir mums šiandien.

 Šiandien čia sustosime ir baigsime šią seriją kitą savaitę. Iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

Kodėl namų surinkimas tebėra aktualus ir dabar # 2 iš 4

 John Fenn 5 Jan, 2024,  Why House Church Now #2 of 4

 Sveikinu visus,

 

Kai Viešpats sukūrė Adomą ir Ievą Sode, Jis nustatė, kad namai yra pagrindinė vieta, kur mokytis, pažinti ir vaikščioti su Dievu. Tai vieta, kur galima pamatyti,
kaip Kristus (vyras) ir surinkimas, (vert. ekklesia, bažnyčia) (žmona) bendrauja, elgiasi vienas su kitu ir priklauso nuo Dievo Tėvo savo gyvenime.

 Štai kodėl Paulius Efeziečiams 5:21-33 rašė apie tai, 32 eilute baigdamas: „Tai yra didelė paslaptis, aš kalbu apie Kristų ir surinkimą (vert. ekklesią)“. Tai yra Jo ketinimas, geriausias scenarijus.

 Apreiškimas priklauso nuo šeimos gyvenimo

 Pradžios 18:17-19 Viešpats ir 2 angelai vakarieniavo su Abraomu. Tai žinoma kaip „teofanija“. Kai Kristus laikinai materializuodavosi Senajame Testamente įvairiose situacijose (šiuo atveju dar  ir 2 angelai), kad galėtų dalyvauti fiziniame gyvenime, pavyzdžiui, vaišėse, kai jie valgė maistą kartu  su Abraomu, kurį jis pateikė.

 Viešpats čia stabteli ir mums suteikiama įžvalga apie Jo mintis: „Ar man slėpti nuo Abraomo, ką ketinu daryti, nes jis taps didele ir galinga tauta ir dėl jo bus palaimintos visos žemės tautos ? Aš pažįstu jį, kad jis mokins savo vaikus ir namus Viešpaties kelių...

 Tai suteikia dar vieną apreiškimą, kad Dievas susieja šeimos gyvenimo kokybę su apreiškimu, kurį Jis duoda žemei. Pasidalijimą informacija, kad jis ketina sunaikinti Sodomą, jis grindė Abraomo šeimos gyvenimo kokybe.

 Dievo planai šeimai

 Be to, Jo planų apreiškimas leido Abraomui užtarti miestą. Prisiminkite, kad Lotas, Abraomo sūnėnas, ir jo šeima gyveno Sodomoje. Viešpats visa tai žinojo, kai susiejo Abraomo šeimos gyvenimą su savo planų miestui atskleidimu. Taigi apreiškimas šeimoje visų pirma susijęs su Dievo planais tai šeimai.

Jei norite daugiau Viešpaties apreiškimo savo šeimai, susitelkite į savo namų gyvenimą. Būkite tuo vyru ir (arba) tėvu Kristuje, kokiu turite būti. Būkite tokia žmona ir (arba) mama, kokia turite būti. Viešpats atskleis savo planus tai šeimai, toje šeimoje. Negalvokite (mama ar tėtis), kad turite eiti į bažnyčią, kad „išgirstumėte žodį“ savo šeimai. Tai prasideda namuose.

 Jei esi vienišas, būkite tuo, kuo turite būti Kristuje savo šeimai, draugams, kaimynams ir bendradarbiams. Iš Viešpaties ateis apreiškimas skirtas toms grupėms, kad galėtumėte jas užtarti.

 Atsikratykite pasenusio mąstymo

Jei manai, kad šventųjų susirinkimai yra pagrindinis būdas sužinoti, ką Dievas daro šiandien, tai neteisinga. Kai tekate su Juo pirmine dieviška tvarka, jūsų gyvenime viskas  atsiduria savo vietose. Daug dalykų nutinka, bet yra malonė įveikti kiekvieną iššūkį.

 Apreiškimas teka iš individo ir šeimos į pasaulį. Apaštalai ir pranašai pagal Efeziečiams 3:1-11 TURI apreiškimą apie Kristų mumyse ir su mūsų išganymu susijusius dalykus. Taip. Tačiau  Raštas sako, kad jų apreiškimas yra susijęs su tuo, ką turime Kristuje.

 Šeimoje Dievo apreiškimas pirmiausia bus apie Jo planus kiekvienam nariui, o paskui nukreiptas  į didesnius planus žemėje. Tai paverčia šeimą pagrindine „užtarimo maldos komanda“ žemėje.

 Žvilgsnis į priekį 150 metų prieš Jėzaus tarnystę Evangelijose.

Į izraelį veržiasi graikų kultūra, ir žydų lyderiai supranta, kad juos užvaldo pasaulio įtaka. Dievas pabrėžė, kad kiekviena šeima mokytųsi Dievo dalykų, todėl Jis įsakė jiems atvykti į Jeruzalės šventyklą tik 3 kartus per metus. (Pakartoto Įstatymo 16:16, Išėjimo 23:17, I Karalių 9:25)

 jie turėjo eiti į šventyklą tik 3 kartus per metus, nes Dievas sutelkė dėmesį į Jo pažinimą, sklindantį kiekvienoje šeimoje ir per ją. Nuostabu, kaip tai skiriasi  nuo to, ką mes turime auditorinių surinkimų kultūroje. Dabar pabrėžiame, kad 1–3 kartus per savaitę reikia eiti į „bažnyčią“, atiduoti savo vaikus nepažįstamiems žmonėms, kad jie mokytų juos apie Dievą. Kaip toli nuo pradinio ketinimo! Viešpats įsakė kasdien apreikšti ir kalbėti apie Jį namuose, tik 3 kartus per metus papildant dideliu susirinkimu šventykloje.

