Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. gruodžio 23 d., šeštadienis

Paklusnumas ir valdžia # 3 iš 3

 John Fenn 22 , December , 2023, Submission and Authority #3 of 3

Sveikinu visus,

 „Kas tave dengia?“ yra įsitikinimas, kad visi tikintieji turi būti po surinkimo  ar


surinkimo  vadovo „danga“. Tas lyderis valdo juos, kad Dievo palaiminimai tekėtų jiems ir jie būtų apsaugoti nuo velnio. Štai kodėl labai dažnai nesubalansuotos  mentorystės santykiai yra pagrįsti baime. Tai priverčia auklėjamą asmenį bijoti prasilenkti ar apvilti Dievą, bet taip pat bijoti, ką velnias gali padaryti, jei jis priimtų neteisingą sprendimą arba prieštarautų savo mentoriui.

Ar „dengimo “ mokymas yra biblinis?

 Šis mokymas yra išlikęs iš 1 dalyje paminėto Ganytojiško judėjimo. Jis plačiai pripažįstamas kaip Biblijos mokymas, bet tai nėra tiesa, tai nėra Šventasis Raštas. Jėzus yra tavo „danga“,  po to mes esame vienas kito „danga“, o  santuokos tvarką aptarsiu toliau.

 Pagalvokite, ką sako mokymas „kas yra tavo danga“. Jame sakoma, kad kiekvienas žmogus turi turėti kitą asmenį ar organizaciją tarp savęs ir Dievo. Jis nepaiso Kristaus kiekviename tikinčiame, nukreipdamas paklusniam asmeniui gauti nurodymus iš kito asmens, o ne Kristaus, kuris juos veda.

Ji tiki, kad kitas žmogus (kuris taip pat turi savyje Kristų) nėra pajėgus pats priimti sprendimų; kad jiems reikia, kad kas nors priimtų tuos sprendimus už juos. Koks tai blogis!

 Sveiko dvasinio vadovavimo pavyzdys

 Dvasinis vadovas, mentorius turėtų patvirtinti tai, ką Viešpats pirmiausia įdėjo į tavo širdį. Rūpintis reikia žmogaus siela, o ne natūraliu gyvenimu – darbas, namai, mokykla yra natūralūs dalykai. Ganytojo ar kito vadovo nurodymai turėtų būti sutelkti į dvasinius dalykus ir sielą. Žinoma, diskusijose atsiranda natūralūs dalykai, tačiau sveiki mentorystės santykiai visada nukreips tą, kuris yra kuruojamas, į Kristų jame ir į darymą to, ko Jis nori.

 Apaštalų darbų 20:22-23 sako, kad Paulius buvo pasiryžęs vykti į Jeruzalę.

Paulius sako: „Nežinau, kas man nutiks, bet visur, kur einu, Dvasia liudija, kad ten manęs laukia saitai ir kančia“. Jis žinojo, kad nutiks kažkas blogo. Tačiau Apaštalų darbų 21:10-11 pranašas Agabas duoda konkretų žodį Pauliui. Jis sako, kad žydų lyderiai jį suims ir atiduos romėnams.

 Šios detalės patvirtino tai, ką Paulius jau turėjo savyje – pagrindinę tiesą, kad laukia bėdos. Detalės buvo naujos, bet pagrindinis apreiškimas jau buvo Pauliaus. Agabo pridėta detalė buvo patvirtinimas. Taip pat apsvarstykite, kad apreiškimas  Simeonui atėjo per Dvasią  Lk 2:25-32  ir jis paskelbė kūdikėlį Jėzų esant Mesiju, Marijai ir Juozapui tai nebuvo nauja informacija – tai patvirtino tai, ką jiems kiekvienam jau buvo kalbėjęs Viešpats.

 Kai Petras paskelbė: „Tu esi Mesijas, Gyvojo Dievo Sūnus“, Jėzus pasakė, kad niekas jam to nesakė, jis gavo šį žodį iš Tėvo. Jėzus patvirtino apreiškimą.

 Pradinis apreiškimas yra viduje, iš Tėvo arba Viešpaties per Šventąją Dvasią, TOLIAU patvirtinamas „2 ar 3 liudytojų lūpomis“.

 Vyrai ir žmonos

 Raštuose eilutės, kurias smurtaujantys vyrai ir ganytojai naudoja pajungti  žmonoms ar moterims, yra šios: I Korintiečiams 11:1-16 apie šydus, I Korintiečiams 14:26-40 apie žmonas, tylinčias surinkime, ir I Timotiejui 2:9-15 apie tvarką santuokoje. ; jie dažnai sako moterims, kad jos negali kalbėti surinkime.

 1 Korintiečiams 11:1-16 kontekstas yra vualių nešiojimas. Tomis dienomis ir tame regione žmonos viešumoje dėvėjo šydą ir nusiimdavo jį tik namuose ar šeimose. Šydas buvo mūsų šiandieninio vestuvinio žiedo atitikmuo. Apaštalų darbų 18:1-9 mums sakoma, kad jie susitikdavo romėno Justo namuose, o ten buvo žydai, graikai ir romėnai, visi susirinkę į vieną „surinkimą“.

 Kai kurios žmonos, patekusios į namus, nusiimdavo vualius, nes jos buvo šeimoje Kristuje. Tačiau toks poelgis paniekindavo jų vyrus toje kultūroje. Paulius sakė, kad „namų surinkime“ vualio nuėmimas tai nepagarba jų vyrams, angelams, atsakingiems už jų šeimą, ir Viešpačiui. Tai buvo problema Korinte, o niekur kitur NT nebuvo jokių kitų  nurodymų dėl vualių nešiojimo.

2, 13 ir 16 eilutėse Paulius žmonų dengimąsi vualiais vadina papročiu. Tai ne Dievo įsakymas, tai paprotys. Kai kuriose šalyse šios rašto eilutės tebegaliotų ir šiandien, tačiau daugumoje pasaulio šalių paprotys, kad žmonos kaip santuokos ženklą dėvi šydus,  nenaudojamos.

 1 Korintiečiams 14:26-40 kontekstas yra mokymas  kaip būti svečiu  „surinkime“ kito žmogaus namuose. To prireikė, nes visos 3 kultūros staiga buvo sujungtos, o tik Kristus jose buvo bendras. Paulius nurodo kontekstą v26; tegul viskas daroma taip, kad viskas būtų gerai, padoriai ir tvarkingai. Tą patį jis teigia 33 ir 40 eilutėse – tris kartus per 15 eilučių kartodamas temą, rūpindamasis padorumu ir tvarka, todėl nėra jokio nesusipratimo. Tai ne apie žmonų tylėjimą, o apie tai, kad susitikimai, kuriuose dalyvauja įvairios kultūros, turi vykti  padoriai ir tvarkingai.

 27–28 eilutėse kalbama apie tai, kad turi kalbas, bet nėra kam aiškinti ar nėra galimybės pasidalinti. Sako, nereikalaukite būti išgirsti. Jei nėra galimybės pasidalinti, kalbėk tik sau ir Dievui, ir  tu nenusidedi. 29-33 eilutėse jis liepia jiems nereikalauti leidimo  kalbėti, bet  kai  jie kažkuo dalijasi, kas, jų manymu, yra iš Dievo, tai įvertins mažiausiai 2 ar 3 kiti. Tai  gali būti priimta arba atmesta.

Po to, jis rašo: „Pranašų dvasios yra pavaldžios pranašams“, o tai reiškia, kad vien todėl, kad jaučiate norą dalytis, jūs neturite to daryti, Dievas palieka jus pavaldžiu, kad ir kas būtų jūsų dvasioje. Jis sako kalbėti pakaitomis, nes  Dievas nėra sumaišties autorius, todėl būkite atidūs krypčiai, kuria plaukia susirinkimas. Plaukite su srautu, užuot stūmę savo asmeninį mėgstamą įsitikinimą.

