Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. rugpjūčio 20 d., antradienis

Kai krikščionys miršta su neatgailauta nuodėme. 2 dalis

John Fenn, 2013 m. liepos mėn. 20 d.,

Sveikinu visus,
Praeitą savaitę aš išvardinau 4 situacijas, kuriose krikščionys mirė su nuodėme, tada paklausiau, ar jie yra danguje; greičio pažeidimas, kartėlis, priklausomybė nuo pornografijos, savižudybė. Aš dalinausi, kad mūsų atkurta dvasia, nulemia Dievo vaikų statusą, o tai ir yra mūsų „bilietas“ į dangų.

Koks didelis yra Dievas?
Jei mes tikime, kad dangus gali būti prarastas, kai žmogus žuvo viršijęs 1 km/h greitį, ir mes tikime, kad jis mirė su nuodėme, logiškai mąstant, ne taip jau daug tikinčiųjų patektų į dangų.

Tai padarytų Tėvą ir Viešpatį Jėzų gana mažus, apribotus, nes Jie negalėjo sugalvoti geresnio plano už tą, kad kiekvienas atgimęs žmogus gauna leidimą patekti į dangiškąją šeimą, bet visas planas subyra į gabalus, jei tikintysis miršta viršijęs leistiną greitį 1 km/h, arba vis dar pyksta ant savo buvusio sutuoktinio, arba turi paslėptą nuodėmę, arba nusižudo. Ar negalėjo Dievas sugalvoti geresnio plano nei šitas?

Aš turėjau draugą pastorių Nazarėnų denominacijoje. Jis pasakė, kad kiekvieną sekmadienį jis eidavo prie sakyklos atgailauti tam, kad būtų išgelbėtas, nes jis buvo įsitikinęs, kad jeigu tą savaitę jis būtų padaręs nuodėmę ir numiręs, būtų ėjęs į pragarą. Jis manė, kad dangaus pilietybė ir Dievo vaiko statusas pasikeičia su kiekvienu nuodėmės/atgailos ciklu, ir jis tikėjosi, kad jei atgailaus, jis bus to ciklo dalyje, kur yra atgailavę žmonės.

Taigi, kaip tai veikia?
Jei aš žinau, kad aš nusidėjau arba nusidedu, bet nesusidoroju su nuodėme ir neprašau atleidimo, arba kažkokiu būdu pripažįstu ją ir pasuku savo širdį bei protą teisumo kryptimi ir mirštu, ar aš einu į dangų?

Jei kažkas turi pasikartojančią nuodėmę, kaip mano pavyzdyje apie vyrą, kurio širdis nesveika, ir kuris buvo surištas pornografijos, ar ta nuodėmė turi jėgą sunaikinti jo atgimsią dvasią taip, kad jis nepatektų į dangų? Ar dėl to, kad jis yra Dievo vaikas, jis vis tiek eis į dangų, bet jei taip, kaip Dievas žiūri į tą neatgailautą nuodėmę?

Jei žmogus daug ką patyrė per savo gyvenimo metus ir ateina pas Dievą tik mirties patale, arba po suspaudimų laiko žemėje, ar Dievas tikisi, kad jie visiškai įveikė kiekvieną susižeidimą ir skausmą, kiekvieną klaidą bei patyrimą PRIEŠ eidami į dangų – arba jiems nebus suteikta teisė ten įeiti?

Šiandien esu, ryt manęs nebus?
Visi šitie klausimai iš tiesų reiškia štai ką: ar Šventoji Dvasia palieka mane kiekvieną kartą, kai aš nusidedu? Ar Ji pasilieka manyje, jei aš šiek tiek padidinu greitį, bet Ji gali mane palikti, jei aš blogai kalbu apie pateptą tarnautoją? Ar ji pasiliks, jei aš šiek tiek pasižiūrėsiu pornografijos, bet pasitrauks, jei užmegsiu romaną? Ar ji pasiliks manyje jei aš galvosiu daug apie depresiją ir tiesiog panorėsiu visa tai pabaigti ir eiti dangun, bet paliks mane, jei aš paspaudžiau pistoleto gaiduką arba prarijau tas visas tabletes, kad visa tai pasibaigtų? Kur yra tikinčiajam skiriančioji linija tarp dangaus ir pragaro?


Pamatas Nr. 1: Žemė kontroliuoja dangų
Nors Jėšua mirė ant kryžiaus maždaug prieš 2.000 metų, tu neatgimei iš naujo su pirmu įkvėpimu. Tau vėliau savo gyvenime reikėjo padaryti sprendimą, turiu galvoje, jei atsakei į Tėvo pakvietimą, tau vis tiek dar reikėjo nuspręsti ar tikėti Jėzumi ir sekti Juo. Žemė kontroliavo dangų tavo išgelbėjmo atveju. Jei taip nebūtų buvę, Dievas „kuris nori kad visi išsigelbėtų“, tiesiog būtų tai padaręs dėl tavęs (1 Timotiejui 2:4).

Jei tu priešinaisi Tėvo pakvietimui dėl išgelbėjimo, laukdamas kol būsi geras ir pasiruošęs, tai tas pats principas tinka ir mažesnėms neišspręstoms nuodėmėms mūsų gyvenime - nors Jis gali kviesti mus susitvarkyti su nuodėmėmis ir problemomis širdyje ir gyvenime, mes nusprendžiame kada ir kur, ir jeigu mes norime susitvarkyti su tais dalykais. Kartais mes mėgstame nuodėmę ir giname ją gerai apsaugotoje vietoje savo širdyje, kur niekas apie tai nežino. Kas nutinka, jei tu miršti dar nesupėjęs su ja susitvarkyti?

Ar ta nuodėmė būtų blogi jausmai buvusiam vyrui, ir tu norėtum matyti jį nubaustą, todėl priešiniesi Tėvo paraginimui atleisti; įprotis viršyti greitį, kai tu ignoruoji Jo perspėjimus pristabdyti, nes mėgsti greitį; arba priklausomybė, kuri yra dėl neišspręstų emocinių problemų, kurių tu nepasiruošęs įveikti – mes kontroliuojame dangaus dalyvavimą mūsų gyvenime.

Kitais žodžiais, nusidėjėlis nusideda, nes tai yra jo prigimtis taip daryti; kai nusideda tikintysis, tai yra jo pasirinkimas (Efeziečiams 2:3 sako, kad mes pagal prigimtį buvome rūstybės vaikai“).

Mes nusprendžiame pakviesti Tėvą ir Viešpatį į mūsų mažas apsaugotas sritis, ar ne. Kas jeigu Jis ir tu žinote apie šitas mažas sritis - ir tada tu staiga miršti! Kokia bus Jo reakcija, kai Jis tave pamatys?

Pamatas Nr.2: Skirtumai tarp nuodėmių ir nusižengimų
Paulius Efeziečiams 2 skyriuje sako: „Ir atgaivino jus mirusius savo nusižengimais ir nuodėmėmis.”

Viešpats daro skirtumą tarp nusižengimų ir nuodėmių, ir tai matome iš Senojo Testamento per Naujojo Testamento prizmę. Jei tu nesupranti skirtumo, tai tu neteisingai suprasi Viešpatį evangelijose, nesuprasi laiškų, ir statysi visą teologiją ant neteisingų ir netikslių supratimų. Taigi, leiskite man paaiškinti.

Nuodėmė yra veiksmas prieš Dievą. Mes galime galvoti apie nuodėmę kaip apie vertikalę. Nusižengimas yra veiksmas prieš asmenį, todėl mes galime galvoti apie nusižengimą kaip apie horizontalę. Tai reiškia, kad ne visos nuodėmės yra nusižengimai, bet visi nusižengimai yra nuodėmės.

Jei aš nusižengiau prieš kitą tikintįjį, aš taip pat nusidėjau prieš Kristų. Štai kodėl visi nusižengimai taip pat yra ir nuodėmės. 1 Kor 8:12, Rom 14:9-15

Kaltė ir sužeidimas
Kunigų 6:1-7 mes turime nusižengimų aukos įstatymą. (Aš nagrinėju tai detaliau savo serijoje CD serijose Kalno pamokslas 1&2, ir serijoje Atleidimas)

Nusižengimo aukoje asmeniui, kuris nusižengė prieš kitą asmenį nebus Dievo dovanota, kol jis nesusitaikys su tuo asmeniu, prieš kurį jis nusižengė. Jie ne tik turėjo atstatyti tai, ką jie padarė blogai, bet jie dar turėjo pridėti 20% mokestį. TIK PO atstatymo ir mokesčio jie galėjo aukoti Dievui, kad jų nusižengimas ir nuodėmė būtų atleista.

Tėvo nuomone, asmuo turėjo sutvarkyti nuostolį, kurį padarė jų nusižengimas – sužeidimą iki tol, kol jiems bus atleista vertikaliai – kaltė. Abu – sužeidimas ir kaltė turėjo būti sutvarkyti žmogaus atžvilgu, kad jis būtų teisus prieš Dievą.

Šiandien krikščionys neteisingai mokomi atleisti kaltę ir ignoruoti sužeidimą, nors viskas mumyse šaukia, kad tas asmuo turi pripažinti mane sužeidęs – tai teisingas pyktis tikėtis, kad prasižengėlis atsiprašys ir bus atsakingas už sužeidimą, kurį jis padarė. Pamokslininkai nesupranta ir sukelia krikščionims emocinį sąmyšį mokydami apie atleidimą nesitikint, kad prasižengėlis sutvarkys sužeidimą. Dievas sako, kad prasižengėliui nebus atleista, kol jis nepasirūpins sužeidimu – tai mokoma Senajame Testamente, o taip pat tai mokė ir Jėšua. (žiurėkite žemiau)

Sesuo didelė burna
Šiandien mūsų surinkimuose matomos pasekmės to, kad Dievas neatleidžia asmens nusižengimų tol, kol tas mažų mažiausiai bent pabando sutvarkyti tai kito žmogaus atžvilgiu.

Sesuo tokia ir tokia kalba pikta apie kitą moterį surinkime, nors eina į susirinkimą sekmadienio rytą ir dainuoja taip, lyg būtų solistė danguje, tarsi nieko nebūtų įvykę bloga tarp jos ir kitos moters kongregacijoje. Kadangi ji yra ta, kuri padarė prasižengimą ir neparodė pastangų atgailauti bei sutvarkyti tai, todėl Dievas neatleido jai ir visai nesvarbu kiek oktavų ji gali išdainuoti sekmadienio rytą. Jei ji dabar nepasikeis, tai tuomet, kai ji nueis į dangų, šiuo klausimu turės susitvarkyti tarp savęs ir Viešpaties. Jūs turite valdžią prašyti Tėvo jiems atleisti, bet kokiu atveju, arba prašyti Jį kad Jis pasakytų, jog Jis laiko juos atsakingus už tai.

Kai tu meldiesi, atleisk
Morkaus 11:25-26 Jėšua paskė: „Ir kai jūs meldžiatės, atleiskite, jei turite kažką prieš kitą, tada Tėvas galės atleisti jums jūsų nusižengimus. Nes jeigu jūs neatleisite nusižengimų, kuriuos padarė kiti – tai Tėvas neatleis jums jūsų nusižengimų“.

Tai NE dangus ar pragaras. Tai apie horizontalias nuodėmes, nusižengimus. Jei tu suriši savo širdyje kieno nors nusižengimus prieš tave, tu suriši Tėvo rankas danguje ir Jo galimybes atleisti tau tavo nusižengimus. NE NUODĖMES, bet nusižengimus. Žemė kontroliuoja dangų šiuo atveju. Jei tu meldies Viešpaties malda: „Atleisk mums mūsų nusižengimus, taip kaip mes atleidžiame savo kaltininkams“ tada viskas yra gerai ir tavo gyvenimas yra švarus prieš Jį.

Pilnas ciklas
Pvz.: Jei buvusi žmona, mano pavyzdyje, kuri vis dar jaučia kartėlį miršta neišsprendus šitos problemos, jos nuodėmės yra atleistos, bet tas nusižengimas – ne. Paulius sako, ji bus išgelbėta, taigi tas nusižengimas bus sudegintas – daugiau kitą savaitę apie tai, kas atsitinka „kitoje pusėje“.

Leiskite man pabaigti šią savaitę tokiu klausimu: ar prieš tai, kai Dievas atleis man šitą nusižengimą, aš turiu eiti pas savo buvusį draugą, su kuriuo draugavome kai man buvo 15 metų ir atsiprašyti, kad aš padėjau degantį maišą su šuniuko kakučiais prie jo durų? Ar aš turiu eiti pas savo buvusį pastorių ir atsiprašyti dėl to, ką aš apie jį pasakiau prieš 10 metų. Kaip sutvarkyti dalykus su kažkuo, kas jau yra miręs?

Trumpas atsakymas yra ne, tau nereikia bėgioti savo prisiminimų labirintais ir ieškoti paslėptų nusižengimų, kuriuos gal būt kažkada padarei, mažų ar didelių. Kiekviename Jėzaus, Pauliaus, Jokūbo mokymo kontekste, situacija šaukėsi nedelsiant imtis veiksmų, bet iš didesnės distancijos dėl praeities prasižengimų, kai jūs tik dabar viską gerai supratote, Jo malonė jau seniai padengė tavo nežinojimą. Bet nuo šiol tu jau žinosi, ką daryti.

Ir aš noriu pridurti sakydamas: „kai eini melstis, atleisk“, Jėšua pasako tai aiškiai, atleidimas yra sprendimas, ne jausmas, ne emocija. Mes padarome sprendimą atleisti iš karto, bet su jausmais gali tekti kovoti 10 metų! Jėšua mokė, kad atleisti kažkam tai sprendimas, o ne emocija. Tu gali atleisti asmeniui, bet vis dar kovoti su įskaudinimu, pykčiu, neteisingumo jausmu. Vieną dieną jausmai bus sutarime su tavo sprendimu, iki tada negalvok, kad jausmai prilygsta atleidimui ir neatleidimui.

Kitą savaitę: daugiau aiškumo apie tai: auksas, sidabras, brangūs akmenys, ar medis, šiaudai ir šienas. Iki tada, laiminu jus visus.


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

2013 m. rugpjūčio 9 d., penktadienis

CWOWI Naujienlaiškis. Liepa 2013


John Fenn, 2013 m. liepos mėn. 22 d.,

Brangūs draugai,
Didelis ačiū jums už maldas ir pagalbą mūsų sūnui Chris. Šią savaitę jis turėjo savo antrąją „procedūrą“, kuri pavyko daug geriau nei pirmoji. Ji taip pat truko 2 valandas ir jį reikėjo užmigdyti. Jie tvarkė 2 dantis sulindusius į žandikaulį ir naudojo 6 sutvirtinimus juos ištraukti, apsukti bei stabilizuoti. Po to pirmosios trys dienos buvo sunkios, bet kiekvieną dieną jis taisėsi.

Stebuklas, kurį noriu paliudyti yra tai, kad visų dantų minkšta dalis ir šaknys, pasirodo buvo gyvos, nors natūraliai, kaip srtomotologas sako, dėl suspaudimo negalėjo išlikti gyvomis. Tai reiškia, kad sausį gali reikėti klijuoti ir tvirtinti Chris dantis, bet nereikės taisyti šaknų kanalų bei dantų viršūnėlių bei nereikės kitos restauracijos.

Lankytojai ir lankymas
Mūsų konferencija Olandijoje vyks kitų metų balandžio 25-27 dienomis, tai nuostabus metų laikas, ir aš drąsinu jus maldoje prašyti Tėvo, kad Jis leistų jums ten nuvykti. Paprastai po konferencijos, kai būna svečių iš JAV ir kitų kraštų, mes praleidžiame 3 dienas grožėdamiesi pavasariu Olandijoje. O mūsų konferencija Helsinkyje vyks kitą savaitgalį, gegužės 2-4 dienomis. Helsinkis yra labai gražus miestas ir taip pat malonu patyrinėti kraštą! Kai dangus sako: taip, dalykai sustoja į vietas. Jei jūs esate JAV/ Kanadoje ir norite informacijos apie kainas ir įvykius, rašykite man tiesiai elektroninį laišką cwow@aol.com. Jeigu jūs gyvenate Europoje/Azijoje/Afrikoje susisiekite su Wil ir Ank Kleinmeulman cwowi@solcon.nl


Rugpjūčio 6-18 dienomis aš vykstu į Lietuvą ir Latviją, lankysiu namų surinkimus, kalbėsiu poroje tradicinių surinkimų, ir supažindinsiu kitus su bibline namų surinkimų koncepcija. Jūsų maldos man labai brangios.

Spalio kelionė į JAV Pietryčius – dėliojasi planai kelionei po pietryčių JAV spalio mėnesį. Daug susitikimų ir darbų, štai ką aš matau: Atlanta, trečiadienį 16 dieną, Virginia Beach, šeštdadienį 19 dieną, Powhattan, Virginia trečiadienį 23 dieną, Deltona, Florida, šeštadienį - sekmadienį 26-27 dienomis. Kontaktinę informaciją rasite mano Savaitės Minčių antraštėje ir e-naujienlaiškyje. Jei jūs esate Džiordžijos valstijoje, Šiaurės Karolinoje arba Pietų Karolinoje ir norėtumėte priimti susirinkimą arba gal būt tik kartu pavalgyti, kuomet pravažiuosiu, prašau, parašykite man e-laišką cwowi@aol.com. Labiausiai aš noriu aplankyti namų surinkimus, esančius tinkle ir tuos, kurie domisi.

Pranašiškai: Gal kai kurie iš jūsų prisimenate daugiau kaip prieš 4 metus, Tėvas man pasakė, jog kitose tautose įvyks susirinkimai „už uždarų durų“ tam, kad pašalintų dolerį kaip rezervinę valiutą, ir tai dramatiškai paveiks ekonomiką. Tuo metu nebuvo nieko pranešta žiniasklaidoje, bet pradiniai požymiai jau buvo matyti šitą rudenį, bet iš lėto susirinkimai tapo žinomi, nors nebuvo paskelbta dideliuose dienraščiuose.

Šią savaitę netikėtai vėl sugrįžo Jo žodis: „Prisimink, ką aš tau pasakiau apie rezervinę valiutą“. Išmokau iš patyrimo – kai Jis liepia man prisiminti kažką, ką Jis man yra kalbėjęs, Jis liepia man tyrinėti ir galvoti apie tai, ką Jis man sakė anksčiau, nes to svarba greitai bus jaučiama ir matoma.

Kaip anksčiau aiškinau, Jis daugiau pabrėžia paslėptus, vykstančius „už scenos“ dalykus, ir tai buvo vienas tų atvejų. Jūs nematysite pranešimų žiniasklaidoje apie JAV rezervinės valiutos pašalinimą, bet tai vyksta. Patyrinėkite Internete, kad suprastumėte, kaip JAV rezervinę valiutą pakeičia kinų juanis ir valliutų „krepšys“, palaukite truputį ir aš paaiškinsiu to pasekmes.

Tiesiog dabar, jei x tauta nori pirkti naftą iš Saudo Arabijos, ji privalo visų pirma pirkti JAV dolerius, ir tada pirkti naftos barelius iš Saudo Arabijos, nes nafta prekiaujama rezervine valiuta JAV doleriais. Tas pats principas yra taikomas dešimtims produktų visame pasaulyje, ne tik naftai. Tai atneša JAV daug pelno, nes kiekvienais metais, kai perkami doleriai trilijonai kitomis valiutomis plaukia į mūsų ekonomiką.

Jei doleris daugiau nebus ta rezervinė valiuta, ir x tauta galės pirkti tiesiai iš Saudo Arabijos savo valiuta ar kita rezervine valiuta, tuomet ir tie pinigai daugiau neplauks į JAV. Viskas labai geritai, per kelias savaites pabrangs, vidutiniškai nuo 25% iki 33%. Pagalvokime apie tai kitu būdu – tai reikš, kad atitinkamai 25%-33% kris užmokestis kiekvienam asmeniui visoje JAV teritorijoje.

Aš nežinau, ar mes matysime vieną dieną, kai pasaulio mastu bus patrauktas doleris, nes doleris yra labai įsipynęs į pasaulio tautų ekonomiką, gal tautos tai darys palaipsniui, bet poveikis yra augantis ir statantis pagreitį. Kinija jau susitarė su Azija užuot prekevus doleriais prekiauti vietinėmis valiutomis. BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrikos Respublika) planuoja vietoj dolerio naudoti savo valiutas, o Rusija ir Kinija jau kuris laikas tai daro prekiaudamos tarpusavyje.

Aš nežinau visų detalių, kodėl Tėvas sako man tęsti melstis dėl šito rudens iki kitų metų pavasario, bet tas faktas, kad Jis man pasakė tuos žodžius byloja, jog už scenos turi vykti tie dalykai.

Jei norite pastudijuoti dabartinę istoriją, prisiminkite, kaip prezidentas Niksonas 1971 metais atskyrė JAV nuo aukso standartų. Tai leido JAV doleriui tapti pasaulio mastu rezervine valiuta, efektyviai ir galingai išstumiant Didžiosios Britanijos svarus sterlingus kaip rezervinę valiutą. negana to, kuomet tai nutiko, Jungtinėje Karalystėje prasidėjo didelė infliacija, darbo neramumai ir t.t.

Iki 1971 metų Niksono įvykdyto JAV patraukimo nuo aukso standartų, kiekvienam atspausdintam doleriui, buvo tolygus (ar panašus) kiekis aukso, kuris jį padengė (Fort Knox, KY). Po to, kai JAV paliko aukso standartus, reiškė, kad dabar kiekvienas doleris buvo spausdinams skolon, užuot buvęs padengtas auksu. Mes dabar turime 16 trilijonų dolerių skolos, nors Federalinis Rezervas toliau spausdina pinigus, 85 milijardus dolerių per mėnesį silpnai ekonomikai remti. Nėra aukso už tų spausdinamų dolerių, jie spausdinami skolon ir turi būti apmokėti. (Tai šiek tiek istorijos)

Bet aš turiu judėti į tai, ką žinau, jog man sakė Tėvas. Jis sakė man 2005 metais, kad po 10 metų aš neatpažinsiu krašto, tai bus 2015 metai. Jis sakė man pradėti CWOWI, nes CWOWI bus „resursai laikams, kurie ateina“. Tai reiškia, kad mes visi kartu, panašiai dvasiniais klausimais mąstantys draugai, esantys namų surinkimų tinkle, kuris dabar yra išsiplėtęs tarp daugiau kaip dviejų dešimčių tautų, turime susitelkti į mūsų tarpusavio santykius. Žmonės nutraukia santykius su institucine bažnyčia dėl santykių su tikrais bažnyčios (surinkimo) žmonėmis.

Dvasinis požiūris
Kaip aš trumpai paminėjau savo knygoje „Pirmojo surinkimo (bažnyčios) sugrįžimas”, Dievas dabar decentralizuoja pasaulį. Pavyzdžiui, tik prieš kelis metus, jei norėjote paskaityti knygą, jums reikėjo vykti į biblioteką. Jei jūs norėjote paklausyti naujos muzikos, turėjote eiti į muzikos prekių parduotuvę. Jei norėjote įgyti išsilavinimą, jūs vykdavote į universitetą ir lankydavote paskaitas. Jei jūs norėjote eiti į surinkimą (bažnyčią) jūs eidavote į pastatą vadinamą bažnyčia.

Šis procesas prasidėjo per Sekmines, kai Dievas pajudėjo iš centralizuoto pastato, vadinamo šventykla, į individus, nuo tada Jis decentralizuoja pasaulį. Reikėjo šimtmečių, kad būtų suprastas šitas principas, bet naudojant technologijas šis procesas įgauna pagreitį. Pasaulis galvoja, kad tai įvykdė kompiuteriai, bet dvasine kalba kalbant, Dievas yra žinių Šaltinis, o kompiuteriai duoti Jo ir dėl Jo.

Taigi, neturėtų būti staigmena, kad pinigai taip pat tampa decentarlizuoti, ir nustoja vyrauti vienos tautos valiuta. Paieškokime pranešimų žiniasklaidoje apie tai, kad vyrauja ne vienintė rezervinė valiuta, bet tautos prekiauja viena su kita savo valiuta, ir kuria partnerystę atskirai nuo USD paremtos globalios ekonomikos.

Tau ir man
Dievas išrado namus, kaip šaltinį, iš kurio sklinda Jo keliai planetoje. Jis niekada nepaliko namų, bendruomenių ir draugų. Tai reiškia Jis decentralizuoja didelį surinkimą (bažnyčią), „didelio” vardo tarnautoją, ir ramiai už scenos kelia nežinomus mokinius ir lyderius tokius kaip tu ir aš, kurie nori būti žinomi labiau Dievo nei žmonių.

Jūs matysite, kaip mažėja „didelio vardo” tarnavimai, nes tarnautojai „žvaigždės” tampa vis mažiau tinkami visuomenei – tiek pasauliui, tiek krikščionių kultūrai, o namuose bei tautose tampa svarbūs tikri lyderiai subalansuoti Žodyje ir Dvasioje.

Mūsų santykiai vienas su kitu yra mūsų jėga, ir aš drąsinu tave sudėlioti savo gyvenimo prioritetus pagal tuos, su kuriais jūs sutinkate dvasiniuose klausimuose. Mūsų laukia įdomūs laikai, ir būti Jo tobuloje valioje yra saugiausia vieta!

Kas vyksta visame pasaulyje – tai vyksta ir tarp krikščionių – jie palieka savo santykius su institucijomis ir susitelkia į savo santykius su kitais krikščionimis. Į tai me esame pašaukti, tai biblinė tikėjimo išraiška ir minėjimas to tikėjimo namuose bei santykiais paremtuose susirinkimuose.

Dėkoju už jūsų paramą ir kad dalyvaujate mūsų gyvenime!

Laiminame visus,


2013 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis

Kai krikščionys miršta su neatgailauta nuodėme. 1 dalis

John Fenn, 2013 m. liepos mėn. 13 d.,

Sveikinu visus,

Pastorius pasakė savo kongregacijai: jeigu greičio apribojimas buvo 90 km/h, o tu važiavai 91 km/h greičiu, padarei avariją ir žuvai, tai eisi į pragarą. Ar tai tiesa?

Pas mane atėjo moteris, kuri buvo labai susirūpinusi dėl savo mirusios motinos likimo. Mama prieš mirtį išpažino savo tikėjimą Kristumi, bet anksčiau buvo labai skriaudžiama santuokoje ir todėl vis dar turėjo širdyje kartėlį savo buvusiam vyrui. Moteris norėjo žinoti, ar jos mama danguje?

Vyras buvo priklausomas nuo pornografijos ir turėjo širdies ligą. Jis norėjo žinoti, kas būtų jei vieną dieną prie kompiuterio žiūrint pornografiją jam sustotų širdis ir jis mirtų. Jis norėjo sužinoti, ar jis tebeeitų į dangų, jei taip atsitiktų.

Mano pažįstama netekėjusi moteris, kuri buvo aktyvi surinkimo (bažnyčios) veikloje, vieną dieną nusižudė. Ar ji danguje?

Kai krikščionis miršta su neatgailauta nuodėme...
Atsakymai į šituos klausimus daugeliui paliečia kelis jautrius dalykus: kartą išgelbėtas, visada išgelbėtas; mirtina nuodėmė; Dievo teismas, išvardinau tik tris, bet leiskite man pasakyti kažką, kas gali skambėti radikaliai.

Ne nuodėmių atleidimas atidaro mums vartus į dangų.

Tai daugelį šokiruoja, nors tai yra tiesa. Ne nuodėmių atleidimas atveria tau kelią į dangų – tavo „bilietas“ į dangų yra kažkas daugiau negu tai.

Tavo „bilietas“ į dangų yra tai, kad tavo dvasia buvo perkurta Šventaja Dvasia
Tėvas legaliai atleido visiems žmonėms už jų nuodėmes. Visiems, kurie tik kada nors gyveno ar gyvens, vietoj jų ant kryžiaus nubaudęs Kristų. Jau Jėšua (Jėzus) pasakė, kad turi atgimti iš naujo Šventaja Dvasia, jei nori patekti į dangų, ir tada tu turėsi Gyvenimą (2 Kor 5:19, Jn 3:6)

Taigi yra kur kas daugiau nei vien tai, kad Jėšua nupirko nuodėmių atleidimą kiekvienam, kuris kada nors gyveno ir gyvens - Jis suteikė žmonėms legalią galimybę atgimti iš naujo. Deja, kai kurie modernių „malonės“ mokymų šalininkai mato tik tai, kad ant kryžiaus atleistos nuodėmės ir galvoja, kad visi pateks į dangų, bet neigia faktą, kad lygiai taip, kaip kažkas buvo padaryta dėl kito asmens, tas asmuo turi savo paties valia pasinaudoti tuo, kas buvo dėl jo padaryta.

Jei aš dedu pinigus į tavo banko sąskaitą, tai legalus pervedimas, bet tau iš to jokios naudos, ir tai netampa tau veiksminga, kol neimi naudotis tuo aprūpinimu. Nojus buvo teisumo pamokslininkas, ir laive buvo daug vietos, bet tik 8 žmonės iš jo šeimos išsigelbėjo. Jis negalėjo paimti visų į arką, kuri simbolizuoja Kristų, kaip rašė Petras. Visa, ką jis galėjo padaryti, tai yra legalus veiksmas - suteikti jiems galimybę. Taip, kaip tai buvo su pavyzdžiu, prototipu, taip ir su tikruoju dalyku (1 Pt 3:20-22)

Pasakykime tai kitu būdu
Vieninteliai žmonės danguje yra Karaliaus šeima. Barbara ir aš turime 3 sūnus, ir kiekviename jų yra dalelė mūsų. Tai natūrali šeima. Tėvas taip pat turi vaikų, ir būti dalimi Jo šeimos – tai reiškia turėti šiek tiek Jo savyje. Tai yra Šventoji Dvasia.

Yra tik 2 būdai tapti Jo šeimos dalimi: per gimimą ir įsūnystę. Mes gimėme į šeimą ir buvome Jo įsūnyti. Klausimą: dangus, ar pragaras apsprendžia tai „kas yra tavo tėvelis“.

...bet jūs gavote įsūnystės dvasią, kuri šaukia, „Abba, Tėve“. (Šventoji) Dvasia Pati liudija mūsų dvasiai, sakydama, kad mes esame Dievo vaikai.“ Romiečiam 8:15-16

Ir tai buvo Jo laisva valia, kad Jis leido mums gimti kaip sūnums per Jo Tiesos Žodį, todėl mes turime būti tokie Jo kūrinių pirmieji vaisiai, pavyzdžiai to, ką Jis sukūrė ir susikoncentravę į Jį (Jokūbo 1:18 vertimas iš anglų k.).

Yra daug kitų eilučių, kurios teigia tą patį dalyką – tu tinki dangui, nes esi legaliai įsūnytas per Jėzaus kryžių, ir tada gimęs į šeimą per Šventąją Dvasią.

Jei Jėzaus auka ant kryžiaus suteikė mums TIK nuodėmių atleidimą, bet ne gimimą iš naujo, nei vienas negalėtų eiti į dangų. Gerai, kad mes negalime šitų dviejų dalykų atskirti.

Užstatas
Dvasia yra Dievo pradinė įmoka, užstato pinigai, kurie garantuoja, kad Jis duos mums paveldėti tai, ką Jis pažadėjo ir kad Jis išpirko mus, kad būtume Jam priklausantys žmonės“ (Efeziečiams 1:14, vertimas iš anglų k.)

Įdomu pažymėti, kad žodis „užstatas“ Pauliaus laikais reiškė „rankpinigai“, ir taip buvo suprantama skaitytojų, kuriems tuomet buvo skirtas laiškas. Tą patį dalyką šie žodžiai reiškia ir mums šiandien – užstatas duotas kaip pažadas, kad bus įvykdyta viskas iki galo. Visa, ką mes turime šiandien yra tik užstatas, kad būsim paimti... ir kaip pavyzdys to, ką Jis turi mums paruošęs ateinančiais amžiais. WOW!

Taip gyvenk ir turėsi ramybę
Paulius rašė galatams, nes jie paliko malonę ir vėl sugrįžo prie įstatymo. Jis parodo kontrastą tarp įstatymo ir malonės, kūno ir dvasios (Dvasios), ir pabrėžia NE tai, kad jų nuodėmės buvo atleistos, bet kad jie gimė iš Dvasios ir dabar yra Dievo šeima.

Jis užbaigia savo laišką sakydamas: „Nes Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas (buvimas žydu), nei neapipjaustymas (buvimas pagonimi), bet naujas kūrinys. Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie ant jų ramybė; taip pat ir Dievo Izraeliui! (Galatams 6:15-16)

Jei dar neaišku, Paulius mokė, kad žemėje yra tik 2 žmonių rasės, gimusių iš Dievo, ir negimusių iš Dievo – jis tai pasakė kitu būdu anksčiau:

Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi esate viena Kristuje Jėzuje! (Galatams 3:28)

Visi žmonės yra sukurti Dievo, bet tik tie, kurie gimę iš Dvasios yra Dievo vaikai
Šito suvokimas teikia didelę ramybę. Nėra rasės, tautybės, socialinių – ekonominių aplinkybių, kurios būtų svarbios - yra svarbu tik tai – ar tu esi gimęs iš Dvasios, ar ne.

Galatams 6:16 Paulius rašė: „Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie ramybė ant jų...“ Tokia TAISYKLĖ. Toks graikiškas žodis „kanon“, arba angliškas, kanonas.Tai buvo tiesi lazda, tuo metu naudojama taip, kaip mes dabar naudojame metrą ar centimetrą matavimui. Tai buvo staliaus įrankis, naudojamas išmatuoti visus daiktus, dėl jos pavyzdinio tiesumo.

Paulius sako šį faktą, kad tik vieninteis svarbus dalykas yra naujas kūrinys Kristuje, ir tai yra taisyklė, pagal kurią visą kitą galima išmatuoti.

Kuo tai naudinga
Jei tu įsišaknijęs suvokime to, kad tavo dvasia buvo perkurta Dievo Dvasios, tai sustabdo tendenciją vėl sugrįžti į religinį legalizmą - apie tai Paulius rašo galatams. Kristus jumyse yra ta matavimo lazda, kuria viskas matuojama.

Kaip gali koks nors mokymas, kokios nors religinės pratybos pagerinti Kristų jumyse? Jei tu girdi „pranašas“ sako: „Melskis šita malda 7 dienas, tada daryk tai ir tai…”, tu atpažinsi tai, kaip neteisingą mokymą, nes niekas negali padaryti jums daugiau negu tai, ką jau padarė Kristus jumyse.

Jei kas nors tau sako, kad patiktum Dievui turi garbinimui vieną dieną išskirti iš kitų dienų ir nedaryti vienų ar kitų dalykų; tu atpažink, kad Kristus tavyje yra 24/7 (24 valandas per parą 7 dienas per savaitę), taigi išskirti vieną dieną lyg ji būtų šventesnė nei kitos yra juokinga. Tu jau esi naujas kūrinys Jame; negi žmonės mano, kad išskyrimas būtent kažkurios vienos dienos garbinimui pagerins tai, ką jau turi?

Jei girdi mokymą liepiantį tau kažką daryti tam, kad atsivertų dangus, tu atpažinsi klaidą, nes Kristus jau yra tavyje, ir dangus tau visiškai atvertas 24/7 - tai yra šokinėjimas per „religinius kalniukus“ ir nieko neprideda prie Kristaus tavyje.

Paulius naudojo „kanon“, matavimo lazdą, nes tai yra skiriamoji riba, kuri apsprendžia išgelbėjimą Kristuje ir tik Jame, ir atskiria nuo religinių darbų.

Štai kodėl…
Štai kodėl 2 Korintiečiams 5:16-17 pasakyta: „Todėl nuo šiol mes nė vieno nebepažįstame pagal kūną. Jei mes ir pažinome Kristų pagal kūną, tai dabar taip Jo nebepažįstame. Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja.

Toks turi būti mūsų pamatinis supratimas, tai Dievo požiūris: yra tik 2 žmonių rūšys žemėje – tie, kurie buvo perkurti Dvasia, ir tie kurie nebuvo. Visiems žmonėms buvo legaliai atleista, bet kai kurie priėmė įstatymiško darbo atlikto ant kryžiaus nuopelnus sau, padarė kryžiaus tiesą gyva sau, ir jų dvasios buvo perkurtos. TAI yra mūsų bilietas į dangų. Tu tiesiog dabar jau esi dangaus pilietis. Tu jau dabar esi amžinybėje. Tu nemirsi ir tik tada pateksi į amžinybę – tu jau esi amžinybėje, kaip Tėvo vaikas, Jo namų narys, karalystės pilietis. (Hebrajams 12:22-23)

Taigi, mes prisimename tą atsitikimą apie viršytą greitį iki 91 km/h vietoj 90 km/h. Prisimename tą seną ponią, kuri myli Dievą, bet kovoja su kartumu savo buvusiam vyrui, vyrą su nesveika širdimi, mirštantį prie kompiuterio ir žiūrintį pornografinį tinklalapį. Ir mums nereikėtų užmiršti moters, kuri mirė nuo savo pačios revolverio šūvio. Ar jie danguje, netgi su šitomis nuodėmėmis esančiomis jų gyvenimuose?

Mes padėjome pamatą – mes neiname į dangų dėl to, kad Jėšua atleido mums mūsų nuodėmes, mes einame į dangų, nes mūsų dvasios buvo perkurtos Šventąją Dvasia. Todėl yra tik 2 žmonių rasės: dangaus piliečiai, ir pragaro piliečiai. Ir štai čia mes pratęsime kitą savaitę. Iki tada, pamąstykite apie visus tuos dalykus, laiminu visus.