 Šio plano problema yra ta, kad jei šeimos žlunga, Dievo pažinimas nepateks į žemę. Ir šiuo atveju Izraelio šeimos patyrė nesėkmę,  įtaką darė didelis Graikijos  dėmesys sportui, madai, menui, teatrui ir mankštai gimnazijose. Kaip jie galėtų išlaikyti kitą kartą Viešpaties keliuose, kai yra visa ta išorinė įtaka?

 Maždaug Makabiejų laikais (kai įvyko Chanukos stebuklas)

 Vyko atgimimas, bandantis susigrąžinti žydiškus kelius. Grupė, žinoma kaip „atskirtieji“, nusprendė, kad šeimos turėtų susitikti namuose kiekvieną šabą (šeštadienį), o kiekvieną „susirinkimą“ sudaro mažiausiai 10 šeimų. „Atskirtieji“ nukopijuodavo ST ir keliaudavo į tuos namų susibūrimus.

 Šie atskirti asmenys taip pat nusprendė, kad žmogus šabo dieną gali nueiti iki maždaug 1/4 mylios (0,5 km), kol ėjimas tampa darbu. Tai reiškė, kad šie šeštadienio susibūrimai buvo kiekvienos šeimos 1/4 mylios (0,5 km) spinduliu.

 Prisiminkite, kad 13 metų berniukas buvo laikomas suaugusiu vyru. Taigi kiekvieną savaitinį susibūrimą gali sudaryti tik 2 ar 3 šeimos. (4 Jėzaus broliai buvo paminėti Mt 13:55, kad šeima su 1 ar 2 kitomis ir keliais berniukais galėtų sudaryti savaitinį susirinkimą.)

 Šie savaitiniai „susibūrimai“ turėjo tapti Apd namų surinkimais (ekklesomis).

 Žodis „atskirtieji“ yra žodis „fariziejai“. Žodis „susirinkimas“ yra „sinagoga“. Kai matai Jėzų sinagogoje mokantį, suprask, kad tai buvo namuose. Daugiausia tai  būdavo apleistuose namuose, kuriuose jie galėdavo susitikti, tačiau didžiąją laiko dalį sinagogos ar susirinkimai vykdavo žmonių gyvenamuose namuose. Pastatas, kurį dabar vadiname sinagoga, atsirado kaip pastatas, kurį vadiname bažnyčia, praėjus šimtmečiams.

 Kai Sekminių metu daug žmonių įtikėjo ir pradėjo sekti apaštalus, sinagoga suskilo. Teko skaityti aprašymus, kad Jeruzalėje buvo 10 000 tikinčiųjų, visi jie susirinkdavo namuose. Fariziejai buvo įsiutę, kad būrys neišsilavinusių vyrų atsitrauks žmones nuo jų 150 metų senumo sistemos, mokydami apie Jėzų, kurį jie  nužudė.

 Jie susitikdavo namuose ne dėl persekiojimų.

 Jie jau rinkdavosi 150 metų  fariziejų sinagogos namuose. Evangelijai plintant, jie ir toliau susitikdavo namuose, nes namai tebėra Dievo kūrinys, kad sužinotų apie Jį ir matytų Jo gyvenimą, rodomą kasdieniame gyvenime. Buvo natūralu susirinkti su kitomis gyvomis Dievo šventyklomis valgyti ir kalbėtis, mokytis ir melstis, sužinoti apie Jį ir tai, ką Jis darė kiekvieno gyvenime.

 Romėnų, graikų ir hebrajų kultūra apėmė šeimos ir kaimynų nuolatinį susibūrimą pavalgyti, dalintis tuo, kas vyksta jų gyvenime – taigi namų surinkimas( vert.ekklesia) atitiko tiek žydų, tiek romėnų praktiką, kai grupės žmonių susirenka namuose.

 Štai kodėl visas Naujasis Testamentas buvo parašytas apaštalų, kurie dalyvavo surinkime namuose, rašė žmonėms, kurie rinkdavosi namuose. Penkiariopos (vert.Ef4:11) charizmatiškos dovanos, Viešpaties vakarienė, krikštas vandenyje ir Šventoji Dvasia – viskas vyko namų kontekste. Jei esate auditorijos surinkimo dalis, jūs ištraukėte Dievo Žodį iš konteksto, kaip ir jūsų pastorius, ir kiekvienas lankantis mokytojas – o nėra gerai ištraukti Dievo Žodį iš konteksto. Įdėkite jį atgal į namus ir galėsite išmesti vadovėlius iš knygyno, kaip statyti surinkimą – visa tai išdėstyta Naujojo Testamento puslapiuose.

 Kitą savaitę – dėmesys mūsų laikams, kaip įkurti namų surinkimą. Iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

2024 m. sausio mėn. naujienlaiškis

 John Fenn, January 2024 Newsletter

Sveikinu visus,

 Dėkojame visiems, kurie meldėsi, aukojo Chriso išgydymui ir padėjo mums gauti Chrisui reikalingą įrangą, kurios jam reikėjo per pastaruosius 3 mėnesius. Esame


LABAI dėkingi!

 Noriu , kad suprastumėte Tėvo laiką. Chriso vežimėlyje yra specializuota 1 ranka valdoma pavara, kuri leidžia jam važinėti po namus, stumdant tą svirtį pirmyn ir atgal (Chrisas naudoja tik dešinę ranką). Turėjome  pinigų, kad galėtume nusipirkti naują vežimėlį , kurio labai reikėjo, jis kainavo 1500 USD, o tą dieną, kai gavome naują, senasis sugedo. Tai buvo tobulas laikas iš Tėvo pusės. Mechanizmas, kuris varo kėdę, yra vientisas ir mes nežinome, ar seną galima bus pataisyti, bet žinome, kad Tėvas parūpins, kai reikės.

 Praėjusią savaitę jis galėjo grįžti į grupės namus ir jaučiasi gerai. Kai kurie  meldėsi dėl to persikėlimo ir mes tai vertiname. Buvo sklandu ir jis buvo nusiteikęs grįžti atgal. Dabar dirbsime, kad peržiūrėtume visus el. laiškus, telefoną, zoom, ... Skype ir kitus skambučius bei žinutes, kurias turėjome atidėti nuo spalio vidurio. Ačiū už kantrybę.

 Štai nuotrauka, kurioje Chrisas ir aš per Kalėdas:

 Taip pat – tiesą sakant, mes su Barbara esame tikrai pavargę. Aš ypač. Chrisas buvo namuose pirmuosius 24 metus, o dabar grupės namuose jau 20 metų. Vienas dalykas yra rūpintis neįgaliu suaugusiuoju, kai buvome jauni, tačiau dabar, kai man 65 metai, energijos lygis labai skiriasi.

 Pradėjau nuo nenutrūkstamo pasiruošimo ir kelionių į mūsų Naujosios Anglijos konferenciją spalio pradžioje ir netikėtai turėjau parskristi namo, kad budėčiau prie Chriso ligoninėje 4 naktis po to, kai Barbara jau praleido ten  4 ankstesnes naktis, tada greitosios pagalbos automobiliu parvežėme jį namo, o paskui rūpinomės juo likusias spalio, lapkričio, gruodžio ir dar 2 sausio savaites.

 Tai buvo kasdienis rūbų / patalynės skalbimo krūvis, nes jis negalėjo pakilti iš lovos, kad galėtų naudotis vonia ir pats pavalgyti (ypač kliuvo  Barbarai), o man - fizinis krūvis - kėlimas / perkėlimas / maudymas / tualeto priežiūra - 190 svarų (86 kg). ) vyras, turintis 4 metų protinius gebėjimus, kenčiantis nuo L3 slankstelių kolapso, todėl reikėjo būti atsargiems su visais perkėlimais, nuolatine priežiūra, kuri mus nualino. Kai kurie iš jūsų gali prisiminti, kaip rūpinosi savo namuose sergančiu žmogumi, ačiū už maldas.

 Reikalingi vertėjai: Mano Savaitės mintys ir mėnesiniai informaciniai biuleteniai išverčiami į 9 kalbas ir skelbiami mūsų ES svetainėje, tačiau mums reikia daugiau. Ypač daug padėtų vertėjai iš ispanų ir suomių kalbų. Apsilankykite svetainėje adresu cwowi.eu ir dėl informacijos susisiekite su Wilu ir Ank el. paštu cwowi@solcon.nl.

 Europos konferencija gegužės 2-5 dienomis Nyderlanduose. Jau esame 100% užpildyti, bet Wil ir Ank vėliau šią savaitę sužinos, ar mūsų grupei bus suteikta daugiau kambarių. Norėdami gauti informacijos, susisiekite su Wilu ir Ank adresu cwowi@solcon.nl.

 Talsos konferencija birželio 29–30 d.: Šis laikas visada toks turtingas Viešpatyje. Mokymas, gilus garbinimas, malda už visus, neformalūs klausimai ir atsakymai – žmonės vienas po kito sakydavo, kad mūsų savaitgalio susitikimai nepanašūs į nieką kitą, kur jiems teko dalyvauti – tai labiau šeimos susirinkimas, o ne didelė oficiali konferencija... būsite kaip namie ir ramiai bei akimirksniu susirasite draugų tame pačiame dvasiniame puslapyje.

 Atkreipkite dėmesį į artėjančius mūsų „Zoom“ susitikimus. Užsiregistruokite aukščiau ir priminkite sau, nes priminimo negausite nei iš Zoom, nei iš mūsų – nuolat girdime iš žmonių: „Pamiršau“ – nustatykite priminimą ar du! Pastabos ir padalomoji medžiaga dalijama tik su „Zoom“ dalyviais, nes tarp padalomosios medžiagos eilučių yra daug pasakyta, todėl padalomoji medžiaga yra neišsami, negirdėjus mokymo gyvai.

 CWOWI per pastaruosius metus patyrė didžiulį augimą

 Mes imamės veiksmų, kad palaikytume geresnį ryšį su namų surinkimais. Tai apima mūsų birželio 29–30 d. konferenciją Talsoje, taip pat „Zoom“ susitikimus tinklo lyderiams ir kt. Dėmesio, CWOWI lyderiai ir filialai!

 Kadangi buvau susirūpinęs Chrisu, pasidariau spalio pradžios el. laiškų atsargines kopijas, į kuriuos reikia atsakyti. Dėkojame už kantrybę. Aš atsakiau tik minimumą... mano interviu su Randy Kay, 4 apie Deep Believer ir kitur peržiūrėta daugiau nei 1 milijonas, o daugelis iš jų siunčia man laiškus  el. paštu....

 KWOWI – Ugandoje ir Kenijoje šiuo metu remiami 248 vaikai. Deja, šį mėnesį taip pat turėjome 6 vaikus, kurie neteko rėmėjų. 1 Ugandoje ir 5 Kenijoje.

 Jiems yra sunkiau, nei niekada nebuvo remiami, todėl CWOWI/KWOWI kompensuos skirtumą tol, kol neįsitrauks kiti rėmėjai. Vaikų amžius svyruoja nuo 7 iki 15 metų. http://www.kwowi.org.

 Mūsų širdis yra rasti būdų, kaip rėmėjai galėtų bendrauti su savo remiamais vaikais, vertiname kantrybę ir maldą, kai ieškome geriausių būdų tai padaryti.

 Garso įrašų mokymo serijos šį mėnesį ir visus metus.

 Kai gruodį paklausiau Tėvo, ko Jis nori, kad sausio mėnesį mokyčiau garso įrašuose (CD arba MP3), Jis labai aiškiai ir iš karto pasakė: „Metų eigoje eik per Naująjį Testamentą“. Taigi aš tai darau. Šį mėnesį Matas ir Morkus.

Kitą mėnesį bus Lukas ir Apaštalų darbai ir t.t. Iki metų pabaigos turėsite viso Naujojo Testamento apžvalgą su daugybe dalykų, kuriuos reikia ištirti ir kurie pakeis jūsų supratimą apie Viešpatį.

 Kai kas iš to, ką Viešpats pasakė 2024 m

 Tai labiau skirta JAV, bet kai kurie prisimins, kuo aš jau dalinausi: Jis sakė: „2024-ieji bus įdomūs metai“.

 Mes turime daug naujų žmonių , todėl jie gali apsilankyti mūsų svetainėje ir peržiūrėti archyvuotus informacinius biuletenius, kuriuose pasidalinau pranašiškais dalykais, kuriuos man pasakė Tėvas arba Viešpats.

 Kai kurie prisimins, kaip Viešpaties man pasakė, jog pagal „blogiausią scenarijų“ Baidenas turės „sveikatos problemų“, o kovo mėnesį Harris perims lyderiavimą rinkimuose. Geresnis atvejis būtų, kad Baidenas daugiau nebekandidatuotų... Jis pasakė, kad sveikatos problemos pakenktų  šaliai“, ir liepė melstis geriausio atvejo – Paulius pasakė tą patį: „Melskitės už karalius ir visus, kurie turi valdžią, kad galėtume gyventi ramų gyvenimą dievotai ir sąžiningai. 1 Timotiejui 2:2. Taigi meldžiamės už tai šiais metais.

 Kai Viešpats liepia dėl kažko melstis, aš į tai žiūriu rimtai. Aš visada remiuosi Mato 24:20, kur Viešpats liepė melstis, kad antikristas nepasirodytų žiemą ar per šabą. Tai reiškia, kad įvykis įvyks, bet to įvykio mėnuo gali būti pakeistas – mėnuo, taip pat ir savaitės diena, visa tai gali keistis, paprašius Tėvo įsikišti. Taip aš meldžiausi  šių metų JAV rinkimų cikle.

 Neseniai lankydamasis Viešpats man pasakė apie  kai kuriuos dalykus, ką Jis daro Kristaus kūne, bet tada Jis padarė tokį  judesį dešine ranka; jis  ištiesė pirštus,  kaip žvalgas dykumoje, kuris rodo kryptį ir sako „eik šiuo keliu“. Tai buvo būtent toks judesys. Jis mostelėjo dešine ranka, sakydamas: „Laikykitės kurso“. Daugiau informacijos pasidalinsiu artimiausiuose mūsų Zoom susitikimuose.

 Lygiai taip pat Paulius ir kiti Naujojo Testamento autoriai beveik neužsiminė apie dramą, vykstančią politiniame Romos gyvenime, todėl Viešpats taip pat retai užsimena, apie tai, ką daro pasaulis. Kaip ir NT puslapiuose, Jis sutelktas į mus, augančius Jame, einančius su Juo ir Tėvu. Laikykimės kurso.

 „Laikykitės kurso“ man primena Mato 14:22–32 aprašytą Petrą, vaikščiojantį vandeniu, kad jį blaškė vėjas ir bangos. Pagalvokite – kai jau vaikštote vandeniu, kas jums vėjas ir bangos ? 30–31 eilutėse pasakojama, kad Petras išsigando, kai atitraukė akis nuo Jėzaus ir pažvelgė į vėją ir bangas. Jėzus paklausė: kodėl abejoji? Kodėl iš tiesų?

 Viskas, ką mes darome, yra antgamtiškai palaikomi Viešpaties, kai sutelkiame dėmesį į Jį. Pagalvokite apie tai, kur esate dabar. Jūsų gyvenimas yra Jame, o tai reiškia, kad esate antgamtiškai palaikomas vėjo ir aplink jus besisukančių bangų sūkuryje.

 Suvokite, kad mokinių gyvenimas tuo metu , kai jie vaikščiojo su Jėzumi  buvo antgamtinio aprūpinimo gyvenimas – jie patyrė duonos ir žuvies padauginimą, matė kaip Jėzus nuramino vėją ir bangas, stebėjo įvairius išgydymus. Jie jau vaikščiojo antgamtinėje erdvėje nors to nežinojo, neįvertino.

 Tai nurodoma Morkaus 6:51-52, kuriame aprašytas Jėzaus vaikščiojimas vandeniu. Morkus rašo, kad mokiniai; „...be galo stebėjosi, nes neapsvarstė duonos stebuklo, ir tai  užkietino jų širdį“.

 Jie jau vaikščiojo antgamtiniame gyvenime su Jėzumi, bet negalėjo to pamatyti, nes neįvertino ankstesnių Jėzaus padarytų stebuklų. Poelgis, kai neprisimename, ką Jis anksčiau padarė mūsų gyvenime, užkietina širdį.

 ik pagalvok – tu ir aš jau vaikštome patirdami stebuklus. Mes turime malonę, kurios neturi kiti už Viešpaties įtakos  ribų. Prisiminkite, kokius stebuklus Jis jau padarė jūsų gyvenime, ir supraskite, kad jūsų gyvenimas iš tikrųjų yra antgamtiškai palaikomas.

 Kai tai suprasi, iš tiesų  tai suprasi, paklausk: kokią valdžią man turi  vėjas ir bangos? Jokios!

 Jie tarnavo tik kaip blaškymas, jie visiškai neturėjo valdžios Petrui. Jie mums visiškai neturi valdžios. Blaškantys veiksniai neturi jums galios, nebent jūs skiriate jiems dėmesio.

 Jei leisite blaškantiems veiksniams patraukti jūsų dėmesį ir sukelti baimę, paskęsite nuo Viešpaties aprūpinimo. Jei pažvelgsite į vėją ir bangas ir sakysite: „Ką tai reiškia, aš jau einu vandeniu“, tuomet tęsite savo žygį pas Jėzų toje stebuklingoje nuostatoje.

 Mato 6:32 Jėzus kalbėjo apie tai, kaip mūsų Tėvas maitina paukščius, ir aprengia gėles, o tada pakomentavo, kad maistas ir drabužiai yra tai, ko ieško tie, kurie neturi Tėvo. Mes pažįstame Tėvą, todėl maitinkitės prisiminimais apie Jo ankstesnį aprūpinimą mums, kai jis pasirodė, kai patyrėme sunkumus. Niekas nepasikeitė. Pasilikite toje ramybėje.

 Ačiū, kad esate mūsų gyvenime! Visada meldžiuosi „minėdamas jus savo maldose“. Laiminu,

 Džonas ir Barbara, Brianas ir Amy

2024 m. sausio 21 d., sekmadienis

Kodėl namų surinkimas tebėra aktualus ir dabar # 1 iš 4

 John Fenn , December, 2023,  Why House Church Now #1 of 4 

Sveikinu visus,

Buvau Biblijos mokyklos direktoriumi  dideliame tuo metu virš  10 000 narių turinčiame  surinkime.  Dėl savo pareigų per tuos 6 buvimo personalo nariu metus turėjau galimybę  susitikti arba pabendrauti su kai kuriais „didžiaisiais vardais“ žymiais charizmatiškoje tarnyboje JAV.

 Be to, kai kurie mano studentai baigė studijas ir pradėjo dirbti kai kuriose iš tų tarnavimų. Dažnai juos ištikdavo tikėjimo krizė dėl prieštaravimo tarp „didžiojo vardo“ tarnavimo vadovo gyvenimo ir gyvenimo būdo bei darbo jiems realybės.

 Mačiau profesionaliąją krikščionybės pusę, ir ji ne visada buvo graži. Atsistatydinau,  kitas tarnavimas mane pakvietė padėti jiems įkurti organizaciją, išduodančią pažymėjimus Biblijos mokykloms, kurios nenorėjo tapti kolegijomis, siūlančiomis koledžo laipsnius.

 Eidamas šias ir kitas pareigas, keliavau po JAV ir Kanadą, lankydamas surinkimus ir Biblijos mokyklas, būdamas jų patarėju. Mūsų įsteigta Biblijos mokyklų organizacija  leido man susipažinti su kelių tautų surinkimų ir Biblijos mokyklų vadovais.

 Supratau , kad ir kur keliavau, kad ir iš kokios tautos jie būtų, jie užduodavo tuos pačius 3 klausimus: kaip man auginti surinkimą ar mokyklą? Kaip susimokėti už tai? Kaip neleisti žmonėms palikti mano surinkimą  ar mokyklą?

 2001 m. pradžioje nusprendžiau, kad turėtų būti geresnis būdas. Pradėjau domėtis, kaip Paulius kūrė surinkimą(ekklesią) ir kodėl tai, ką aš mačiau Šventajame Rašte, skyrėsi nuo to, ką mes turėjome. Kur vyksta  Dievo judėjimas šiandien? Ar tai gali man suteikti atsakymus, kurių ieškojau?

 2001 m. vasario 4 d. ketinau tarnauti Toronto srityje esančiame surinkime. Šlovinimo metu plačiai atmerktomis akimis pamačiau, kaip Viešpats staiga atsistojo  tarp garbinimo komandos  ir nukreipė akis  tiesiai į mane. Jis buvo mažiau nei 10 colių ar 3 metrų atstumu nuo manęs. Vieną iš tų akimirkų galėjau pamatyti Jį ir natūralų pasaulį, kaip Eliziejus ir jo tarnas, kurie tuo pačiu metu matė natūralią armiją ir angelų kariauną. (II Karalių 6: 15-17)

 Kai jūsų dvasinės akys atsiveria matyti  Jo karalystę, visa kita išnyksta. Be jokio  pasisveikinimo Jis iš karto  pradėjo kalbėti:

 „Nežiūrėk į televiziją ir didesnius  žiniasklaidos tarnavimus, kad suprastum, ką aš šiandien darau savo kūne. Jie turi savo vaidmenį, bet jie yra akimis matoma mano kūno danga, kurią mato žmonės. Tie, kurie yra kūniški ir nesubrendę, mato išorinį vaizdą ir yra sužavėti, manydami, kad tai yra tarnystės viršūnė,  ir kur šiandien susitelkia Dvasia. Bet jie klysta“.

 „Matyk tai, ką aš matau, daug mažų surinkimų ir tarnavimų, investuojančių į santykius, vaikščiojančių meilėje, išliejančių savo gyvenimus į vienas kitą, štai kur šiandien juda Dvasia. Mano kūne vyksta revoliucija, santykių, mokinystės ir meilės revoliucija. Tai paveiks visas bendruomenes ir ekonomiką.“

 „Matyk, ką aš matau, daugybė surinkimų visame pasaulyje, kuriuose žmonės yra atskaitingi vieni kitiems, išgyvena konfliktus, vaikšto meilėje ir auga kaip mano mokiniai. Štai kur šiandien juda Dvasia“.

 „Matyk, ką aš matau. Daugelis (žmonių) bėgioja pirmyn ir atgal į šį ir tą susirinkimą, ieškodami įspūdingų reginių, patyrimų, manydami kad tai  antgamtiška. Jie klausia: „Koks sekantis judėjimas, koks bus kitas Dvasios sezonas?“, o aš sakau jums, kad tai yra jiems po nosimi. Nes pats  mokinystės procesas jau YRA antgamtinis. Jie suklumpa dėl antgamtinio darbo jų tarpe, net savo pačių širdyse, ir atsisako nusižeminti ir būti mokomi, nes siekia sensacingo(juslinio) ir to, kas patinka išoriniam žmogui. Jie nesugeba atpažinti tikrojo Dievo judėjimo, nes jis gali būti  suprastas tik dvasiškai.

 Jis tęsė: „... jūs pamatysite, kaip ši revoliucija ir toliau augs ir net bus daugelio atpažinta, bet ne kaip madingas ar „smarkus“ Dvasios judėjimas. Įžvalgūs žmonės savo dvasioje suvoks, kad tai yra nuolatinis judėjimas; Kaip buvo nuo pat pradžių, taip turi būti ir dabar, aš veikiu santykiuose“.

 "Tai bus atsiskyrimo laikas mano kūne. Tai yra svarbiausias dalykas, kuriuo šiandien dalinuosi su jumis; tikrieji mokiniai praranda skonį lėkštumui ir kūniškumui ir atsiskiria nuo tų, kuriuos pagauna išvaizda. Tai yra mano kariuomenė, kurių niekas nepažįsta, kuriuos aš keliu, kad būtų žinomi Dievo ne žmonių.“

 "Jūs esate šio judėjimo dalis. Šis žingsnis yra ne masių, o individų judėjimas. Padarykite žmones mokiniais, mokykite Dvasios kelių, nes daugelis trokšta iš tikrųjų pažinti mane ir Tėvą. Vesk juos į  Mano artumą ir augimą Manyje. Klausykite, ką Dvasia sako surinkimui“.

Pabandykite įsivaizduoti,

 Šis aplankymas 2001 m. vasario mėn. man viską pakeitė. Kai Jis pasakė, kad svarbiausia yra tai, kad daugelis mokinių atsiskyrė nuo kūniškumo siekdami tikrų dalykų, tai buvo man užuomina sutelkti dėmesį į tikrus ir nuolatinius Tėvo kelius. Jis veikia santykiuose... žmonės atsiskiria nuo kūniškumo kuris šiandien yra  daugelio surinkimų išraiška.“ Ką tai reiškia?

 Kai grįžau namo po to savaitgalio tarnavimo aš pradėjau studijuoti ir mąstyti apie viską, ką Jis pasakė.

 Aš tyrinėjau surinkimo istoriją ir tai, kaip Dievas šiandien veikia visame pasaulyje.

 Apreiškimas, kad Naujojo Testamento rašytojai kūrė surinkimą namuose, rašydami žmonėms, kurie rinkdavosi  namuose, mane taip sukrėtė, kad pasibaisėjau savimi. Kai evangelijose pamačiau, kaip dauguma Jėzaus tarnystės ir stebuklų vyko namuose, tai nukreipė mintį į namus. Dėl to atgailavau labiau nei manau dėl bet kurio kito dalyko, išskyrus savo išgelbėjimą.

Visą tą laiką, kai vaikščiojau su Tėvu, maždaug 25 metus, ištraukiau Dievo Žodį iš namų aplinkos  ir stengiausi, kad jis tilptų  auditorijoje! Man buvo labai  giliai liūdna.

  2001 m. spalį aš pasakiau Barbarai, kad daugiau nenoriu pastoriauti surinkime.

 Bet jei daryčiau tai vėl, tai būtų  mūsų svetainėje, kaip tai darė Paulius. Toki mano paskutiniai žodžiai, kaip sakoma, juokinga.

 Po trijų savaičių, 2001 m. lapkričio 4 d., Edmontone, Albertoje, Kanadoje, tarnavau sekmadienio vakaro pamaldose, kai staiga Viešpats vėl pasirodė  garbinimo komandos viduryje , kaip ir vasario 4 d., lygiai prieš 9 mėnesius. Ironiška, kad 9 mėnesiai yra nėštumo laikotarpis iki gimimo, tai mane sukrėtė tik vėliau, nes pamačiau, kad tie 9 studijų mėnesiai ir apmąstymai buvo būtent nėštumo laikotarpis. Jis ruošėsi kažką iš manęs pagimdyti.

 „Aš myliu tokius žmones“, – pasakė jis eidamas link manęs. Surinkimas  daugiausia dėmesio skyrė benamiams, buvusiems nuteistiesiems, gatvės žmonėms, narkomanams. Tie, kurie patyrė nesėkmę ir priėmė Jo malonę.  Daugiau komentuodamas Jis žingsniavo toliau , tik 3 ar 4 žingsniai nuo manęs:

 – Tu daug išmokai iš savo studijų ir žmonių, kuriuos atvedžiau per pastaruosius kelis mėnesius.

 Buvo atpalaiduota Dievo jėga (nežinau kaip geriau tai apibūdinti), jėgos mane paliko, ir aš  parkritau ant kelių. Paprastai aš vis tiek krentu ant kelių, kai matau Jį, bet Jo galia šio aplankymo metu padarė labai  silpną mano žemišką-kūną, tai tiesiog atsitiko. Šalia manęs esantis pastorius iš kairės krito  į priekį, veidu žemyn ant grindų, matyt, būdamas transe ar kitaip, be sąmonės.

 „Tu dirbi apaštalo darbą, bet dabar aš uždedu ant tavęs, kaip apaštalo, rankas šiai užduočiai atlikti (ir Jis abi rankas uždėjo man ant galvos): Noriu, kad įkurtum namų surinkimą ir namų surinkimų. tinklą; (ir) susisteminkite jį taip, kad palengvintumėte namų surinkimų plėtrą visame pasaulyje.“

 Kai paklausiau kodėl, Jis atsakė: "Tai prieš laiką, kuris ateis. Būk jiems ištekliumi, nes tai dėl ateinančio laiko." Aš paklausiau, ar Jis turi galvoje vardą, ir jis pasakė: " Tarptautinis Surinkimas  be sienų“ . Gali pradėti savo nuožiūra. Aš pasirūpinsiu, kad turėtumėte visus reikiamus išteklius." Pasakė dar kitus žodžius, kurie lieka tarp mūsų.

 Kitą savaitę, kodėl ankstyvasis surinkimas susitikdavo namuose ir ką tai reiškia šiandien. Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

2024 m. sausio 20 d., šeštadienis

Kodėl namų surinkimas tebėra aktualus ir dabar – 4 iš 4

 John Fenn,   19 Jan, 2024 ,  Why House Church Now #4 of 4

Sveikinu visus,

 Kaip atrodo namų surinkimo(ekklesios) susitikimas  Kaip pradėti?

 Namų surinkimo elementai

Apaštalų darbų 2:42 matome pavyzdį: „Jie ištvermingai(  liet.vert, angl.vert.tvirtai)  laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldos“. Nėra jokio kito modelio, išskyrus tai. Vėliau Paulius pasakoja apie susirinkimo eigą apie tai bus toliau tekste ), bet apie struktūrą nerandame jokių nurodymų ar modelio, kurio būtų galima sekti, išskyrus šiuos 4 elementus, susietus nuolatiniu ištvermingu(tvirtu) pasiryžimu augti Kristuje.

 Žodis „ištvermingai“ yra graikiškas žodis „proskartereo“. „Pros“ reiškia „link kartu su“, „kartereo“ reiškia „parodyti tvirtą jėgą“. Jie buvo įsipareigoję augti Viešpatyje kartu su kitais. Mes nerandame NT mokinių vienų, jokio surinkimo, kuris būtų vienas.

 Raginame visus su mumis susijusius namų surinkimus  palaikyti ryšį su vietiniu Kristaus kūnu ir palaikyti ryšį su tinklo nariais. Tai matome Apaštalų darbuose ir Pauliaus laiškuose – žmonės keliauja pirmyn ir atgal tarp surinkimų. Šiandien taip pat bendravimas gali vykti internetu, konferencijose ir tebelieka keliavimas tarp surinkimų.

 NT matome 3 žmonių grupes. Pirmoji yra panaši į Efezo vadovus, matomus Apaštalų darbų 20:17, kurių širdys dega tik dėl vietinio Kristaus kūno. Neturime duomenų, kad kas nors iš jų būtų keliavęs į kitą surinkimą. Tai didžiausia žmonių grupė, dalyvaujanti namų surinkime.

 Antroji grupė yra tie, kurie vykdo nedideles keliones į  į kitus surinkimus ir grįžta namo. Kai kurie iš jų minimi Pauliaus laiškų pradžioje ir pabaigoje. O trečia ir mūsų dienomis rečiau pasitaikanti grupė yra ta, kuri nuolat keliauja po įvairias tautas ir surinkimus, stiprindama brolius. Žinau tik 1 ar 2 tokius žmones. Taigi, jei nesate suinteresuotas keliauti pas kitus, tai nėra blogai.

 Jie įveikdavo sunkumus kartu su kitais

 Pastebėjome tokį modelį, kad pirmuosius 3 mėnesius kiekvienas turi savo „veidą surinkime“. Per 3–6 mėnesius „surinkimo veidas“(arba vert.kaukė)  išblunka ir žmonės pradeda atsiverti gyvenimo realybei – pradeda jausti  įtampą ir suvokti sunkumus. Ir jei kyla problemų dėl vaikų elgesio, tai iš karto bus pastebėta, nes visi yra svečiai kažkieno kito namuose.

 JEI žmogus ar šeima pasiliks po 6 mėnesius trukusių susitikimų, užmegs tikros draugystės. Žmonės supranta, kad namų surinkimas yra saugus, visi „turi užnugarį“, kad kiekvienas žmogus ir kiekviena šeima turi vienokių ar kitokių problemų. Grėsmės nėra, žmonės pradeda atsipalaiduoti.

Negana to, jie pradeda keistis. Dažnai pokyčiai yra subtilūs, bet reikšmingi. Šeimos dinamika pradeda keistis į gerąją pusę. Žmonės/šeimos keičiasi iš vidaus.

 Namų surinkimas kiekvieną savaitę nepatvirtina kažkieno tikėjimo  vitražais ir nustatyta struktūra ar nuolatiniu kalbėtoju. Namų surinkimas  patvirtina tavo tikėjimą per aplinkinius žmones. Abipusis dalinimasis savaitė po savaitės, ką Viešpats jumyse veikia, kokios kovos yra sutinkamos , į kokias maldas atsakyta,  kokios pergales iškovotos.

 Būtent per 6-12 mėnesių namų surinkimas pradeda tapti šeima. Nuo šešių mėnesių iki metų reikės, kad tik tada pradėtumėte suvokti sveikų ir subalansuotų namų surinkimo santykių dinamiką.

 Namų surinkimas  yra netvarkingas  palyginus su lazerio šviesomis, dūmais ir ausis žeidžiančia muzikine produkcija, kas vadinama „garbinimu“, auditoriniame surinkime. Gali atrodyti, kad namų surinkimas  nuobodus, bet tai normalus gyvenimas . Kai einame kartu su kitais, mes palaikome vieni kitus. Čia  nebus kam kutenti tavo ausis. Jūs išgirsite apreiškimus, kuriuos kiti gavo iš Viešpaties, apie dalykus  , kurių Jis juos išmokė, ir jūs galėsite pasidalinti tuo, ko Jis jus moko. Visi yra lavinami. Tai labai subtilu,  bet  jei ieškote kūniškų impulsų, teks nusivilti.

 1 Korintiečiams 14:26-40: Padoriai ir tvarkingai

 Kai sujungiame tvirtą įsipareigojimą augti Viešpatyje su Pauliaus mandagumo ir „padoraus ir tvarkingo“ elgesio nurodymais, matome ramų susibūrimą kažkieno namuose, kurie yra saugūs, susitelkę į augimą Kristuje ir pilni ramybės.

 1 Korintiečiams 14:26-40 jis atpažįsta situaciją, labai panašią į daugelį mūsų dienų namų surinkimų. Jų laikais Apaštalų darbų 18:1–9 pasakojama, kad romėnų, vardu Justas, namuose susitiko 3 kultūros. Žydai, graikai ir romėnai paprastai nesusitikdavo socialiai. Daugelis dalyvaujančiųjų kitų nepažįsta. Iš pradžių jie yra svetimi.

 Žinoma, žydai neįeitų į pagonių namus, jau nekalbant apie valgį su jais. Graikai ir romėnai paprastai nesusitikdavo kartu. Tačiau dabar šios 3 kultūros susitinka ir valgo kartu, vaikščiodamos su Viešpačiu. Iš 1 Korintiečiams 11:17-31 matome, kad kai kurie nenorėjo valgyti su kitais, jų išankstinis nusistatymas atveria juos ligoms.

 Taigi, kai Paulius 1 Korintiečiams 14:26-40 rašo apie tai, kas daroma „padoriai ir tvarkingai“, jis pateikia nurodymus, kaip būti svečiu kieno nors namuose, kur viskas, ką jūs turite bendra su kitais, yra tik  Jėzus. Jo nurodymai apima tai, jei turite žodį iš Viešpaties, bet nėra galimybės juo pasidalinti, reikia jį pasilikti sau.

 Jei turite žodį ar ką nors, ką norite pasakyti, bet šalia jūsų esantis žmogus taip pat nori pasidalinti, nusileiskite  jam ir leiskite jam pasidalinti. Paeiliui. Nemonopolizuokite pokalbio. Nestumkite savo mėgstamo mokymo. Viskas, ką sakote, gali būti atmesta. Jei diskusija pakyla iki painiavos lygio, leiskite klausimus ir tolesnes diskusijas pratęsti savo namuose. (Žmonos klausia savo vyrų namuose, nes pirmą kartą gyvenime jie sėdi kartu – taigi, klauskite namuose, jei klausimai per daug trikdo kitus.)

 Šiuolaikiniai atnaujinimai apimtų tokius dalykus kaip; Jei durys uždarytos, neatidarykite jų, šeimininkas jas uždaro dėl priežasties. Nežvelkite į kažkieno vaistinėlę vonioje. Padėkite sutvarkyti, nesvarbu, ar susitikime buvo valgymas, ar ne. Nepersistenkite dėl susitikimo tikslo ir laiko ir pan.

 Šeimininkas / šeimininkė taria paskutinį žodį

 Mes nustatėme, kad tai veikia, kad nesvarbu, kas veda susitikimą, vedėjas ar šeimininkė nustato susitikimui skirtą laiką.

Pavyzdžiui, jei susitikimas prasideda 10 val., o šeimininkas leidžia žmonėms pasilikti visą popietę ar net iki vakaro, netrukus jie bus išsekę ir „perdegę“. Svarbiausia yra pusiausvyra ir mandagumas. Daugelis žmonių nepersistengs, tačiau šeimininkas ar šeimininkė turėtų nebijoti pranešti tokiam žmogui, kad tą dieną dar reikia imtis kitų dalykų.

 Labai dažnai namų surinkimui vadovauja asmuo, kuris niekada anksčiau niekam nevadovavo. Jis nėra įpratęs raginti pradėti susirinkimą ir nedvejodamas nutraukti pokalbius. Buvau namų surinkimuose, kur pradžios laikas buvo 10 val., bet 11 val. žmonės vis dar kalbasi ir valgo, o šeimininkas ar šeimininkė nenori trukdyti. Tai išmoktas įgūdis, skirtas atkreipti kiekvieno dėmesį ir pasakyti, ką jie planuoja susitikimui, bet tai būtina.

 Mokymas, bendravimas, maistas, malda. Paprastai susirinkimas apima tuos elementus, kaip matyti iš Apaštalų darbų 2:42. Kartais nėra maisto, išskyrus vandenį ar kavą. Kartais vienintelė malda gali būti prieš valgant. Kartais „mokymas“ vyksta kai 1 asmuo, kuris dalijasi tuo, ko Viešpats jį išmokė tą savaitę, o tada vyksta 90 minučių trukmės diskusija ir studijos – Apaštalų darbų 2:42 yra tik jų susirinkimo elementų metmenys.

 Yra daug daugiau, kuo galima dalintis, todėl mūsų svetainėje yra garso įrašų, tokių kaip „Namų surinkimas 101“, 10 klausimų ir atsakymų vaizdo įrašų apie namų surinkimą, Pirmojo surinkimo  sugrįžimas ir kt.

 Namų surinkimas – tai draugų, šeimos, kaimynų ir bendradarbių susitikimas, matomas Naujojo Testamento puslapiuose. Tai netinka visiems ir mes švenčiame, taip,  kaip šventieji nusprendžia. Tačiau kai kuriems, ieškantiems žmonių tame pačiame dvasiniame puslapyje tikruose santykiuose Kristuje, namų surinkimas labai tinka, jis skirtas būtent jiems. Galbūt tai apima ir šios serijos skaitymą. Atlikite namų darbus, bet leiskite Viešpaties apreiškimui pakeisti jus iš vidaus. Nuo šio apreiškimo širdyje pereikite nuo auditorija pagrįsto tikėjimo, prie  santykiais pagrįsto tikėjimo.

 Tai penas apmąstymams, kitą savaitę nauja tema.

 Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas