Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. rugsėjo 19 d., sekmadienis

Ar kada nors girdėjote mokymą šiuo klausimu # 4 iš 5

 Have You ever Heard a Teaching on This # 4 of 5

Sveiki,

 Mes iš dalies aprėpėme tikėjimo pagrindus, išvardytus Hebrajams 6: 1-2: Atgaila dėl negyvų darbų, tikėjimas Dievu, krikšto doktrina, rankų uždėjimas, mirusiųjų


prisikėlimas ir amžinasis teismas.

 Rankų uždėjimas – apžvalga

 

Yra trys priežastys, dėl kurių Šventasis Raštas numato taikyti šį pamatinį mokymą: palaiminimas, išskyrimas Dievo darbui ir išgydymas.

 

Šie 3 yra skirti uždėti rankas asmeniui. Senajame Testamente aukos už nuodėmę buvo aukojamos kunigui uždėjus rankas ant aukos gyvūno galvos ir išpažįstant asmens ar tautos nuodėmes. (3 Mozės 1: 4, 16:21 ir kt.) Ši praktika yra paveikslas, kuriame Tėvas dvasiškai uždeda rankas ant Jėzaus, kad neštų pasaulio nuodėmę ant kryžiaus, todėl šiame nagrinėjame jis neaptariamas, nes baigėsi kryžiumi. (II Korintiečiams 5: 16–20, Izaijo 53: 10–11)

 

Palaiminimas

 

Pradžios 27 skyriuje pasenęs Izaokas uždeda rankas ant Jokūbo ir Ezavo, kad perduotų palaiminimą ir pirmagimio teisę. Pradžios 48 skyriuje Jokūbas (Izraelis) uždėjo rankas ant dviejų Juozapo sūnų ir pranašavo kiekvienam ateitį. Morkaus 10: 14-16 Jėzus uždėjo rankas ant mažų vaikų ir palaimino juos. Graikų kalbos žodis „palaiminti“ yra „eulogeo“. Iš čia mes gauname „eulogy“, ir jis yra iš žodžio „logos“, reiškiančio „žodis“, ir „eu“, reiškiančio „gerai ar geras“. Tai reiškia kalbėti apie žmogų gerus dalykus.

 

Štai kodėl Tėvo Dvasia dažnai skatina žmogų pranašauti  asmeniui, kurį jis „laimina“, sakant jam gerus žodžius. Jei panagrinėtume šį rankų uždėjimo būdą, pamatytume, kad tai ypatingas įvykis, o ne kažkas įprasto. Kiekvienoje Rašte paminėtoje situacijoje tiek žmogus, uždėjęs rankas, tiek palaiminimo gavėjas žinojo, kad tai ypatinga.

 

Žmogus, uždėjęs ranką ant kito asmens, turėtų suvokti, kad tai yra perkėlimas, dvasinis palaiminimas, kuris (gali) įvykti, jei be dviejų  dalyvaujančių asmenų bus įtrauktas  trečiasis – Viešpats.

 

Išsiskyrimas tarnystei ar patarnavimui  Viešpatyje

 

Skaičių 8: 10-11 visa Izraelio tauta išėjo į priekį, kad uždėtų rankas ant Levio giminės narių, kurie buvo išrinkti  būti Dievo kunigais.

 

Skaičių 27: 18-20 Mozei nurodoma uždėti rankas ant savo įpėdinio Jozuės, kuris po Mozės mirties vadovaus Izraeliui. Pakartoto Įstatymo 34: 9 sakoma, kad Jozuė buvo „... kupinas Išminties Dvasios, nes Mozė uždėjo ant jo rankas ...“

 

Tai rodo, kad uždedant rankas gali įvykti perdavimas. Aukščiau esančioje  dalyje aš sutelkiau dėmesį į žmogų, uždėjusiam rankas kitam, kuriam pranašaujama. Bet čia mes matome, kaip Jozuė iš tikrųjų gauna  iš Viešpaties perdavimą per Mozę, uždėjusį ant jo rankas.

 

Čia noriu sustoti ir kažką pabrėžti: Mozė Viešpaties įsakymu uždėjo rankas ant Jozuės. Labai dažnai mes skubame ir mūsų burna pradeda kalbėti, kai tik paliečiame tą žmogų. Per daugelį dešimtmečių sukauptą patirtį atradau, kad išmintinga susilaikyti, ne iš karto uždėti rankas ant žmogaus, bet pasilikti maldoje prieš uždedant ranką (-as). Aš tai darau norėdamas suvokti ,  ką Viešpats mano šioje situacijoje, nes mes neturime galios i savęs, visa tai kyla iš  mumyse esančios  šlovės vilties. Taigi turime palaukti ir išgirsti Jo mintis, Jo vadovavimą, Jo žodžius, prieš kam nors uždėdami ranką.

 

Naujajame Testamente matome 5 vyrų grupę iš kelių tautų*, besirenkančių pasninkui ir maldai Apaštalų darbų 13: 1–4, kai per vieną ar kelis iš jų Viešpats pranašauja: „Atskirkite Paulių ir Barnabą darbui, kurį turiu atlikti. juos vadino. " *Barnabas (Kipras), Simeonas (Nigeris), Lucius (Libija), Manaenas (Izraelis), Paulius (Turkija).

 

3 eilutėje sakoma, kai Jis jiems pasakė, kai jie pasninkavo ir meldėsi, tai užtruko šiek tiek  ilgiau, tada uždėjo ant jų rankas ir išsiuntė. Dar kartą atkreipkite dėmesį, kad Viešpats liepė tai padaryti. Jie ne patys sugalvojo, bet ir vykdė nurodymus.

 

1 Timotiejui 4:14 Paulius liepia Timotiejui „nepamiršti jame esančios dovanos, kuri buvo suteikta jam per pranašystę uždėjus rankas vyresniesiems (seniems vyrams, vadovams, presbiteriams)“.

 

Ir 1 Timotiejui 5:22 Paulius įspėja, kad per greitai neuždėtų ant ko nors rankų  tarnavimui, kad jie neįpultų į nuodėmę. Anksčiau 3 skyriuje jis sako Timotiejui, kad lyderis turi būti patyręs, ir išvardija jų charakterio bruožus, kurie matomi 3 kategorijose: stabilus gyvenime, stabilus krikščioniškame charakteryje, stabilus šeimos santykiuose. (Kai kurie vadovai buvo vieniši,  šis įspėjimas  apie dievobaimingumo reputaciją skirtas didesnei grupei. Pavyzdžiui, Paulius buvo vienišas, bet tikrai lyderis.)

 

Gydymas

Ši rankų uždėjimo doktrina taip dažnai praktikuojama, kaip minėjau aukščiau, kad dauguma susilpnino jos galią dėl to, kad mažai tikėjo Viešpačiu tai darydami.

 

Kai buvau paauglys, pats pirmas dalykas, kurį Viešpats mane išmokė apie gydymą, buvo iš Morkaus 1: 40–42, kur Viešpats palietė raupsuotąjį ir „raupsai nuo jo pasitraukė“. Jis pamokė mane  apie prisilietimo galią, kaip mano dvasios jėga teka į žmogaus kūną, kad įvykdytų Viešpaties valią. (Kartais tai būna gydanti jėga, kartais tai yra kažkas gilesnio, pavyzdžiui,  pirmiausia skirta  spręsti gilesnes problemas, kodėl jie dabar yra  tokios būklės.)

 

Pagrindinė priežastis, dėl kurios vengiu klasikinės auditorijos stiliaus maldos linijos, yra ta, kad prieš uždėdamas rankas žmogui stabteliu, kad suprasčiau, ką Tėvas nori daryti. Tam reikia laiko. Ir labai dažnai, kai uždedu rankas ant žmogaus galvos, jis meldžiasi kalbomis arba meldžiasi jiems žinoma kalba, arba nori man viską apie savo situaciją  papasakoti, o tai iš tikrųjų trukdo jam tą akimirką priimti iš Viešpaties..

 

Supratau, kad Viešpats yra džentelmenas, ir kol jie kalbės, jis nieko nedarys. Aš sakau žmonėms, kad liaukitės melstis, nustokite man aiškinti, kas vyksta, tiesiog pereikite prie neutralios pozicijos ir būkite ramūs ... tik tada galiu pajusti, kaip patepimas palieka rankas ir teka į pakaušį ir į kūną arba sielą. Būtent tą akimirką jie gauna tai, ko Jis nori jiems. Kartais gydanti jėga, kartais malonė kažkam kitam, kartais tai yra kažkas asmeniško, ką  Jis slepia nuo manęs, nes tai yra tiesiog tarp jų ir Jo.

 

Morkaus 5:23 Jairas suprato, koks ypatingas yra rankų uždėjimas, sakydamas Jėzui apie savo ligotą dukterį: „Ateik ir uždėk ant jos rankas, ir ji gyvens ...“

 

Kodėl praradome pasitikėjimą šiuo mokymu, šia praktika? Jūs galite padėti sau suaktyvinti šią dovaną ir ją praktikuoti, jei neskubėsite ant ko nors uždėti rankų, o stabtelsite, kad būtumėte vedami  Jo Dvasios.

 

Kodėl gydymas?

Morkaus 16: 16-20 skaitome, kad Viešpats sako: „Šie ženklai seks tuos, kurie tiki, mano vardu ... jie uždės rankas ant ligonių ir jie pasveiks“. Arba kaip aš perskaičiau: „Šie ženklai seks tuos, kurie tiki mano vardu ... jie uždės rankas ant ligonių ir jie pasveiks“. Aš pastebėjau, kad ženklai vyksta tiems, kurie tiki Jo vardu, o ne  tiesiog  tiki Juo.

 

Žodis „ženklai“ graikų kalboje reiškia ženklą, kuris  suteikiamas  patvirtinant, ką nors, kas buvo  perduotas. Kitaip tariant, gijimo ženklas uždėjus rankas yra duotas ne dėl mūsų gerovės, ne tam, kad palaimintų mus, o kaip patvirtinimas, kad tai ką mokote apie Viešpatį, tiesa.

 

Aš dažnai pastebėjau, kad ženklas patraukia protą, o stebuklas - vaizduotę. Šis išgijimo ženklas, kai mes ant ko nors  uždedame rankas, pirmiausia pateikiamas kaip patvirtinimas visko, ką žinome ir tikime apie Jėzų. Pridėčiau pagrindinį elementą gydymui, uždėjus rankas, kurį galima pamatyti Apaštalų darbų 3: 1-8, kai Petras pakėlė luošą žmogų  ir liepė jam vaikščioti. Vėliau 3:16 jis paaiškino, kad žmogus buvo išgydytas „tikėjimu Jėzaus vardu“.

 

Rankų uždėjimas be tikėjimo Jėzaus vardu labai dažnai nieko neduoda. Tai ne mūsų tikėjimas rankų uždėjimo praktika, bet tikėjimas Jėzaus vardo galia. Naudokitės Jo vardu saikingai, neskieskite tikėjimo galio, taip sakant,  minėdami Jo vardą maždaug 20 kartų maldoje - šiandienos studijų kontekste susilaikykite nuo to švenčiausio  vardo naudojimo, kol jo nereikia kam nors palaiminti, atskirti   Viešpaties tikslams arba išgydyti.

 

Mirusiųjų prisikėlimas ir amžinasis teismas kitą savaitę ... iki tol, laiminu,

John Fenn

2021 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienis

Ar kada nors girdėjote mokymą šiuo klausimu 2 iš 4 d.

 Have You ever Heard a Teaching on This # 2 of 4

 Sveiki,   DĖMESIO: dviejų Luizianos namų surinkimų šeimos tiesiogiai nukentėjo nuo uragano Ida. Kai kuriems asmenims galėjome padėti gauti generatorių ir šiek tiek pinigų, tačiau poreikiai yra daug didesni. Jei norite paaukoti nukentėjusiems


nuo Ida, apsilankykite mūsų svetainėje ir įrašų laukelyje „Ida“ ar „uraganas“ ar kažkas, kas nurodo, kad jūsų dovana skirta šioms šeimoms. Ačiū!---

Dauguma krikščionių niekada negirdėjo, kad atgaila dėl mirusių darbų pirmiausia yra Kristaus mokymo pagrindas. Negyvi darbai, žinoma, yra nuodėmė, tačiau konkrečiai tai yra atgaila dėl mūsų pačių formulių, pagal kurias mes manome, kad turime kreiptis ir gauti iš Dievo.

 Nesvarbu, ar „negyvi darbai“ buvo sukurti ateizme, kuris garbina save, ar tai buvimas  „geru žmogumi“, ar formaliau, kaip žydų, krikščionių ar kitų religijų žmogaus sukurtos formulės, reikia dėlto atgailauti.

 

Atgaila dėl mirusių darbų, tikėjimas Dievu, krikštai ...

Šie pamatiniai Kristaus mokymai yra progresuojantys, tai  aiškiai matome: atgaila iš mirusių darbų, tikėjimas Dievu, krikštai, rankų uždėjimas, mirusiųjų prisikėlimas, amžinasis teismas.

 

Tai reiškia, tikimasi, kad krikščionis parodys pažangą brandos link ir kaip tikintis, ir kaip žmogus. Po atgailos ateina „Tikėjimas Dievu“,  graikų kalboje tai yra įdomi frazė.

Kiti vertimai tiesiog sako „tikėjimas Dievu“, o Youngo pažodinis vertimas sako „tikėjimas link (į)Dievo“. Skirtumo priežastis yra mažas žodis „epi“, kurį galima išversti „link“, „į“ arba „įjungti“. Žodis „epi“ apibūdina tai, kas atsitinka po kontakto su kažkuo, taigi, kai Dievas susitvarko su mūsų širdimis, mes turime „tikėjimą link (į)Dievu“. Tikėjimas yra tai, kas atsitinka po kontakto su Dievu.

 

Žodžio „ep“ studijos atskleidžia, kad tai  „judesys išreiškiamas poilsiu po jo“. Tai reiškia „ilsėtis“ (Thayer). Pažodinė prasmė yra poilsis prieš įkvėpus. Tai pauzė, tai poilsis prieš įkvėpus. Prieš žodį  tikėjimas „epi“ mums sako, kad tikėjimas Dievu yra poilsio veiksmas, atsakas po kontakto su Visagaliu. Tai yra artėjimas prie pabaigos asmeniniu Dievo apreiškimu. Visa tai suvyniota į frazę „tikėjimas link (į) Dievu“.

 

Štai kodėl „atgaila dėl negyvų darbų ir tikėjimas link (į)Dievu (ilsimasi ant  ar jo viduje“) yra beveik vienas veiksmas - nesvarbu, ar tai būtų Jonas Krikštytojas, prašantis žmonių atgailauti ir ateiti pas Dievą, ar šiuolaikinė malda „melskitės šia malda ir tikėk “ - atgaila dėl negyvų darbų ir tikėjimas yra neatsiejamai susiję. Tikėjimas Dievu grindžiamas tuo, kad žmogus turi asmeninį Dievo apreiškimą ir artėja prie savo pastangų pabaigos.

 

Todėl: tikėjimas yra poilsis

Aš dažnai sakiau, kad tikėjimas jaučiamas kaip ramybė,  kaip poilsis. Taip yra todėl, kad tikėjimas Dievu grindžiamas asmeniniu Jo apreiškimu. Mūsų pastangos sužavėti, sujaudinti ar pasiekti Dievą baigiasi tikėjimu Juo.

 

Jei visi gyventų taip, kaip to moko Biblija, krikščionybėje nebūtų jokių formulių. Jokių knygų apie tai, kaip melstis tam tikra malda, kad gautumėte norimą rezultatą, jokių seminarų, ką tu turi daryti, kad Dievas kažką padarytų. Niekas nebandytų pastūmėti Dievo ar padaryti jam įspūdžio, tiesiog vaikščiotų su Juo ir iš to intymumo gautų apreiškimą savo situacijai.

 

Ką daugiau Jis galėjo padaryti? Todėl ilsimės tikėjime

„Tas, kuris mums davė Jėzų, kaip jis negali kartu su Juo taip pat laisvai mums viską dovanoti? Romiečiams 8:32

 

Mes turime Jėzų, vienintelį Tėvo Sūnų, kuris yra aukščiau visos visatos: kas Jam belieka, Jį atidavus? Todėl vienintelis mūsų atsakas yra atiduoti save, nes jokios žemiškos pastangos net negali priartinti prie Tėvo iš dangaus, dovanojančio mums Jėzų. Ką galime duoti Jam atgal, išskyrus savo sielą?

 

Ilsėkis tame. Sustabdykite tokius ginčus kaip, kodėl Jis negali tavęs mylėti ar išgelbėti, arba  tu jį taip įžeidei, kad jis tave išmes iš savo šeimos. Sustabdyk. Jau per vėlu, Jis jau davė tau Jėzų. Nieko aukštesnio Jis negali padaryti už tai. Taip, tai didžiulė malonė. Tikėjimas yra mūsų atsakas į tą malonę.

 Tas, kuris įėjo į savo poilsį ...

Hebrajams 4 skyrius pradedamas šia tema: savęs pabaiga ir (ilsintis) tikėjimu Dieve. Autorius pastebi eil.10-11:

 

"Nes tas, kuris įžengė į savo poilsį, ilsisi nuo savo darbų (pastangų). Todėl dirbkime, kad įeitume į tą poilsį ..."

 

Tikėjimas yra poilsis, ir tas poilsis ateina, nes mes Jį pažįstame. Kai tikite Juo, tai yra todėl, kad baigėte savo pastangas. Tu pasiduodi. Tu viską atiduodi Jam. Ar niekada nepastebėjote, kai atiduodate Jam kontrolę, turite taiką?.... Jūs sustabdėte savo darbus ir pailsėjote - tai tikėjimas. Išmokite taip vaikščioti visą parą. Kiekvieną kartą, kai pradėsite, ką nors daryti, virš to kad tiesiog vaikščiotumėte  su Juo, sustokite. Įvertinkite, ar tai, ką norite daryti, grindžiamas Jo pažinimu ir vaikščiojimu su Juo, arba jūsų pačių idėja, ką nors padaryti. Jei tai, ką darai, negimsta iš artumo su Juo, sustok. Sustabdyk  savo darbus ir eik į Jo poilsį.

  Likusi Hebrajams 4 dalis paaiškina, kodėl galime nustoti daryti savo darbus. 12 eilutėje sakoma, kad Dievo Žodis yra gyvas ir aštrus ir skverbiasi tarp mūsų sielos ir dvasios. Deja, daugelis krikščionių buvo neteisingai mokomi, o tai reiškia, kad parašyta Biblija yra tas žodis, apie kurį kalba autorius. Tai neteisinga.

 

13–16 eilutėse sakoma, kad jis kalba apie asmenį, kuris yra Dievo Žodis, nes jis tęsia: „Be to, visa kūrinija yra atvira ir nuoga prieš Jį, kuriam turėsime duoti ataskaitą. 14 Taigi, turėdami didį vyriausiąjį Kunigą, praėjusį pro dangus Dievo Sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės mūsų išpažinimo.

15 Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį Kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip gundytą, tačiau nenusidėjusį.

16 Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu.

  Ne parašytas skyrius ir eilutė yra tas Žodis, kuris žino viską, bet Asmuo, kuris yra Žodis, iš kurio teka parašytas Žodis, žino viską. Todėl galite ilsėtis dėl savo ramybės ne rašiklyje ir rašale, o pačiame Viešpatyje.

 

Štai kodėl mūsų „tikėjimas Dievu“ ilsisi ant jo, todėl sustoja, kai viskas yra taikoje. Nes Jis mato mūsų slapčiausias mintis ir motyvus, juos kritikuoja, supranta  mūsų žmogiškas silpnybės ir vis tiek myli mus, nuėjęs į dangų, kad mūsų vardu pasirodytų Tėvui. Nuostabi malonė.

 

Kitą savaitę - krikštai ir rankų uždėjimas.

Iki tol, laiminu,

John Fenn

2021 m. rugsėjo 13 d., pirmadienis

Ar kada nors girdėjote mokymą šiuo klausimu # 3 iš 4

 Have You ever Heard a Teaching on This # 3 of 4

Sveiki,

Apie tai, ką mums sako Raštas, kad yra mūsų tikėjimo pagrindas, iš Hebrajams 6: 1-2: Atgaila dėl mirusių darbų, tikėjimas Dievu, krikštai, rankų uždėjimas,

mirusiųjų prisikėlimas ir amžinasis teismas.

 Krikštai ...

Pirmoji Biblijos aiškinimo taisyklė yra ta, kad ištrauka turi būti prasminga pradiniams skaitytojams arba tiems, kurie išgirdo pranešimą, kai jis buvo perskaitytas. Taigi, ką turėjo omenyje hebrajų autorius, rašydamas jiems apie „krikšto doktriną“? Tuomet išgirsti mokymą apie krikštus reiškė krikštą vandeniu ir krikštijimą Šventąja Dvasia.

 

Skaitydami apie „krikštus“ praėjus maždaug 2000 metų po eilutės parašymo, mums gali kilti pagunda įtraukti daugelį žmogaus sugalvotų „krikštų“ ar savo patirtis, kurias vadiname  „krikštu“. Aštuntajame dešimtmetyje kai kurie ieškojo „krikšto ugnimi“, o tai, jų nuomone, buvo atskira patirtis, nes Mato 3: 11/Luko 3:16 Jonas apie Jėzų sakė: „Jis krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi ... "

 

Tačiau tas 1 Jono Krikštytojo teiginys (užrašytas 2 kartus) nėra doktrininis teiginys, nes jo žinios kontekste  buvo kalbama apie Dievo ugnį, sudeginančią mūsų gyvenimo nuodėmes, pelus. Štai kodėl nėra Jėzaus mokymo apie atskirą „krikštą“  ugnimi, taip pat nėra jokio mokymo Apaštalų darbuose ar Naujojo Testamento laiškuose.

 

Jei kas nors yra patyręs „krikštą  ugnimi“, tai yra naudinga jiems, tai kažkas, ką Viešpats padarė dėl jų, kai jie Jo ieškojo, ir Jis įpareigojo juos suteikdamas tą patirtį. Bet jei mes skaitome tą ištrauką taip, lyg būtume pirmojo amžiaus krikščionys, kuriems reikia Kristaus mokymo pagrindų, „krikštai“ reiškė vandenį ir Šventąją Dvasią.

 

Ką daro vandens krikštas

 

1 Petro 3:21 Petras rašo, kad vandens krikštas simbolizuoja  Nojų , esantį arkoje ir pakeltą  virš vandens. Arka yra Jėzus. Pradžios 7:16 sakoma, kad pats Dievas uždarė Arką – Jėzus simbolizuoja  arką, , Šventoji Dvasia užantspauduoja mus Jį, apsaugo nuo teismo potvynio. Krikšto vandenys reiškia nuodėmę/teismą, nuplautą, kai mes pakylame virš jo, užantspauduoti arkoje. (Galima būtų teigti, kad esame arkoje ir užantspauduoti Šventąja  Dvasia, pakelti virš teismo vandens, tai simbolizuoja paėmimas prieš suspaudimų laikotarpį.)

 

21 eilutė: „Tai yra paveikslas, kaip mus gelbsti krikštas, bet ne kūno nuplovimas vandeniu,  tai yra geros sąžinės atsakymas Dievui u“. Vandens krikštas yra „geros sąžinės atsakymas Dievui. Tai atsakas į Jo išganymo malonę. Mes esame prikelti iš vandens, kaip Kristus buvo prikeltas iš mirties, pasaulio „nuodėmės“, kurią Jis nešė.

 

Kai kurie neturi galimybės reaguoti į išgelbėjimą prieš mirtį; Savo mirties patale arba kaip vagis ant kryžiaus, neturėjo galimybės. Kadangi vanduo nėra išgelbėjimas, bet tikėjimas Kristumi, tas žmogus, nepakrikštytas vandeniu, vis tiek patenka į dangų. Bet jei tik įmanoma, kai žmogus ateina pas Viešpatį ir nori atsakyti į Jo malonę, krikštytis vandenyje yra labai gerai.

 

Paulius sakė Romiečiams 6: 3-4: „Ar nežinote, kad,  esame pakrikštyti į Kristaus mirtį? Ir kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlove, taip ir mes turime prisikelti vaikščioti naujame gyvenime “.

 

Praktinė vandens krikšto pusė.

 

Apaštalų darbų 19: 1-6 Paulius ateina į Efezą ir randa apie 12 vyrų, kurie, jo manymu, yra tikintys Jėzų: „Ar nuo tada, kai tikėjote, gavote Šventąją Dvasią? Tai rodo, kad čia, praėjus daugiau nei 25 metams po Sekminių, Paulius pripažino, kad dažnai yra laiko tarpas tarp atgimimo dvasiniame žmoguje ir Šventosios Dvasios gavimo.

 

Kai Pauliui buvo pasakyta, kad jie girdėjo tik apie Joną Krikštytoją, jis papasakojo jiems apie Jėzų. Kai Paulius  juos pakrikštijo vandenyje, sakoma, kad jie išėjo iš vandens,  Paulius uždėjo ant jų rankas: „Šventoji Dvasia nužengė ant jų; jie kalbėjo kalbomis ir pranašavo“.

 

Kai krikštiju vandeniu žmones, mokau juos šios ištraukos ir prašau jų tikėti, kad jie pirmą kartą bus pripildyti Šventosios Dvasios , kai išeis iš vandens. Aš darau tai, ką padarė Paulius - uždedu ant jų rankas, kai jie pakyla iš vandens. Ir kaip Paulius, tuo metu mačiau nuostabių krikštų  Šventąja Dvasia.

 

Mano draugas Deivas

 

Jis ir jo žmona laimėjo moterį Viešpačiui, kuri buvo  ragana,  kadangi ji gyveno su savo draugu, kuris buvo burtininkas ir raganų grupės lyderis, ji paklausė, ar galėtų likti su Dave'u ir jo žmona, kol susitvarkys reikalus. . Pasigirdo beldimas į jų duris;  burtininkas klausė, ar jo draugė buvo pas juos, o Dave'as pripažino, kad taip. Vyras pasakė taip: „Aš jai netrukdysiu, bet tiesiog turiu žinoti; ar ji jau pakrikštyta? Dave'as pasakė, kad patikrins ir uždarė vyro duris, palikdamas jį lauke.

 

Deivis greitai liepė žmonai pripilti vonią  vandens vonią, kad jie galėtų greitai ją pasikrikštyti vandeniu. Jie tai padarė, o Dave'as grįžo prie lauko durų: „Taip, ji pakrikštyta“. Tas burtininkas papurtė galvą: „Tada aš nieko negaliu padaryti“, ir jis nuėjo. Burtininkas suprato, kad kažkas įvyko, kai ji buvo pakrikštyta.

 

Vandens krikštas,- tai atsakymas į Dievo malonę ir laisvos valio aktas, ir  kai esame pakrikštyti,  demonai, kurie anksčiau darė žmogui įtaką, sprunka. Dauguma „išlaisvinimų“ įvyksta tada, kai žmogus nusigręžia nuo nuodėmės, nes demonai supranta, kad prarado įtaką, ir palieka juos susirasti kitų jų norinčių šeimininkų.

 

 Krikštas  Šventąja Dvasia

 

Krikšto metu Paulius uždėjo rankas ant vyrų ir jie buvo pakrikštyti Šventąja Dvasia. Jėzus vartojo šį žodį Apaštalų darbų 1: 5; Pakrikštyti Šventąja Dvasia. Iš aštuonių kartų Apaštalų darbuose , kai ši patirtis minima, visi aštuoni naudojami „su Šventąja Dvasia“. Ne Šventosios Dvasios krikštas, ne  krikštas Šventoje Dvasioje, o „su“. Kodėl?

 

Kai sakome, kad esame pakrikštyti vandeniu, tai reiškia, kad vanduo yra priemonė, medžiaga, naudojama krikštui. Kai Jėzus pasakė su Šventąja Dvasia, tai rodo, kad Jis yra tarpininkas, medžiaga, naudojama krikštynose. Vandens krikšte visas kūnas tampa šlapias, tačiau žmogus išstumia vandenį. Kai įlipate į vonią, vandens lygis pakyla, nes jūsų kūnas atstumia vandenį. Ne taip, kai krikštijamas Šventąja Dvasia.

 

Skirtumas tas, kad Jis prisotina visą žmogų, dvasią, sielą ir kūną. Mes neišstumiame Jo kaip vandens, Dvasios „vanduo“ prisotina mūsų būtį, tarsi būtume kempinė. Apreiškimo 22: 1 nurodoma, kad iš Tėvo sosto teka  Gyvojo vandens upė, tačiau Jėzus sakė Jono 7: 37-39, kad tikintysis turės „gyvojo vandens upes“, tekančias iš jo „vidinės būtybės“. 39 eilutė, patvirtinanti, kad jis kalbėjo apie Šventąją Dvasią, t.y. kalbas. Ji teka per mus, tarsi mes esame kempinė, sugerianti Jį, kai jis teka, dvasia į sielą ir į kūną.

 

Kalbos apima tą srautą iš sosto į mūsų dvasią, ir iš jos į  mūsų sielą (protas/emocijos/valia), kuri valdo srautą, ir naudojant mūsų kūną kalbėti kalba, kurios niekada nesimokėme. Kodėl kalbos? Nes Tėvas nori, kad Jo valia būtų įvykdyta žemėje, tačiau jam reikia teisėto būdo, kaip tai pasiekti.

 

Taigi Jis apeina mūsų nežinojimą, už ką melstis, duodamas mums kalbą, kurią jis užpildo turiniu ir tikslu, leidžia mums ją melsti Jam, taip įvykdydamas  teisėtą veiksmą. Kai meldžiamės kalbomis,   Paulius sakė, kalbame paslaptis Dievui, Jo tobulą valią.

 

Išlipęs iš vandens po vandens krikšto   žmogus yra šlapias. Apaštalų darbai 10: 44-46 nurodo, kai žmogus yra pakrikštytas Šventąja Dvasia, jis kalba kalbomis. Žinoma, yra ir kitų dalykų, Apd jie apima tokius dalykus kaip drąsa, kalbėjimas iškalbingiau ar išmintingiau nei išsilavinimas ir sugebėjimai leidžia, giedojimas iš dvasios žmogaus ir pan. Tačiau pirmasis požymis, pastebėtas per 30 Apaštalų darbų metų, yra tas, kad žmogus meldžiasi  kalba, kurios niekada nesimokė:

 

„Kai Petras dar kalbėjo, Šventoji Dvasia krito ant tų, kurie girdėjo jo žodžius ... ir žydai su Petru stebėjosi, kad gavo Šventąją Dvasią, nes girdėjo juos kalbant kalbomis ir aukštinant Dievą ...“

 

Tai trumpa krikštų apžvalga ir jau aišku, kad tai bus 5 dalių serija, lol. Kitą savaitę rankų uždėjimas ir 5 savaitė apims mirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį teismą.

 

Tikiuosi, kad tai yra palaiminimas jums, galbūt priverčiantis susimąstyti ... iki kitos savaitės laiminu,

John Fenn

2021 m. rugsėjo 2 d., ketvirtadienis

Ar kada nors girdėjote mokymą šiuo klausimu 1d. iš 4

 Have You ever Heard a Teaching on This # 1 of 4

Sveiki, Kai 1979 metais mokiausi Biblijos mokykloje, buvo kursas apie teisumą. Taip pat buvo kursas apie Kristaus gyvenimą. Buvo daug kitų kursų, tačiau nei vienas iš jų nemokė to, ką Naujasis Testamentas iš tikrųjų sako, yra mūsų tikėjimo pagrindai. Po daugelio metų, kai, tapęs Biblijos mokyklos direktoriumi,


kaip privalomą kursą pasiūliau  „Mūsų tikėjimo pagrindai“, studentai neturėjo supratimo, apie ką tai. Buvo šiek tiek dejuota ir skųstasi, kad bus priversti tai studijuoti, nes jie manė, kad jau peržengė tai.

 Mūsų dienomis vyksta diskusijos ir ginčai, nutrūko draugystės, žmonės paliko surinkimus (bažnyčias). Įdomu, jei jie  būtų išmokyti šitų dalykų  netrukus po to, kai žmogus gimsta iš naujo, ar kiltų ginčai, kuriuos matome dabar? Šios doktrinos retai kada girdimos pamoksluose. Kokios tos pagrindinės doktrinos?

 

Pagrindas: Hebrajams 6: 1-3 „1 Todėl, palikę pradinį Kristaus mokymą, veržkimės prie tobulumo, užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu,

2 iš mokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusiųjų prikėlimo ir amžinybės teismo.

3 Jei Dievas leis, ir tai padarysime.

 

 

Atsivertimas nuo negyvų darbų , tikėjimas Dievu, krikštai, rankų uždėjimas, mirusiųjų prisikėlimas, amžinasis teismas. Atkreipkite dėmesį į perėjimą nuo atgailos iki teismo. Kodėl tai dažniausiai nėra mokoma surinkimuose?

 

Viena: atsivertimas nuo negyvų darbų.

Biblija aiškina Bibliją, o tai reiškia, kad turime pažvelgti į frazę „negyvi darbai“, kad suprastume, apie ką kalba Hebrajų laiško autorius. Po kelių eilučių, 9: 13–15, jis naudoja tą patį terminą apibūdindamas tą, kuris tiki savo pasiaukojančiomis pastangomis priartėti prie Dievo, o ne ateiti pas Dievą per Jėzaus aukos kraują.

 

Taigi negyvi darbai yra pasitikėjimas religine sistema, o ne išgelbėjimu per Jėzaus malonę. Atgaila čia reiškia atgailą dėl  gyvenimo religiniais darbais, padarytais siekiant sužavėti Dievą ar pasiekti Jį.

 

Du žodžiai atgailai

Kai skaitome NT, nesvarbu, ar tai būtų anglų, ar kita kalba,  naudojama „atgailauti“ visais atvejais, kai kas nors persigalvoja arba pakeičia širdį. Tačiau graikų kalba yra daug konkretesnė.

 

„Metanoianas“ yra pagrindinis žodis, vartojamas kalbant apie „atgailą iš negyvų darbų“. Tai tikra ir nuoširdi atgaila. Jis naudojamas, kai žmogus turi apreiškimą, kad įžeidė Dievą, ir jis reaguoja pakeisdamas širdį ir protą. Juo naudojasi Jonas Krikštytojas Mato 3: 2, ragindamas žmones atgailauti dėl mirusių darbų, kad ateitų pas Viešpatį. Jis vartojamas II Korintiečiams 7: 10 apibūdinti „atgailą, ..dėl kurios nereikia gailėtis“.

 

Yra dar vienas atgailos žodis „metameletheis“, reiškiantis atgailą, nes jie buvo sugauti, jų planas nepasiteisino, arba kažkoks kitas apgailestavimas. Jis naudojamas Judo, kuris „atgailavo“ už Jėzaus išdavimą, Mato 27: 3. Judas neatgailavo prieš Dievą, jis  gailėjosi, kad nepavyko. Apgailestavimas. Gailėjimasis.

 

Nustebino, kad tai yra žodis, vartojamas Dievo Romiečiams 11:29: „Dievo dovanos ir pašaukimas yra be atgailos“.

 

Tai reiškia, kad Dievas niekada nesigailės, kad tave apdovanojo. Jis neturės emocijų ar minčių gailėtis, kad atsiuntė Jėzų už tave. Dovanos ir pašaukimas, kuriuos Jis jums turi - net jei gyvenime kažkas jums nutiko  pakeliui į aukščiausią ir geriausią - Jis niekada nesigailės, kad nepavyko. Jis niekada nesigailės jus pašaukęs. Šiuo požiūriu, ateinančiais amžiais Jis ir toliau rodys mums savo gerumo turtus Kristuje Jėzuje. Jis niekada nesigailės.

 

Tačiau pagrindas yra pirmasis atgailos žodis. Atgaila dėl negyvų darbų. Tai neturi nieko bendra su atgaila už nuodėmę, išskyrus nuodėmę bandyti patekti pas Dievą. Žinoma, nuodėmė yra tas pats dalykas. Tačiau klausimas yra atgaila dėl religinių formulių. Tai visiškas širdies ir krypties pasikeitimas nuo žmogaus sukurtos formulės.

 

Iš to, ką mačiau, daugelis krikščionių, kurie mano esantys subrendę, vis dar kalti dėl negyvų darbų nuodėmės. Jie gyvena pagal religinę formulę. Tai šiuolaikiniai Kaino pavyzdžiai, kurie Dievui pasiūlė tai, ką jis sukūrė savo pastangomis ir darbu. Jis norėjo ateiti pas Dievą remdamasis savo pastangomis - „Pažiūrėk, ką aš tau padariau!“ - ir buvo atmestas.

 

Religiniai darbai daro mūsų Tėvą priešininku, tuo pačiu bandydami priartinti prie Jo. Dėl to- tai  šizofreninė krikščioniška egzistencija. Negali pasitikėti Dievu, nes mano, kad jų darbai yra kažkas, ko Jis nori, o iš tikrųjų Jis nenori, kad kas nors ateitų pas Jį dėl savo darbų. Gimę iš Jo Dvasios, tikimasi, kad gyvensime iš to gyvenimo meilėje savo artimiesiems, tačiau tai neturi nieko bendra su artėjimu prie Dievo mūsų sąlygomis.

 

Atgailaukite dėl bet kokių pastangų, pagrįstų savo jėgomis, pagrįstų baime, tai gauti  kažką iš Dievo. Prisimenu  vieną moterį ,kai jos vyras merdėjo nuo lėtinės ligos, kuri progresavo,  ji dirbo 65 valandas per savaitę savanoriškai savo surinkime, tikėdama, kad jei ji dirbs Dievui, tada Jis išgydys jos vyrą. Tik po vyro mirties ji suprato, ką daro, ir atgailavo.

 

„Atgaila dėl mirusių darbų, tikėjimas Dievu ir krikšto doktrina ...“ Kitą savaitę mes čia pratęsime, laiminu,

John Fenn

2021 m. rugpjūčio 27 d., penktadienis

 

2021 m. Rugpjūčio mėn. Informacinis biuletenis

Sveiki ,

 Jei ketinate dalyvauti mūsų Naujosios Anglijos konferencijoje spalio 8–11 d., Dabar pats laikas registruotis. Registracija bus baigta rugsėjo 6 d., Iki to laiko liko mažiau nei 3 savaitės. IR jei atvykstate ir planuojate apsistoti pas mus pirmadienį


ir antradienį aplankyti draugų Stove ir tada aplankyti Meino pakrantę, PRAŠYKITE mums el. Laišką adresu cwowi@aol.com. Išlaidos už motelius ir maistą bus jūsų, bet jei atsiųsite el. Laišką, galime padėti pasiūlyti nakvynę sekmadienio-antradienio naktimis.

 

Esame labai nusivylę, kad šiemet mūsų konferencijos Nyderlanduose ir Latvijoje turėjo būti atšauktos - laukiame ateinančio laiko susitikimui!

 

Zoom susitikimai - žr. Aukščiau

Keliaudami negalime turėti laiko „Zoom“ internetiniams susitikimams, tačiau kai kelionių tvarkaraštis tampa lengvesnis, galime juos vėl suplanuoti.

 

Kiti „Zoom“ susitikimai, kaip matote aukščiau, yra trečiadienį, rugsėjo 8 d., 19 val. Centriniu JAV laiku, ir šeštadienį, 11 d., 10 val. Centriniu JAV laiku. Priminimai el. paštu nebus siunčiami, todėl apskaičiuokite laiko juostų skirtumus ir, jei reikia, nustatykite priminimą, kad galėtumėte prisijungti prie mūsų!

 

Projektai

Naujojo Testamento namų surinkimų modelis yra toks, kad vietinis namų surinkimas  rūpinasi savo poreikiais pirmiausia pats. Mūsų laikais  tai gali apimti tokius dalykus kaip automobilių remontas, kurio pats savininkas neįstengia apmokėti , sąskaita už elektrą, maistas, nuvežimas žmogaus, kuris pats negali vairuoti   automobiliu pas gydytoją ar į parduotuvę ir pan.

 

Bet kai atsiranda poreikis, kuris yra didesnis nei vietinis kūnas gali įstengti jį patenkinti, jie kreipiasi į tinklą. Tai matome Apaštalų darbų 11 skyriuje, kai Antiochijos surinkimai kartu su Pauliumi ir Barnabu atsiuntė auką į Judėją, kur žmonės patyrė badą. Tai matome II korintiečiams 8, kai Paulius iš įvairių surinkimų gauna aukų padėti Jeruzalės vargšams. CWOWI laikosi tos pačios vietinių  atsakomybės schemos, tačiau padeda, kai poreikiai yra didesni, nei gali susitvarkyti vietinis kūnas.

 

Kai kurie iš šių didesnių „CWOWI“ tinklo poreikių yra ne tik vieną kartą, bet kartais ir nuolatiniai. Kadangi „Cwowi“ yra tiek daug šalių, poreikiai gali būti įvairūs - nuo to, kam reikia finansinės pagalbos ES, JAV ar Kanadoje, iki to, mokyti pradėti savo verslą Liberijoje, skubi pagalba Haityje, mokslas ir kompiuteriai Kenijos studentams, „kiaulių projektas “, našlaičiai Ugandoje ir pan.

 

Taip pat turime didžiulį poreikį pasirūpinti transportu, kad keli Afrikos lyderiai galėtų aplankyti naujus namų surinkimus kitose Afrikos tautose. Keliavimas  Afrikoje dažnai yra sunkus , sausumos keliais  ir pavojingas. Tačiau tai yra nuolatinis lėktuvų bilietų ir išlaidų poreikis, kad vadovai galėtų aplankyti vieni kitus.

 

Poreikiai visada yra didesni, nei turime grynųjų pinigų, ir mes negalime ištisas dienas siuntinėti  el. laiškų kiekvieną kartą, kai vieno iš mūsų tinklo surinkimo poreikis yra didesnis, nei jie gali jį patenkinti. Taigi mes kuriame savo svetainės skyrių, kuriame galime paskelbti visus „didelius“ tinklo poreikius, kad žmonės galėtų ten eiti ir duoti, kas gali ir nori padėti. Šiuo metu turime skiltį „naujienos apie tinklą“ ir ji tikriausiai bus susijusi su tuo puslapiu - sekite naujienas - norėjau visiems pranešti, kad ieškome efektyvių būdų, kaip Kristaus kūnas galėtų pasirūpinti didesniais poreikiais mūsų tinkle.

 

Kiaulės, kiaulės ir dar daugiau kiaulių - vienas iš vykdomų projektų yra „kiaulienos“ projektas Ugandoje, kur mes galėjome dosniai paaukoti, iš viso nupirkome 60 nėščių paršavedžių po 3 po 20 rinkinių ir mokėme šeimas „CWOWI“ tinkle. Pirmoji kiaulių grupė veisiasi, o kai kuriuos paršelius planuojama atiduoti kitoms šeimoms, kad jie galėtų gauti pajamų ir maisto, o tuo pačiu metu nusipirkti daugiau kiaulių skirtų kitoms šeimoms. Ugandoje yra daugiau nei 200 „CWOWI“ priklausančių namų bažnyčių, ir mes norėtume padėti kuo daugiau žmonių.

 

Jei norite paaukoti kiaulienos projektui ar bet kokiam kitam aukščiau paminėtam poreikiui, kol kas parašykite apie savo auką pranešimų skiltyje ir mes išsiųsime ją norimam poreikiui.

 

Pranašiškas - priminimai ir keletas papildomų minčių

 

Iš gegužės mėnesio elektroninio biuletenio, ką Viešpats man sakė sausio ir kovo mėnesiais:

"Daugelis susisiekė su manimi klausdami, ar vakcina nuo Covid yra" žvėries ženklas "- NE,  taip nėra. Bet tai, ką pamatysite, yra  ekonominių apribojimų pradžia tiems, kurie nesiskiepija.

 

 Jūs" Išgirsite apie įmones, kurios samdo tik tuos, kurie buvo paskiepyti. Išgirsite apie su švietimu ir mokykla susijusius skiepijimo reikalavimus. Neskiepytų asmenų kelionių apribojimai, visi susiję su ekonomika ir tai veda į  socialinių tinklų sekimą, stebėjimą.  Tą vertinimo sistemą  jau matėme ; „Twitter“ ir „Facebook“ pašalina įrašus, kurie skiriasi nuo tų bendrovių įsitikinimų. Tai yra socialinės vertinimo sistemos pradžia, kuri taps vis įkyresnės,  „didysis brolis“, nagrinėjantis jūsų socialinės žiniasklaidos komentarus susies tai  su jūsų kreditų ataskaita - ir panašūs dalykai “.

 

„Prieš daugelį metų, kai 1991 metais nusileido geležinė uždanga, pamačiau naujienų pranešimą apie baisias Rytų Vokietijos policijos bylas žinomas kaip „Stasi“. Vakarų žurnalistai stebėjosi, kad tiek daug kaimynų šnipinėjo savo draugus ir slapta pranešinėjo apie jų veiklą „Stasi“, o tai pagerino jų poziciją jų atžvilgiu. “

 

„Kai pamačiau tą reportažą per televiziją ir apie tai galvojau, Viešpats su manimi prakalbo  ir pasakė:„ Ateis diena, kai jiems nereikės kaimynų tinklo, nes šnipinėjimas bus atliekamas elektroniniu būdu “. Tai buvo daug anksčiau nei atsirado internetas, ir aš nesupratau, ką Jis man sakė. Dabar aš tai suprantu “.

 

Iš birželio mėnesio elektroninio naujienlaišio :

"Vienas iš dalykų, kuriuo anksčiau dalijausi , ką gavau Viešpaties aplankymų metu, buvo tai, kad Prezidentas turės tai, ką mes vadinsime" suvokimo“ problemomis. Viešpats tuo metu pasakė:" ... jos taps vis labiau pastebimos, kol  taps akivaizdžios visiems, o užkulisiuose bus planuojama, kaip „pereiti “. Kiek man tada sakė, dabar ir artimiausiais mėnesiais mes esame tuo laiku. Tai bus matoma. Paskutinis šių metų ketvirtis bus ypač svarbus keliais lygiais. "

 

„Jis liepė melstis už šiuos dalykus, nes galutinis rezultatas (kur jis viskas krypsta) būtų didžiulis smūgis, verčiantis priimti  sprendimą kiekvienam “, arba tai gali būti daug diskusijų keliantis klausimas ir gali būti ištęstas per kelis mėnesius. Yra prašymas melstis už jo sveikatą , už tautą-už tautos gerovę, už taiką, nes Jis taip  nori, kad melstume už visus, kad galėtume gyventi tyliai ir sąžiningai dievobaimingai “.

 

Meldžiuosi, kad bet koks rimtas įvykis neįvyktų, kad JAV būtų taika, o mes galėtume gyventi tyliai ir dievobaimingai. Kai Jis pasakoja man maldos dalykus, prisimenu, ką Jis sakė Mato 24: 15 ir 20. Ten jis pranašavo, kad į šventyklą ateina antikristas, bet paskui paprašė maldos, kad tai neįvyktų žiemą ar šabo dieną. Tokia yra maldos galia.

 

Pranašiškas atnaujinimas

Vienas iš dalykų, kuriuos Viešpats tuo metu pasakė - sausį prieš inauguraciją, kai jis kalbėjo apie prezidento „pažintines“ problemas, kurias matysime - buvo tai, kad kitas „gimdymo sąrėmis“ pasauliui ir JAV prasidės rugpjūtį ir ypač rugsėjį . Matant naujienas, visuose frontuose aišku, kad viskas vėl prasideda - gimdymo skausmas yra suspaudimas, susitraukimas ir tai skausminga. Jis sakė, kad tai  bus metų pabaiga ir kitas pavasaris. Vėliau pasidalinsiu daugiau, kuo galiu dalintis ir kas atrodo išmintinga.

 

Žvėries ženklas

Kaip aprašyta Apreiškimo 13: 15-18, žmonėms pirmiausia įsakoma garbinti žvėrį arba būti nužudytiems. Tiems, kurie garbina žvėrį, ant kaktos ar riešo suteikiama elektroninė tatuiruotė, leidžianti jiems pirkti ar parduoti. Ženklas yra ekonomiškas ir, atrodo, tai įvyks paskutinėje to, ką mes vadiname Sielvarto periodo  pusėje.

 

Vienas iš dalykų, apie kuriuos man kalbėjo Tėvas, yra skaitmeninė valiuta ir tai, kad  ateis momentas, kai vyriausybė (-ės) pereis prie skaitmeninės valiutos, kai tik jos taps pakankamai populiarios, kad nustelbtų nacionalines valiutas. Mes dar nesame ten ir aš dvejoju ar  dalintis kažkuo , kas vyks tolimesnėje ateityje, tačiau išmintingi stebės įvykius, kad pamatytų, į kur tai krypsta.

 

Istorija pasikartos, nes ji susijusi su privačiu verslu, prie kurio prisijungia vyriausybė arba jis suskaidomas, kad valdžia galėtų dominuoti. JAV kai kurie prisimins, kad anksčiau buvo viena telefonų kompanija „Ma Bell“, kurią vyriausybė suskaidė į keletą „Baby Bells“.

 

Šiais laikais matome, kad socialinės žiniasklaidos įmonės yra de facto liberalios vyriausybės ir spaudos ginklai, o ne vyriausybės skaldomos. Ateis diena, galbūt po paėmimo, išpranašauto žydų trimitų šventėje, dėl kurio teisieji mirusieji prisikels, o gyvieji bus pakeisti, kai Europos federalinė vyriausybė įtvirtins skaitmeninę sistemą.

 

Anksčiau šioje erdvėje pasidalinau, kaip nematoma tatuiruotė, uždėta ant kaktos ar riešo, buvo sukurta siekiant sekti vaikų skiepijimo įrašus išsivysčiusiose šalyse. Ši nematoma skaitmeninė tatuiruotė, kaip supratau, iš to ką perskaičiau  gali būti lengvai pritaikyta taip, kad suteiktų banko informaciją.

 

Antikristo dvasia yra pasaulyje, todėl visų šių dalykų modeliai egzistuoja, tačiau jie dar nėra įsigalėję. Taip vadinamieji klaidingi pranašai patenka į bėdą, jie mato dalykų modelį arba atpažįsta netinkamą dvasią, prisišliejusią  prie judėjimo ar veiksmo, ir tai vadina „Žvėries ženklu“.

 

Tai neteisinga, tačiau dvasia jau veikia  pasaulyje, kaip parašyta Jono 4: 3-4,  4 eil. yra svarbi: „3) .... antikristo dvasia jau yra pasaulyje. 4) Bet jūs, Dievo vaikeliai, jau įveikėte ją, nes Kuris  jumyse yra didesnis nei tas, kuris  pasaulyje “.

 

Nebijokite - sekite ramybę savo dvasioje. Jūs turite Kristų, mes laimime!

 

Toks šis naujienlaiškis. Dėkojame už jūsų finansinę paramą ir tikime jūsų davimu tinkle ir kad jūs taip pat prisiminsite ir mūsų poreikius.

 

Dėkojame už maldos prašymus, kuriuos rašote ir siunčiate el. Paštu, žinokite, kad esate labai vertinami ir už jus meldžiamės!

 

Laiminame

John & Barb, Brian & Amy

2021 m. rugpjūčio 20 d., penktadienis

Naujojo Testamento realybė #3 iš 3; Mąstyti, kai Dievas mąsto

 New Testament Realities #3 of 3;

Thinking Like God

 

Sveiki ,

Praėjusią savaitę aš pasidalinau keletu pirmųjų dalykų, kuriuos man kalbėjo Tėvas, ir kurie padėjo pakeisti mano mąstymą, nes leido man netikėti praeities tiesomis apie save, kad galėčiau pasiekti ir suvokti Naujojo Testamento gyvenimo


Kristuje tikrovę.  Kitas dalykas, kurį Tėvas man kalbėjo, kai buvau paauglys,   padėjo man pažvelgti į „bendrą vaizdą“:

 „Kai gausite savo pašlovintą kūną, pamatysite, kad jam nebus taikomi gamtos dėsniai“. Aš paklausiau: "Ką tu turi omenyje?" Jis atsakė: „Jei nori vaikščioti, gali vaikščioti, jei nori bėgti, gali bėgti, jei nori plūduriuoti, gali plūduriuoti, jei nori skristi, gali skristi, jei nori būti kažkur  minties greičiu, tu gali ten būti  “.

 

Kodėl tai man padarė tokį poveikį? Nes tai atitraukė mano akis nuo mano praeities ir to, kas aš maniau esantis, ir nukreipė į ateitį su Juo. Tai nukreipė mano dėmesį nuo savęs gailėjimosi, ir nuo visos mano kaltės ir pykčio bei visko kito, kad žvelgčiau į ateitį.

 

Aš supratau, kad tą patį principą naudojo ir Paulius, sakydamas Filipiečiams 3: 13-14: „13 Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršdamas, kas už manęs, ir siekdamas to, kas priešakyje,

14 veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje.“

 

Kitas dalykas ...

Efeziečiams 1: 3 kelias savaites patraukė mano dėmesį: „Palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris palaimino mus visais dvasiniais palaiminimais dangaus aukštumose Kristuje“.

 

Tokia yra Naujojo Testamento realybė. Nepriklausomai nuo aplinkybių, nesvarbu, kaip jaučiuosi, nesvarbu, kokių dalykų gyvenime  nesuprantu ir noriu kad jie būtų kitokie: aš buvau palaimintas visais  dvasiniais  palaiminimais danguje.

 

4 eilutėje tęsiama: „... Jis pasirinko mus Jame dar prieš pasaulio sukūrimą ...“ Tai NT realybė. Jūs ir aš buvome įvaikinti, Dievo pasirinkti seniai prieš pasaulio sukūrimą.

 

Man, kaip paaugliui, kurio tėtis paliko šeimą, kad su kitais  pradėtų naują, tai buvo viso mano  pasaulio sukrėtimas. Turėjau galvoti apie tai, kad ir kas nutiktų ar įvyktų žemėje, mane pasirinko ir priėmė Dangiškasis Tėvas. Ir viskas buvo nulemta prieš pasaulio sukūrimą.

 

Mano Tėvas. Ne tas, kuris paliko šeimą, bet mano dangiškasis Tėvas.  Jis norėjo manęs ir planavo, kad būčiau Jo šeimoje, kol pasaulis dar nebuvo sukurtas.

 

Tai pamatinės eilutės mums visiems, bet man, paauglystėje, tai pakeitė tai, ką galvojau apie save. Mačiau, kad tos pačios tiesos nuo to laiko keičia daugelį suaugusiųjų. Tačiau šios tiesos pakeis kažkieno gyvenimą tik tuo atveju, jei jie ims mąstyti  šias mintis ir atmes savo senas mintis.

 

Tai yra „proto atnaujinimo“ procesas, kaip sakoma Romiečiams 12: 1-2. Šventajame Rašte nėra kito būdo pasikeisti. Rankų uždėjimas, skirtas palaiminti, ar atskirti Dievo darbui, padėti priimti krikštą Šventąja Dvasia ar išgydyti, bet niekur NT nėra rankų uždėjimas kaip vaistas viskam, tiems kurie abejoja savo išgelbėjimu, arba įsigilinę į kaltę ar neatleidimą.

 

Kai žmogus priima Naujojo Testamento realybę tokią, kokia ji yra, jis tik tada pradeda galvoti  tas mintis, ir  tada pasikeičia jų emocijos ir mąstymas.

 

Ką NT sako apie maldą

 

Ši paskutinė dalis prieštarauja daugelio krikščionių mintims, tačiau aš ją kartoju dar kartą , nes visada būna kas nors, kas dėl to pasikeičia. Labai radikaliai daugelis krikščionių manęs klausinėjo, kai aš to mokiau. Tačiau jei nepakeisite savo mąstymo ir praktikos, niekada nebūsite veiksmingi nei maldoje, nei bendrystėje su Viešpačiu. Ši Naujojo Testamento tiesa yra pagrindinė: mes prašome Tėvo, o ne Jėzaus.

 

Luko 11 skyriuje Jėzus pasakė: „Melskitės taip: mūsų Tėve, kuris esi danguje ...“ Ne: „Jėzau, aš prašau ...“

 

Jono 16:23 kalbama apie tai, kai Jis pakils į dangų: „Tą dieną jūs manęs nieko neprašysite. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ko tik prašysi Tėvo mano vardu, jis tau duos“.

 

Kiekviena malda NT yra skirta Tėvui.

 Apaštalų darbų 4: 24-30, kai valdžia paleidžia Petrą ir Joną, jie grįžta pas savo žmones ir surenka jiems pranešti, kas nutiko, ir melstis:

 

„Viešpatie, tu esi Dievas, sukūręs dangų, žemę, jūrą ir visą gyvybę juose ... dabar ištiesk ranką, kad gydytum savo šventojo vaiko Jėzaus vardu“.

 

Paulius Efeziečiams 1: 17-19: „Kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią Jo pažinimui ...“

 

Paulius Efeziečiams 3: 14-20: „Todėl aš lenkiu kelius prieš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą, kad Jis suteiktų jums savo šlovės turtus, kad jūsų dvasia sustiprintų jūsų vidinį žmogų. . "

 

Jei maldose ko nors prašote Jėzaus, malda tampa nesėkminga praktika. Teisiškai Tėvas yra „šviesų tėvas“ ir iš jo ateina „kiekviena gera dovana ir kiekviena tobulas davinys“ (Jokūbo 1: 17-18).

 

Šios tiesos, kad mūsų Tėvas mus palaimino visais dangiškais palaiminimais, ir kad mes sėdime danguje kartu su Juo šalia Tėvo, kad Jis pasirinko mus Jame prieš pasaulio sukūrimą, kad Tėvas yra tas, kuriam meldžiamės - tai Naujojo Testamento realybė.

 

Vaikščioti Jo keliais.

Kad šios tiesos taptų tikros mūsų gyvenime, turite atmesti joms priešingas mintis. Turite atmesti jiems priešingus jausmus ir priversti save galvoti ir jaustis sutinkantis su jais.

 

Štai kaip Jis galvoja apie mus

Filipiečiams 1: 5 mums sakoma: „Tebūna šis protas jumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje ...“ Turime galvoti apie save taip, kaip apie mus galvoja Tėvas.

 

Jis galvoja apie mus kaip apie savo vaikus, gimusius šeimoje, kai savo Dvasia atkūrė mūsų dvasios žmogų. Jis mano, kad priėmė ir mus. Jis mano, kad palaimino mus dangiškose vietose visais dvasiniais palaiminimais. Jis mano, kad davė mums įgaliojimus naudoti savo Sūnaus vardą kovojant su piktuoju. Jis mano, kad tu ir aš turime Jo protą, Kristaus protą. Jis galvoja: „... ateinančiais amžiais Jis ir toliau parodys nepaprastus savo malonės turtus, kurie yra mūsų atžvilgiu Kristuje Jėzuje“. (Efeziečiams 2: 7)

 

Jei mūsų dangiškasis Tėvas taip galvoja, Jėzus taip pat galvoja. Ar mes, kaip karališkieji Tėvo vaikai, taip pat neturėtume galvoti ir apie Jo brangaus Sūnaus karalystę? Laikykitės to, skirkite tiek laiko, kiek reikia Efeziečiams 1 ir 2 skyriams, ir Kolosiečiams 1, kol tos tiesos taps realybe. Kai savyje jūs turėsite jas, tada jūs galvosite Jo mintis ir tai labai palengvins girdėti tėvo balsą- nes jūs panašiai mąstote.

 

Kita tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

John Fenn