 Dievas yra ne sumaišties, o ramybės autorius

 Dar kartą sakydamas, kad Dievas yra ne painiavos, o ramybės, tvarkos autorius, jis liepia žmonoms 34-35 eilutėse paklausti savo vyrų namuose, jei turi klausimų. Tema yra sumaištis susirinkime, o ne bendras doktrininis teiginys, skirtas žmonoms tylėti.

 Jis teigia, kad įstatymas sako, kad jos turi tylėti. Mozės įstatyme nėra nieko, kas tai patvirtintų. Judaizme žodinis įstatymas (tradicijos) taip pat buvo vadinama „įstatymu“. „Įstatymas“, apie kurį kalba Paulius, yra sinagogos įstatymas, kur moterys yra atskirtos nuo vyrų ir neturi teisės kalbėti.

 Tačiau dabar Kristuje jos yra lygios ir sėdi su savo vyrais, todėl žmonos gaudo pažinimą, suardydamos susirinkimo eigą savo nuolatiniais klausimais. Taigi jis pasakė, kad dėl ramybės ir kad viskas būtų daroma padoriai ir tvarkingai, tegul jos paklausia savo vyrų namuose.

 Žmonės pamiršta arba nežino, kad tai parašyta grupei žmonių kambaryje iš 3 skirtingų kultūrų, kurie čia susitinka mokytis apie Jėzų.

 I Timotiejui 2:9-15 kalbama apie santuokos tvarką, o ne apie „surinkimo tarnystę“. Tais laikais romėnų moterys parodydavo savo turtą ir statusą įsipindamos į plaukus papuošalus, o perukai buvo įprastas būdas suteikti daugiau vietos papuošalams. Paulius sakė, kad sutelkite dėmesį į vidinį grožį, o ne demonstruokite išorinį grožį ir turtus. Šis nurodymas neturi nieko bendra su surinkimu, jis yra apie vyrus ir žmonas ir apie tai, kaip žmonos turi sutelkti  savo dėmesį –ne į išorinį turtų parodymą, bet į  vidinį ir tikrąjį turtą Kristuje.

 Tada Paulius pasakė, kad jis neleidžia žmonoms pasisavinti valdžią arba, tiksliau, graikėms, valdyti savo vyrus. Vėlgi, tai yra santuokos tvarka pagal kontekstą, o ne buvimas surinkime. Norėčiau pridurti, kad daugelyje santuokų žmona yra „kalbėtoja“. Tai matome Priscilos ir Akvilo poroje, kuriuos Paulius paminėjo 6 kartus, o 4 iš tų 6 kartų Priscilla paminėta pirmiausia, o tai rodo, kad ji buvo pagrindinė kalbėtoja.

 Ji nesisavino Akvilo autoriteto mokydama ar kalbėdama, bet buvo  gavusi jo leidimą, nes jis atpažino žmonos dovanas. Tas pats yra ir šiandien. Kai pora atpažįsta vienas kito dovanas ir stiprybes, mes paklūstame toms Dievo dovanoms jose, todėl kiekvienas nesisavina kito valdžios.

 Šie žodžiai skirti Timotiejui...

 ...kuris prižiūrėjo Kristaus kūną Efeze, nepakeičia jo nurodymų efeziečiams 5:21-33. Kitaip tariant, visi trys laiškai; Efeziečiams ir I ir II Timotiejui yra skirti Efezo krikščionims. Jie dera vienas su kitu, nes Paulius rašo tiems patiems žmonėms ir apie juos. Efeziečiams 5:21 jis pasakė: „Pakluskite vieni kitiems, bijodami Dievo, žmonos pakluskite savo vyrams Viešpatyje“. Tai, ką jis vėliau parašė Timotiejui, nepakeičia to, ką jis parašė Efeze, bet jį patvirtina. Tai ne apie paklusnumą, o apie širdies būklę, laikytis Dievo nustatytos santuokos tvarkos.

 Kristuje tai reiškia, kad vyrai ir žmonos yra lygūs, tačiau kūrimo tvarka rodo, kad Dievas pirmiausia sukūrė Adomą, o paskui Ievą, parodydamas, kad vyras turi būti Kristaus paveikslas, o žmona – surinkimo paveikslas, gyvame palyginime, susituokę kaip viena Dieve. Efeziečiams 5:21-33.

 Paklusnumas yra iš širdies. Pavaldumas yra veiksmas. Mes esame paklusnūs Viešpačiui ir Jam pavaldūs Jam – mokinystės procesas yra mūsų širdyse esantis paklusnumas mūsų dažnai maištingam kūnui.

 Tai procesas, bet visada turėkite omenyje, kad Kristus yra jumyse, ir jūs turite  bendrauti, kad apsvarstytumėte, kaip gyvenate savo gyvenimą. Jūs ir Jis susitinkate, kad nuspręstumėte, kur dirbti, eiti į mokyklą, kokią profesiją pasirinkti, kur gyventi, ką pirkti ar parduoti. Mentorius, kuriam paklūstate, gali pasiūlyti idėjų ir išminties, bet jūs neprivalote jų vykdyti. Jie neturėtų reikalauti vykdymo. Santuokoje ir bet kokiuose mokinystės santykiuose paklusnumas vienas kitam turi moralės, etikos, asmeninės erdvės gerbimo ribas ir nukreipia  į Viešpatį.

  Nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

 

http://www.cwowi.org ir Europoje http://www.cwowi.eu

2023 m. gruodžio 18 d., pirmadienis

2023 m. gruodžio mėn. naujienlaiškis

 John Fenn, December 2023 Newsletter

 Sveikinu visus

 Linksmo Jėzaus Gimtadienio  ir laimingų Naujųjų metų! Meldžiame, kad

kiekvienas iš mūsų rastume Jo ramybę ir džiaugsmą, kai baigiame vienus metus ir pradedame kitus.

 Asmeninės naujienos:

 Chrisui sekasi geriau ir, tikiuosi, jis grįš į savo grupės namus maždaug sausio 2 d. KT parodė „80 % L3 slankstelių sutrūkimą“. Tėvo malone jie subyrėjo į vieną kompaktišką krūvą ir nepasiuntė kaulų šukių į nugaros smegenis ar nervus.

 Mums dabar su juo  10 savaitė , jis jau vartoja nereceptinius vaistus nuo skausmo ir gali normaliai funkcionuoti. Ačiū,  dėkojate Tėvui už išgydymą, mes  darome tai kasdien. Kiekvieną dieną ieškome to, kas jau išgydyta, o ne to, kas dar turi būti išgydyta. Mes sutelkiame dėmesį į tai, kas šiandien yra geriau nei vakar, todėl matome nuolatinę pažangą.

 Taip pat dėkojame už jūsų maldas už Barbarą ir mane. Tai buvo varginantis, brangus, emociškai sekinantis, trikdantis laikas , ir iš esmės esame labai pavargę ir atsilikę nuo visko, kas vadinama „tarnavimo darbu“.

 Kai kurie iš jūsų žino, ką reiškia rūpintis žmogumi savo namuose, kuris negali pasirūpinti savimi. Taip pat dėkojame daugeliui, kurie mums atsiuntė asmenines aukas, neįsivaizduojate, kam mes įvertinome tokį dosnumą. Visko, nuo ligoninės tipo lovos įsigijimo, specializuoto vežimėlio iki daugybės kitų išlaidų – ačiū, nes Tėvas jumis padėjo mums aprūpinti.

 Visa tai buvo malonė – ir dar kartą ačiū už jūsų maldas ir kantrybę. Labai laukiu, kada galėsime atnaujinti „Zoom“ susitikimus, o datą nustatysiu kitų metų pradžioje.

 Jėzaus gimimas:

 Ankstesnėse Savaitės mintyse, kurios yra saugomos  mūsų svetainės skiltyje „Savaitės mintys“, nagrinėjau klausimą „Ar turėtume švęsti Jėzaus Gimtadienį“? Išsamiau aprašiau, kaip Pauliaus laikais kai kuriuos gąsdino pagoniškos šaknys ir maisto, gėrimų bei dienų klausimas. Paulius pasakė jiems, jei pagoniškos šaknys ir tų dalykų šaltiniai jums trukdo, tai nedalyvaukite.

 Bet kitiems, kuriems netrukdo pagoniškos šaknys- valgykite, gerkite ar švęskite. Kiekvienas neturėtų būti savo požiūrio skelbėjas, nes Viešpats priima ir tuos, kurie tai daro, ir tuos, kurie to nedaro. Jei Jis visus priima, tai turėtume ir mes. Paulius pasakė jiems: „Tegul kiekvienas būna visiškai įsitikinęs savo prote“.

 Bet faktas yra tas, kad Jėzus gimė Betliejuje tam tikru metų laiku, angelai paskelbė apie Jo gimimą, ir visa kita Jėzaus gimimo istorija tikrai įvyko. Tai mes ir švenčiame, tą didžiausią dovaną.

 Mes žinome istoriją; Tą naktį piemenys saugojo savo kaimenes laukuose už Betliejaus.

 Luko 2:9 graikiškai sakoma: „Viešpaties angelas atsistojo šalia jų“. Jis nepasirodė  ore, jis tiesiog staiga pasirodė tarp jų ir paskelbė apie Jėzaus gimimą.

 Pagalvokite: tamsu, būrelis piemenų kalbasi, gal stovi prie laužo, tada staiga tarp jų atsistoja nepažįstamasis. Ne ore, tiesiog „ten“ tarp jų. Ta pati frazė NT vartojama 18 kartų ir visada reiškia, kad kažkas staiga atsistoja tarp kitų. Šis nepažįstamasis buvo apsuptas tokios Dievo šlovės, kad žmonės suprato, kad tai angelas, ir labai išsigando.

 10-12 eilutėse angelas liepia jiems nebijoti, nes jis yra tam, kad paskelbtų didžią naujieną apie jų Gelbėtojo Kristaus, Viešpaties, gimimą, o ne pasiųstas juos   teisti.

 Armija

 Tada su šiais žodžiais 13 eilutė sakoma; „Staiga prie angelo prisijungė daugybė dangiškosios kariuomenės“. Žodis „kareivijos“ karaliaus Jokūbo ir kitose versijose reiškia „armiją“.

 Jozuės 5:13-15 Izraelis ką tik įžengė į Pažadėtąją žemę, o prieš juos stovi galingas Jericho miestas. Kai Jozuė stabteli, kad gautų nurodymą iš Viešpaties, tekstas mums sako, kad mato vyrą su ištrauktu kardu.

 Joshua prieina ir klausia: "Ar tu už mus, ar prieš mus?" O nepažįstamasis atsako: „Nei už jus nei už juos(liet. vert.) „ Ne (hebrajų kalba: Lo) aš atėjau kaip Viešpaties kariuomenės vadas“. Daugelyje vertimų sakoma „Ne, bet kaip Viešpaties armijos kapitonas“.

 Tiesą sakant, Jis nukreipė Jozuės klausimą, nes  nebuvo griežtai sąjungininkas ar priešas, ir  tai buvo Dievo, o ne Izraelio mūšis. Jis buvo ten kaip dangaus armijos Vadas.

 Žinome, kad Jozuei pasirodė Viešpats, o ne angelas, kaip kai kurie klaidingai moko dėl šių priežasčių: Jozuė Jį pagarbino ir jam buvo liepta Jo akivaizdoje nusiauti batus. Batai yra žmogaus sukurti, ir niekas negali artintis prie Dievo savo pastangomis. Taigi ST batai negalėjo būti dėvimi Dievo akivaizdoje. Ir angelai nepriima garbinimo taip, kaip čia darė Viešpaties armijos kapitonas. Tai buvo Viešpats, kuris pasirodė Jozuei, o Jozuės 6 skyrius atskleidžia, ką Jis pasakė Jozuei apie tai, kaip užimti miestą.

 Kodėl piemenims pasirodė dangaus kariuomenė ir angelas jų tarpe?

 Armija nebuvo ten, kad kariautų su žmonėmis, jie sekė savo kapitoną. Kariuomenė buvo ten kaip taikos sutarties su žmonija dalis. Jų kapitonas paliko dangų ne kariauti su žmonėmis, o tapti žmogumi. Jie stebėjosi ir garbino Jį. Nenuostabu, kad I Petro 1:12 pasakojama, kad angelai trokšta pažvelgti į  žmogaus išganymo paslaptis!

 II Korintiečiams 5:18-19 sakoma, kad Tėvas per Jėzų sutaikė pasaulį su savimi. Jis atsakomybę už mūsų nuodėmes uždėjo  ne mums, o Jėzui. Kariuomenė buvo ten, nes jų Kapitonas gimė žmogumi pagal Tėvo planą sutaikyti mus su savimi. Kokia malonė! Žavėkimės ir toliau ta meile, kurią mums parodė Tėvas ir Viešpats, kuria žavisi visi angelai – Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, gimimu!

 Kitose naujienose...

 Nyderlandų konferencija gegužės 2-5 dienomis jau užpildyta 85 proc. Jei planuojate dalyvauti, turite veikti dabar, parašydami Wilui ir Ank el. paštu: cwowi@solcon.nl

 Birželio 29-30 d. konferencija Talsoje – nekantriai laukiame šio savaitgalio! Tikimės daug jūsų pamatyti čia, Talsoje. Šie savaitgaliai visada tokie turtingi Viešpaties – užtenka laiko pažinti vieniems kitus, klausimams ir atsakymams, mokymui, giliam garbinimui, asmeninei maldai ir tarnavimui – planuokite dabar, registracijos informacija aukščiau.

 KWOWI atnaujinimas 2023 m. gruodžio mėn., www.kwowi.org

 Danielis (Kenijoje) siunčia labai didelį „Ačiū!“ tiems, kurie padėjo jam galutinai įsigyti visureigį. Dabar jis daug lengviau galės aplankyti daugybę namų surinkimų ir jo globojamus KWOWI vaikus.

 Ugandos mokykla baigė trečią ir paskutinį mokslo metų semestrą. Mokiniams sekėsi labai gerai ir jie baigė kitą mokyklos lygį. Vasario mėnesį prasidės nauji mokslo metai, tad mokiniai, mokytojai ir darbuotojai per šventes galės mėgautis taip reikalinga ilga pertrauka. Vaikai, kurie visą darbo dieną gyvena mokykloje, liks, o likę vaikai grįš į kaimus gyventi pas „gimininius tėvus“, kol vėl prasidės mokykla. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie jėzaus Gimtadienio šventės  šiems darbštiems vaikams!

 Linksmo Jėzaus Gimtadienio  ir ačiū, kad esate mūsų gyvenime!

laiminame,

 Džonas ir Barbara, Brianas ir Amy

2023 m. gruodžio 17 d., sekmadienis

Paklusnumas ir valdžia . Žmonos ?# 2 iš 3

 John Fenn, 2023 15 of December, Submission and Authority #2 of 3

 Sveikinu visus,

Šios serijos pavadinimas yra „Paklusnumas  ir valdžia “, todėl šiandien aš tai  apibūdinsiu ir pasidalinsiu, kaip šie dalykai  yra supainiojami  ir iškreipiami, kad
būtų galima
 manipuliuoti žmonėmis.

 Paklusnumas  tai ... 

Malonė širdyje. Paklusnumas  ne visada reiškia veiksmą, įsakymo vykdymą. Paklusnumas yra malonė širdyje kam nors ar kažkam. Pavaldumas  yra veiksmas.

 Pavaldumas  yra taisyklių, įsakymų ar nurodymų laikymasis. Paklusnumas  yra širdies būklė, kai asmuo perduoda savo valią kito kontrolei ar valiai.

 Kolosiečiams 3:18 sakoma: „Žmonos pakluskite savo vyrams, kaip dera Viešpatyje“.

 Efeziečiams 5:22 sakoma: „Žmonos te paklūsta savo vyrams kaip Viešpačiui“.

 Atkreipkite dėmesį, kad tai nesako besąlygiškai vykdyti įsakymus. Sako pakluskite. Vėlgi, paklusnumas yra širdies nuostata. Jis taip pat sako: „...pakluskite... kaip dera Viešpačiui“ ir „pakluskite kaip Viešpačiui“. Viešpats nereikalautų  vykdyti kažką  ar paklusti  kažkam , kas nėra  Jame.

Viešpats neprašytų žmonos daryti ką nors amoralaus, neetiško ar pažeidžiančio jos kūną ir jos kontrolę savo kūnui. Ar vyras gali įsivaizduoti, kad Jėzus prašo žmonos tai padaryti? Jei ne, ji neprivalo nei paklusti, nei vykdyti. „Kaip Viešpačiui“ reiškia pagal tai, ko Jėzus paprašys. Štai kiek žmonos yra paklusnios (pagal malonę širdyje) savo vyrams.

 Tai reiškia, kad jei vyras prašo žmonos padaryti ką nors (vykdyti, ko Viešpats nedarytų ar nesutiktų, žmona neprivalo paklusti, ar  daryti. Paklusti reiškia atiduoti savo valią savo (vyrui) – ji gali tai atšaukti, jei jis prašo ko nors  ne Viešpatyje.

Efeziečiams 5:20-21 kontekstas suteikia daugiau įžvalgos: "Pakluskite vieni kitiems Dievo baimėje. Žmonos pakluskite savo vyrams kaip Viešpačiui." Santuoka yra abipusio paklusnumo malonė.

 „Paklusti vienas kitam“ reiškia, kad vyrai paklūsta savo žmonoms, kaip jų žmonos paklūsta savo vyrams. Bet tai eina  su 2 sąlygomis: Dievo baimėje ir kaip Viešpačiui.

 Tai rodo, kad vyrai, kurie bijo Dievo, nesiruošia prašyti žmonos to, ko Jėzus neprašytų, nes jie abipusiai vaikšto pagarbioje Viešpaties baimėje – abu yra Jam atskaitingi.

 Vykdantis, bet nepaklusnus

 Pavaldumas  yra veiksmas, paklusnumas  yra širdies būklė

 Paauglys, kurio prašoma išvalyti savo kambarį, gali tai padaryti, bet širdyje nebūti paklusniu – pykti  ir skųstis, ir tvarkydamas savo kambarį jaustis siaubingai. Jis nuolankus, bet nepaklusnus.

 Žmona, kuriai vyras uždraudė eiti į surinkimą, gali neklausyti, bet širdyje ir toliau būti paklusni  vyrui. Ji paklusni  , bet nepavaldi.

Mažiems vaikams liepiama paklusti. Paulius nesako, kad jie turi paklusti, jis tiesiog sako paklusk. Jis taip pat daro skirtumą su vergais, sakydamas iš širdies paklusti kaip Viešpačiui. Tai išryškina pavaldumą su nuolankia širdimi, su  širdimi, paklusnia Viešpačiui. Kolosiečiams 3:20-22

 Pagalvokite apie Jėzų Getsemanės sode; kai Jis priėmė galutinį sprendimą paklusti  Savo Tėvui,   jo galvoje nuo įtampos  sproginėjo kapiliarai ,  ir jis prakaitavo krauju. Jėzus buvo nuolankus savo širdyje, o kryžius buvo Tėvo  planas. Tačiau paskutinis paklusnumo veiksmas, leidžiantis Jėzų suimti, Jame iššaukė kovą.

 Argi mes visi neturėjome tokių vidinių kovų, kai rinkomės  tarp pavaldumo ir paklusnumo?

 Izaijas 1:19 taip pat sujungia abu šiuos elementus: „Jei būsi  paklusnus  ir noriai pavaldus, valgysi krašto gėrybes“. Daugelis turi  vieną ar kitą elementą, bet ne abu, ir tada stebisi, kodėl jie „nevalgo žemės gėrybių“.

 Tėvai ir suaugę vaikai

 Kai mums su Barbara buvo pasakyta, kad mūsų pirmagimis (Chrisas) yra neįgalus, kai jam buvo maždaug 6 mėnesiai, mano mama pasiūlė atiduoti jį į atsilikusių vaikų namus. Tai buvo jos kartos mąstymas, bet mums jis netiko.

 Aš ir Barbara gerbėme mamą, bet mes atmetėme jos patarimą. Tai nereiškia, kad buvome nepaklusnūs.  Šventajame Rašte nėra nieko įpareigojančio suaugusius vaikus paklusti savo tėvams, bet mes privalome gerbti savo tėvus visą gyvenimą. Tai nereiškia, kad jūs, būdami suaugę, turite paklusti; tu esi suaugęs, gali būti širdyje jiems paklusnus, bet tau nebūtina jų visada klausyti ir vykdyti jų paliepimus.

 Ženklai, kad jumis manipuliuojama: Manipuliatoriai ieško lengvo grobio

 Manipuliuoti, tai reiškia kontroliuoti, paveikti ar net derėtis su kuo nors savo naudai.

 Ta nauda gali būti dvasinė,  finansinė, gali būti ir fizinė. Manipuliatorius gali pakilti į  emocines „aukštumas“, kai kam nors sako, ką daryti ar nedaryti. Tai gali būti ego maitinimas, kontrolės  problema, kai jis dabar ką nors kontroliuoja. Jis gali manipuliuoti dėl savo baimių ir nesaugumo. Daugelis žmonių tai daro, nes tai suteikia jiems galimybę, ką nors valdyti.

 Manipuliavimas tam tikru būdu matomu ar nematomu yra naudingas manipuliatoriui. Jie gauna naudos savo emocijomis ar motyvams laipsniškai atimdami  iš savo aukos  kontrolę ir gebėjimą priimti sprendimus.

 Blogis, slypintis už manipuliavimo surinkime, yra tas, kad valdžią turintis asmuo naudojasi Dievu, kad palaikytų savo praktiką kontroliuoti kito asmens sprendimų priėmimą.

 Jie žino, kur rasti aukų

 Labai dažnai tai impulsyvios  jaunos moterys ar vyrai, dažnai vieniši ir neturintys santykių. Labai dažnai šių žmonių gyvenimas keičiasi – mokykla, darbas, išvykimas iš namų. Vyresnio amžiaus žmonėms tai gali būti santuokos iširimas, mylimo žmogaus netektis, vienatvė, liga arba gyvenimo tikslo ir (arba) krypties poreikis.

 Vyresnio amžiaus žmonių gyvenime  manipuliatoriai ieško momento, kai jų emocijos nesutvarkytos. Jaunas žmogus dažnai neturi nieko, kas kalbėtų į jo gyvenimą, neturi gyvenimiškos patirties, todėl klausia vyresnio žmogaus patarimo, ir  yra pažeidžiamas.

 Paulius perspėjo Efezo vyresniuosius, kad vilkai įeis į bandą ir darys žmones savo, o ne Viešpaties mokiniais . (Apaštalų darbai 20: 29-30) Surinkime  manipuliatoriai nukreipia savo auką, prie savęs , o ne prie Kristaus.

 Kas tave dengia?

 Nuo to ir pradėsime kitą savaitę. Iki tol, laiminu,


 Džonas Fenas

2023 m. gruodžio 9 d., šeštadienis

Paklusnumas ir valdžia. Kontrolė # 1 iš 3

 

John Fenn,  8 of December, 2023,  Submission and Authority #1 of 3

 Sveikinu visus,


1981 m. mane pasamdė koledžo miestelio tarnavimas, atstatyti pusiausvyrą tarp jų tarnautojų ir narių. Jie buvo  įsitraukę į „Pastoracinį judėjimą“. Tai buvo
mentorystės programa, kuri netrukus virto programa, pagal kurią surinkimo
 nariai negalėjo priimti jokių gyvenimo sprendimo be surinkimo( bažnyčios)  vadovybės leidimo. Netrukus buvo tiek daug sužeistų, kad ji tiesiog subyrėjo.

 Šiek tiek istorijos, nes tai vis dar egzistuoja įvairiomis formomis ir šiandien

 „Pastoriavimas“ tapo toks kontroliuojantis, kad kai kurie surinkimo  vadovai sakydavo žmonėms, su kuo tuoktis, arba  kad reikia išsiskirti su mylimu žmogumi, nes „jie gavo žodį iš Viešpaties“, arba todėl, kad  „tai jiems nebuvo paliudyta“, ir kiti panašūs dalykai, įtraukiant Dievą , kad palaikytų jų sprendimą.

 Netrukus visas judėjimas subyrėjo. Subyrėjo koledžo tarnavimas ir surinkimas, todėl jie paprašė manęs atstatyti  pusiausvyrą. Nacionaliniu mastu daugelio surinkimų  ir asmenų gyvenimas buvo sugriautas liko daug  nuoskaudų ir sumaišties. Daugelis žmonių atkrito nuo Viešpaties, įvyko daug santuokų, kurių niekada neturėjo būti, kurios buvo sudarytos manipuliuojant vyresniesiems ir todėl  baigėsi skyrybomis.

 Tas nebalansinis mokymas ir praktika daugelyje surinkimų gyvuoja ir iki šių dienų. Praėjus maždaug 15 metų po to miestelio koledžo  tarnavimo, kai dirbau didžiuliame surinkime  Biblijos mokyklos direktoriaus pareigose,  viena jauna, netekėjusi  mano  studentė,  paprašė  manęs pasikalbėti su ja. Ji jautėsi pasmerkta, nes kalbėjosi su kito surinkimo vadovu,  tačiau ji norėjo, kad kažkas iš šalies pasikalbėtų su ja apie jų bendruomenės pastoriaus mokymą  – jai reikėjo pagalbos.

 Iš sakyklos jos pastorius buvo sakęs, kad kiekvienas, nueinantis į surinkimą dar  kur nors kitur, atsiveria velnio puolimui.

  Pastorius mokė, kad jei asmuo nedalyvauja kiekviename  tarnavime savo bendruomenėje, jis atsidaro velnio puolimui. Šiandien tokius dalykus matome ir internetiniuose tarnavimuose, kuriose žmonėms sakoma, kad jei jie neužsiregistruoja žiūrėti kito susirinkimo, jie palieka vietos velniui. Jei jie neskiria pinigų apmokėti mokymo kursui,  jie taip pat atsiveria velniui. Jie nenori rizikuoti „prasilenkti su Dievu“, todėl geriau prisiderina prie to, užuot palikę vietos priešui. Yra ir daugiau  kitų tokių manipuliavimo priemonių, įtraukiančių ir laikančių žmones baimėje ir Dievo ir velnio.

 Tačiau savo viduje ši jauna moteris jautė prieštaravimą. Ji žinojo, kad nors pastorius ir kiti vadovai  įtraukė Dievą į šį mokymą, kažkas negerai su mokymu, kad pasitraukus nuo  jų „dangos“ ji atsivers priešo puolimui, nes suprato, kad ir ji savyje turi Kristų. Ar Jo nepakanka? Ji jautė, kad kažkas negerai, kad ji ir Kristus joje negali priimti sprendimų dėl jos gyvenimo. Kažkas jos viduje tam nepritarė, kai ji turėtų pateikti visus sprendimus vadovybei, kad gautų leidimą arba  nukreipiantį „žodį“.

 Ji dalyvavo savo surinkime  „mentorių“ programoje

 ...jos mentoriumi buvo  surinkimo vyresnysis, bent 20 metų už ją vyresnis  vedęs vyras. Mentorystės programa virto priemone ją kontroliuoti, ir ji manė, kad šis lyderis gali turėti net paslėptą seksualinį motyvą skatinantį jį  imtis atsakomybės už jos gyvenimo sprendimus. Ji žinojo, kad ja yra manipuliuojama, bet vadovybė visada rodydavo jai biblijos skyrių  ir eilutes, todėl ji nenorėjo nusidėti Dievui ar atsiverti velniui.

 Jos istorija apima daugumą elementų, matomų  šiandienos  surinkimuose, kuriuose manipuliuojama žmonėmis: Dievo panaudojimas amoraliam ar neetiškam elgesiui pateisinti, kontroliavimas žmonių darant už juos sprendimus, kontroliavimas žmogaus jausmais verčiant jį jaustis kaltu ir tuo kuris įžeidė Dievą, jei jie nepakluso mentoriui,  , kontroliavimas kito žmogaus emocijų Dievo vardu, paversti geismą, fantaziją ar kitus motyvus dinamikos tarp mentoriaus ir auklėjamojo dalimi.

 Ankstesniais ir dabartiniais laikais jie kalba apie vyresniuosius, kurie ką nors „dengia“, ir apie „sandoros santykius“. Esu girdėjęs asmeninių  „pranašysčių“ apie tai, kad kažkam buvo pasakyta „taip sako Viešpats“, bet visada tos pranašystės buvo atėję iš  pastoriaus ar vyresniojo.

 Pagrįstas baime nuogąstavimas parsilenkti su Dievu

 Paklusnumas ir valdžia dažnai yra mažų grupių turinčių piramidės struktūrą pagrindinės  temos. Jų piramidės viršuje yra vienas, nurodantis kitiems, ką jie turėtų daryti arba ko nedaryti, ir jie visada kreipiasi į Dievą savo pasitarimuose. (Daugiau apie auditorinio surinkimo piramidės struktūrą žr. mano knygą „Pirmosios bažnyčios sugrįžimas“)

 Girdėjau daug istorijų apie pastorius, kurie sakydavo, kad žmonės, palikę „savo surinkimą“, turi demonų, ir jų įsakymą  visiems bendruomenėje vengti buvusių narių.

 Ar Jėzus taip elgėsi evangelijose?

 Jono 6:66-67, kai Jėzus pasakė sunkiai suprantamą palyginimą, kuris daugelį


įžeidė, Jis paklausė 12: "Ar jūs taip pat ketinate mane palikti?" Jis jiems nesakė, ką daryti, tiesiog paklausė.

 Kai turtingas jaunasis valdovas (Mato 19:16-23) paliko Jėzų, ar Viešpats bėgo paskui Jį? Luko 9:59-62 du vyrai pasakė, kad nori sekti Jėzumi. Vienas sakė, kad pirmiausia nori dalyvauti laidotuvėse, o

kitas pasakė, kad pirmiausia nori grįžti namo atsisveikinti. Ar Jėzus bėgo iš paskos? Ne. Jis tiesiog kiekvienam paaiškino mokinystės kainą, o tada leido jiems nuspręsti.

 Jėzus visada toks. Jis visada parodys mums giliai mūsų širdyse kiekvieno pasirinkimo pasekmes,  ir tada leis mums ir Jam mumyse pasirinkti. Jėzus pasakė, kad Šventoji Dvasia „ves jus į visą tiesą“. Jis nevaro mūsų eidamas iš paskos, naudodamas baimę kaip motyvą. Jis veda, eina priekyje ir prašo sekti.

 Kitą savaitę pasidalinsiu apie dvasinės manipuliacijos požymius, ir kaip turi būti kiekvienu šių atvejų, kad galėtume palyginti Dievo kelią su iškrypimu, kurį velnias užkrauna nešti  žmonėms.

 Iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

2023 m. gruodžio 2 d., šeštadienis

Ar turėtume švęsti Jėzaus gimtadienį?

 John Fenn, 1 of December, 2023,  Should We Celebrate Christmas?

Sveikinu visus,

Kiekvienais metais iškyla klausimas apie Kalėdų šventimą, todėl  išaugus naujų  prenumeratorių skaičiui, pamaniau, kad bus gerai  atsakyti į šį klausimą.

 Iš pradžių leiskite pasakyti, kad jei kas nors tai skaitantis arba jūsų pažįstamas, nešvenčia Viešpaties gimimo su visais su tuo susijusiais dalykais, jie tai daro Viešpačiui. Jis priima juos lygiai taip,  kaip tuos, kurie švenčia Jo gimimą šiuo metų laiku. Mano tikslas yra pateikti geras Rašto ir logines priežastis, kurios padėtų krikščioniams paaiškinti savo įsitikinimus.

 Iš pradžių Raštas ir istorija, po to  apie mūsų dienas

 Krikščionybė klestėjo kultūrose, kurios atvirai garbino šimtus dievų ir deivių. Pauliaus laikais jie nebuvo patraukti nuo „pagoniškų šaknų“, kaip šiandien yra vakaruose. Tačiau nemanykite, kad Vakarų krikščionybė yra viskas, kas yra Kristaus kūne. Šiandien visame pasaulyje krikščionybė vis dar klesti tarp pagoniškų religijų, dievų ir deivių.

Pauliaus laikais religijų pavadinimai buvo skirtingi, tačiau tai buvo ta pati maisto, skirto dievams, deivėms, stabams ir klaidingoms religijoms, problema. Jis nagrinėjo šią problemą I Korintiečiams 8 ir 10 bei Romiečiams 14 skyriuose.

 Korintiečiai norėjo sužinoti, ar jie paniekino Dievą...

 ...jei jie valgė maistą restorane arba pirko mėsą ar gėrimus dievui ar deivei skirtame turguje? Pauliaus atsakymas buvo ryžtingas „ne“, valgydami ar gerdami tokį maistą jie nepaniekino Dievo.

 Priežastis yra tai, ką jis rašė 1 Korintiečiams 8: 4-8: "Mes žinome, kad dievai ir stabai yra niekas, nes žinome, kad yra vienas Dievas ir Jam priklausome. Tačiau ne visi (tikintieji) turi šį žinojimą. Kai kurie valgo žinodami apie dievą ar stabą, ir tai jiems netrukdo. Kiti valgo ir susitepa sąžinę". Jo samprotavimas yra toks; kadangi dievai, deivės ir stabai yra niekas, o Kristus jau yra mumyse, maistas, kad ir koks būtų jo šaltinis, mūsų nesuteršia ir neįžeidžia Dievo.

 Paulius sakė, kad tie, tie kurie  pergyvena dėl pagoniško maisto šaltinio, turi „silpną sąžinę“. Jis sakė, kad maistas nei padeda, nei sumenkina mūsų vaikščiojimą su Dievu, todėl visai nesvarbu, ar jis buvo skirtas dievui ar stabui. Jis sakė, kad kiekvienas žmogus pats sprendžia, ką valgys ar nevalgys, ir turime nebūti kliūtimi kitam.

 10 skyriuje jis sutelkė dėmesį į vaikščiojimą meilėje su tais kurie turi silpną sąžinę.

 Jis pasakė, kad jei ketinate valgyti restorane, kuriame, kaip žinote, patiekiama mėsa, kuri buvo skirta arba  paaukota dievui ar stabui netoliese esančioje šventykloje, o jūsų vakarienės draugas tos mėsos nevalgo, tada dėl jo sąžinės, to valgymo metu neužsisakyk mėsiško patiekalo. Bet jei esate vienas arba su kitais, kuriems nerūpi, valgykite, ką norite. Jei silpnos sąžinės tikintieji  pamato jus viešumoje, kai esate tokiame restorane, jų požiūris yra jų atsakomybė. Jūs nenusidėjote jiems dėl to atsitiktinio susitikimo.

 Romiečiams 14:1-12 jis vėl vadina tuos, kurie mato skirtumą tarp paaukoto ir nepaaukoto maisto  dievams. vert.) "silpnaisiais", bet vėl sako: "Tegul kiekvienas būna visiškai įsitikinęs savo prote". Tai pasakytina apie mitybą ir savaitės dieną, 3-11 eilutėje konkrečiai nurodant, kad tai, ką kiekvienas pasirenka,  daro tai  Viešpačiui, kuris priima kiekvieną iš mūsų. Taigi nekritikuokite vienas kito.

 Romiečiams 14 skyriuje tema buvo maistas ir gėrimai (vynas), palaiminti arba skirti dievams ar stabams, bet taip pat buvo paminėti vegetarai ir tie, kurie pasirenka vieną dieną, o ne kitą, kurią skiria Dievo garbinimui. Paulius mokė - tegul kiekvienas pasirenka pats.

 Taigi tai yra mūsų pagrindas. Turime teisę elgtis laisvai, nėra dvasinės priežasties nevalgyti; sprendimas yra jūsų mąstyme ir emocijose (sąžinėje).

 Nekritikuokite kitų, kurie renkasi kitaip nei jūs, ir nesielkite kaip evangelistas  savo pažiūroms. Kiekvienas  tai daro kaip  Viešpačiui, kuris kiekvieną priima. Tai periferiniai klausimai ir jie nepakyla iki bendravimo  nutraukimo lygio.

 Šios Rašo eilutės taip pat  tiesiogiai taikomos renkantis  švęsti ar nešvęsti Jėzaus gimtadienį.

 Priežastys, kodėl turime nešvęsti Jėzaus gimtadienio

 Gruodžio 25-oji yra susijusi su pagoniška religija, ir šventė  turi pagoniškas šaknis turinčių simbolių. Tai ta pati problema, su kuria Paulius susidūrė apie maistą, kuris pirmą kartą buvo paaukotas pagonių dievams. Daugeliui ypač didelė problema yra  šių švenčių metu puošiama  eglutė. Senovės germanų gentys prieš 2500 metų siejo visada žalius medžius su savo pagoniškomis religijomis.

 1500-aisiais Vokietijoje nuoširdūs krikščionys žiemą atsinešdavo į savo namus visus metus žaliuojančius augalus kaip amžinojo gyvenimo simbolį, papuošdami juos daiktais, primenančiais Viešpatį. Sakoma, kad Martynas Liuteris  pirmasis į  šakeles pridėjo žvakių.

 Kai vokiečiai atvyko į Ameriką 1600-aisiais, daugelis gyventojų (įskaitant piligrimus) vis dar siejo šią praktiką su pagoniškomis religijomis. 1659 m. Masačusetso valstijoje buvo priimtas įstatymas, draudžiantis gruodžio 25 d. naudoti bet kam kitam, išskyrus Jėzaus gimimo šventę – žmonės buvo nubausti už dekoracijų kėlimą. Tačiau netrukus germanų imigrantų antplūdis į JAV šią praktiką pavertė įprasta ir ji buvo priimta kaip bendra  krikščioniška praktika. Būtent vokiečių krikščionys savo buvusią pagonišką praktiką pavertė Jėzaus gimimo ir Jo amžinojo gyvenimo dovanos šventimu.

 Gruodžio 25 d. nėra Jo gimtadienis.

 Tai tiesa, jis tikriausiai gimė rudenį arba pavasarį. Ar taip pareiškęs asmuo kada nors šventė kieno nors gimtadienį kitą dieną nei tikroji gimimo data? Jei taip, jų argumentas nukrenta į šalį. Taigi, kai kas nors meta jiems iššūkį, jie turi rasti kitą priežastį, dėl kurios kaltina tai, kad tai nėra tikrasis Jo gimtadienis.

 Kai kas sako, kad Jėzus nešventė jokios šventės, kuri nebūtų Dievo duota ar su Dievu susijusi. (Išskyrus vestuves Kanoje) Bet ar dėl to neteisinga švęsti Jo gimimą? Kodėl galime švęsti ar džiaugtis kieno nors vestuvių metinėmis, gimtadieniu, išėjimu į pensiją, automobilio ar būsto įsigijimu, bet negalime švęsti Jėzaus atėjimo į mūsų pasaulį ir amžinojo gyvenimo dovanos?

 Ar žinojote, kad gimtadienio šventimas prasidėjo kaip pagoniška praktika? (Egipte, prieš 5000 metų). Taigi su pagonimis siejama ne tik gruodžio 25 d., bet ir Jo ar kieno nors gimtadienio šventimas turi pagoniškas šaknis.

 Ar tikrai švęsdami mylimo žmogaus gimtadienį mes pritariame pagoniškoms tos šventės šaknims? Senovės graikai garbino mėnulio deivę Seleną, gamino apvalius pyragus ir ant jų dėjo žvakes. Maldos tai deivei metu jie prašydavo  sukaktuvininko užpūsti žvakes.

 Jie tikėjo, kad dūmai nuneša jų maldą į mėnulį. Šiandien kažkam gali būti liepta „sugalvoti norą ir užpūsti žvakes“. Ar jie meldžiasi Selenai? Ne. Jie tiesiog linksminasi. (Selena buvo graikų mėnulio deivė, romėnų Luna, taip pat susijusi su Diana, Junona ir Artemide)

 Nei vienas švęsdamas kažkieno gimtadienį ir liepdamas užpūsti žvakes nepritaria toms pagoniškoms religijoms.. Tačiau norint laikytis logikos, jei krikščionis švenčia Kalėdas ne dėl pagoniškų šaknų ir simbolių, jis neturėtų švęsti ir kieno nors gimtadienio – vien gimtadienio šventimas savo šaknimis yra pagoniškas! (Aš pažinojau  vieną žmogų, kuris buvo intelektualiai nesąžiningas, sakydamas, kad turi tik kvadratinius pyragus, juokinga, kad išlaikytų savo poziciją).

 Daugelio šaknis yra emocinis noras „ginti Dievą“ prieš savo neišgelbėtas šeimas. Jie jaučia, kad reikia saugoti Dievo reputaciją arba kitaip apginti Jį nuo švenčių sezono pagonybės ir komercializmo antpuolio. Pagalvokite,  – apie paprastą žmogų, kuris gina Dievą. Hmmm... pagal tai, ką skaičiau Biblijoje, jis yra gana pajėgus pastovėti už save. Tai ne mūsų darbas. Mes turime dalytis Jėzumi, daryti žmones mokiniais, kad jie stebėtų ir darytų tai, ką Jis mums parodė. Taigi šis samprotavimas nukrenta į šalį.

 Pagoniškos šaknys

 Ar mes remiame pagoniškas šaknis, jei puošiame eglutę ar švenčiame šventę? Ne, nebent esi pagonis. Taigi žmogus, kuris nešvenčia, turi mokėti apginti savo mąstymo procesą prieš kitus – ypač galbūt, prieš artimus, net vaikus. Bet jei tai graužia sąžinę, nereikškite priekaištų tiems, kurie dalyvauja. Ir tu ir jie  tai daro Viešpačiui, ir Jis priima abu. Tiesiog mokėkite stovėti ir paaiškinti savo poziciją.

 Daugelis žmonių, tiek krikščionių, tiek ne, stebisi, kodėl krikščionis leistų pagonims, gyvenusiems prieš 2500 metų, paveikti jų šventę, kai Viešpaties atėjimas į žemę išgelbsti mus nuo nuodėmių? Tai pagrįstas klausimas, į kurį turėtų atsakyti žmogus, susilaikantis nuo Jėzaus gimtadienio šventimo.

 Tai parašiau tam, kad nesvarbu, kaip elgtumėtės Kalėdomis, galėtumėte gerai apgalvoti ir rasti atsakymus, kodėl tikite tuo, kuo tikite. Tai, ką darome, darome Viešpačiui, ir Jis priima abu.

 Yra tokių, kurie švenčia Jo gimimą, nes senovės pagonys jiems netrukdo, ir yra tokių, kurie nešvenčia, nes senovės pagonys jiems trukdo. Galbūt jie mano, kad turi ginti Jėzų, bet abu yra priimti Jame. Tiesiog pagalvokite, kuo tikite, leiskite sau augti, mokytis, prisitaikyti ir atsakyti už savo tikėjimą.

 Tikiuosi, kad tai bus naudinga... kitą savaitę nauja tema, iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

2023 m. lapkričio 25 d., šeštadienis

Senųjų laikų Dievo suderinimas su NT Dievu # 4 iš 4

John Fenn , 24 of November,  2023,    Reconciling the God of the Old with the God of the NT #4 of 4

Sveikinu visus,

 Iki šiol aptarėme, kaip Tėvo pažinimas laikui bėgant auga ir progresuoja. Mozės


Įstatymas buvo vienas iš apreiškimo lygių, bet Jėzus yra didžiausias apreiškimas. Aprašėme, kaip Įstatymas buvo duotas, kad parodytų žmonijai, kas yra nuodėmė ir kas yra teisumas. Tai taip pat parodė žmogui- kad ir kiek jis stengtųsi, jis niekada negalės pasiekti tobulumo, kurio reikalauja įstatymas.

 

Viešpats elgiasi su kiekvienu iš mūsų pagal mūsų kultūrą.

 

Morkaus 4:33-34 sakoma, kad Viešpats kalbėjo žmonėms pagal tai,  „kaip jie galėjo tai priimti“. Bet kai jie buvo vieni, Jis viską mokiniams išaiškino“.

 

Viešpats niekada nesikeičia, bet Jis atskleis mums dalykus pagal  tai, „kaip mes galime tai priimti“. Ir jei mes norime tęsti mokinystės procesą  , o mokinys reiškia „tas, kuris mokosi“,  Jis mums viską išaiškins.

 

Yra krikščionių, kurie tiki, kad išgydymai ir meldimasis kitomis kalbomis jau praeities dalykas. Tokia jų surinkimo( bažnyčios) kultūra. Viešpats jų neišvaro iš karalystės; Jis suteikia jiems tą Jo dalį, kurią jie gali priimti, pagal tai,  kaip jie gali priimti. Jei jie nori apriboti Jį ir savo pažinimą apie Jį, Jis dirbs su tuo, ką jie Jam duoda. Viešpats veikia jų surinkimo (bažnyčios)  kultūroje.

 

Tai kaip Jis tvarkėsi su Izraeliu,  buvo pagrįsta apreiškimu, kurį jie turėjo, tai reiškia  Mozės įstatymu. Apkarpytas ir sausas nuodėmės ir teisumo apreiškimas. Jis apribojo savo bendravimą su jais tokiu kontekstu.

 

Taigi tai priklauso nuo kultūros. Naujasis Testamentas Efeziečiams 6:5-7 ragina vergus ir vergų savininkus gyventi pagal Kristų. Filemono knyga yra apie pabėgusį vergą, vardu Onesimas. Jis pabėgo nuo savo šeimininko Filemono Kolosuose į didįjį Romos miestą. Ten jis susitiko su Pauliumi, kuris atvedė jį pas Viešpatį , po to  nusiuntė atgal, kad ištaisytų savo poelgį, ir atidavė jį vėl  į Filemono rankas. Paulius ragino Filemoną būti gailestingu, ir  priimti jį kaip brolį Viešpatyje. Paulius 10–11 eilutėse vartojo žodžių žaismą, nes Onesimas reiškia „naudingas“. Paulius sakė, kad anksčiau jis nebuvo naudingas, bet dabar naudingas.

 

Ar šios ištraukos reiškia, kad Dievas pritaria vergovei? Ne žinoma, kad ne. Tačiau Jis elgiasi su žmogumi pagal žmogaus žinias ir kultūrą. Nors vyrai ir moterys yra laisvi Kristuje, jie, kaip ir mes šiandien, gyvena kultūrose, kurios nepripažįsta šios laisvės.

 

Nužudyti juos visus! Vergija ir dar daugiau

 

Žinant Mozės Įstatymą, kuris buvo duotas parodyti žmonijai jos nuodėmingumą ir kaip Viešpats turėjo elgtis su Izraeliu pagal tą įstatymą, leidžia suprasti, kaip Viešpats elgėsi ir karybos atveju.

 

Mums sunku įsivaizduoti, kokie žiaurūs karai buvo Viduriniuose Rytuose prieš 3500 metų. Tačiau net modernesnėse monarchijose, kaip ir senovės monarchijose, buvo politika, kad visi, susiję su buvusiu karaliumi ar karaliene, dažnai buvo nužudomi. Tai užtikrino, kad naujam valdovui jų šeimai ir šeimos linijai soste nekils grėsmė. Taigi, vyrai, moterys, vaikai, visos šeimos buvo nužudomi to  naujojo karaliaus įsakymu.

 

Paprotys išnaikinti ištisus kaimus ir miestus buvo įprastas reiškinys, kad okupacinės pajėgos be tolesnio kišimosi galėtų pasidalinti žuvusiųjų nuosavybę. Įstatymo era nepaliko daug vietos gailestingumui.

 

 

Buvo įprasta, kad kovojančios tarpusavyje armijos išsirinkdavo atstovus, kurie turėjo kautis iki mirties, kaip  Dovydo ir Galijoto atveju. Dievas dirbo kultūros ir papročių ribose. Dievo elgesys su Izraeliu nereiškia, kad tai buvo Viešpaties charakterio apreiškimas, tai reiškia, kad Jis elgėsi su žmonėmis jų kultūrų ribose, kuriose rasdavo žmonių, norinčių Jį pažinti.

 

Kai Kristus atėjo į šį pasaulį

 

Laiške Hebrajams 10:5-7 skaitome, ką pasakė Kristus, palikdamas dangų, kad būtų pradėtas Marijos įsčiose:

 

„Atėjęs į šį pasaulį Jis pasakė: Aukos ir atnašos nėra tai, ko tu (Tėvas) norėjai, bet kūną tu man paruošei. Deginamosios aukos ir aukos už nuodėmę tau nepatiko. Taigi aš sakau: Žiūrėk, aš ateinu, (Senojo Testamento) knygos tome apie mane parašyta, kad vykdyčiau tavo valią, o Dieve“.

 

 

Koks buvo viso šito  tikslas? Jau kitose eilutėse tai atskleidžiama: "Štai sandorą aš sudarysiu su jais tą dieną. Įrašysiu savo įstatymus jų širdyse ir mintyse. Ir jų nuodėmių nebeprisiminsiu." (v14–17)

 

Štai apreiškimas, kad Jis nesidžiaugė Izraelio aukomis Jam už jų nuodėmes. Tačiau to reikėjo ir Jis turėjo elgtis su Izraeliu pagal duotą įstatymą, nors Jam tai nebuvo malonu.

 

Pagalvokite, kad jei vyras yra priverstas panaudoti mirtiną jėgą prieš ką nors, kas bando pakenkti jo šeimai, vyrui nėra malonu daryti tai, ką turi daryti. Bet jis tai daro, nes taip reikia. Taip Tėvas elgėsi su Izraeliu mūšyje, kaip ir Mozės įstatymo reikalavimai.

 

 

Jis laukė tos dienos, kai galės įrašyti savo įstatymą žmonijos širdyse ir mintyse, t.y. naujas gimimas, kurį suteikė Jėzus. Pagalvokite, kad Įstatymas buvo išorinis, duotas žmonėms, kurie neatgimė iš naujo, tačiau tikėjosi vaikščioti teisumu. Didysis Tėvo planas buvo pakeisti  pačią žmogaus prigimtį , jo esmę. Šventąja Dvasia atkurti asmenį kuris, kuris galėtų priimti Dievo kelius ir jais vaikščioti, nes tam neprieštarautų žmogaus prigimtis.

 

 

Dabar mūsų prigimtis yra mylėti ir atleisti vienas kitam. Štai kodėl mes taip kovojame. Mūsų dvasia nori veikti pagal  naują Kristaus prigimtį mumyse. Atnaujindami savo protą Dievo Žodžiu, mes kovojame su pasaulio prigimtimi ir  senomis mintimis, kurios skatina neapykantą, pyktį ir kerštą tiems, kurie mus įskaudino.

 

Štai kodėl taip dažnai sakiau; malonė yra sunkesnė už įstatymą. Įstatymas matuoja tik išorinius veiksmus, o malonė matuoja širdies motyvus. Bet mes galime tai padaryti.

 

 

Jėzus leido mūsų dvasiniam žmogui atgimti iš Šventosios Dvasios, kad galėtų vaikščioti su Dievu, valdomu Kristaus savo vidiniame žmoguje, o ne pagal Mozės Įstatymą išorėje. Tėvas ilgėjosi šios dienos, kai bus galima atkurti žmogaus dvasią, kad Jo keliai būtų mūsų dvasios prigimties dalis. Dabar mes einame su Dievu, nepaisydami savo sielos ir kūno netobulumo, kaip Jo vaikai, mokomės, kai klupdami veržiamės į priekį Jo kelių šviesoje.

 

Ši Naujoji Sandora, kurioje Jo keliai automatiškai užrašomi mūsų dvasioje, kai gimstame iš naujo, yra aukščiausia ir geriausia, ką turime iš Dievo Tėvo. Ateinantys amžiai, apie kuriuos jau minėjau, apims tik Tėvą, kuris ir toliau rodys mums savo malonės ir gerumo turtus. Efeziečiams 2:7

 

Galime neturėti visų atsakymų, kodėl Senajame Testamente Izraeliui buvo įsakyta tas ar anas. Bet mes žinome, kad Mozės Įstatymas buvo apreiškimas vienu lygmeniu, bet Jėzus yra aukščiausias apreiškimas, kurį Tėvas galėjo duoti, nes Jis buvo Jo vienintelis sūnus.

 

 

Pradėjome nuo Hebrajams 1:1, bet 2–3 eilutės užbaigia vaizdą:

 

"Dievas daug kartų ir įvairiais būdais kalbėjo tėvams per pranašus. Tačiau šiomis paskutinėmis dienomis Jis kalbėjo mums per savo sūnų. Tą sūnų Tėvas paskyrė visa ko paveldėtoju, ir Jis Tėvas panaudojo Jį (Sūnų) amžių kūrimui. Jis (Sūnus) yra (Tėvo) šlovės šviesa, Jo (Tėvo) prigimties aiškus įvaizdis ir viską palaiko Tėvo jėgos Žodžiu. Kai Jis pašalino mūsų nuodėmes, Jis atsisėdo aukštybės Didenybės dešinėje (Tėve).

 

Jėzus yra aukščiausias ir geriausias tikrosios Tėvo prigimties apreiškimas. Kad ir ką Tėvas  praeityje turėjo daryti pagal to meto Įstatymą ir kultūrą, tikroji Jo prigimtis atsiskleidžia Jėzuje. „Jei mane matėte, tai matėte ir Tėvą“. Jono 14:9

 

Nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas