Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis

Pabaigos laikai, tipai ir šešėliai 3 iš 3

End Times, Types & Shadows #3 of 3 

Sveikinu visus,

 Aš išvardijau keletą tipų ir šešėlių, kurie rodo, kad žmogui yra duotas 6000 metų laikas, tada teismas, po jo  7-osios dienos poilsio laikas arba 7-asis 1000 metų laikotarpis.


 Štai keletas labai trumpai išvardytų:

 Kūrimas užtruko 6 dienas, o 7-ąją Jis nustojo kurti.

Vergai Izraelyje dirbo 6 metus, o 7-ais metais tapdavo laisvi. Išėjimo 21:2, Įst 15:1

Po 6 dienų Mozė buvo pakviestas susitikti su Viešpačiu ant kalno šlovės debesyje, Išėjimo 24:16.

Lozorius buvo miręs iš viso 6 dienas ir prisikėlė iš numirusių 7-tą dieną. Jono 11:1, 5-6, 14, 39

Karalius Saliamonas turėjo 6 laiptelius aukštyn link savo sosto, o 7-asis buvo jo sostas, II Krn 9:18

 Kiekvienoje iš šių ir tų pavyzdžių, kuriuos rodžiau per pastarąsias 2 savaites, yra 6 žmogaus dienos, tada 7 dieną matome poilsį, laisvę, ateinantį Viešpatį, vestuvių puotą ar kitą išaušusią „naują dieną“. asmeniui ar tautai.

  Atsimainymas

 Tiek Morkaus 9:1-2, tiek Mato 17:1 rašoma: „Po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną su savimi į aukštą kalną atskirai nuo kitų“. Tai, kad Jis pasiėmė kitus su savimi į kalną, rodo paėmimo tipą. Vėlgi, tai buvo „po 6 dienų“, taigi tai yr 7-oji diena, kai jie buvo paimti kartu su Viešpačiu šlovėje.

 Tada jis buvo perkeistas jų akivaizdoje, o Tėvas nusileido baltame debesyje ir kalbėjo jiems. Be to, Jam pasirodė Mozė ir Elijas, kalbėdami apie Įstatymą ir Pranašus apie artėjančią Jo mirtį Jeruzalėje, Luko 9:31. Be to, Lukas sako „po 8 dienų“, o Matas ir Morkus konkrečiai nurodo „po 6 dienų“, taigi jis  tiksliau, nei Lukas  apskaičiavo laiką.

 Įdomu tai, kad visose 3 evangelijose šiame epizode užrašyti Jėzaus žodžiai: „Kai kurie iš jūsų čia neragaus mirties, kol nepamatys Žmogaus Sūnaus, ateinančio į savo karalystę“. (Mt 16, 28, Mk 9, 1, Lk 9, 27)

  Tai, kad Jis pasakė : „neragaus mirties“, o po 7-tą dieną  įvyko Jo atsimainymas, simbolizuoja paėmimą, kuris judaizme žinomas kaip „natzal“ arba „nuplėšimas“.

 Kad kai kurie nesusipainiotų, pranašystės dažnai išsipildo laipsniais, tipais ir šešėliais. Jėzus čia pateikė pavyzdį, kaip atrodys Jo sugrįžimas – dangaus debesys, kaip Jėzus pasakė Mato 24:30, ne žemės debesys, o Tėvo šlovės debesis.

 Lygiai taip pat jis anksčiau Joną Krikštytoją pavadino „Eliju, kuris kaip buvo pasakyta, ateis“, Mato 11:14. Jis nebuvo tikrasis  Elijas, bet buvo Elijo tarnystės ir dvasios tipas – ragino Izraelį atgailai ir apsispręsti kartą ir visiems laikams sekti Viešpačiu, ar ne.

 2 dienos, kai Mesijas nematomas, arba 2000 metų:

 Jėzus išbuvo pagoniškoje Samarijoje  2 dienas , ten kur susitiko su moterimi prie šulinio, Jono 4:40. Tos 2 dienos yra 2000 metų pavyzdys. Jis bus matomas ir priimtas tarp žemės pagonių.

 Gerasis samarietis davė užeigos savininkui 2 pensus, tai buvo 2 dienų darbo užmokestis už sužeisto vyro priežiūrą, pažadėdamas grįžti ir apmokėti visas likusias  sąskaitas. Luko 10:35 dvi dienos arba 2000 metų, skirtos žmogui išgydyti, rodo, kad Viešpaties tarnystė tarp pagonių yra kūno ir sielos gydymas.

 Mes jau matėme 2 trūkstamas dienas iki vestuvių Kanoje, 2 dienas, kurias mini Ozijas, tačiau noriu atkreipti dėmesį į  dar vieną „2 dienų“ arba „2000 metų“ paminėjimą.

 Nuo 70 iki 1967 metų, beveik 2000 metų, kai Mesijas nebuvo matomas Izraelyje

 Luko 21:24 Jėzus kalbėjo apie šventyklos sunaikinimą, kuris įvyks praėjus beveik 40 metų po šių jo ištartų žodžių, 70-aisiais.

 Apie tą laiką Jis pasakė: „...ir jie bus žiauriai išžudyti ir išvaryti į visas tautas, o Jeruzalė bus trypiama pagonių, kol išsipildys pagonių laikas“.

 Turime atkreipti dėmesį – kai mūsų Viešpats pareiškia, kad turi išsipildyti „pagonių laikas“,  tai lyg įrašyta akmenyje. Pagonims YRA skirtas laikas, ir tada jis vieną dieną išsipildys. Išpildyta  ir pabaigta. Yra nustatytas laikas nežydams ateiti pas Viešpatį, o kai tai įvyks tas laikas pasibaigs. Tai nereiškia, kad žmonės nebus išgelbėti, tai tiesiog reiškia, kad Dvasios metu dėmesys nukrypsta nuo pagonių į Izraelį – apie tai ir kalba Apreiškimas – Izraelis priima savo Mesiją.

 Jėzus pasakė, kad pagonių laikas bus pažymėtas tuo, kad Jeruzalės miestas bus užvaldytas (kontroliuojamas) pagonių „iki pagonių laikų išsipildymo“.

 Kai Izraelis buvo sunaikintas 70-aisiais, jie tikrai  buvo išvesti į visas tautas. Jie vėl tapo tauta 1948 m., bet tik 1967 m. perėmė Jeruzalės kontrolę iš pagonių. Todėl 1967 m. prasideda „pagonių laiko“ pabaiga.

 Paulius taip pat pažymėjo tai Romiečiams 11:25: „Nenoriu, kad jūs nežinotumėte paslapties ir, kad nepasididžiuotumėte savo mąstyme, nes Izraelis iš dalies buvo apakintas, kol ateis pagonių pilnatvė.“

 Sujungus šiuos du suprantame  Jėzų sakant, kad yra pagonių laikas, kuris baigsis, kai Izraelis ims valdyti Jeruzalę, ir aklumas nuo žydų tautos pasitrauks (aklumas apie jų Mesiją) tai vyks, kai ateis  pagonių pilnatvė.

Nuo septintojo dešimtmečio vidurio iki dabar matėme kaip aklumas, pakyla nuo žydų tautos. Tuo pat metu Evangelija skelbiama visame pasaulyje. Taigi, atrodo, kol pagonių laikas baigiasi, aklumas iš tiesų nukeliamas nuo Izraelio, todėl dabar  turime būti arti „2 dienų“ arba 2000 metų pagonių laiko pabaigos.

 Tikiuosi, kad tai buvo įdomus  tipų ir šešėlių nagrinėjimas  tiek apie 7000 metų Dievo plano „didįjį paveikslą“, tiek apie „pabaigos laikus“.

 Kitą savaitę nauja tema, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis

Pabaigos laikai, tipai ir šešėliai 2 iš 3


End Times, Types & Shadows #2 of 3

Sveikinu visus,

 Dauguma žmonių nėra susipažinę su istorija apie teisėtą karalių Joašą ir apgaviką, kuris valdė vietoj jo  6 metus, tačiau ji pateikia nuostabų 7000 metų
Dievo plano žmonijai vaizdą.

 Joašas yra Jėzaus atvaizdas

 II Karalių 11 skyrius prasideda Ahazijo, kuris buvo Judo karalius, mirtimi. Jis buvo blogojo  šiaurinės Izraelio karalystės karaliaus Ahabo brolis. Jis, kaip ir jo brolis, nevaikščiojo su Viešpačiu. Kai jis mirė, pasakojama, kad jo motina Athaliah žudė visus konkuruojančius karališkosios šeimos narius ir ji manė, kad juos visus surado.

 Viena iš neapdainuotų Biblijos herojų yra moteris, vardu Jehoshaba, pati būdama princese,  žinojo, kad Joašas yra teisėtas karalius. II Karalių 11:3 pasakoja apie jos herojišką poelgį:

 "Jis (Joašas) buvo su ja ir slapstėsi Viešpaties namuose 6 metus. Atalija (mirusio karaliaus Ahazijo mama) valdė žemę."

 Man įdomu, kad vardas „Joašas“ reiškia „Jehovos duotas“ arba „Jehova yra stiprus“ arba „Jehova yra ugnis“.

 Atalija nesiruošė leisti valdyti teisėtam karaliui, todėl ji nužudė visus įmanomus giminaičius, valdydama žemę savo mirusio sūnaus vietoje. Ji nežinojo, kad vienas įpėdinis pabėgo. Joašas yra Jėzaus atvaizdas, Atalija – velnio atvaizdas. Ji valdė 6 metus, tai yra velnio, valdančio pasaulį 6000 metų, tipas.

 Kai Šėtonas gundė Jėzų Luko 4:6, jis pasakė Jėzui, kad jei Jėzus jį pagarbins, jis duos Jėzui šio pasaulio karalystes, nes jos jam atiduotos. Štai ką Adomas padarė, kaip sakoma Ozėjo 6:7: "Jie, kaip Adomas, sulaužė sandorą. Jie klastingai elgėsi su manimi." Paulius II korintiečiams 4:4 rašė, kad šio pasaulio dievas apakino protus tiems, kurie netiki.

 6 metus, o tai simbolizuoja 6000 metų žmonijos gyvenimo laiką , apgavikas valdo vietoj Karaliaus. Karalius  yra paslėptas šventykloje su Dievu, kol ateis laikas užimti jam deramą valdovo vietą.

 II Karalių 11:4-11 pasakojama, kad septintaisiais metais teisėtas karalius Joašas buvo išvestas iš slėptuvės ir parodytas tautai bei karūnuotas žemės karaliumi, o piktasis apgavikas Atalija buvo nužudytas.

 Tai viena iš 2 vietų, kur galime pamatyti Izraelio karūnavimo ceremoniją (kita – apie  Saliamoną). Ši ceremonija taip pat yra Jėzaus karūnavimo karaliumi pavyzdys.

  II Karalių 11:11-12 mums sakoma, kad karalius buvo išvestas, jam ant galvos buvo uždėta karūna ir duotas „paliudijimas“,  arba hebrajų kalba „iškilmingas Dievo įstatymas“, ir jis buvo pateptas aliejumi. Jėzus, žinoma, yra Tėvo Žodis kūne, Jis yra karūnuotas Karalius ir  pateptas Šventąja Dvasia valdyti.

 Štai mes vėl matome 7000 metų planą, kai  6000 metų žemę valdo apgavikas, tada teismas ir  po to teisėtas karalius.

Abraomas, Eliezeras, Izaokas ir Rebeka – ir paėmimas

 Paralelių yra tiek daug, kad negaliu gilintis į visas detales, bet pasiliksiu prie šios serijos temos. Matome, kad Abraomas atstovauja Dievui Tėvui, kuris turi pažado sūnų, kaip ir Abraomas turėjo pažado sūnų Izaoką.

 Abraomas (Tėvas) pasiuntė savo tarną Eliezerą (Šventąją Dvasią), kad surastų Izaokui (Jėzui) žmoną. Eliezeras paėmė 10 kupranugarių, prikrautų dovanų ir reikmenų, ir rado Rebeką (surinkimą) noriai nešančią vandenį, kad patenkintų poreikius – vanduo yra Šventosios Dvasios ir Dievo gyvybės simbolis, rodantis,  į Šventąją Dvasią, kurios tikslas tarnauti mums, kad mumyse ir mūsų gyvenime būtų Dievo gyvybė.

 Pradžios 25:20 pasakojama, kad Izaokas susituokė būdamas 40 metų, o tai susiję su Jėzaus atėjimu į žemę ties 4000 metų riba, kad paimtų sau nuotaką, tai  Jis įvykdė per kryžių, prisikėlimą ir žengimą į dangų.

 Pradžios 25:26 pasakojama, kad Izaokui buvo 60 metų, kai gimė Jokūbas ir Ezavas, o Jokūbas buvo pervadintas Izraeliu. Sūnus gimė, kai jam sukako  60, arba 6000 metų, mums vėl parodo, kad Jėzus paėmė nuotaką praėjus 4000 metų, o suėjus 6000 metų Izraelis bus atgaivintas gyventi su Viešpačiu.

 Taigi čia vėlgi, autorius praleidžia daugiau nei 2 dienas. Jis mini, kad Izaokas vedė būdamas 40 metų arba Jėzus ateina 4000 metais. Tada jis praleidžia kitas 2 dienas arba 2000 metų. Tada mini Izraelį, gimusį 60 ar 6000 metais.

 Tai panašu į praeitą savaitę išnagrinėtas rašo eilutes, kai dingsta 2 dienų aprašymas  iki vestuvių Kanoje  Jono evangelijoje , tai simbolizuoja 2000 metų, arba Ozijo  paminėjimą: „po 2 dienų“ arba 2000 metų „Jis atgaivins mus, kad gyventume Jo akivaizdoje“.

 Susižavėjimas akimirksniu

 Bet grįžkime ten, kur Izaokas pirmą kartą akis į akį susitinka su savo nuotaka Rebeka. Istorija pasakojama Pradžios 24:62-67.

izaokas paliko savo tėvo namus ir vakare išėjo į lauko vidurį apmąstyti Viešpaties dalykų. Jis turėjo žinoti, kad Rebeka netrukus bus su juo, ir mes galime tik įsivaizduoti jo mintis. Galite prisiminti  Jėzaus palyginimus, ypač palyginimą apie sėjėją iš Morkaus 4, kur žemė reiškia žmogaus širdį, taip pat ji gali reikšti visą žmoniją kaip derlių Viešpačiui.

 Izaokas, atstovaujantis žemei, stovi lauke  toli nuo savo tėvo namų, kai jis pamato  atvykstančią Rebeką.  Ji nušoka nuo kupranugario ir bėga į lauką susitikti su Izaoku asmeniškai( vert. tik jiedu du ), ji  paliko savo namus , kad susitiktų savo sužadėtinį, taip kaip ir Izaokas išėjo iš tėvo namų, kad susitiktų su sužadėtine lauke.

 Tai graži romantiška scena, kai Viešpats palieka savo Tėvo namus kad išeitų pasitikti mūsų, o mes esame pakeičiami akies mirksniu pakylame ir susitinkame „ su Juo ore“ , kaip rašo Paulius, tarp mūsų bendrų namų.

  Tada Izaokas pasiima Rebeką į savo tėvo namus, kaip Viešpats mus pasitiks tarp namų, ir nuves į savo Tėvo namus, kur paruošė mums vietą.

 Kai susiesime šią Izaoko meilės istoriją , simbolizuojančią  paėmimą, su tuo, kad jis veda  būdamas 40 metų, parodydamas mums, kad Jėzus paėmė nuotaką, prabėgus 4000 metų nuo Adomo gyvavimo laiko , ir su Jokūbu (Izraeliu) kuris būdamas 60 metų arba 6000 metų  gyvens su Viešpačiu, mes būsime  apstulbę dėl  Viešpaties gerumo.

 Nuostabi malonė... ir dar daugiau ateinančią savaitę, iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

2022 m. gruodžio 18 d., sekmadienis

2022 m. gruodžio mėn. naujienlaiškis

 December 2022 Newsletter

 Sveikinu visus,

Linksmų švenčių, (Jėzaus Gimtadienio vert.) ir ačiū, kad esate mūsų gyvenimo dalis!

 Visi žinome, kad Jėzus gimė ne gruodžio 25 d.

 Tačiau gerai, kad skiriame laiko prisiminti Jo gimtadienį. Jei galime švęsti savo ir savo draugų bei šeimos gimtadienius, tikrai galime padėkoti už Viešpaties gimimą , ir  nesvarbu, kada  tiksliai jis įvyko.

 Aukščiau pateikta serija „Pagoniškos Kalėdos; Ar turėtume tai švęsti? atsako į klausimus apie pagoniškų šaknų turinčias šventes. Tai gera serija, tinkama turėti savo bibliotekoje ištisus metus, nes visada galite sutikti žmogų, kuris abejoja, ar galima švęsti šias šventes.

 
Nepriklausomai nuo to,
 kas  naudoja kokias nors progines dekoracijas puošybai, ar visai nenaudoja: mes visi dėkojame Tėvui už tai, kad atidavė mums savo Sūnų, ir už tai, kad Kristus pasiryžo už mus paaukoti save.

 Filipiečiams 2:6-11 sakoma, kad Kristus „ištuštino save“ ir tapo žmogumi. Jame sakoma: „išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino ir tapo klusnus iki mirties, net iki kryžiaus mirties“.

 Žmogus buvo surištas nuodėme per natūralų dauginimosi procesą, todėl  negalėjo pakankamai aukoti, pakankamai duoti, pakankamai melstis, pakankamai progresuoti, kad įveiktų savo nuodėmingą prigimtį. Žmogus nusidėjo, todėl turėjo sumokėti už tai, bet nebuvo jokio būdo nutraukti nuodėmės grandinę, kuri buvo perduodama iš kartos į kitą.

 Vaisiaus užmezgimo metu kraujas priklauso nuo tėvo

 Štai kodėl nuodėmė buvo perduota visai žmonijai, kaip sakoma Romiečiams 5:12-14. Pakeisti tai buvo galima tik vieninteliu būdu,   jei Kūrėjas galėtų tapti žmogumi, pradėtu antgamtiškai, kad jo gyslomis tekantis kraujas nebūtų suteptas nuo Adomo perduodamos nuodėmės.

 Tai buvo padaryta, kaip sakoma Izaijo 7:14, „mergelė pastos“. Kai Marija teisingai paklausė, kaip susilauks Dievo Sūnaus, angelas Gabrielius jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo jėga uždengs tave kaip debesis...“ Lk 1, 34–35

  Kristus „ištuštindavo save“, palikdamas dangų...

 ...Hebrajams 10:5-7 užrašyti Jėzaus žodžiai: "Todėl atėjęs į šį pasaulį Jis pasakė: "Aukų ir atnašų tu nenorėjai ... tu paruošei man kūną. , "Žiūrėk! Aš ateinu! Kaip knygos rietime (Senasis Testamentas) parašyta apie mane, kad vykdyčiau Tavo valią, Dieve".

 Tėvui ir Kristui, kad būtų įvykdytas pastojimas, reikėjo kiaušinėlio, taip pat Mesijo kūne neturėjo būti  nuodėmės sutepto kraujo, buvo panaudotas  Marijos kiaušinėlis.

 Kaip Jis buvo pradėtas, mes nesuprantame

 Tai buvo mistiška ir tikrai stebuklinga. Tai, kad Kristus, būdamas Dievo Sūnus, ištuštino save nuo visų teisių ir dangaus privilegijių, kad taptų vienu iš savo kūrinių, rodo, kad Jo meilė mums viršija mūsų gebėjimą suvokti.

 Iš tiesų, Pauliaus maldoje Efeziečiams 3:15-20  meldžiasi, kad Tėvo Dvasios dėka mes būtume įsišakniję ir įsitvirtinę (besąlygiškoje) meilėje, kad pažintume, koks jos  aukštis, gylis ir plotis. Ir pažintume Kristaus meilę, kuri yra anapus pažinimo.

 Vienintelis būdas pažinti Jo besąlygišką meilę yra pažinti Tėvą, pažinti Sūnų, ir tada  mūsų dvasioje yra šis apreiškimas.

 Priežastis, dėl kurios daugelis krikščionių turi ilgalaikių abejonių ir baimės problemų, yra ta, kad jie niekada nebuvo „įsišakniję ir įsitvirtinę besąlygiška meile“. Nei savo auklėjime, nei mokyme apie Dievą Tėvą, jie Jo nepažino ir neturėjo  to saugumo ir ramybės, kylančios iš  šito pažinimo, kai žinai, kad esi besąlygiškai mylimas. Tas vidinis žinojimas suteikia pasitikėjimo ir ramybės bet kokioje situacijoje, išstoja prieš bet kokį blogą žodį  pasakytą apie jus ir atsako į bet kokias asmenines abejones ar baimes, kylančias jūsų vaizduotėje.

 

 Pastebėjau, kad nurodymas jiems lėtai skaityti Efeziečiams 1–3 skyrius, sustojant pagalvoti apie visus „Dievo“ paminėjimus kaip „Dievo Tėvo“, atneša jiems apreiškimą apie tai, kaip stipriai juos myli Tėvas ir ką Jis padarė ir daro dėl jų.

 Ne tik skaitykite, bet ir praleiskite kelias dienas...

 ...tarkime, Efeziečiams 1:3, kad Tėvas jus jau palaimino „visais dvasiniais palaiminimais danguje“ – ką tai reiškia – vėl ir vėl grįžkite ir grįžkite savo mintimis prie šios eilutės,  skaitykite nuorodas, išstudijuokite jas  – kad esate mylimi ir pasitikėkite, kad Tėvas palaimino jus visais dvasiniais palaiminimais – kai atakuoja  priešingos mintys, kad esate nemylimas, kad jums neatleista, kad esate nereikalingas ir nevertinamas!

 Skirkite laiko pagalvoti ir mesti iššūkį visoms mintims ir baimės bei abejonių jausmams su tomis tiesomis šiuose skyriuose – ir po kelių savaičių tapsite nauju žmogumi!

 Kitos naujienos:

 Mes siunčiame 3 iš  Talsos, kovo mėnesį aplankyti lyderius Ugandoje ir Kenijoje,  tai labai brangi kelionė, bet reikalinga. Jie aplankys su vadovu, namų surinkimus, mūsų www.kwowi.org pastangomis prižiūrimus vaikus ir kt. Būtume dėkingi, jei prie įprastos dovanos galėtumėte pridėti šiek tiek papildomai šiai kelionei.

 Apsilankykite kwowi.org, kad sužinotumėte, kaip paremti vaikus ir kas vyksta Ugandoje ir Kenijoje.

 Pasižymėkite savo kalendoriuje birželio 8-11 d., Škotijos konferenciją!

 Europos konferencija vyks Glasgow, pažymėkite savo kalendoriuje birželio 8-11 d., Škotijos konferenciją!

 Mūsų Europos konferencija vyks Glazge, Škotijoje, birželio 8–11 d., registracija prasidės sausio 1 d. Pastaraisiais metais buvome Nyderlanduose,  tai pirmas kartas tenai. Glazgas yra puiki vieta norint pamatyti Škotiją, JK, ES ar Šiaurės šalis.

 Tikimės, kad registracijos forma bus Savaitės minčių antraštėje sausio 6 d., o registraciją uždarysime apie balandžio 21 d.  viešbučių terminų ir pinigų grąžinti nebus galima.

 Registracijos mokestyje bus viskas įskaičiuota, jis apims kambarį, maitinimą, konferencijos mokestį: tai yra 3 nakvynės viešbutyje (ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį), visas maitinimas nuo penktadienio ryto iki sekmadienio pietų ir 2 „arbatos kartai“ su arbata ir paplotėliais po pietų. Galutinės išlaidos vis dar nustatomos, todėl informacijos ieškokite sausio 6 d.

 Ketvirtadienio vakaro (8 d.) maitinimo neteiksime, nes daugumai tai bus kelionės diena, o 19 val. susitiksime su prisistatymais ir panašiai. Mes turėsime 2 pilnas dienas penktadienį ir šeštadienį, o sekmadienį atleisime po namų bažnyčios stiliaus susirinkimo ir tada pietūs.

 Mūsų konferencijos yra tarsi šeimos susitikimai su giliu garbinimu, mokymu, asmenine malda, laiku apsilankyti, klausimais ir atsakymais – tai atpalaiduojanti šeimos patirtis, todėl vaikų priežiūra neteikiama. Škotija yra nuostabi šalis su nuostabia istorija ir žmonėmis, ir mes džiaugiamės galėdami pamatyti senus draugus ir susitikti su naujais! Apsvarstykite galimybę prisijungti prie mūsų!

  Dėkojame už kantrybę.

 Šio rašymo metu mano 2 interviu „Deep Believer“ kanale „YouTube“ buvo peržiūrėti daugiau nei 672 000 kartų. Taip pat buvome užsiėmę gautais el. laiškais ir prašymais suteikti informacijos apie namų surinkimus.

  Ačiū, kad prisimenate mus savo maldose ir aukojate. Už tave meldžiamasi ir esi vertinamas labiau, nei žinai.

 

Merry Christmas ir laimingų Naujųjų metų,

 

Johnas ir Barbara, Brianas ir Amy

2022 m. gruodžio 13 d., antradienis

Pabaigos laiko tipai ir šešėliai Nr. 1 iš 3 Tvanas ir Vestuvės

  

End Times Types & Shadows #1 of 3. A Flood and Wedding,

December 9, 2022

Sveikinu visus,

Kai mes su Barbara  gyvenome Kolorado valstijoje, mėgome vaikščioti po kalnus ir prerijas. Turėjome 3 jaunus berniukus, 2 vaikščiojo, o Chrisą nešiojau ant 


nugaros, nes jis negalėjo vaikščioti; mes eidavome į dykumą.

Pirmiausia išstudijuodavau vietovę žemėlapyje ir nešdavausi vieną jų su savimi. Eidamas ieškojau konkrečių kalnų ar ženklų palei taką arba pažymėtų žemėlapyje ypatybių, pavyzdžiui, uolų darinio. Eidamas mintyse atkreipdavau dėmesį į kiekvieną ženklą, ežero ar uolos atodangą, kad tiksliai žinočiau, kur esame.

 

Matydami  tuos požymius ir ženklus buvome tikri, kad einame teisinga kryptimi. Tai yra Šventajame Rašte aptinkamų pabaigos laiko įvykių tipų ir šešėlių vaidmuo. Galime turėti pagrindinę idėją apie tam tikrus pabaigos laiko įvykius, tačiau mūsų įsitikinimus patvirtina Šventojo Rašto tipai ir šešėliai. Atskirai jie yra tik užfiksuoti įvykiai, tačiau kartu jie sudaro žinių visumą, kuri palaiko ir patvirtina didesnius mokymus apie Dievo planą.

 

Šioje mažoje studijoje bus išvardyti kai kurie iš šių Rašto „orientyrų“, ypač apie žmonijai skirtą  7000 metų laikotarpį. Tai turėtų dar labiau patvirtinti ir užtikrinti mums bendrą Tėvo planą mūsų gyvenimui, nes mes esame mažytė daug didesnės dramos, vykstančios Žemės planetoje, dalis.

 

Kodėl 7000 metų?

 

Tai yra ilgalaikis žydų tikėjimas, pagrįstas tuo, kad Dievas pasaulį kūrė  6 dienas, o 7-tą dieną pasitraukė. Taigi žmogus gyvens 6000 metų, o tada pasaulis įeis į 7-ąją 1000 metų poilsio „dieną“. Tai, ką mes vadiname tūkstantmečiu. Taigi žmogaus skaičius yra 6, Dievo ir užbaigimo skaičius yra 7.

 

Petras buvo žydas ir užaugo su tokiu supratimu, kaip teigiama II Petro 3:8, kad „1 diena su Viešpačiu yra kaip 1000 metų, o 1000 metų kaip 1 diena“.

 

Nors tai yra teiginys apie Tėvo belaikiškumą, galintį vienu metu būti praeityje, dabartyje ir ateityje, principas, kad 1 diena yra lygi 1000 metų ir 1000 metų yra 1 diena, taip pat yra patvirtintas visame Šventajame Rašte.

 

Ozėjas

 

Šios 1 dienos, prilyginmas 1000 metų, tema yra Ozėjo 6 skyriuje: 2. Po prašymo Izraeliui  grįžti pas Viešpatį: „Po 2 dienų Jis mus atgaivins, o trečią dieną Jis prikels mus gyventi su Juo. “

 

Tai jau seniai buvo suprantama taip, kad Dievo jie nematys 2000 metų, tai yra 2 dienas. Bet 3-ią dieną arba trečią 1000 metų rinkinį Jis pakels Izraelį gyventi su Juo žemėje.

 

Tai užuomina apie 2000 metų „pagonių laiką“, kai Izraelis buvo sunaikintas 70-aisiais ir po beveik 2000 metų vėl tapo tauta. Jie stipriai kentėjo pastaruosius 2000 metų ir daugelis stebisi, kodėl Dievas juos apleido. Jiems, žvelgiant iš žydų perspektyvos, Dievas buvo nematomas per pastaruosius 2000 metų, bet tą 3 dieną Jis juos vėl  atgaivins  ir leis gyventi su Juo žemėje.

 

Nojus

 

Pradžios 7:6 mums sakoma, kad Nojus gyveno 600 metų, tada atėjo teismas. Taigi žmogui bus 6000 metų, tada teismas. Per teismą, kaip ir Nojaus dienomis, teisieji bus „plukdomi“ virš žemės. Tada seka 1000 metų poilsio / naujos pradžios „diena“. (Tūkstantmetis, kai Jėzus valdo žemę)

 

Pradžios knygoje 6:16 Nojui buvo nurodyta Viešpats padaryti 3 lygių arką. Tai nuoroda į Kolosiečiams 2:9, kuriame sakoma: „Nes jame yra kūniškos dievybės pilnatvė“. Tai parodė Nojui ir aplinkiniams triasmenį Dievą – Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią arkoje ir jos dalyje. Jėzus Kristus pakelia mus į saugią vietą  virš teismo potvynio.

 

Pradžios 7:16 sakoma, kai jie įėjo į arką: „Viešpats juos uždarė“. Tai yra Efeziečiams 1:13 ir 4:30, kuriuose teigiama, kad kai įtikėjome Viešpatį, Šventoji Dvasia užantspaudavo mus Jame. Kai Nojus ir šeima įžengė į Kristų, į arką, Šventoji Dvasia juos užantspaudavo Kristuje.

 

Jie plūduriavo virš potvynio vandenų, nes buvo užantspauduoti Arkos viduje – tai simbolizuoja  paėmimą prieš suspaudimą. Nuosprendis atėjo, kai Nojui buvo 600 metų, žmogaus, gyvenančio 6000 metų, tipas, o tada teismas – ir tikintieji bus pakelti aukščiau jo. Artėjame prie tų 6000 metų pabaigos...

 

Vestuvės Kanoje

 

Jonas vedamas skaičiuoti Jono Krikštytojo tarnybos dienas ir Jėzaus tarnystės pradžią per 4 dienas. Tos 4 dienos reiškia 4000 žmonijos metų ir rodo, kad kažkas ateis, tada trūksta 2 dienų (2000 metų), tada 7 dieną vestuvės.

 

Jono 1: 19-28 įrašo 1 dieną, pradedant „Tai yra Jono metraštis“ 19 eilutėje.

Jono 1:29 sakoma „kitą dieną“, kuri yra 2 diena, ir tęsiasi iki 34eil.

Jono 1:35 sakoma „kitą dieną“, kuri yra 3 diena, ir tęsiasi iki 42eil..

Jono 1:43 sakoma „kita diena po to“, kuri yra 4 diena, ir tęsiasi iki 51eil., skyriaus pabaigos.

Santrauka tokia, kad Jono 1:19-51 matome 4 dienas Jono ir Jėzaus gyvenime arba 4000 metų istoriją. Judaizme, kaip tikėjo autorius Jonas, šis 4000 m yra laikas nuo Adomo iki Jėzaus.

 

Tie 4000 metų arba 4 dienos Jono ir Jėzaus gyvenime rodo, kad jie abu yra aktyvūs, kviečiantys atgailauti ir sekti Dievu.

 

2 skyrius pradedamas tokiu teiginiu: „Po trijų dienų buvo vestuvės Kanoje“. Taigi Jonas išvardija 4 dienas, praleidžia 5 ir 6 dienas, tada sako, kad po 3 dienų, tai buvo 7 diena, yra vestuvės.

 

5 ir 6 dienos yra 2 dienos arba 2000 metų, kai Dievo nemato žydų tauta. Tai yra 2 dienos, apie kurias kalba Ozėjas: „Po 2 dienų Jis mus atgaivins“ – o trečią dieną Ozėjas sako: Jis juos prikels ir jie gyvens su Juo vestuvių šventėje. Vestuvės savo dienomis, kaip ir kai kuriose šiandieninėse žydų vestuvėse, trunka 7 dienas... (7 metai, švenčiami danguje, kol žemėje suspaudimų laikas)

 

Kaip sakiau pradžioje, šie maži tipažai ir šešėliai, rasti Senajame Testamente ir čia, Jono evangelijos pradžioje, veikia kaip pėdsakų žymekliai. Jie yra orientyrai gyvenimo kelyje, patvirtinantys, kad mes tikime teisingai.

 

Kitą savaitę daugiau tipų ir šešėlių, patvirtinančių 7000 metų Dievo planą žmonijai. Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

2022 m. gruodžio 3 d., šeštadienis

Viešpaties vakarienė 3 iš 3

 The Lord's Supper #3 of 3

Sveikinu visus,

 Praėjusią savaitę straipsnį baigiau išvardindamas kai kurias problemas Korinte.

 Akivaizdu, kad TADA Pauliui teko susidoroti su jų išankstiniais nusistatymais dėl


rasės, statuso ir kultūrinių skirtumų.

 Buvo grupė, kuri atsisakė valgyti su kitais, kaip aprašyta 11:17-34. 22 eilutėje Paulius klausia:

 "Ar jūs neturite savo namų valgyti ir gerti? Ar niekinate Kristaus kūną?" Žodis, išverstas „niekinti“, reiškia niekinti, pajuokti, įžeisti. Tai yra iš kata (bloga, neigiama) ir phroneo, mąstyti savo emocijomis. Trumpai tariant, išankstinis nusistatymas. Tačiau jų neigiamas nusistatymas  kitų atžvilgiu, kurie skyrėsi kažkuo nuo jų pačių, taip pat reiškė neigiamą požiūrį į  Kristų.

 Jie jautėsi geresni už kitus.

 Jiems nepatiko x žmonės, todėl jie teisino save, kad taip jautėsi. Jų emocijos diktavo jiems, kaip priimti sprendimus ir kokį reikia turėti požiūrį. Šventasis Raštas moko pasakyti savo emocijoms, kaip mąstyti ir valdyti savo valią.

 Galbūt jų mama nekentė x grupės, taip jie buvo užauginti, todėl jie taip pat jų  nekenčia. Būti Kristuje ir mylėti kitokius jiems buvo iššūkis.

  Tame dideliame tarptautiniame Korinto jūrų uoste laivų ir parduotuvių savininkai paprastai nesimaišė su tais, kurie dirbo prieplaukose ar laivuose taip, kaip žydai niekada nevalgydavo su pagonimis*. Tačiau visos trys žmonių grupės dabar susitiko Romėno Justo namuose, aprašytuose Apaštalų darbų 18:7–8, garbinti Jėzaus. *Galatams 2:12-14

 Jie turėjo išmokti sutelkti dėmesį į tai, kas juos sieja, o ne į skirtumus. Jie turėjo išmokti „pajusti (pastebėti) malonę“ vienas kitame ir „ištiesti bendrystės ranką“, kaip Petras padarė Pauliui Galatams 2:9.

 23-27 eilutėse Paulius rašo dažnai kartojamus Jėzaus žodžius pasakytus per Paskutinę vakarienę, o tada sako taip: "Kas nevertai valgo šią duoną ir geria iš Viešpaties taurės, tas kaltas prieš Viešpaties kūną ir kraują, todėl prieš valgydamas pirmiausia ištirk save...“

 Graikas skaito taip:

 „Tas, kuris valgo ir geria neišskirdamas Kūno (t. y. Bažnyčios, surinkimo, ekklesios vert. ) tame susirinkime, valgo ir geria teismą sau; nes jei teistumėte (liet.vert.) save, nebūtume teisiami“.

 „teisti, ištirti “ reiškia sąžiningą savo širdies įvertinimą. Tai ne nuosprendis dėl dangaus  ar pragaro, o nuosprendis įvykdytas šioje žemėje, žinant kokią auką Viešpats paaukojo, kad jiems būtų atleista, tačiau jei jie veidmainiaus , jie neatleis kitiems.

 Atminkite, kad pirmasis sprendimo lygis yra teisti save.

 Kai padarei Jėzų savo Viešpačiu, teisiai save, kad nepatirtum blogesnio teismo. Kai pripažįstame savo nuodėmę Viešpačiui, teisiame save. Kai atsiprašome tų, kuriuos skriaudėme, teisiame save. Tie dalykai, dėl kurių jau esame teisiami, nebus prisiminti tą dieną, kai stovėsime priešais Viešpatį.

 Jei to nepadarysime, kitas sprendimo lygis – patirti savo veiksmų pasekmes. Jei neišmoksime pamokos, vėliau susidursime su ta pačia problema. Dievas yra teisingas, ir jei sakome, kad Jį pažįstame, bet nesielgiame teisingai, tai yra teisinga, kad  Jis leidžia mums patirti savo veiksmų pasekmes.

 Šiame kontekste tie, kurie laikėsi savo išankstinių nuostatų ir atsisakė save teisti, atsisakė Viešpaties aukos naudos. Taigi jie atvėrė save tam, kad ištvertų savo išankstinio nusistatymo, kuris yra neatleidimo forma, pasekmes. Paulius iš tikrųjų rašė, kad neatleidimas / išankstinis nusistatymas atveria mus ligoms ir silpnumui:

 "Dėl šios priežasties tarp jūsų yra daug silpnų ir sergančių, o daugelis mirė (anksti). Jei teisiame save, nebūsime teisiami. Bet jei esame teisiami, tai Viešpaties, todėl mes  nebūsime pasmerkti kartu su pasauliu“. v29-31

 Pažeista Imuninė sistema?

 Abu žodžiai išversti „silpnas“ ir „ligotas“ reiškia silpnumą, pažeidžiamumą, trapumą, ligotumą. Paulius jų išankstinį nusistatymą tiesiogiai sieja su jų susilpnėjusia „imunine sistema“ arba bendru polinkiu sirgti. Jis sakė, kad taip yra todėl, kad kai priimate Viešpaties vakarienę su išankstiniu nusistatymu širdyje, atsisakote atleisti, kaip atleido Kristus, todėl jūsų gyvenimas yra jūsų pačių rankose. Trumpai tariant, esate teisiami, nes atsisakėte teisti save.

 Tai taip paprasta. Žmonės nori „šilto ir neaiškaus“ Jėzaus, tačiau tikrovė yra tokia, kaip mokoma Naujojo Testamento laiškuose, kad Viešpats suteikia žmogui tai, kas teisinga. Tai ne žaidimas. Sutikau  žmonių, kurie greitai atleidžia arba net neįsižeidžia ir retai suserga peršalimo ligomis. (Bet ne visi atvejai vienodi – jei turite vaikų, žinote kad jie užsikrečia vienas nuo kito, todėl peršalimas nereiškia, kad kažkas turi problemų su širdimi – kaip pavyzdį galima naudoti Korintą).

 Kas nutiks, jei tuos išankstinius nusistatymus nusinešime su savimi į savo kapą?

 Paulius jiems tai buvo aprašęs anksčiau, 1 Korintiečiams 3:1-15. Jis kalbėjo apie jų nesutarimus ir susiskaldymus, kad tai yra mediena, šienas ir ražienos, kurios po mirties, kai jie stovės prieš Viešpatį  bus sudegintos. Jie bus išgelbėti, sakė jis, tačiau kaip  žmogus, perėjęs ugnį, kurio visa nuosavybė  sudegs.

 Paulius jiems patarė atgailauti, pasitaisyti, atidėti susiskaldymus ir nesutarimus  taip įgyjant pergalę prieš savo nebrandumą ir emocinius samprotavimus. Tos pergalės būtų kaip auksas, sidabras ir brangakmeniai Viešpaties akivaizdoje.

 Priimdami Viešpaties vakarienę gaukite išgydymą

 Nesitikima, kad mes ištirsime visą savo gyvenimą, ar mūsų širdyje nėra likusių kokių nors mažų dalykų,   problemos su korintiečiais buvo viešai žinomos ir žinomos visam Kristaus kūnui. I Jono 3:20 jis rašė, kad jei mūsų širdis mus „smerkia“, Dievas yra didesnis už mūsų širdį. Graikiškas žodis pasmerkti yra sudarytas iš „kata“, kuris yra „prieš“, ir „gnosis“, reiškiantis „žinoti“. Kitaip tariant, jūs neieškote to, dėl ko, jūsų manymu, Dievas gali „ant tavęs pykti“, jei Jis nori, kad su kažkuo susitvarkytumėte, jis jums tai praneš – jūs tai sužinosite specialiai nenagrinėdami savo atminties ir gyvenimo patyrimo siekdami, ką nors rasti.

 Tie, kurie ištyrė save, ir įsitikino, kad jų  širdis yra teisinga, ir jie  neturi neatleidimo, prisimindami Viešpaties auką už juos ir už visus aplinkinius, priimdami Viešpaties vakarienę gali išgydyti. Mes tinkamai išskiriame  Viešpaties kūną ir savo buvimą Kristaus kūne, ir pripažįstame, kad „jo žaizdomis (liet. vert.)  buvome išgydyti“.

 Apie 1980 m. pirmą kartą išgirdau pamokslininką mokant apie  išgydymą Viešpaties vakarienės metu, todėl vėliau, peršalęs, tai išbandžiau  – ak, jaunystės tyrumas! (Tuo metu man buvo maždaug 22 metai, o Viešpatį pažinojau tik apie 6 metus). Tai buvo tobulas laikas. Buvau peršalęs,  slogavau ir lengvai kosėjau,  prisiminiau, ką pasakė tas pamokslininkas. Įsitikinęs, kad neturiu jokio neatleidimo, požiūrio ar išankstinio nusistatymo, prisiminiau: „Jo žaizdomis buvau išgydytas“,  ir priėmiau  Viešpaties vakarienę. Tą pat popietę mano peršalimas praėjo. O taip!

 Tai neveikia kaip  formulė, bet man tai iliustruoja mūsų studijuojamą ištrauką. Dalyvavimas Viešpaties vakarienėje yra rimtas mūsų veiksmas. Tai verčia mus atidėti gyvenimo trukdžius, gyvenimo bagažą, praėjusios savaitės naštą, susitelkti į Jo auką, taigi ir  į meilę aplinkiniams, kurie taip pat vaikšto su Juo.

 

 Šia tema  parašyta daug knygų, bet tikiuosi, kad ir šis straipsnis buvo jums palaiminimas.

 Kitą savaitę nauja tema, iki tol, laiminu,

  

Džonas Fenas

2022 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis

Viešpaties vakarienė 2 iš 3

 The Lord's Supper #2 of 3

Sveikinu visus,

 Ar žinojote, kad Paulius rašė, kad neteisingas dalyvavimas Viešpaties vakarienėje gali sukelti „silpnumą, pažeidžiamumą“ arba ankstyvą mirtį? Nuostabu, bet tiesa.


 Apsvarstykite: jei krikštas vandenyje atliktas „neteisingai“, kažkas gali šiek tiek užspringti vandeniu, bet viskas bus gerai. Uždėjus rankas ant neteisingos kūno vietos, gali kilti nepatogumų ir susierzinimas, tačiau klaida gali būti ištaisyta.

 Tačiau Paulius korintiečiams pasakė: dėl to, kad kai kurie iš jūsų, dalyvaudami Viešpaties vakarienėje, buvo neteisios širdies: „...taro jūsų yra silpnų, sergančių, o kai kurie anksti mirė“. Oho. Tai rimta!

 Korinto kultūra prieš Dievo Karalystės kultūrą

 Paulius rašė savo laišką romiečiams iš Korinto, kas įrodyta Romiečiams 16:22-23: „Sveikina jus, Tercijus, parašęs šį laišką, ir (Justas) mano šeimininkas Gajus, sveikina jus miesto iždininkas Erastas ir brolis Kvartas “.

 1929 m. archeologinių kasinėjimų metu Korinte buvo aptiktas iškaltas akmuo, kuriame Erastas minimas kaip Korinto iždininkas. Tai įrodė, kad Pauliaus laiškas romiečiams buvo parašytas iš Korinto.

Tai svarbu mums ir mūsų diskusijai apie Viešpaties vakarienę dėl Korinte minimų žmonių. Jie atspindi dalį kultūrinės ir rasinės įvairovės Kristaus kūne. Apaštalų darbų 18:7–8 pasakojama, kad Kristaus kūne buvo žydai, graikai ir romėnai, iš pradžių visi susirinkę Justo Gajaus namuose.

 Vardas „Tertijus“ yra romėniškas skaitmuo 3,

 ...o vardas 'Kvartas' yra romėniškas skaitmuo 4. Tercijui diktavo Paulius, todėl jis parašė: "Aš, Tercijus, parašęs šį laišką, sveikinu tave..." Tik keletą laiškų Paulius parašė asmeniškai* . Likusią dalį, kiek žinome, jis padiktavo visiškai arba iš dalies. *Galatams 6:11, Filemonui 1:19; tada Kolosiečiams 4:18, tik pasveikinimas, II Tesalonikiečiams 3:17 tas pats.

 Padarydami asmenį imperijos vergu, romėnai atimdavo jo vardą ir duodavo numerį, ištatuiruodami jį ant kaktos ar riešo. Taigi vergai 3 (Tercijus) ir 4 (Kvartas) dirbo kartu su Pauliumi, taip pat Korinto , tuometinio miesto, kuriame gyveno maždaug 200 000 žmonių, iždininkas. Vergai buvo iš Romos nukariautų tautų, todėl 3 ir 4 buvo ne romėnai, o iš kitų tautų, kitų rasių.

Kristaus kūnas ilgą laiką buvo daugialypis ir daugiakultūris, puikiai sutariantis vienas su kitu. Pavyzdžiui, Apaštalų darbų 13:1 Sirijos Antiochijoje įvardijami 5 pranašai ir mokytojai: Barnabas (Kipras, sala Viduržemio jūroje), Simonas iš Nigerio (etninė Nigerija), Liucijus Kirėnietis (šiuolaikinė Libija Šiaurės Afrikoje), Manėnas ( Izraelis) ir Saulius iš Tarso (Sirija).

 Nenuostabu, kad 3 ir 4 vergai dirbo su Pauliumi ir didelio Korinto miesto iždininku. Visi lygūs Kristuje... nuostabi malonė. Tačiau Korinte  nebuvo viskas gerai. Nors Tercijus, Kvartas ir Erastas neturėjo socialinių ir ekonominių ar rasinių problemų, kiti Korinte jų turėjo.

 Prietarai surinkime (bažnyčioje)

 1 Korintiečiams 11:17-34 Paulius kalba apie grupę žmonių, kurie nenori nei valgyti, nei Viešpaties švęsti vakarienės su kartu su kitais. Prieš prisijungdami prie jų, jie nusprendė susitikti atskirai pavalgyti, net iki pasigėrimo.

 Korintas buvo jūrų uostas, taigi laivų ir įgulų, visų sluoksnių savininkų ir pirklių katilas. Miesto šūkis buvo „Žinios ir laisvė“, o tai reiškė „viskas tinka“. Kai kurie iš šių žmonių atgimė per tikėjimą Kristumi, ir jie visi pradėjo susitikinėti Romos Justo namuose*. Tačiau tai nereiškia, kad jie visi akimirksniu buvo išlaisvinti iš savo išankstinių nuostatų ir šališkumo. *Apaštalų darbų 18:7-8

 Dar ką reikia žinoti apie Korintą

 Graikijos moterys turėjo didelę laisvę, romėnų moterys turėjo įvairaus laipsnio laisves, o žydų moterys susibūrimuose buvo atskirtos nuo savo vyrų („sinagoga“ hebrajiškai reiškia „susirinkimas“).

 Žodinis įstatymas (tradicija/komentaras) vertė jas tylėti susirinkimų metu, nors Mozės įstatyme nieko nepasakyta apie žmonų tylėjimą susirinkimuose – iš dalies dėl to atskyrimo laipsnis Romos imperijoje labai skyrėsi.

 Graikų žmonos dažnai nedėvėjo šydų. Romėnų žmonos paprastai gaubdavosi lengvu „permatomu“ šydu. Žydų žmonos, kiek žinome iš istorijos, dažniausiai dėvėjo šydą, tačiau papročiai skyrėsi priklausomai nuo Romos imperijos regiono.

 Senovinis vestuvinis žiedas

 Šydai buvo paprotys reiškiantis, kad moteris ištekėjusi. Šydai savo laikais buvo tai, kas pas mus yra vestuvinis žiedas. Žmonos atrado savo laisvę Kristuje ir atėję į susirinkimus nusiimdavo šydus.  Jos būdavo be šydų tarp draugų ir šeimos savo namuose, tai kodėl  gi nenusiimti juos  kieno nors kito namuose tarp šeimos Kristuje? Tai prasminga teologiškai, bet ne vietiniams papročiams.

 Įsivaizduokite, kad šiandien nueisite pas ką nors į namus ir, įėję pro duris, nusiimsite vestuvinį žiedą. Žmona galėtų ginčytis, kad yra laisva Kristuje – ir ji būtų teisi.

 Bet tai būtų negarbė jos vyrui ir Viešpačiui.

 Visiems būtų įdomu, kodėl jūs niekinate save, savo vyrą, visus dalyvaujančius socialiniu ir kultūriniu požiūriu? Kodėl niekinate santuokos šventumą, puikuodamiesi savo laisve Kristuje, taip paniekindami Tą, kuris Šventąja Dvasia sujungia jūsų santuoką?

 Ir kaip Paulius auklėjo, net už  šeimą atsakingi angelai buvo paneigiami dėl tos laisvės ir puikavimosi. Jis korintietėms sakė, kad jos gali būti laisvos Kristuje, bet turi subalansuoti  tai, gerbdamos savo santuoką ir šeimą ir   užsidėti tuos šydus. Jis paprašė jų 2 kartus atsižvelgti į vietinius papročius ir tradicijas, liepdamas atitinkamai užsidėti šydus.

 ( Ir anksčiau buvo tokių, kurie tikėjo „hiper “ malone“, kurie sakė, kad nėra nuodėmės ir nėra atsakomybės, nes jie  laisvi Kristuje. Jie nesuvokė, kad laisvė Kristuje suteikiama tam, kad įgalintų mus gyventi šventą gyvenimą, o ne pateisinti nuodėmingą ar netinkamą elgesį. Kaip sako Judo 4 eilutė, bedieviai iškreipia  mūsų Dievo malonę į palaidumą ir neigia mūsų vienintelį Valdovą Dievą ir Viešpatį Jėzų Kristų“.

 Dabar, scena paruošta. Korintiečiai skyrėsi rasine ir socialine prasme,  prieš Kristų  jie turėjo skirtingą religinį patyrimą. Kitą savaitę kalbėsime apie pasekmes, kurios gali kilti, kai nepalikę savo prietarų priimame Viešpaties vakarienę.

 Iki tol, laiminu,


Džonas Fenas

2022 m. lapkričio 23 d., trečiadienis

2022 m. lapkričio mėn. naujienlaiškis

 November 2022 Newsletter

 Sveikinu visus,

Esame tame 5 mėnesių laikotarpyje, apie kurį Viešpats man kalbėjo, nuo lapkričio iki kovo, o įvykiai per šį laikotarpį turės ilgalaikį poveikį kitais metais. Tai ne tik


politinis ir ekonominis klimatas , bet ir didžiulės Šventosios Dvasios ramybės metas – jaudinantis laikas būti Kristuje.

 Laikai ir sezonai

 Mūsų prigimtis nori žinoti ateitį. Paulius 1 Tesalonikiečiams 5:1 rašė, kad jam nereikia mums pasakoti apie laikus ir sezonus, nes jie yra akivaizdūs ir žinomi.

 Bėda ta, kad „laikai“ ir „sezonai“ yra neaiškūs, kai norime žinoti tikslų laiką. Kiek tarnavimų ir interneto svetainių yra skirta išsiaiškinti, kada gali įvykti paėmimas? Aš vaikščiojau su Viešpačiu beveik 50 metų, ir kiekvienais metais kas nors pranašaudamas  pateikia tikslią paėmimo datą.

 Žinojimas, kad esame tam tikrame laike ir sezone, tai  ir viskas, ką galime gauti.

 Apaštalų darbų 1:6-7, kai mokiniai norėjo sužinoti, ar tai jau laikas, kai Jėzus sugrąžins Izraeliui ankstesnę šlovę, Jis atsakė: „Ne jūsų reikalas žinoti laikus ir sezonus, kuriuos nustatė Tėvas savo paties valdžia“.

 Taigi... jau pasiduok. Nustokite ieškoti žvaigždžių ir planetų susiderinimo, to ar kito kalendoriaus ar šventės ir tiesiog pailsėkite. Jūs negalite sužinoti  to iš Tėvo, kada bus paėmimas. Paleiskite tai.

 Daugelis nori mirties ar paėmimo, nes jų gyvenimas žemėje yra skausmingas, pilnas ligų ar emocinių nuoskaudų – bet mes turime tai įveikti, išlikti, kol Jis nepašauks mus namo. Taigi mūsų dėmesys turėtų būti sutelktas į tai, kas mums numatyta, ir į Viešpatį.

 Žodis „laikai“ yra chronos, iš kur gauname žodį chronometras arba tai, ką vadiname laikrodžiu. Niekas nežino nei dienos, nei valandos. (chronos). Žodis "sezonai" yra "kairos", kuris yra kaip pavasaris, vasara, ruduo ir žiema.

 Jono 7 skyriuje iš Jėzaus tyčiojasi tuomet netikintys Jo broliai.

 Jie liepė Jam eiti į šventę ir visiems įrodyti, kas Jis yra. 6 eilutėje Jėzus jiems pasakė: „Mano laikas dar neatėjo, bet jums laikas visada tinkamas“.

 Jėzus matė skirtumą, ir suprato, kad Jam dar ne metas eiti į šventę, bet Jo netikintys broliai gali patys nustatyti savo atvykimo ir išvykimo laiką. Prieš savo gyvenimą  su Viešpačiu, mes patys nustatėme savo gyvenimo laikus ir sezonus. Kur eiti į mokyklą, kur gyventi, dirbti, tai priklausė nuo mūsų.

 Dabar, kai mes esame Kristuje, o Jis mumyse, Jis nustato mūsų gyvenimo laikus ir sezonus – Jėzus pasakė savo broliams, kad yra pasiryžęs likti sezono ribose: „Mano metas dar neatėjo“ – šventė vyko, bet Jėzaus tai nejaudino. Jis veikė pagal jam tinkamą sezoną.

 Tai nepatinka mūsų kūnui. Mes augome nepažindami Viešpaties, patys nustatydavome sau  laikus ir sezonus. Dabar mes suteikėme Jam tą valdžią. Mūsų kūnas nori judėti, kai nori judėti. O Jis taip dažnai  liepia mums pailsėti, palaukti, būti kantriems, leisti Jam užbaigti mumyse darbą.

 Bet broliams Jis sakė - eikite į šventę, jei norite, jūs patys nustatote savo gyvenimo sezonus.

 Tai ir džiaugsmas, ir nusivylimas vaikščiojant su Tėvu ir Viešpačiu.

 Raskite ramybę ir pailsėkite tame, kad Jis yra atsakingas ir niekada jūsų nenuvils. Jums gali tekti eiti per mirties šešėlio slėnį, bet Jis bus su jumis. Atraskite Jo buvimą savo dvasioje šiuo sezonu ir gyvenkite toje ramybėje, gyvenkite suvokdami, kad už jūsų gyvenimą atsako kažkas, daug didesnis už viską, ką šiame  gyvenime galite sutikti.  Kristus yra jumyse, ir tu iš tikrųjų viską gali per Kristų, kuris tave stiprina.

 Kol pasaulis nusiminęs, nervingas, kovoja, svarsto, kas bus toliau, supraskite, kad esate pačiame Dievo gyvenimo sezono viduryje – ir Jis niekada jūsų nenuvylė. Kai data  kovo 21 d., o kalendoriuje (šiaurės pusrutulyje) sakoma, kad pavasaris, o lauke šalta ar sninga, neprarandame vilties, nemanome, kad pavasario pilnatvė niekada neateis – žinome, kad vis tiek taip ir bus, nes mes esame tinkamame sezone. Pavasaris ateis kartu su gėlių ir medžių pliūpsniu.

Kad ir koks dabar bebūtų sezonas, jis tampa gražus, kai tas sezonas pasiekia  pilnatvę. Ilsėkitės tame. Kad ir kaip viskas atrodytų, kiekvieno sezono pilnatvė yra pabaigtas darbas. Leisk Jam dirbti.

 Per ateinančius 5 mėnesius pasaulyje daug kas nutiks keliais skirtingais lygmenimis, bet nors iš dalies žinome ir jaučiame, kaip viskas vyksta, mes išliekame toje ramybėje.

 Prisimenu laiką, kai vyko Arabų pavasaris ir Viešpats mane aplankė. Pokalbio metu pradėjau klausinėti Jo apie įvairias tautas ir ar jos nepateks teroristams ir netaps panašios į Iraną. Paskutinė tauta, apie kurią aš paklausiau, buvo Egiptas, ir Jis atsakė, kad ne, jis netaps panašus į Iraną, o tada Jis pasakė: "Bet kas tau ? O tu turi būti  Tėvo reikaluose."

 Tai išliko su manimi – nesvarbu, kas vyksta pasaulyje, kad ir kokiame savo gyvenimo laike būčiau, kad ir kokiame Dvasios sezone  būčiau, aš turi būti  Tėvo reikaluose. Man svarbiausia: ko Jis nori, kad šiandien dirbčiau? Kaip šiandien galiu būti panašesnis į Jį? Ką Jis šiandien deda į mano širdį?

 KWOWI („Kids Without Walls International“) Eikite į kwowi.org ir spustelėkite „Remti vaikus“, kad pamatytumėte jų nuotraukas ir biografijas. Vos 41 doleris per mėnesį leidžia vaikui su maistu praleisti visą mokyklos dieną. Esame labai dėkingi už jūsų paramą šiems vaikams Ugandoje ir Kenijoje, ir jie taip pat!

Škotijos konferencija; Netrukus turėsime registraciją į mūsų birželio 1–4 d. konferenciją Glazge, Škotijoje, kurią galite rasti mūsų savaitės mintyse ir informaciniame biuletenyje, tačiau mes vis dar svarstome detales. Tikimės, kad jis greitai pasipildys, todėl sekite naujienas.

 Dėkojame už jūsų dosnias maldas ir paramą!

 Johnas ir Barbara, Brianas ir Amy