Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. vasario 17 d., pirmadienis

Kaip atrodys Tūkstantmetis 3d.


John Fenn. What will the Millennium be like #3   14/02/20

Kai Jėzus grįš ir nusileis ant Alyvų kalno, Jis ras fizinę žemę labai suniokotą.
 Praėjusiame laikotarpyje žemė bus patyrusi dvigubą asteroido/kometos smūgį, dėl to buvo sunaikinta magnetosfera, žemę svilino saulės liepsnos, kurios degino žmones, pakilo dulkių/dūmų debesis, kuris beveik užblokavo saulės šviesą, ir įvyko keli labai stiprūs žemės drebėjimai, kai kurie aplink Jeruzalę, ir  tai tik pagrindiniai įvykiai.
  
Atgal į normalią būseną
Zach14:4 sako, kad  sugrįžimo metu, kai Jėzus atsistos ant Alyvų kalno Jeruzalės Rytuose, kalnas suskils į dvi dalis: šiaurinę ir pietinę, tarp kurių bus labai platus slėnis.

 Zacharijas toliau kalba 14:8, kad tuo metu iš Jeruzalės trykš  gyvo (šviežio) vandens fontanas. Pusė vandens plauks į Negyvąją jūrą ir kita pusė – į Viduržiemio jūrą. Vienas Izraelio ortodoksų rabinas teigė, kad vandens šaltinis buvo iš vandens išdžiūvusio Nojaus tvano metu, ir buvo rezervuotas po Izraeliu Mesijo sugrįžimo metui.

 Ezechielis 47 suteikia dar keletą detalių apie tai, kad pusė naujos upės, tekės į Negyvąją jūrą. Ji prasidės šventykloje, kaip šaltinis rytinėje dalyje, ir išsiplės tekėdama į Negyvąją jūrą. Jis sako, kad Negyvoji jūra pavirs šviežio vandens ežeru, tik pakrantėse liks pelkės (eil8-12). Sūrus ežero vanduo bus atskiestas, tai reiškia, kad Negyvoji jūra taps didžiule vidaus jūra.

Ezechielis taip pat sako, kad ji bus pripildyta žuvies, o žvejai žvejos tinklais jos pakraščiuose, o krantuose augs daug vaismedžių. Nuostabu!


Plynaukštė
Zacahrijo14:10 sako, kad sritis aplink Jeruzalę nuo Geba iki Rimmon bus paversta lyguma, kitais žodžiais, masyve lyguma. Įvairūs šaltiniai bus išsidėstę šioje lygumoje kas 15-30 mylių(24-78km.) nuo šiaurės į pietus. Zacharijas nesako, kaip ši sritis bus „paversta lyguma“, bet neįmanoma perkelti tiek daug žemės be sudrebinimo. Tai gali būti žemės drebėjimo rezultatas, kuris įvyks kai Jėzaus kojos nusileis ant Alyvų kalno. Mums nepasakyta kada tai įvyks, tik, kad sritis „pavirs lyguma“.

Prieš eilę metų aš paklausiau Viešpaties, kokiu tikslu Jis tai padarys, Jis man paprastai atsakė:“ kad galėčiau priimti visus žmones, kurie atvyks į Jeruzalę.“
Aš mąsčiau, koks Jis geras, ir koks nuoseklus, kad įsakęs tautoms atvykti į Jeruzalę švęsti Palapinių šventės, Jis padarys joms vietos susirinkti.
 Čia mes įžvelgiame pamoką, žmonės: tai, ką Jis įsako, tai Jis ir aprūpina. Kita vertus, Jis būtų neteisus teismo dieną, kad negerai elgėsi, nesąžiningai.


Oras
Zacharijo14:17-19 pasakyta; jei tauta neatvyks švęsti Palapinių šventės į Jeruzalę ir pagarbinti Karalių, tada „nebus jiems lietaus.“

Tai  mums parodo, kad, reikalui esant, Jėzus įsakys pasikeiti oro sąlygoms, ir kad žmonėms, išskyrus nepaklusniuosius, nebus audrų ir uraganų, kurie nušluoja derlių, nei naikinančios šalnos, kai sužydi vaismedžiai, ir skleidžiasi pumpurai. Oro sąlygos nepatirs prakeikimo, bet bendradarbiaus su Karaliumi visame pasaulyje.
  

Mes esame lavinami
1Kor6:1-7 Paulius aprašo dviejų vyrų, kurie bylinėjosi Korinto surinkime situaciją. Prisiminkime tai buvo namų surinkimas, nes Apd18:7 mums pasakyta, kad jie pradėjo rinktis  Tito ir Justo(Gajaus), romėno, kuris gyveno šalia sinagogos, namuose. Tai reiškia, kad  vyrai, kurie bylinėjosi, sėdėdavo vienas prieš kitą  susirinkime.

Paulius sako, kad gėda, jog tie, kurie administruos pasaulį ir angelus Tūkstantmečio metu, negali išspręsti tarpusavio problemų ir kreipiasi į pasaulietišką teismą. Jo požiūriu,
  
jie verti dabar išspręsti savo problemas tarpusavyje, nes ateityje valdys kartu su Viešpačiu. Jis liepė surinkimui, susirasti kitus, kurie nėra šališki bylos atžvilgiu, netgi mažiausiai gerbiamus, ir leisti jiems išspręsti ginčą.

Paulius rašė, kad būtent todėl, jie  tikrai gali spręsti tuos menkas  bylas iškylančius tarp jų, eil.2 Graikiškas žodis „mažiausius“ yra „mikros“, iš ko kilo „micro“. Taigi Paulius manė, kad bet kokia problema, palyginus su tuo, ką jie darys tūkstantmečio metu, yra nedidelė. Iš esmės, jis liepė jiems augti, pradėti dabar spręsti tarpusavio problemas, nes taip darydami, jie ruošiasi ateities teismams, kuriuo jie vykdys.

O kas jei visi krikščionys suvoktų, kad išbandymai ir sunkumai šiame gyvenime yra ruošimasis tūkstantmečiui? O kas jei visi krikščionys suvoktų darydami išmintingus arba neišmintingus pasirinkimus dabar , kad jie stebimi, turint galvoje jų paskirtį ateities administracijoje, kai karalius valdys visoje žemėje?


Aš neginu  darbais pagrįsto tikėjimo, bandydamas parodyti dideliam Bosui, koks jis geras. Bet raginu gyventi mūsų krikščionišką gyvenimą suvokiant, kad yra daugiau nei tik šis gyvenimas. Kad mes esame atskaitingi savo Kūrėjui. Nors mes gyvename čia šiame gyvenime, jis reiškia kažką daugiau nei tik mūsų menką egzistavimą šioje planetoje. Kai mes pasišvenčiame tikrai būti labiau panašūs į Kristų kiekvieną dieną ir kas dieną, ir ne dėl atlyginimo ir pozicijos, kuri mūsų laukia, imituodami Jokūbo motiną, kuri siekė pozicijos  sūnums ateinančiame amžiuje, bet gyvendami žinodami, kad turėsime atsiskaityti, kad mažiausias sprendimas  daromas dabar yra svarbus, ir kad mūsų individuali vertė Viešpačiui yra pakankamai aukšta, nes Jis atidavė Savo gyvybę už mus, ir buvo prikeltas, kad galėtų stebėti ir nukreipti mus asmeniškai gyvenimo kelyje. Tai nuostabi malonė, ir būtent tai reikia turėti galvoje.

Nauja tema, kitą savaitę, iki tada, laiminu,
John Fenn

2020 m. vasario 8 d., šeštadienis

Kaip atrodys Tūkstantmetis? 2d.

John Fenn. Weekly Thoughts. What will the Millennium be like #2  7/02/20 

Praeitą savaitę aš paaiškinau, kad sugrįžimo metu, Jėzus nustatys savo vyriausybės vidaus struktūrą, naudodamas tuos, kuriuos įsigijo pradedant Sekminėmis iki sugrįžimo kaip „darbuotojus“ savo pasaulinėje Karalystėje. Aš manau, kad tarp jų turėtų būti taip pat  ir Senojo Testamento tikintieji , nors jie gali pasilikti danguje, bet  dabar mes  tai žinome tik iš dalies ...

Vykdomas teisumas
Apr 19:15 sako, kad Jo sugrįžimo metu Jis „ ištiks tautas“ ir „valdys jas geležine lazda“. Žodis „valdys“ čia yra „poimanei“, kuris reiškia „ganys“. Jis ganys jas geležine lazda.
 Tai parodo, kad Jo valdymo metu bus vykdomas teisumas, tai reiškia, tu ir aš darysim sprendimus ir spręsim problemas tarp žmonių kaip Saliamonas darė su savo išmintimi. Mes galime sakyti: aš vos susitvarkau savo gyvenime ir pats ieškau atsakymų, kas aš toks, kad galėčiau pasakyti kažkam, kas yra teisinga, kas ne.

Bet Heb 6:5 vadina Dvasios dovanas “ateinančio amžiaus jėgomis“, tai reiškia, kai mes esame pašlovintuose kūnuose, pilni Dvasios, mes administruosime  išminties, pažinimo  žodžiais , dvasių skyrimu ir dar daugiau. Mes turėsime Šventosios Dvasios išmintį , kad žinotume, kas yra teisinga, kas ne. 

Pavyzdžiui, pas jus ateina kažkas ir sako, kad dailidė per daug reikalauja už savo darbą kurį jis turėjo atlikti. Rangovas tvirtina, kad užsakovas kelis kartus pakeitė tai, ko norėjo, ir yra skolingas už sugaištą laiką, kurio būtų nereikėję, jei jis nebūtų nuolat keitęs savo sumanymo. Jūs turėsite išmintį iš Viešpaties apie tai, kas teisus, ir priimsite teisingą sprendimą.
  
Tai nereiškia, kad kiekvienas asmuo būtinai apsidžiaugs, dėl to, ką jūs nusprendėte, bet tai bus teisingas sprendimas, ar jiems tai patiks, ar ne. Tai teisumo įgyvendinimas.


Tūkstantmečio metu bus neišgelbėtų žmonių ir neišgelbėtų tautų
Vienas iš dalykų, kuriuos nustatys Viešpats, yra tai, kad visi žmonės turės švęsti Dievo gyvenančio su žmogumi šventę. Tai pažodinis Palapinių šventės išsipildymas, kai jie šventė Dievą gyvenantį su žmogumi prisimindami Izraelio kelionę per dykumą su Dievu.

Zach14:16-19 sako mums: “ 16 Tie, kurie liks iš kariavusių prieš Jeruzalę, kas metai eis pagarbinti Karalių, kareivijų Viešpatį ir švęsti Palapinių šventę.
17 Jei kuri žemės giminė neateis į Jeruzalę pagarbinti Karaliaus, kareivijų Viešpaties, tai pas juos nebus lietaus.
18 Jei neateis Egipto giminė, juos ištiks tas pats maras, kurį Viešpats siųs pagonims, neateinantiems švęsti Palapinių šventės.
19 Tai bus bausmė Egiptui ir visoms tautoms, kurios neateis į Palapinių šventę.“

Teisumo vykdymas. Jėzus yra Karalius ir Jis reikalauja iš žmonių daryti teisingus dalykus ir gerbti Jį, arba jie patirs atitinkamas pasekmes.   Tai neturėtų mūsų stebinti, kad netgi iš tų, kurie išliks po Armagedono, bus tokių, kurie nepasirinks Viešpaties, nes žmogaus prigimtis nepasikeitė.


Prakeikimas pasitraukė, gyvenimas pailgėjo- žaisk su tuo liūtu!
Iz11:6:11“ 6 Vilkas gyvens su avinėliu, leopardas gulės su ožiuku, veršis, jautis ir jaunas liūtas bus drauge, juos ganys mažas vaikas.
7 Karvė ir lokys ganysis, jų jaunikliai guls drauge ir liūtas ės šiaudus kaip jautis.
8 Motinos maitinamas kūdikis žais prie angies urvo, ir mažas vaikas kiš ranką į gyvatės olą.
9 Niekas nekenks ir nežudys mano šventame kalne. Kaip vanduo pripildo jūrą, taip žemė bus pilna Viešpaties pažinimo.“

Iz65:20-25 sako žmonėms statyti namus, sodinti vynuogynus ir vaismedžių sodus, ir pasibaigia panašiu teiginiu apie laukinius ir naminius gyvūnus. Bet angliškas vertimas 20eil. gali palikti skaitytoją spėlioti dėl galimų prieštaravimų:

„20 Nebus joje kūdikio, kuris išgyventų kelias dienas, nė seno žmogaus, kuris nesulauktų dienų pilnatvės; nes vaikas mirs, nugyvenęs šimtą metų, bet šimtametis nusidėjėlis bus prakeiktas.“

Angliškas pasakymas „vaikas mirs būdamas 100 metų, iš karto po to, kai pasakyta, kad joks kūdikis nemirs, gali atrodyti prieštarauj a vienas kitam, bet tai tik dėl blogo vertimo iš hebrajų kalbos į anglų kalbą. Hebraiškai skaitome:

„...jaunimas mirs 100 metų...“ Kitais žodžiais, vaikystė tęsis 100 metų. Jei mes mąstysime taip, kaip yra mūsų dienomis, tai vaikas tampa paaugusiu, kai jam sukanka 10metų, tai santykis maždaug 10 su vienu, kaip gyveno Adomas ir Ieva.
  
Jei turėsime galvoje, kad Adomas gyveno 930 metų ir naudosime 10 su 1 žingsnį, tai reiškia Adomas buvo maždaug 93 metų , kai mirė. Izaijas nurodo, kad vaikystė baigiasi suėjus 100 metų, o mirtis sulaikyta, tai vaikas gimęs po Jėzaus grįžimo iki tūkstantmečio pabaigos gali būti 1000 metų amžiaus!( kaip mūsų 100). Kadangi gyvenimas ištęstas, jie turės 100 metų vaikystę. Nuostabu.


Kitą savaitę aš pabaigsiu temą aptardamas geografinius pasikeitimus aplink Jeruzalę, Mirusią jūrą, ir kaip tas 1000 metų baigsis. Iki tada, laiminu,

John Fenn

2020 m. vasario 1 d., šeštadienis

Kaip atrodys Tūkstantmetis? 1d.

John Fenn. Weekly Thoughts. What will the Millennium be like #1 31/01/20


Ką tik baigiau seriją apie Suspaudimų laiko chaosą, o dabar persikelkime iš žmogaus valdymo epochos į Jėzaus valdymo laiką, žinomą kaip Tūkstantmetis.

Jėzus savo sugrįžimo metu materializuosis
Nuo to laiko, kai Jis buvo paimtas Apd1, kai asmuo mato Viešpatį, tai dėl to, kad jam buvo leista pamatyti arba būti dvasinėje srityje, kur ir Jis yra.  Paulius matė Viešpatį Apd9, taip kaip ir tikintysis Ananijas. Paulius matė Jį dar kartą Apd18 Korinte, ir vėl Apd22:17. Apaštalas Jonas apibūdino tai: “buvau dvasioje“ Apr1:10 ir 4:2. Pirmą kartą tai paminėta, kai jis buvo Dvasioje ir matė Viešpatį Jo srityje, ir antrasis paminėjimas, kai jis buvo paimtas į dangų.

Mano atveju, kai mano fizinės akys yra atvertos ir mano dvasinės akys atvertos Jo sričiai, tai lyg persidengia 2 lygiagrečios visatos, kurias matau tuo pačiu metu. Tai apibūdinta 2Kar6:15-17, kai  Elizijus ir jo tarnas, kuris matė abi sritis: natūralų pasaulį aplink juos IR angelų armiją, kuri buvo pasiųsta juos ginti.

Bet Jėzaus Savo grįžimo metu, išeis iš Dvasinės srities, kad vėl taptų tvirtu kūnu natūraliame pasaulyje, ir mes tada turėsime pašlovintus kūnus, valdysime ir karaliausime su Juo. Kaip angelai pasakė Jo paėmimo metu:
  
11 ir tarė: „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų“.

Apreiškimo knyga -tai pasakojimas  apie  pereinamą laikotarpį, apie labai smurtišką žmogaus valdymo pabaigą ir pradžią 1000-mečio Jėzaus valdymo žemėje.

Pažvelkime iš politinės perspektyvos, kas nutiks Jėzui sugrįžus.

Kai bet kuris karalius, karalienė, prezidentas, ministras pirmininkas, diktatorius ar despotas užima valdžios poziciją, visų pirma jis turi nustatyti tvarką, paskirti lyderius, ir sukurti infrastruktūrą, kad galėtų dirbti jo administracija.

Jėzus atskleidžia savo planus Mt25:31-32: “31 „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su Juo visi šventi angelai, tada Jis atsisės savo šlovės soste.
32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir Jis atskirs juos vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių.“

Mes galime suprasti praktiškai kalbant, kad visų tautų atstovai bus surinkti prieš Jį, bet bus dar viena tauta, kuri iki šiol nebuvo svarstoma: tai Jo tauta, Jo žmonės, kurie taip pat bus tos karalystės piliečiai žemėje. Iš tų tautų, kurios susirinks prieš Jį, Jėzus surinks savo žmones, kaip matome 33-36 eilutėse:

33 Avis Jis pastatys dešinėje, o ožius – kairėje.
34 Tuomet Karalius tars stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!
35 Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priėmėte,
36 buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis, ir mane aplankėte, buvau kalinys, ir atėjote pas mane’.“

Santykiai
Norėdamas dar kartą pabrėžti- atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kaip Jis vertins Savo tautos elgesį : nesvarbu, kokia puiki surinkimo(bažnyčios) garso sistema, koks jūsų lankymas ar netgi kiek duodate pinigų, ir netgi tai, kiek jūs laimėjote žmonių Viešpačiui. Jėzus sako, kad Jis matuos jūsų elgesį santykiais ir socialiniu davimu tiems, kurie yra jūsų draugų rate, šeimoje, kaimynystėje, darbe;  maistas, rūbai, svetingumas, ligonių ir kalinių ir tų, kurie stokoja kažko ar turi kitų poreikių lankymu.
Kaip aš sakiau tiek daug kartų: bet kas gali sakyti, kad yra atgimęs, bet tas teiginys nėra įrodytas, nes jis nematomas ir yra širdyje. Dievas savo išmintyje nustatė, kad teisumas įrodomas santykių ribose. Štai kodėl mums pasakyta teisti asmens vaisius, o ne širdį, būtent jų gyvenimo vaisių, ir vaisių matomą santykiuose.

Jūsų laukia valstybinė tarnyba
 1Kor 6:2-4 Paulius patvirtina  faktą, kad Viešpaties “avys“ bus išskirtos iš  likusių ir valdys tautas “Argi nežinote, kad šventieji teis pasaulį?...Argi nežinote, kad mes teisime angelus?“(žodis teisti čia reiškia administruoti, ir geriau būtų versti“ valdyti“, „vadovauti“, „duoti įsakymus, nuspręsti už juos“. Tai ne teisimas-pragaras ar dangus, bet tokia prasme, kaip valdytojas duoda įsakymu s ir nurodo kryptį.)

Apr20:4-6 Jonas rašo, kad matė sostus ir šventuosius, kuriems buvo duota valdžia valdyti su Kristumi 1000 metų, sostas tai valdžios pozicija.


Kokia įvykių seka
Žmonės kartais klausia, kodėl aš paprastai minėdamas paskutinę Biblijos knygą vadinu ją Apreiškimu, užuot vadinęs “Apreiškimais“. Priežastis paprasta ir paaiškinta Apr1:11:“ Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas(Tėvas) davė Jam, kad parodytų Jo tarnams dalykus, kurie greitai įvyks...“

Tai apreiškimas, kurį Tėvas davė Jėzui užantspauduotame ritinyje. 4sk. aprašoma, kaip Jonas paimamas į dangų, ir ten jis mato Tėvą soste apsuptą 24 vyresniųjų ir cherubinų, kurie yra angeliškos sparnuotos būtybės apsupusios aplink Tėvo sostą.

5 skyriuje pristatoma dilema: Tėvas turi ritinį savo dešinėje rankoje, bet 1-5 eil. mums sako, kad joks žmogus nėra vertas jo atverti.
Jonas „labai verkia, nes nėra nei vieno verto atverti ritinį, bet jo sielvartas baigiasi, kai vyresnysis 5sk. pasako: “
„Neverk! Štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovydo atžala, kad atverstų knygą ir nuplėštų septynis jos antspaudus“.
  
Nedelsiant Jėzus pradeda atskleisti apreiškimą, kuris yra ritinyje sulaužydamas 7anspaudus... ir tai yra visa likusi Apreiškimo knygos dalis.

Kitą savaitę- daugiau apie tai, apie Jėzaus valdymą, kokiu būdu Jis tai darys, apie mūsų dalį tame, ir dar daugiau!

Iki tada, laiminu,
John Fenn

 Rašykite man el.laiškus : CWOWI@aol.com

2020 m. sausio 24 d., penktadienis

Kaip atrodys Suspaudimai? 2d.

John Fenn. Weekly Thoughts. What will the Tribulation be like? #2  24/01/20

Sveiki,
Jei tu gana seniai domiesi krikščioniškais mokymais, tai  žinai, kad  kai kurie mokytojai jau prieš eilę metų ėmė mokyti, kad mes jau esame Suspaudimų laikotarpyje . Aš vis dar tebegaunu el. laiškus,  maždaug vieną per mėnesį, su klausimais, ar mes jau esame Suspaudimų laike- bet tai yra klaida. Daugumas suvokė, kad tai buvo suklydimas, kai praėjo daugiau nei 7 metai, bet kai kurie vis dar laikosi tos neteisingos nuomonės...
Kai apžvelgi  visą paveikslą to, kas nutiks planetai tuo laikotarpiu, akivaizdu, kad mes dar nesame suspaudimuose.

Saulės liepsnos
Praeitą savaitę aš paaiškinau, kad dvigubas asteroidas/kometa atsitrenks į žemę paskutinėmis mūsų amžiaus dienomis, bet yra dar vienas dangaus reiškinys, kuris taip pat vyks tuo metu : žemę pasiek saulės liepsnos.

Apr16:8-10 atskleidžia, kad ugnis kris iš saulės ir degins žmones. Moksliniu požiūriu žemės elektromagnetinis laukas  apsaugo mus sustabdydamas saulės liepsnas, kurios pasiekia žemę.  Šiaurės pašvaistė yra dalis to, kaip veikia ši apsauga. Kad deginančios liepsnos prasiskverbtų pro atmosferą, turi kažkas nutikti elektromagnetiniam laukui, tai reiškia- jo daugiau tuo metu nebus.
Tai gali būti dvigubo asteroido/kometos atsitrenkimo pasekmė. Gali būti, kad magnetiniai poliai staiga pasislinks ir komposo rodyklė užuot rodžiusi į šiaurę, rodys į pietus, arba abu reiškiniai įvyks  kartu. Yra teorijų, kurios teigia, kad jei tas pasislinkimas įvyks, tada žemė nebus apsaugota nuo magnetosferos.

Įdomu, kad magnetinė šiaurė pasislenka labai greitai, yra kelios publikacijos nurodančios šį reiškinį. Kai pirmą kartą reiškinys buvo užfiksuotas, polius  pasislinkdavo tik 5mylias(9km) per metus, bet pagreitėjo iki  34mylių (55km) per metus, jis slenka per Sibirą link Aliaskos.
                                         
Ekonominės problemos suspaudimų metu
Apr6 aprašo pirmų 6 anspaudų nuėmimą nuo ritinio, kurį Jėzus paėmė iš dešinės Tėvo rankos , kaip tai aprašoma 5-7eil. 5-as anspaudas yra apie kankinius, prieš tai, kaip Tėvo klausia, kaip ilgai Jis neatkeršys jiems. Ir 6anspaudas yra apie Jėzaus
grįžimą.  7-tas yra ramybė, kai visa tai įvyksta. Net dangus nutyla kuriam laikui.

Pirmi 4 anspaudai yra „4 Apokalipsės raiteliai“, kuriuos simbolizuoja  4 žirgai-baltas, raudonas, juodas ir palšas. Jie atskleidžia, kad kažkas pakils į valdžią su klaidingu teisumu(baltas žirgas), po to -raudonas-karas, juodas-ekonominė katastrofa, ir tada palšas -mirtis.

Visi jie išdėstyti logine progresija. Nes jei dvigubas asteroidas atsitrenks į žemę, masyvus dulkių/ vandens  debesis užblokuos saulės šviesą, saulės liepsnos/EMP degins žmones ir sistemas, daugelis patirs badą, tada neišvengiamai įvyks ekonominė ir socialinė katastrofa. Reikės stipraus lyderio, kuris suvienys ir kontroliuos tautas, ekonomiką ir armijas- tas vienas asmuo žinomas kaip Antikristas.

Bet prieš tai ...
Kaip aš rašiau pradžioje, yra daug balsų Internete, kurie dalinasi įvairiais sapnais, žodžiais, kurie gali būti  iš Viešpaties, tačiau kai kas iš emocinių ir religinių nuostatų, susimaišiusių su naktiniais išgyvenimais. Bet žinokite, kad žodžiai iš Dievo gali būti skirti ne mūsų, bet Suspaudimų laikui. Pasitraukite nuo įvairių samprotavimų- nemaitinkite jų. Kontempliuokite, stebėkite, bet nustatykite sau ribas, apie ką mąstote, kad tie dalykai neformuotų jūsų krikščioniško gyvenimo. Ką Jėzus prašo jus padaryti šiandien? Į Tai susitelkite, o ne į ateities pasaulį.

Ieškok ramybės  savo dvasioje. Ji-tenai. Atidėk į šoną savo emocijas ir saugok ramybę. Te ramybė viešpatauja tavo prote, emocijose ir mintyse.  Pasilikite toje ramybėje.  Disciplinuokite save ir pasitrauki nuo internetinių svetainių ir kalbėtojų, kurie sudrumsčia  šią ramybę-  gali smalsauti savo prote- kur tiesa, ir kas gali nutikti- bet neleiski tam smalsavimui užgožti ramybės savo dvasioje.
Kaip aš anksčiau rašiau, netgi žodžiai, kurie įspėja apie ateinančius dalykus,  yra Dvasios apgaubti ramybe, nes Dievo Karalystė nesuardoma žmogaus ar gamtos veiksmų. Dievas nėra baimė ir sumaištis, jūs rasite Jį ramybėje.

Man patinka, ką pastebėjo presbiterionų pastorius ir autorius Eugene H.Peterson:“ Mano jausmai svarbūs daugeliui dalykų. Jie yra esminiai ir vertingi. Jie įspėja mane apie  tai, kas realu ir teisinga. Bet jie nieko man nepasako apie Dievą ir mano santykį su JUO. Mano saugumas ateina iš to, kas yra Dievas, ne iš to, kaip aš jaučiuosi. Mokinystė yra apsisprendimas gyventi  tuo, ką aš žinau apie Dievą , o ne tuo , ką aš jaučiu dėl Jo ar savo kaimynų.“
Kitą savaitę, kaip atrodys Tūkstantmetis. Iki tada, laiminu,
John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com

2020 m. sausio 19 d., sekmadienis

Kaip atrodys suspaudimai? Asteroidai! 1d.


John Fenn. Weekly Thoughs. What will the tribulation be like? Asteroids! #1  17/ 01/ 20

Sveiki,
Šiomis dienomis tiek daug balsų skelbia įvairius keistus ir sumaištį protuose keliančius dalykus, todėl manau reikia  panagrinėti skyrių po skyriaus ir eilutes, kad pasitrauktų baimės ir ateitų Dievo ramybė.

Pirmas dalykas, kurį mums reikia suprasti
Pranašystės ne visada pasilieka šio amžiaus ribose, turiu galvoje pranašiškas žodis duotas viename amžiuje gali išsipildyti kitame.
Senasis Testamentas, kuris buvo pabaigtas užrašyti maždaug prieš 2500 metų, pranašauja daug dalykų apie Tūkstantmetę karalystę, kuri dar tik ateis, peržengiant dienas ir amžių, kuriame mes gyvename. Pavyzdžiui. Izaijo 11:6-9 ir 65:25 kalba apie laukinius gyvūnus, kurie yra natūraliai priešai, bet gyvens taikoje tūkstantmečio metu.

Todėl, reikia suprasti, kai kas nors pranašauja, gauna sapną ar regėjimą apie ateitį, tai gali būti apie Suspaudimų laikotarpį, arba netgi apie amžių, kuris dar ateis, apie tolimą ateitį. Ne visos pranašystės yra skirtos šiam amžiui ir šiam laikui. Mūsų dienomis pranašystės, jeigu jos iš Dievo, iš tiesų gali  įvykti suspaudimų metu.  Todėl tegu jūsų širdis būna ramybėje.

 Dar svarbu suprasti, jei gavote žodžius skirtus jums asmeniškai apie jūsų pašaukimą Jame, bet po to sekė įvairūs įvykiai, ir jūs jaučiatės, kad jums nepavyko įvykdyti Dievo valios, ir tas žodis neišsipildė- ilsėkitės- nes Jo Žodis negrįžta tuščias, ir labai gali būti, kad jūsų pašaukimas išsipildys sekančiame amžiuje, gal būt po 100, 300, 500 ar daugiau metų. Jis išsipildys. Jūs nepraleisite savo pašaukimo.


Be religinių akinių
Kai apaštalas Jonas buvo paimtas į dangų Apr4:2 ir matė, kaip išvyniojamas ritinys, jis gyveno pirmame šimtmetyje. Dauguma tekstų Apr yra simboliniai, bet kai kurie simboliai yra tokie todėl, kad 1-ojo amžiaus žmogus neturėjo supratimo koks gyvenimas bus 21-amžiuje. Taigi turime nusiimti religinius akinius ir paskaityti naudodami šiuolaikinius terminus, kad suprastume , ką 1-ojo amžiaus žmogus bandė pavaizduoti.


Dvigubas asteroidas arba susidūrimas su kometa
Apr8:6-12 apibūdina tai, kas vadinama „degančiu kalnu“, kuris krenta iš dangaus ant žemės, ir kita „žvaigždė, deganti kaip žibintas“ krinta į vandenyną. Dėl to 1/3 saulės šviesos, mėnulio, ir žvaigždžių aptemsta( nuo dulkių debesies).

Pagalvokime apie 1/3 saulės šviesos užtemimą, ką tai reikš pasauliui. Pamąstykime apie maisto gamybą. Keliones. Prekybą. Politinę situaciją. Visi tie dalykai apibūdinti Apr, ir aš rašysiu apie juos kitą savaitę.  Bet dabar pamąstykime apie kilusią sumaištį, kai trečdaliu aptemsta saulė, kai ją uždengia dulkių debesis.
Aš turiu serijas pavadintas „Gamtos stichinės katastrofos Apreiškimo knygoje“. Pateikiu su dalinamąja medžiaga. Ten  parodyta kaip susiję 7anspaudai,  trimitai ir  indai , čia rašiau tik tam, kad paliesčiau kai kuriuos kelis pagrindinius dalykus. 

Tai reiškia, kad asteroido arba kometos, kurio seniai bijoma, susidūrimas su žeme įvyks, bet kai jis  priartės, nebus matomas. O gal būt tas asteroidas bus matomas, kai priartės jo laikas, bet jis suskils į dvi dalis natūralia gamtos jėga, ar žmogaus pastangomis jį susprogdinti  kaip Holivudo filmuose-mes nežinome- bet dvigubas susidūrimas iš kosmoso atskriejančia uoliena/ledu, kuris  užtemdys 1/3 saulės šviesos įvyks planetoje žemė.


O ką 2 asteroidų smūgiai išmes į orą?
Tučtuojau po dvigubo asteroido/kometos apibūdinimo 8 skyriuje, 9 skyrius prasideda aprašymu masyvaus dulkių debesies, kuris pakyla ir dėl kurio kyla ligos. 9:1-12 atskleidžia, kad pakyla didelis dulkių debesis, ir dėl jo aptemsta saulė ir mėnulis.

Asteroidas, kuris atsitrenks į žemę, ir asteroidas/kometa, kuri nukris į vandenyną, paskleis daug purvo ir vandens, dėl to aptems saulės šviesa, prasidės ligos visame pasaulyje. Sakoma, kad ligos tęsis 5 mėnesius, ir bus tarsi skarpionio geluonis, kuris gelia odą.

Mokslininkai praneša, kad prasidėtų juodligės, stabligės, botulizmo, odos ir kvėpavimo takų ligos išnyktų, jei toks dulkių debesis, būtų vėjo išblaškytas po visą žemę. Todėl šiuolaikinis mokslas sutinka su tuo, ką matė apaštalas.

Atkreipkite dėmesį :judaizme yra trimitų šventė, apie kurią rašė Paulius, rabinai mokė, kad bus paėmimas tų, kurie mirė Mesijuje, jie susitiks su Juo ore, bus teisiami ir tada  7 metus švęs vestuvių puotą danguje. Paulius pridėjo naują apreiškimą prie šito 1Kor15 sakydamas, kad tie, kurie liks gyvi tuo metu taip pat bus pakeisti ir susitiks su Mesiju ore.

Jie moko, kad Trimitų šventės metu  tikintieji Mesiju susijungs su Juo danguje, žemėje prasidės 7 metų laikotarpis vadinamas“ Jokūbo vargai“, kurio metu Dievas padalins visus žmones į 3 grupes: nedorėliai, visiškai teisūs, ir  didžiausia grupė- pereinama tarp vienų ir kitų.

Jie moko, kad bus žmonės, kurie ateis pas Mesiją PO „paėmimo“, bet turės iškęsti „Jokūbo vargus“. Likusį laiką jis susitelkė į Izraelį ir žmogaus valdymo pabaigą. Aš turiu daug mokymo serijų apie Roš aŠana ir Trimitų šventę,  tik pridėsiu tai, jei kas nors skaitantis  nežino, ką Paulius mokė apie tą šventę.

Yra dalykų, kuriuos dabartiniai tikintieji pamatys iš dangaus perspektyvos. Yra daug klaidžiamokslių apie tai, kas bus paimtas, o  kas ne, bet pažiūrėkime į raštą. Paulius parašė 1Kor labai kūniškiems tikintiesiems. Tarp 10 ar daugiau  problemų, kurias jis minėjo, buvo priešiškumas ir susiskaldymai, pavydas, kai kurie lankėsi pas šventyklos prostitutes, du vyrai bylinėjosi, vienas vyras gyveno su savo pamote, buvo netinkamai naudojamos Dvasios dovanas, kai kurie buvo labai prietaringi, atsisakydavo dalyvauti Viešpaties vakarienėje kartu su tais, kurių nepripažino sau lygiais, ir dar daugiau.

Nors Paulius sakė, kad jie visi bus paimti, tie, kurie tada bus gyvi, ir tie, kurie bus mirę. Nes po to, kai jie bandė pataisyti visą jų kūniškumą, visą priešiškumą, visą nuodėmingumą 1-14 skyriuose, jis moko 15 skyriuje apie tuos, kurie mirę Kristuje, ir visus gyvus tuo metu, kad jie bus paimti. Tai nėra leidimas nuodėmiauti, bet malonės apreiškimas, kad Viešpats nesitiki iš mūsų tobulumo, mums privalu ne būti tobuliems, bet augti.

Kitą savaitę - kaip atrodys pasaulis prieš ir po dvigubo asteroido/kometos atsitrenkimo. Iki tada, laiminu,
John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org and email me cwowi@aol.com2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienis

Kur galima rasti stebuklus ? 2d.


John Fenn.Weekly Thoughts. Where will Miracles be Found #2 10/01/20


Sveiki,
Pažiūrėkime, kur stebuklai vyko Naujajame Testamente
Dažnai griežtai teigiama pastorių ir mokytojų, kad dauguma Jėzaus ir apaštalų stebuklų buvo padaryta namuose arba viešai, paprastai kaip paraginimas, kad kongregacija turi išeiti į gatves.  Pastorius tada tampa ragintoju ir kongregacija jaučiasi kalta, nes liudyti praeiviui nepatogu ir pažeidžia normalias socialinio elgesio normas.

Mes skaitome apie Jėzaus stebuklą, kai Jis pavertė vandenį vynu namuose, ir pritardami linktelėjame ir gal būt stebimės, kaip galėjo atrodyti tos vestuvės. Mes matome visus kitus išgydymus, kurie įvyko namuose, kartais netgi kai Jis valgė, ir galbūt mes suvokiame, kad Lozorius buvo prikeltas iš mirties savo namuose. Mes skaitome, kad Sekminės įvyko namuose, ir vėliau Apd9 Dorkatė buvo prikelta iš mirties , kai  buvo paguldyta savo namuose.

Mes netgi stebime, kad Apd baigiasi, kai Paulius išgydo salos valdytoją, žmogų vardu Publijus, nuo to, kas tikriausiai buvo dizenterija, ir tai paskatino daugelį toje vietoje būti išgydytiems. Jėzaus pirmas stebuklas buvo socialinis stebuklas, ir paskutinis stebuklas Apd buvo socialinis ir įvyko namuose. 

Bet tai niekada nenugrimzdavo į mūsų mąstymą, kad mums ir mūsų gyvenimams, visų pirma reikia ieškoti stebuklų ir išgydymų, ir ženklų namuose. Mes pirmiausia neieškome , kad Dievas daro stebuklus dėl socialinių priežasčių, kurie tarnauja didelei žmonių grupei.

Ar tai yra ženklas mūsų varganos dvasinės būklės mūsų namų gyvenime, ar mūsų neteisingame rašto supratime- nesuprantame , kad visas Naujasis Testamentas buvo parašytas apaštalų, kurie tarnavo namų surinkimuose ir parašytas žmonėms, kurie rinkdavosi namuose.

Tai pasikeis
Jėzus man pasakė:“ Dauguma mano kūno ieško stebuklų ir išgydymų neteisingose vietose. Daugelis gyvena izoliuotus dvasinius gyvenimus, neturi tikrų santykių su kitais Manyje. Jie neturi dvasinės šeimos ar bendruomenės, kuri juos remtų, nors toje bendruomenėje ir šeimoje vyksta stebuklai.“

Nėra blogai ieškoti stebuklų ir išgydymų sau- tikrai ne. Bet turi keistis tas susitelkimas į save.

Ateina dienos, kai Tėvo sprendimas padauginti pieną šeimai, kuriai jo pritrūko, ir turi jo tik mažą kiekį, stebuklas, kad tas pienas nesibaigs, ir gal būt net iki tada, kai kitas pienas nebus nupirktas. Ateina dienos, kai šeima, kuri neturi maisto išgirs beldimą į duris, ir tai bus kažkas, ką Tėvas bus pasiuntęs atnešti jiems maisto. Ateina dienos, kai poreikis rūbams ir maistui bus patenkintas stebuklingu laiku, kai kiti tikėjimo tinkle  jaus paraginimą pasidalinti
juo su kitais.
  
Ateina dienos pogrindinei ekonomikai Kristaus kūne, kurią aš matysiu, kaip Jis sakė prieš dešimt metų aplankymo metu,  ir visa tai vyks krikščioniškų santykių ribose.

Tvora dabar dar siauresnė
Daugelis skaitytojų prisimins, kad aš dalinausi apie tai, kad Viešpats  2001 vasario 4d. pasakė  man pradėti CWOWI.  Jis kalbėjo:
„Matyk taip, kaip aš matau, daug žmonių bėgiojančių šen bei ten po įvairius susirinkimus ir ieškančių reginių, manydami, kad tai antgamtiška; o tuo pat metu jie nepastebi antgamtiško darbo savo tarpe, netgi jų pačių širdyse, nes pats mokinystės procesas YRA antgamtiškas.“

„Daugelis bėgioja klausdami:“ kur sekantis Dvasios sezonas?, o aš sakau tau- jis prieš pat jų nosis. Jie nesupranta antgamtinio darbo savo tarpe, nesutinka nusižeminti ir būti mokomais, nes jie ieško jausminių dalykų ir to, kas patinka išoriniam žmogui. Jiems nepavyksta pastebėti tikrojo Dievo judėjimo, nes jis yra tik dvasiškai atpažįstamas.“
  
Tarp milijonų krikščionių vyksta prabudimas, jie liaujasi vaikytis reginių tam, kad tikrai augtų Kristuje. Kultūra ir visuomenė  tampa vis labiau  priešiška Kristui, o už scenos, milijonuose širdžių, Kristaus kūnas auga palikdamas dvasinę vaikystę ir įžengdamas į brandą.
  
Jie nori kažko tikro. Jie nori tikrų žmonių. Jie nori žmonių tinklo, kuriame žmonės saugūs, nes saugo vieni kitus. Tikri draugai. Štai kas vyksta širdyse, šauksmas Kristaus Kūne to, kas realu, tikra, teisinga. Yra dar daugiau...bet jaučiu, kad esu vedamas čia sustoti. Kitą savaitę -nauja tema, iki tada, laiminu,

John Fenn


2020 m. sausio 4 d., šeštadienis

Kur galima rasti stebuklus 1d.


John Fenn.Weekly Thoughts. Where will Miracles be Found #1 3/01/20

Sveiki, 
Jis prikeldavo mirusius, padaugino maistą tūkstančiams, gydė raupsuotuosius, pranašavo ir darė dar daugiau-aš nekalbu apie Jėzų.

Daugiau iš to, ką Jis sakė
Paskutinės 3 savaites aš dalinausi apie tai, ką Viešpats sakė darąs „kūniškų“ žmonių širdyse. Šiandien aš pasidalinsi kitais dalykais apie tuos, kurie jau vaikščioja asu Juo.

Vienas dalyką, ką Jėzus kalbėjo man šiame pastarajame aplankyme yra apie tai, kaip Tėvas daro stebuklus namų surinkimuose ir per santykius ten esančių žmonių. Jis man pasakė, kad namų surinkimai taps žinomi kaip vieta, kur galima gauti atsakymą į maldą, išgydymą, stebuklus. Jis pasakė, kad tai bus panašu į 1970-ųjų Charizmatinio atsinaujinimo dienas ,bet skirsis, nes skiriasi mūsų kultūra, ir kad milijonai paliks charizmatines bažnyčias, kad ieškotų Jo.

„Praeityje daugelis ieškojo stebuklų bažnyčių tarnavimuose, kurie vyksta auditorijose, daugelis taip daro ir dabar, bet Aš niekada nepalikau namų. Čia jūs apsčiai patirsite išgydymų ir stebuklų. Ateina dienos, kai namų surinkimai  bus žinomi mano kūne kaip vieta, kur galima patirti stebuklą, išgydymą ir gauti atsakymą į maldą, ir tai, kas yra tikras realus tikėjimas.
  
Prisimink, kad aš tau pasakiau: “ kaip buvo pradžioje, taip bus ir pabaigoje.“

 Jis tęsė:“ kaip tu žinai, net dabar, atsakytos maldos ir išgydymai yra įprasti dalykai namų surinkimuose, daugeliui taip įprasti, kaip gyvenimo stilius, taigi jie bus vietiniame kūne pripažinti, bet tai daugeliui yra tik normali krikščionybė. Bet tai nematoma ir nauja tiems, kurie dabar išorėje. Bet tam tu esi pašauktas. Padėk tiems, kurie yra pereiname laike. Ateina diena, kai daugelis patrauks į mažus surinkimus namuose ieškoti atsakymų, išgydymo ir atsakymo į maldas, ieškoti Manęs. Ten, tuose santykiuose, tikrame kūne Manyje, jie suras Mane. Jie visi suras Tėvą.“

Į tai vedė šitie dalykai
Maždaug 2 mėnesius prieš šį aplankymą aš studijavau tarp kitų dalykų ir Eliziejaus tarnavimą. Aš pastebėjau, kad beveik visi Eliziejaus stebuklai buvo tai, ką vadinčiau „socialiniai“ stebuklai. „Socialiniai“, turiu galvoje, kad paveikė dideles žmonių grupes, ne tik individus.
Elijo tarnavimas vyko anksčiau nei Eliziejaus tarnavimas.  Eliziejaus tarnavime buvo dramatiški stebuklai, kurie vedė žmones ir visą tautą į atgailą: konfrontacija su Baalo pranašais ir ugnis iš dangaus, ugnis du kartus krito iš dangaus , žuvo 2 būriai ir 51 kareivis, kurie atėjo suimti pranašą, buvo ir  daug konfrontacijų karalių ir tų, kurie tada buvo valdžioje akivaizdoje.

Bet Eliziejaus stebuklai buvo socialiniai savo pobūdžiu, ir labai panašūs į Jėzaus stebuklus. Jei Jonas Krikštytojas panašus į Eliją, ir jis pasakė tai labai aiškiai, tai Eliziejus panašus į Jėzų. Istorija tai liudija, tik aš anksčiau to nestudijavau.

Aš suvokiau, kad dauguma modernaus surinkimo(bažnyčios) siekia ne „socialinių“ stebuklų padėti žmonėms, bet labiau asmeninių išgydymų ir stebuklų, kurie naudingi tik jiems.

Kai Viešpats man pasirodė, Jis pakomentavo tą į save susitelkimą būdingą kai kuriems Kristaus kūno nariams. Jis kalbėjo labai specifiškai apie tai, ką jis pastebėjo, kad daugelis kūne siekia stebuklų ir išgydymų dėl į save sutelktų priežasčių, įskaitant pramogai, pasididžiuoti tikėjimu, kad patvirtintų, kad visa tai realu, arba dėl poreikio jų gyvenime. Jis tai nelaikė kalte, tik padarė teiginį, koks yra daugelio tikėjimas, nes taip jie buvo išauklėti, ieškoti į  save nukreiptų stebuklų ir išgydymų.

Socialiniai stebuklai: Eliziejaus stebuklai- tie, apie kuriuos kalbėjau pirmose šio straipsnio eilutėse:

Išgydė vandenį Jericho miestui, palaimino visą miestą. 2Kar2:18-22

Padaugino aliejų našlei, kad ji galėtų jį parduoti  ir užsimokėti skolas. 2Kar4:1-7

Užnuodytą sriubą padarė sveika didelei žmonių grupei bado metu 2Kar4:38-41

Maistas buvo padaugintas visam miestui bado metu.2Kar4:42-44

Naamano sirų karvedžio  raupsų išgydymas, tai lėmė taikos su Izraeliu sudarymą 2Kar5:1-14;
Iškėlė į vandens paviršių paskolintą ir brangų kirvį, kuris buvo įkritęs į upę. 2Kar6:1-7

Apakino priešų armiją, kurie priėmė juos kaip svečius, to rezultatas buvo taika krašte 2Kar6:15-23

Pranašavo , kad maisto bus kitą dieną po miesto apgulimo, taip buvo pamaitintas miestas. 2Kar6:25-33,7:1-20

Pažiūrėkime į šių stebuklų socialinį aspektą, ir pamatysite, kad tai padėjo ištisoms grupėms ir bendruomenėms.

Pamąstykite apie kai kuriuos Jėzaus stebuklus:

Vandenį pavertė vynu, todėl vestuvių  šeimininkai išvengė nemalonumų su svečiais.

Du kartus pasirūpino, kad žvejyba būtų labai sėkminga, tai žvejams buvo labai svarbu finansiškai.

Padaugino maistą ir pamaitino 5000 žmonių, plius moteris ir vaikus.

Padaugino maistą ir pamaitino 4000 vyrus plius moteris ir vaikus.

Išgydė Petro uošvę, ir ji galėjo priimti juos visus, kai Jis sėdėjo prie durų gydydamas minią.

2kartus nuramino audrą, kiekvieną kartą išgelbėdamas mažiausiai 12 gyvybių.

Stebuklingai parūpino pinigų mokesčių mokėtojams.

Tai socialiniai stebuklai. Aplankymo metu, Viešpats pasakė, kad Tėvas veiks tokiu būdu namų surinkimuose, jų susirinkimuose, bendrose maldose, bendruomenėje ir tikėjimo šeimoje, tai yra santykiais pagrįstas tikėjimas.

Čia pratęsiu kitą savaitę, iki tada, laiminu, ir  meldžiuosi, kad tai rastų atgarsį jūsų dvasioje ir sukeltų džiaugsmą, nes tai yra Šventosios Dvasios tiesos liudijimas dėl to, ką rašiau. Man sunku net  sutalpinti savyje savo jausmus, mano perspektyva pasikeitė apie tai, kaip tikėjausi, kad Tėvas išties ranką ir kaip Jis darys stebuklus mūsų tarpe...laiminu,
John Fenn