Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. gruodžio 28 d., šeštadienis

Žodis iš Viešpaties. Laodikėja. 3d.

John Fenn. Weekly Thoughts. Word from the Lord. #3   27/12/19

Sveiki,
Šiandien aš pateiksiu tai, ką man kalbėjo Viešpats, labiau specifine kalba, ir paaiškinsiu, kodėl aš dalinuosi apie šitą neįprastai intensyvų aplankymą ir tuo žodžiu skirtu Kristaus kūnui. Daugelis tikinčiųjų yra kaip Laodikėjos surinkimas, ir todėl, ir todėl, jei neteis patys savęs, yra pavojingoje situacijoje. Aplankymo metu buvo kalbama apie tą dalį Kristaus kūno, kuri panaši į Laodikėjos surinkimą.

Laodkėja
Laodikėja buvo netoli karštųjų mineralais prisodrintų versmių. Žmonės atvykdavo iš visos Romos imperijos čia gydytis mineralų ir purvo voniose. Jie buvo tokie turtingi, kad kai 60 m. miestas buvo sugriautas tuo metu vykusio žemės drebėjimo, jie atsisakė Nerono pagalbos miesto atstatyme ir atsistatė patys, savo lėšomis.
 Tenai buvo Akių gydykla, joje buvo gaminamas tepalas, kuriuo patepdavo aplink akis, ir buvo tikima, kad tai panaikins nuodus ir akys pasveiks. Romėnai tiesė vamzdynus, kuriais tekėjo vanduo į miestą. Vanduo buvo prisodrintas mineralų, užsikimšdavo ir vamzdžius dažnai reikėdavo  valyti.  Buvo žinoma, kad tuo metu, kai vanduo pasiekdavo miestą, jis būdavo per daug karštas tuoj pat gerti, bet per daug šaltas maistui ruošti. Jis buvo drungnas. 
  
Patogus surinkimas
Žinodamas vietinę situaciją, Jėzus barė juos:“ 15 Žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas!
16 Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, Aš išspjausiu tave iš savo burnos.“ Apr3:15-16

Žodis “darbai“ ..yra „erga“, iš čia angliškas „ergonomic“, kuris reiškia efektyvus ir patogiai pritaikytas darbui ar darbo aplinkai. Jie gyveno lengvai ir patogiai, ir duoti vienas kitam jiems buvo lengva. Jų gyvenimas buvo „ergonomiškas“. Drungnas. Lengvas. Efektyvus. Patogus.
  
Burnos išpažinimu įgyjamas išgelbėjimas
Mt25 Jėzus pasakė, kai Jis sugrįš, Jis ras tuos, kurie mylėjo Jį, dalino maistą, vandenį ir rūbus stokojantiems broliams ir sesems, priimdavo žmones į savo namus, lankė ligonius ir kalinius. Tai, ką turėjo Laodikėjos surinkimas buvo sterilu, nuotolinis davimas, kai nereikia išsipurvinti rankų, kai iš tiesų duodi į kieno nors gyvenimą. Jie duodavo pinigus kažkam kitam, kuris darė visą purviną darbą, o jie sėdėjo nepaliesti tų aplink juos esančių žmonių poreikių, įtikinėdami save, kad jie buvo dideli davėjai Dievui. Evangelija yra santykiais pagrįstas tikėjimas, bet jų tikėjimas buvo tik tarp jų ir Dievo ir jie manė, kad yra teisūs.
  
Jiems trūko aistros kitiems ir Viešpačiui, tai užliūliavo juos pasitenkinime. Jėzus jiems sakė: „17 Tu gi sakai: ‘Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia’, – o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas.“

Būti nuogu nuoroda – neturėti teisumo rūbo. Apr19:8 apibūdina milijonus danguje kaip nuotaką, kuri dalyvauja vestuvių puotoje su Viešpačiu: “ 8 Jai buvo duota apsirengti spindinčia, tyra drobe, o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai.“Laodikėjos surinkimas nebuvo tinkami apsirengęs.
  
Mt22:1-14 Jėzus pasakojo palyginimą apie vestuvių puotą. Kažkas bandė patekti į puotą be vestuvių drabužio: “ Drauge, kaip tu patekai čia be vestuvių rūbo? Jis tylėjo.“ Šeimininkas įsakė tarnams išmesti žmogų laukan. Be vestuvių rūbo nei vienas negalės įeiti. Apsiaustas yra teisumo rūbas.

Ps107:2 sakoma:“ Te Viešpaties atpirktieji sako“, o Rom10:9-10 parašyta, kad lūpų išpažinimu įgyjamas išgelbėjimas. Kitais žodžiais, žmogus bandė įeiti į vestuvių puotą be teisumo rūbo, ir negalėjo, nebūdamas tikinčiuoju, neišpažinęs Jėzaus Viešpačiu. Paklaustas, jis atsisakė išpažinti Jėzų. Todėl jis buvo išmestas laukan.

Ar manote, kad šiandien yra žmonių, kurie nori patekti į dangų, bet nenori tikėti Jėzų ir tapti teisiais? Aš manau, kad tokių yra milijonai. Jie turės progą išpažinti savo tikėjimą Kristumi, bet akivaizdu, kad kai kurie to nepadarys. Jie nori įeiti, bet nesumokėję kainos, o kaina-tikėti Jėzų.

Ar jūs pažįstate tikinčiųjų, kuriems tinka šis apibūdinimas?
Žodis „nuogas“ kaip Viešpats apibūdina Laodikėją reiškia“ neturintis tinkamų rūbų“, tai skiriasi nuo nuogumo, kurį visi gali matyti, bet reiškia neturintis  rūbų reikiamų tam atvejui.

Jėzus pasakė, jei jie neatgailaus, jis parodys jų tikrąją dvasinę būklę. Kaip Jis tai padarys? Gal būt, patrauks jų materialinį turtą? Galbūt- persekiojimai. Istoriškai mes žinome, kad tai tiesa. Krizė gyvenime atidengia dalykus, kurie buvo laikomi uždengti nuo akių. Santuokoje iškyla seniai palaidoti stresai. Kristaus kūne milijonai atras, kad jų tikėjimas buvo tik religija ir  formulėmis užuot iš tiesų pažinus Jį.

Jie sako, kad yra turtingi, turi daug turto, kad jiems nieko netrūksta, bet jie prilygino natūralų klestėjimą dievotumui. Jėzus pasakė jiems nusipirkti akių tepalo ir pasitepti juo, kad galėtų matyti savo dvasinę būklę.

Kitais žodžiais, jūs esate akli, nors galvojate, kad matote. Jūs apsigavote tikėdami netikru teisumu. Jūs nematote To, ką turėtumėte matyti. Jus patraukė paskui save turtai ir jūs negalite matyti savo tikros dvasinės būklės. Pamąstykite apie tai, ką Jis jiems pasakė: jūs ...skurdžiai, apgailėtini, vargšai akli, nuogi“.

Graikų kalbos žodis „apgailėtinas“
 reiškia „nelaimėlis, kančioje“. Kitas žodis, „apgailėtinas“ graikų kalba, reiškia „nelaimėlį“, kai asmuo žiūri į kitą gailėdamasi ir sako , kad jis yra „ nelaimėlis“. Jis grasino leisti jiems patirti savo tikrąją dvasinę būklę, jeigu jie neatgailaus.

Jo nutarimai
Jėzus jiems sakė:“ 8 Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum.
19 Tuos, kuriuos myliu, Aš baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk!
20 Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.
21 Nugalėtojui Aš duosiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, kaip ir Aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo, Jo soste’.
22 Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms!“

Laodikėja buvo turtingas miestas, ir jų turtas pritraukė menus, laisvalaikio veiklas ir susitelkimą į „save“. Jie gaudavo pinigų ir nuolatinio žmonių antplūdžio, kuriems reikėjo fizinio išgydymo mineraliniu vandeniu, ir per jų turtą Dievas pristatė jų tikėjimą.
Jie suprato Dievą kaip tą, kuris daro dalykus jiems, kuris visiškai jais patenkintas, nes padarė juos tokius turtingus.

Jie nesuprato klestėjimo taip, kaip turėtų suprasti; kad tai palaiminimas, kad jie galėtų padaryti geresniais gyvenimus tų žmonių, kurie yra aplink juos, o ne praturtinti tik save. Jie įsiliejo į vietinę kultūrą, kuri gerbė daug dievų ir deivių, Jėzus buvo tik vienas iš jų.

Istoriškai mes žinome, kad krikščionybė turėjo greitai patirti  pasirinkimą, jai bus įsakyta pasirinkti: garbinti valstybę ar garbinti Jėzų, ji daugiau jau negalės sulieti šitų dviejų dalykų į viena. Jie bus identifikuoti, ir  jau tada, Romoje būti tikinčiuoju ekonomiškai bus nelengva, nes žmonės pasitrauks nuo jų, arba taps  tokiais kaip jie.  

Prasidėjus persekiojimas ir ekonominiams sunkumams dalis Kristaus kūno patirs didžiausius sunkumus. Kiti, kurie vaikščioja su Viešpačiu klestės visų tų įvykių sūkuryje. Tie, kurie turi santykius su tikinčiųjų tinklu, kurie yra tame pačiame dvasiniame puslapyje, jiems bus gerai.

Viešpats prašo Laodikėjos tikinčiųjų teisti save pačius, suprasti dalykus teisingoje perspektyvoje, taip kaip Jis tai mato. Mūsų vakariečių laukia įdomūs laikai.  Kitą savaitę-nauja tema. Iki tada, laiminu,

John Fenn

2019 gruodžio mėn. CWOWI Naujienlaiškis

 2019 December CWOWI Newsletter

Sveiki,
Jums visiems linkime Džiaugsmingų Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Šiuo metu dirbame namų ūkio darbus, dvasioje jausdami, kad laikas tarp kelionių yra skirtas būtent šiam tikslui. Šaligatviui/rampai surinkti ir sutaupyti pinigai buvo panaudoti cemento išliejimui, tai pasitarnaus Krisui iškelti ir įkelti į mašiną, - dėl to esame sujaudinti.
Kažkada tai taps garažu, tačiau dabar džiaugiamės, kad nereikės jo tampyti per dumblą, akmenis ir purvą. Aš visada turėdavau vairuoti taip vadinamus „4 ratus“- jo vežimėlį - norėdamas įvairuoti į namą, o tai reiškia, turėdavau palenkti vežimėlį ir stumti nelygiu keliu, po to užkelti ant rampos, kad patektumėm į namą. Ach, daugiau to nereikės daryti, dėkojame jums!

Mes vis dar pjaustome medžius, likusius po Darbo Dienos( Labor Day) savaitės metu  prasiautusio tornado. Mes susilaukėme talkos ir prikrovėme 10 stirtų malkų, jau turime mažiausiai 15 stirtų malkų, tačiau jas reikia suskaldyti, sukrauti, o didesnius gabalus netrukus turėsime susmulkinti.

Metų metais Barbara ir aš mąstėme labiau apie dvasinius sezonus, nei apie kalendoriaus datas. Šios kalendorinės datos reikalingos, kad galėtume funkcionuoti šiame pasaulyje, kadangi pasaulis gyvena pagal valandas ir minutes. Tačiau Dievas pasakė apie saulę, mėnulį ir žvaigždes: „Teženklina jie sezonus laikus, dienas ir metus “ (Pradžios  1:14).

Tai įdomus būdas organizuoti  laiką, tačiau kuo daugiau su Juo keliauju, tuo geriau matau, kaip Jis veikia šiuose dalykuose. Jo ženklai patraukia mūsų dėmesį, sužavi intelektą, paskatina mus pradėti ieškoti ir klausti, ką Jis turi mums toliau paruošęs.

Sezonai kalba apie laipsniškus perėjimus mūsų gyvenime, ir panašiai kaip metų laikuose, tuose perėjimuose seni dalykai susimaišo su kažkuo nauju, kol vieną dieną gyvensime visiškai naujame sezone. Šiuose sezonuose yra dienos , ir tai  mums kalba apie mūsų laipsnišką progresą diena po dienos, judant koja už kojos, kol laikai visiškai pasikeis.

O metai, tai dar kitas būdas, žymintis praeitį ir naują laiką, tik platesniu mastu. Kiekvienas mūsų yra kokiame nors dvasiniame sezone ir natūralaus gyvenimo sezone, ir Jis yra visame tame. Jis keliauja su mumis, mumyse, per kiekvieną sezoną. Tokiu būdu Jis veikia, ir mes gerai padarysime, jei per daug nesijaudinsime dėl mūsų valandų ir minučių pasaulio, o sustosime ir ieškosime Jo „ženklų, sezonų, dienų ir metų“ mūsų gyvenime – ir ten Jį surasime.

 Barbara ir aš labai jus vertiname, o gavęs auką aš stabteliu ir meldžiuosi už tą žmogų, bei už daugybę užrašytų maldos prašymų – meldžiamės už jus! Dėkojame, kad esate mūsų gyvenime!
Laiminu!
John & Barb

2019 m. gruodžio 21 d., šeštadienis

Žodis iš Viešpaties 2d.

John Fenn. Weekly Thoughts. Word from the Lord. 20/12/19

Sveiki,
 Aš dalinausi tuo, ką gavau Viešpaties aplankymo metu gruodžio 1d., ir tai daugiausia buvo apie Kristaus kūną, kuris turi teisti save ir nutraukti meilės romaną su pasauliu ir tuo, kas yra pasaulyje. Tūkstančiai matė FB-e, You Tube, ir GodTube, ir aš dėkoju už juos. Aš tikiuosi, kad tai, kuo dalinuosi, bus visiems
palaiminimu.

Viešpats atkreipė mano dėmesį įJn6, kai buvo atskirti tie, kurie sekė  Jį su tyrai su motyvais, nuo tų, kuri-ne, ir liepė man pastudijuoti tolimesnį tekstą. Štai apie ką Ji skalbėjo:

Jono6. Aplinkybės
Jn6 Jėzus pamaitino 5000 vyrų plius moteris ir vaikus, ir 15eil. sako, kad žmonės buvo taip susijaudinę, kad buvo pasiryžę jėga padaryti Jėzų savo karaliumi. Atsakydamas Jėzus išsiuntė mokinius valtyje, nurodęs, kur jie turi išlipti kitame krante, o pats nuėjo vienas į kalnus.

Ankstyvosiomis ryto valandomis Jėzus atėjo vandeniu, galiausiai pasiekė valtį, kuri buvo nuplaukusi pusę kelio. Mr6:48 sako mums, kad Jėzus atėjo pas juos( tęsė kelionę į kitą krantą), bet sustojo, nes jie išsigando Jį pamatę. Mt14:29 pateikia daugiau detalių apie Petro vaikščiojimą vandeniu. Jn6:21 prideda detalę, kurios nėra Mt14 ir Mr6:
  
Kai Jėzus įlipo į vandenį, valtis akimirksniu atsidūrė kitame krante, kur jie ir vyko.“ Taip, tai tiesa; Jėzus, vyrai, valtis, buvo „transportuoti“ antgamtiškai maždaug 3mylias/5km į kitą ežero pusę, kai tik Jėzus įlipo į valtį.

Tačiau žmonės, turėjo eiti aplink ežerą (Galilėjos jūra), ir kai jie rado Jėzų, paklausė (6:25-26): „kaip tu čia atvykai?“ Jėzus atsakė, kad jie
neieškojo Jo, dėl stebuklų kuriuos matė, bet todėl, kad juos Jėzus pamaitino. Štai dėl šitų dabar atskleistų tikrųjų širdies motyvų, jie paklausė: „ką tada mums daryti?“, ir Jis pasakė jiems (29eil.): tik paprastai tikėti Juo -su tyrais motyvais, visai ne dėl to, ką Jis padarė, ar gali jiems padaryti.

Kodėl tu esi krikščionis?
Supraskite,- žmonės tuo metu sekė Jėzų dėl įvairių priežasčių.  Pavyzdžiui, Jokūbo ir Jono motina, kai jie buvo prie naujos karalystės slenksčio, prašė, kad jos sūnūs užimtų valdžios pozicijas, būtų vienas Jėzaus dešinėje, kitas-kairėje. Tie žmonės, kuriuos Jėzus pamaitino (Jn6) galvojo, kad Jėzus suteiks jiems lengvą gyvenimą ir apstybę.
  
Ir šiandien yra žmonių, kurie yra krikščionys, bet jų motyvai savanaudiški, taip lygiai ir Jn6 Jėzus tenkino jų kūniškus troškimus. Pinigai, turtas, statusas- mūsų krikščioniškas pasaulis yra pilnas tokių žmonių iš Jn6, kurie sekė Viešpatį ne dėl stebuklų, kuriuos padarė Jėzus jų gyvenime, ir kurie rodė jiems į Jo viešpatystę, ir skatino mylėti Jį paprastai tik dėl to, kad Jis yra Viešpats , bet ne dėl to, kad Jis patenkino jų fizinius poreikius.
Jo atsakymas į tai, ką jie turi daryti yra tas pat ir dabar: Paprastai (tyrai) tik tikėk.
Jn6 Jėzus tuoj pat paaiškino sunkiai suprantamą palyginimą, sakydamas, kad Mozė davė jiems duonos iš dangaus, bet Jis yra ta tikroji duona iš dangaus, ir jei jie nori amžino gyvenimo, jie turės valgyti Jo kūną ir gerti Jo kraują.

Jei jie sekė Jėzų tik dėl maisto ir materialinės naudos, tai dabar jie turės praktikuoti kanibalizmą. Jei jie sekė Jį su tyrais motyvais, netgi jei ne viską suprato, jų motyvų tyrumas padės jiems tęsti kelionę su Juo.


Štai kas dabar vyks Kristaus kūne šiame sezone, kai širdyse tęsiasi  vidinis darbas. Tiesiog dabar Viešpats daro darbą prašydamas krikščionis teisti save dėl pasaulio meilės, ir nuspręsti, kodėl jie save vadina  krikščionimis. Tiesiog dabar tai vyksta širdyse, tai nematoma akimis, bet tenai darbuojasi Dievo Dvasia, kad paskatintų mus apsispręsti.
  
Pasaulyje bus tokios aplinkybės ir įvairūs  sunkumai, bet tiems, kurie girdi, ką kalb Dvasia, kurie suderino su Ja savo širdį, tie ištvers ir viskas bus su jais gerai.  Tie, kurie ignoruos, ką Dvasia sako, ar uždels įtvirtinti Jėzaus viešpatavimą savo širdyje, kai laikai pasikeis, jie patirs sumaištį ir griūtį.

Jn6:66 sako “daugelis Jo mokinių daugiau su Juo nevaikščiojo - nes jie nesuprato Jėzaus mokymo. Jie norėjo būti identifikuoti kaip krikščionys, kai dalykai ėjosi gerai. Kai viską buvo lengva suprasti. Kai viskas krypo link to, kad Jėzus bus pergalingai vainikuotas karaliumi.

Bet, kai tik Jėzus ėmė mokyti kažką, ko jie nesuprato, ir netgi atrodė, kad tai melaginga doktrina, palyginus su tuo, ko jie buvo mokomi, jie paliko Jį. Kai jie sumišo ar pajuto, kad Jėzus neaprūpins jų, kaip Jis tai padarė, padauginęs duoną ir žuvis, jie pasitraukė, parodydami, kad tarnauja Jam tik dėl to, ką jie galvojo, Jis gali dėl jų padaryti.


Kai Jėzus paklausė 12-os, ar jie taip pat paliks Jį, Petras atsakė už visus:“ Pas ką mes eisime? Mes patikėjome ir žinome, kad Tu esi Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus.“(68-69 eil.)

Jie nesuprato Jėzaus palyginimo, kaip ir kiti, kurie pasitraukė nuo Jėzaus. Tačiau jie pasielgė pagal  prioritetus savo širdyje. Petras pasakė esmę:“ Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.“

Jokios aplinkybės, jokia sumaištis, ar sunkiai suprantamas mokymas, nesvarbu kiek balsų išreikš savo nuomonę ir samprotavimus, bet svarbu, kad amžinas gyvenimas būtų brangiausia jų širdims. Kai jų širdys pažįsta, kad Jėzus yra Viešpats, viskas nublanksta prieš tai, nesvarbu kokie sunkumai ištinka. Labiau už viską jie nori pažinti Jį ir Jo prisikėlimo jėgą ir dalyvauti Jo kentėjimuose. Labiau už viską jie nori, kad Viešpats pripažintų juos prieš Tėvą ir angelus: „Taip! Aš žinau--------(Apr3:5)

Štai kas vyks Kristaus kūne JAV ir Vakaruose. O tautose, kur vyksta persekiojimai, jie jau pasirinko, kieno pusėje bus, jie įsitvirtino meilėje Viešpačiui, daugelis net mirties akivaizdoje.  Istoriškai, kai yra ekonominis ir visuomenės spaudimas (persekiojimai), tai išprovokuoja vyriausybes apkaltinti tam tikras žmonių grupes, kaip rodo istorija nuo Romos iki 20 amžiaus, dažniausiai būdavo apkaltinami krikščionys ir žydai.

Kitą savaitę pabaigsiu šią temą...iki tada, laiminu,

John Fenn


2019 m. gruodžio 20 d., penktadienis

CWOWI lapkričio naujienlaiškis 2019

November 2019 CWOWI Newsletter

Sveiki,
Paulius laiške Korintiečiams 10:13 sakė, jog kas beatsitiktų, tai tėra žmogiški dalykai. Yra skirtumas tarp tikinčiųjų gyvenimo, ir tų, kurie nepažįsta Viešpaties, nes: „Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti.“

Jis pats nemėgina; Jis išmėginimams nustato ribas ir duoda išeitį iš susidariusios situacijos. Mes gyvename puolusiame pasaulyje ir esame netobuli, tai gi išbandymų visada bus. Bet ne Jis mums siunčia išbandymus - tačiau Jis yra Meistras, padarantis taip, kad dalykai turėję mus sužlugdyti, augintų ir stiprintų.
Nuo netikinčių mes skiriamės tuo, kad mūsų gyvenime pasireiškia Jo ištikimybė. Mes galime melstis už kitus ir prašyti, kad Jo malonė apgaubtų juos jų išbandymuose, ir tai vyksta visą laiką. Mes taip pat matome, kaip netikintys, o kartais ir tikintieji su savo išbandymais tvarkosi taip, lyg jie būtų netikintys, nesirinkdami Jo ir Jo kelių. Tačiau mūsų gyvenime veikia malonė... nuostabi malonė.

O kad jie pamatytų tą malonę! Malonė sunkius dalykus paverčia lengvais, kaip rašoma laiške Romiečiams 12:3, kiekvienam iš mūsų gyvenime duota malonė, priklausomai nuo tikėjimo, kuris lydi tą malonę. Mums nėra duota kažkieno kito malonė, mums duota mūsų malonė ir tikėjimas. O tai mūsų gyvenimui pakanka. Paulius taip pat sako, kad*„tie, kurie lygina save su kitais, nėra išmintingi“, o tai reiškia, jog mes nematuojame savęs ir savo veiksmų pagal kitų veiksmus Viešpatyje.*2 Korintiečiams 10:12

Paulius sako, kad Jis yra ištikimas ir išmėginimams nustato ribas bei duoda išeitį. Graikiškas žodis „ištikimas“ yra pistos – „vertas pasitikėjimo“. Jis nesako tik, kad Dievas ištikimas, tačiau, kad mes turime Jį laikyti ištikimu ir vertu mūsų pasitikėjimo bandymų sūkuryje.

Tai taip pat mums sako, kad mes turime ieškoti Jo teikiamų išeičių. Turime ieškoti Jo ištikimybės. Jeigu laikome Jį patikimu, reiškia, kad turime stengtis, kad ta ištikimybė pasireikštų. Turime tai daryti, ir  nuo mūsų priklauso, ar ieškoti tos ištikimybės ir ją atrasti.

Malonė yra reali. Ieškokite jos.
Pastarąją savaitę pastebėjome, kad iš indaplovės sunkiasi vanduo, kadangi sudrėkdavo po grindimis, o santechnikas, patikrinęs rado, jog 10 metų senumo nutekėjimo žarna yra įtrūkusi ir dėl to vanduo sunkiasi po virtuvės spintelėmis, po laminatu išklotomis grindimis. Draudimas padengs kai kuriuos taisymo darbus, tačiau po to, kai tik prieš savaitę iš mūsų kiemo išvažiavo medžius išvežę darbininkai, kai prie galinių lauko durų liko sugadintas grindinys, buvo visiškai sudaužytas sunkvežimiukas, Barbaros mašina pažeista (bet sutaisyta), mes galvojome: „o kas toliau?“ – tai gi dabar aš pamokslauju šiek tiek ir sau, cha. Tačiau mes matėme, kad su kiekvienu išbandymu būdavo ir aprūpinimas. Mes tai priėmėme ramiai ir jaučiame, kad žiema bus metas darbams – išlieti Krisui šaligatvį/privažiavimo takelį, išmontuoti seną virtuvę ir pakeisti nauja (vanduo prasisunkė per spinteles), ir panašiai. Meldžiamės dėl palankių draudimo sąlygų, tačiau jaučiamės ramiai.

Ką galvoja Tėvas?
Mes meldžiamės ypatingai dėl šių dalykų – kokį laikotarpį Tėvas parinko mums, kad mus sutelktų ties šiais dalykais? Kaip jis mums privers tvarkytis su šiomis mus beveik pranokstančiomis užduotimis, laukiančiomis mūsų ateityje? Kur Jo ramybė? Kai tik mes rasime Jo ramybę, galėsime kalbėti įvykių sūkuryje apie tai, kas įvyko ir kada, ir taip toliau. Raskite ramybę. Raskite malonę. Ieškokite ištikimybės. Ieškokite aprūpinimo. Tegul jums būna duota pagal jūsų tikėjimą – jeigu to ieškosite, tai ir rasite. Jeigu neieškosite, nerasite. Tačiau Jo dalykų pabaigoje, bus atskleista, kad Jis buvo ir, kad visada buvo ištikimas.
Prisijunkite prie internetinių susitikimų, nacionalinės konferencijos Tulsoje
Šį mėnesį įvyko 3 internetiniai susitikimai, o mes buvome palaiminti tais, kurie prisijungė. Nors kalbama buvo tomis pačiomis temomis, turinys skyrėsi kiekvieną kartą, buvo smagu ir palaiminta! Sausio mėnesį ieškokite kitų susitikimų.

Mes planuojame aplankyti Sietlą/Vankuverį balandžio 15-21 dienomis, visą savaitę lankysime šį regioną, tai gi būkite prisijungę, jeigu norėtumėte savo namuose priimti susitikimą arba paprasčiausiai kartu pavalgyti šią savaitę, parašykite tiesiogiai man cwowi@aol.com. Mūsų Nacionalinė Namų Bažnyčios konferencija vyks spalio 8-11 dienomis (ketvirtadienį –sekmadienį), tai bus Kolumbo dienos savaitgalis, Stoney Creek Konferencijų centre Broken Arrow, Oklohomoje (Tulsos priemiestyje). Mes pradėsime registraciją naujais metais, tai gi būkite prisijungę.

Mūsų EU konferencija vyks gegužės 30-birželio 1 Nyderlanduose. Informacija netrukus bus paskelbta mūsų tinklalapyje ir EU tinklalapyje: www.cwowi.eu Preliminari kelionė į Suomiją rugpjūčio mėnesį, tačiau dar neturime konkrečių datų.
Tikrai turime melstis už sausio mėnesio įvykius... tačiau Jis yra ištikimas! Savo dvasioje jaučiu, kad 2020 bus jaudinantys metai Viešpatyje tikintiesiems, nors pasaulyje tai bus sumaišties metai. Arabų pavasario metu mane aplankė Viešpats, ir aš nesilioviau Jo klausinėję apie įvairias tautas, ir kas joms nutiks. Atsakęs į kelis mano klausimus, ir nutaręs, kad jau užtenka, tarė: „O kas tau dėl to?  Tu turi būti Tėvo reikaluose.“

Šitie žodžiai pasiliko mano širdyje- nesvarbu kokie sūkuriai šėlsta aplink mane, šie trikdžiai neturi būti pasiteisinimas, nukreipiantis  dėmesį nuo to, ką Jis yra man numatęs šiandien. Mes visi turime būti Tėvo reikaluose... į tai turime būti susitelkę. Ne dalykuose, kurie iššaukia baimę arbą sąmyšį. Jame, ramybėje, žvelgiant atsitraukus.

Nepamirškite, kad galite prisijungti prie YouTube ir susirasti mano kassavaitinio mokymo vaizdo įrašus, kuriuos įrašau 8 val. ryto kiekvieną penktadienį (Tulsos laiku), tai įrašoma YouTube ir Facebook‘e. Tiesiogiai tai transliuojama 8 val. ryto Facebook‘e, tačiau galite žiūrėti bet kada. Paprastai mokymas trunka 10 minučių, ir tikiuosi, kad jūsų dienai suteikia atspirtį.

Šiaip tai mes esame labai dėkingi šiuo padėkos laikotarpiu. Ne apskritai „dėkingi visatai“, bet dėkingi Dievui mūsų Tėvui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui – bei jums, kurie save aukojote pirmiausia Dievui, o po to ir mums, kad mus įtrauktumėt į savo gyvenimą.
Dėkojame jums! Esate palaiminti,
        John & Barb

2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis

Žodis iš Viešpaties 1d.


John Fenn. Weekly Thoughts. Word from the Lord 12/01/2019 1#

Sveiki,
Paprastai aš pradedu klausti Tėvą apie ateinančius metus lapkritį ir nesitikiu atsakymo iki sausio - kovo laikotarpio, tada pasninkauju ir susitelkiu į ateinančius  metus – kaip ir daugelis mūsų tai daro. Tėvas yra visų gerų dalykų
šaltinis, taigi, kai  Jis dalinasi, tai dažnai būna apie gilius dalykus manyje, ir dažnai apie dalykus politikos pasaulyje arba gamtoje. Bet kai Viešpats man pasirodo, nors Jis taip pat dalinasi tais minėtais dalykais, Jis susitelkia į Kristaus Kūną , nes Jis- jo galva.

Pavyzdys
Jau daug metų Viešpats  pasirodo man pirmą metų mėnesį. Pavyzdžiui, ankstyvaisiais 2011, kai Jis aplankė mane, Jis kalbėjo apie įvairias tautas dalyvaujančias, taip vadiname, Arabų pavasaryje, ir kai papasakojo apie kiekvieną tautą ir kas ten nutiks, mano klausimų spaudžiamas pasakė: „Bet kas tau dėl to? Tau reikia būti Tėvo reikaluose.“ Prieš porą metų Jis kalbėjo apie pogrindinę ekonomiką , kuri ateina į Kristaus kūną, ir kitus dalykus, apie kuriuos aš jau rašiau, todėl nesikartosiu.

Dabar laikas teisti save
Aš sakau, kad visa tai klojo pamatą supratimui, kad labai dažnai tie metų pradžios aplankymai būna panašūs į tuos laiškus 7 laiškus surinkimams Azijoje, kuriuos randame Apreiškimo knygos  2 ir 3 skyriuose. Jie dalinai yra padrąsinimas, pamokymai, dalinai skatinimas atgailauti. Bet šitie pastarieji labai skyrėsi nuo minėtų laiškų.


Šis aplankymas buvo pranešimas, kad JAV viskas keisis - pokyčiai net ir dabar buvo spartūs, tačiau vis dar palaipsniui, per kelerius metus, bet mus pasieks „staiga“, kuris pakeis viską.


1Pt4:16-17 jis rašo: „...6 Bet jei kas nors kenčia kaip krikščionis( ver.angl.persekiojimus), tegul nesigėdija, o tešlovina dėl to Dievą.
17 Nes jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų...“

Taigi tai buvo to aplankymo metu, apie kurį šiandien dalinuosi Ir nors Jis kalbėjo apie politinius įvykius ir jų pasekmes šioje ir kitose tautose, tai nėra tie dalykai, kuriais šiuo metu galiu pasidalinti. Dabar toks laikas Dvasioje, kai kūnas turi teisti  pats save.

Buvau nustebęs, kad Jis atėjo ir aplankė mane gruodžio pirmąją, ir aš negalėjau nesidomėti, kas įvyks sausio- kovo mėnesiais, kad tai paskatino Jį apsilankyti taip anksti.

 Aplankymas
Pirmas dalykas, kurį  Jis pasakė: “ buvo: „Prisimeni, kai aš aplankiau tave ir kalbėjau apie artėjantį draugysčių nutraukimą mano kūne, kai vienas juda giliau manyje, o jų draugas to nedaro?“ (Tas apsilankymas, kurį Jis  minėjo, buvo maždaug po 2003 m., metai ar panašiai po to, kai mes pradėjome cwowi).

„Kai tas atsiskyrimas tarp draugų tęsis, vyks dar vienas atsiskyrimas mano kūne, kurį tu matysi. Vyks atsiskyrimas tarp tų, kurie myli pasaulį ir jo kultūrą, ir tų , kurie myli Mane ir karalystės kultūrą. Ateina dienos, kai skirtumai tarp jų taps akivaizdūs.“

„Iš pradžių tai vyks palaipsniui, ir netgi jau dabar aš dirbu daugelio širdyje, ir toliau švelniai tęsiu šį darbą, prašydamas juos palikti meilės romanus su pasauliu. Prašydamas teisti save. Tegul tie, kurie turi ausis -girdi, tegul išgirsta dabar. Dėl tų, kurie atsisakys keistis širdyje, ateina apsisprendimo dienos, ir tada jie bus priversti apsispręsti. Jų paleistuvystė išryškės, ji bus atidengta įvykių, kurių jie negalės kontroliuoti. Prisimink, ką rašė Jokūbas.“


Jokūbas rašė
(Jokūbo 4:4 pasakyta:“ paleistuviai; argi nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui...“

Kituose biblijos vertimuose, pavyzdžiui  Karaliaus Jokūbo parašyta „ jūs paleistuviai ir paleistuvės,“ tai neteisinga. Kiti vertimai, tokie kaip NIV sako „jūs paleistuvaujantys žmonės“, bet ir tai netikslu. Graikiškai yra „paleistuvė“, nes pabrėžiama, kad mes turime gyventi kaip nuotaka, kuri ruošiasi sutikti Jaunikį. „Draugystė čia yra „phileo“, tai reiškia meilė geram ar geriausiam draugui. Žodis „pasaulis“ yra „kosmos“, kuris reiškia“ pasaulio sistema/kultūra“. Jokūbas kaltina tuos kurie puoselėja meilės romaną su pasauliu gilioje draugystėje su juo, ir būdami ištikimi pasaulio sistemai ir kultūrai ir mylėdami ją,  yra neištikimi Viešpačiui.)

Aš čia dar pridėčiau, kad Jis nekalbėjo apie įvairias nuodėmes, su kuriomis mes kovojame savo viduje. Mes nesame tobuli ir Jis tai žino. Mes neprivalome būti tobuli, bet mes privalome augti. Ir Netgi kova su nuodėmėmis metų metais yra augimo ženklas, nes yra daug tokių, kurie atsisako pradėti kovą su tais dalykais. Čia kalbama ne apie tai, kad nuodėmė yra mūsų gyvenime, bet kad mes nekovojame su nuodėme.  Daugelis to nedaro. Jis kalbėjo specifiškai būtent apie tuos, kurie myli šitą pasaulį ir visa, kas yra jame, jų tikėjimas persipynęs su pasaulio sistema, užuot buvus pasaulyje, bet jam nepriklausant.

Jis tęsė:‚Aš panaudosiu, tai ką galiu, patraukti dėmesį tų, kurie yra Manyje. Bet ateis diena, kuri viską pakeis. Faktiškai bus serija  specifinių dienų  mėnesių eigoje ,kuri pakeis dalykus, tai ves į tą galutinę dieną, kuri uždės anspaudą ankstesnėms dienom.“

„Tiesiog dabar daugelis vertina savo meilę dalinai pagal tai, ką mato pasaulyje (politika, nestabilumas ir visuotinis sugedimas), kai kurie bijodami, bet daugeliui tie dalykai  skatina pakeisti širdis, sustabdyti savo romaną su pasauliu bei jo kultūra, ir grįžti pas mane.“

„Kiti jaučia gijų jaudinantį  nepasitenkinimą viduje (ir tai jau vyksta juose kurį laiką), į tai jų dėmesį patraukė daugelis dalykų, kurie vyksta pasaulyje, kurie ir sukėlė  tą staigų suvokimą  giliai viduje.“

„Aš dirbu daugelio širdyje, kad jie jaustų gilų troškimą viduje tik augti Manyje,  nes jie pagaliau  išsekino save pasaulyje ir melaginga religija, o dabar ieško manęs tyrume, bet daugelis nežino, kur pasukti.( Tada Jis kalbėjo man apie cwowi ir tą darbą, kurį mes darome, mūsų vietą tame, ir ką Jis darys mumyse kitais metais, kas čia netinka).

„Tai darbas kurį aš darau širdyje, nes aš panaudosiu viską, ką turiu, kad atkreipčiau jų dėmesį į Mane. Ribos  nubrėžtos, sprendimai padaryti, ir greitai bus aišku, kas yra manyje, kas ne. Šiai tautau ateina laikas, kai asmens tikėjimas bus jam brangus. Daugeliui tikėjimas Manimi taps brangus, toks, kurį reikia puoselėti maitinti ir ginti, bet tuo metu kiti atmes mane.“

Kai paklausiau, ką Jis turėjo omenyje, Jis pasakė:

„Jūs detaliai buvote mokomi iš Jn6, kad aš padariau taip, kad žmonėms būtų sunku suprasti palyginimus, tai dėl to, kad atsiskirtų tie, kurie seka Mane su savanaudiškais motyvais, nuo tų , kurie tiki tyra širdimi. Bet pažiūrėk į likusį tekstą ir suprasi.“

„Taip pat prisimink Paulių Efeze (Apd19:9), kuris atskyrė savo mokinius. Žiūrėk kada ir kodėl jis tai padarė. Tokios dienos ateina šitai tautai. Studijuok žodžius.“

Aš pasidalinsiu daugiau apie tai kitą savaitę ir paaiškinsiu Jo nuorodą į Jn6 ir Apd19, iki tada, laiminu,

John Fenn
2019 m. gruodžio 9 d., pirmadienis

Kada gimė Jėzus? 3d.


 John Fenn. Weekly Thoughts. When was Jesus Born #3

SVEIKI,
Praeitą savaitę aš dalinausi, kad Jėzus gimė arba rudenį Palapinių švenčių metu, kurios vyksta rugsėjį-spalį, arba pavasarį, Neraugintos duonos šventės laikotarpyje. Yra 6 mėnesių skirtumas, nes Jono Krikštytojo tėvas tarnavo, kai jam pasirodė Gabrielius arba pavasario, arba rudens pamainoje, tik mes nežinome būtent kurioje.

Taigi mes ištyrėme tiek, kiek galima, tas tarnavimo šventykloje pamainas, dabar pažvelkime į kultūrinius lūkesčius.
Kad Mesijas mirs, „bet ne dėl savęs“, matome Pashos šventėje, iš čia pagrindinis supratimas, kad šiuo metu papjaunamas avinėlis, simbolizuoja Dievą, kuris padengia mūsų nuodėmes.  Mesijo nebuvo tikimasi gimstant tuo metu, bet tuo metu mirštant. (Tiems, kas supranta ženklus ir šėšėlius).

Taigi mūsų žvilgsnis krypsta į rudens metu rugsėjo-spalio mėnesiais  vykstančią Palapinių šventę (Sukkot), dar vadinamą „Pašventimo švente“. Palapinių šventė buvo švenčiama Saliamono šventyklos pašventimo paminėjimui, švenčiamas Dievo buvimas kartu su žmogumi. Tai dar vadinama „Džiaugsmo laikas“. Palapinės dar buvo vadinamos „Šviesų šventė“.
 Šventykloje buvo 4 didelės lempos vadinamos „pasaulio šviesa“. Evangelijoje skaitome, kad pabaigoje Palapinių šventės Jėzus atsistojo ir pasakė: “ Aš esu pasaulio šviesa.“ Jono8:12

Palapinių šventės metu buvo  skaitomi tam tikri Rašto skyriai, taip pat šventė turėjo savo liturgiją. Tie skyriai ir liturgija turi ryšį su tuo, ką angelai pasakė Viešpaties gimimo naktį, kai aplink juos ryškiai nušvito  pagarbią Dievo baimę kelianti Dievo šlovė. Piemenys būdavo laukuose pavasarį ir rudenį, tai mums padeda dar susiaurinti ieškomą laiko tarpą.

„O angelas jiems pasakė: nebijokite, nes aš nešu jums gerą žinią, skelbiu didelį džiaugsmą žmonėms. Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas, Kristus Viešpats.“ Ir vėl tai buvo paskelbta ryškios šviesos apsuptyje, Viešpaties šlovėje.

Buvo skaitomos šios eilutės:“ Aš esu Viešpats, aš pašaukiau jus teisumui...aš padarysiu jus sandora žmonėms, šviesa tautoms.“ Ir „...aš padarysiu jus šviesa tautoms, kad mano išgelbėjimas pasiektų žemės pakraščius“ ir „...tautos ateis į šviesą, ir karaliai į tavo šlovę.“ Iz42:6; 49:6; 52:10; 60:3.

Šia malda buvo meldžiamasi valgio pabaigoje Palapinių šventės metu: „ Lai maloningasis leis mums paveldėti visa, kas yra gera. Lai maloningasis atstatys Dovydo palapinę/tabernakulį; (sukkah).“ Galbūt piemenys buvo ką tik baigę valgyti, kai pasirodė angelai?
Tai, ką sakė angelai, savyje turi tų eilučių skaitomų Palapinių šventės metu žodžius- kurios kalba, kad Dievas gyvena su žmogumi. Aš jau anksčiau dalinausi, kad tie piemenys labai tikėtina, kad  buvo kunigai. Augant gyventojų skaičiui, kunigai ėmė auginti avis ir bandas, kad miestiečiai galėtų nusipirkti iš jų galvijų aukojimui. Jų sritis aplink Betliejų buvo vadinama „duonos namai“. Čia gimė tikroji mana iš dangaus.

 Tradiciškai „išminčiai“ , manoma, turėjo aplankyti Jėzų, kai Jam buvo 18mėn., bet tai neteisinga. Mt2:11 sako mums, kad jie aplankė Jį namuose Betliejuje, ne prakartėlėje, kaip tradiciškai yra vaizduojama ši scena. Bet yra ir kitų svarstymų.

Pavyzdžiui, Lukas pasakoja mums, kad Juozapas ir Marija  8-tą dieną nuo gimimo apipjaustė Jėzų, ir po 40 dienų apsivalymo, jie atnešė jį į šventyklą. Taigi maždaug 6 savaičių amžiaus Jėzus buvo su Juozapu ir Marija šventykloje Jeruzalėje 40 dienų po gimimo. Mums pasakyta, kad po to, kai ši šeima grįžo į savo namus Nazarete- o ne Betliejuje.(Luko2:22-23-39 ; Kun12:3-8).
Tai reiškia, kad Erodas turėjo nužudyti kūdikius Betliejuje prieš  tai, kai Jėzus buvo 40 dienų amžiaus. Tai reiškia, kad jauna šeima turėjo išeiti į Egiptą ir vėl sugrįžti iki tos 40-tos dienos. Erodas mirė, taigi jiems buvo pasakyta sugrįžti iš Egipto, ir jie nebijojo eiti į šventyklą, kai Jėzus buvo 40 dienų amžiaus nei, tada, kai jie grįžo į Nazaretą.

Įvykių eiga tokia, kad Jėzus gimė Betliejuje ir buvo paguldytas ėdžiose. Piemenys Jį aplankė iš kart po gimimo. Išminčiai atvyko po to, kai jauna šeima persikėlė į namus Betliejuje, bet buvo perspėti Viešpaties negrįžti pas Erodą.

Juozapas panašiai buvo perspėtas išvykti iš šalies į Egiptą. Erodas įsako nužudyti nekaltus kūdikius. Angliška Biblija sako, kad jis įsakė nužudyti 2 metų ir jaunesnius, bet žinome, kad senovės Izraelyje skaičiavo metus nuo užmezgimo įsčiose, -tai „amžiaus skaičiavimas“, kurį minėjau anksčiau. Tai reiškė, kad iš tiesų, Erodo įsakymas buvo 1 metų amžiaus vaikams ir jaunesniems.

Kada Erodas mirė?
Žydų istorikas Juozapas teigia, kad Erodas labai susirgo mėnulio užtemimo metu. Vienintelis mėnulio užtemimas tuo metu buvo kovo 13, 4BC(prieš Kristų). Erodas sirgo kelis mėnesius, tai kruopščiai užrašyta dokumentuose. Juozapas rašo, kada Erodas mirė, ir mums tai atitiktų rugsėjo mėnesį, tai po 4BC(prieš Kristų).

Todėl, mes galime tvirtinti, kad Jėzus gimė Rugsėjo mėn., 4BC(prieš Kristų).
Tai, kaip aš tai suprantu. Kada Jis gimė nėra svarbu, bet svarbu, kad GIMĖ.

Kitą savaitę-nauja tema, ik tada, laiminu,

John Fenn
www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com


2019 m. gruodžio 5 d., ketvirtadienis


2019  CWOWI Spalio mėnesio Naujienlaiškis
Sveiki,
Mes ką tik grįžome iš konferencijos Naujojoje Anglijoje, kuri buvo nuostabi, praturtinanti, stulbinanti...labai gera! Tuo ir užbaigsime šių metų keliones, nes dabar pradėsime likviduoti ir atstatinėti audros, praūžusios prieš 2 mėnesius, padarinius. Dėkojame aukojusiems, nes turėjome padengti skirtumus,
atsiradusius tarp draudimo pasiūlytos sumos ir mūsų realių poreikių – jūs padengėte tuos trūkumus ir įgalinote mus pradėti atstatymo procesą. Dėkojame jums!

Pirmasis darbas bus išlieti šaligatvį, padėsiantį Krisui įvažiuoti ir išvažiuoti iš namo, kuris buvo planuotas jau prieš audrą, o kai kurie prie jo jau prisidėjo savo aukomis – dėkojame jums! Pagaliau galėsime to imtis.
Taip pat imsime statyti naują nuvažiavimo rampą vežimėliui bei uždengtą verandą iki paradinių durų, kuri pakeis senąją, statytą 1993 metais, kartu su namu. Tada išardysime klojinį kitoje namo pusėje ir pastatysime naują su vežimėlio rampą, kad Krisas galėtų įvažiuoti ir išvažiuoti pro duris ir taip toliau – štai ir vėl dėkojame jums! Mes LABAI norime tai pradėti.

Zoom Web susitikimai: Lapkričio mėnesį esate kviečiami į 1, 2 ar 3 Zoom Web konferencijų susitikimus – ten bus nagrinėjama ta pati tema, tai gi jums tereikia dalyvauti viename iš jų, nors kai kuriems gal būt  patiks dalyvauti daugiau nei viename, kadangi kiekvienas bus šiek tiek kitoks, nors pagrindinis turinys – toks pat.
Norint dalyvauti kiekviename susitikime, turite užsiregistruoti. Susitikime gali dalyvauti daugiausiai 100 dalyvių.

………………..
[Jau praėjo šie susitikimai, tai manau, neverta dėti info]
…………….

   Nacionalinė Namų Surinkimo konferencija Tulsoje (Broken Arrow - “Nulaužtoje Strėlėje”) 2020 spalio mėnesį, Kulumbo Dienos savaitgalį, nuo ketvirtadienio 8d. iki sekmadienio 11d. Daugiau informacijos bus įkelta mūsų puslapyje po mėnesio ar dviejų.

Sietlas/Vankuverio regionas balandžio mėnesį. Data dar neaiški, tačiau maždaug 16-23 dienomis. Jeigu norėtumėt apsilankyti namų surinkimo susitikime man ten esant, prašau parašykite:  cwowi@aol.com.

EU/Nyderlandų konferencija, gegužės 29-31 dienomis.
 Suomija - rugpjūčio mėnesį. Kitos datos bus paskelbtos vėliau.

Dievas įveria kablį. Ezekielio 38:4 aprašomas laikas, kai šiuolaikinė Rusija, Turkija, Iranas ir kitos tautos išsirikiuos puolimui prieš Izraelį ir taip vadinamas nuosaikiąsias Arabų tautas. Dievas sako, kad Jis Rusijai įvers “kablius į nasrus” ir temps ją į Viduriniuosius Rytus. Kablys rodo, kad įsitraukimas į konfliktą nėra jos pagrindinis pasirinkimas, tačiau ji taip elgsis, kadangi yra „užkibus ant tų reikalų”, panašiai kaip žuvis ant kabliuko. Dievas 10-12 eilutėse sako; kai Rusija bus tame regione, ji galvos, kad paimti grobį - užimti Izraelį bus lengva, kadangi toje vietoje sutelktos visos karinės pajėgos. Dievas sako, kad pirmiausia jie surinks savo pajėgas, tada ateis “kaip žemę dengiantis debesis”, kas, panašu, į stipriai įsitraukusias oro pajėgas.

Tai vyksta kaip procesas, tai gi nesileiskite kieno nors gąsdinami, lyg grėsmė neišvengiamai artėtų. Čia tik buvo tik įvertas kabliukas. Aš jau geriau stebėsiu Rusijos pajėgas kartu su Turkija ir Iranu, besiruošiančias užimti Siriją su visu regionu, kaip pasirengimą Izraelio užėmimui. Tai dabar ir vyksta, kadangi JAV atsitraukė iš Sirijos. Šis pasirengimas jėgų sutelkimui negalėjo įvykti, kol regione buvo dislokuotos JAV karinės pajėgos. Todėl JAV atsitraukimas sudarė Dievui sąlygas “įsegti kablį”, kad Rusija galėtų dar giliau įsitraukti į konfliktą.
 Stebėkite, kai jie ims organizuoti sąjungininkus. Viešpats man jau anksčiau, sausio mėnesį, sakė, kad netrukus Rusija taps regiono taikdarė, tačiau iš tiesų, už akių tuo metu organizuos galimą invaziją. Bus įdomu stebėti Rusiją, tapusią „galios brokeriu“ Vidurio Rytuose. Pirmiausiai tai bus ramybės laikotarpis. Iš šiaurės gali nebūti jokios invazijos, apie kurią rašo Ezekielis, kol Sirija, kurios sienos iš dalies sudaro Izraelio šiaurinę sieną, yra taikoje. Rusija ir sąjungininkai neįsiverš tol, kol tauta bus pakankamai pasirengusi įveikti didžiulę invaziją ir pirmiausia turės vykti pasirengimas.

Pavojaus signalas; Izraelis laimi.
Ezekielio 39 rašoma, kad Izraeliui 7 mėnesius teks laidoti užpuolikų lavonus, ir jie samdys žmones, kurie vėliavėlėmis žymės kūno dalis, kad jos būtų surinktos ir palaidotos. Sakoma, kad 7 metams  jie bus aprūpinti mūšio grobiu. Tai ne Armagedonas, kuris įvyks praėjus kokiems 7 metams ir užsibaigs Viešpaties sugrįžimu.

Ezekielio 38-39 aprašytas mūšis vyks prieš tai – apie tai aš turiu kelias CD/MP3 serijas.

Dėkojame, kad nesiliaujate melstis ir palaikote mus – mes iš tiesų mylime jus, palaikančius šią tarnystę ir meldžiamės už jus!
John & Barb2019 m. gruodžio 3 d., antradienis

Kada gimė Jėzus? 2d.


John Fenn.Weekly Thoughts.  When was Jesus Born #2

Iš praeitos savaitės: mes žinome: romėnai manė, kad žvaigždės ir planetos patvirtina Augusto dievišką paskyrimą Romos karaliumi, o Romą - dieviška imperija. Mes žinome, kad Izraelis skaičiavo metus nuo Gabrieliaus apreiškimo, kad Mesijo galima tikėtis 483 metai po įsakymo atstatyti  Jeruzalę. Izraelis  tikėjosi, kad Mesijas pasirodys 30 ar panašiai metų prieš šią datą, „suėjus laikų pilnatvei“*, tai Jėzaus gimimo laikotarpis.* Gal4:4

Paskutiniai komentarai apie žvaigždes
Ignatius iš Antiochijos buvo apaštalo Jono mokinys, mirė kankinio mirtimi maždaug 30metų ar panašiai po Jono mirties, kuris mirė būdamas labai senas. (Ignatius buvo įmestas liūtams ir sudraskytas mirtinai Romoje). Jis parašė, kad žvaigždė pasirodė Mergelės žvaigždyne ir artimuose žvaigždynuose, Coma, Trokštamas (mergelės sūnus), sakydamas, “ jis skaisčiai sužibėjo virš visų žvaigždžių.“ (Aš turiu seriją „Evangelija žvaigždėse“ su konspektu, jei domitės ir norite daugiau sužinoti apie Zodiako ženklus).

Indėlis į „žvaigždžių“ teoriją: Ptolomėjus, apie 150 metų po Jėzaus, sakė, kad tomis dienomis žvaigždė buvo tik labai blankiai matoma. Po jo niekas tos žvaigždės daugiau neminėjo. Istorikas Džozefas taip pat minėjo, kad maždaug tuo metu, ryšium su Jėzaus gimimu įvyko pakartotini susijungimai tarp Saturno ir Jupiterio  Pices, kuris tada buvo siejamas su Izraeliu. Halley komentaras pasirodė  12BC, Egipto metraščiuose pažymėta , kad žvaigždė pasirodė 5-2BC, ir kinai pastebėjo ryškią naują žvaigždę 4BC, yra dar daugiau tokių pastebėjimų.
  
Atrodo, kad buvo žvaigždė, kuri pasirodė maždaug tuo metu, kai gimė Jėzus, bet kuri priblėso taip smarkiai, kad mūsų dienomis tapo nematoma. Tai parodo, kad kai kurios šiuolaikinės teorijos nepilnos, nes jos vėl žiūri į tų dienų žvaigždes ir planetas, bet nėra būdų suskaičiuoti, kada pasirodė žvaigždė, kuri buvo matoma tik tam tikrą trumpą laiką žemės istorijoje, bet daugiau jau nematoma.

Pateikdamas šios žvaigždės foną, aš neketinu išaiškinti, kas buvo ta Betliejaus žvaigždė, – o vien tik tai, kad Roma matė daiktus ženklus ir planetose, leidusius jiems manyti, kad Augustas yra dieviškasis karalius. Šėtonas visada suklastoja tiesą, o Izraelis ieškojo To Tikrojo, Kuris bus Mesijas, Visatos kūrėjas, gims ėdžiose, o ne rūmuose. Jėzus tikrai yra tas, kuo Jis save skelbė:“ Aš esu romus ir nusižeminusios širdies.“ Mt11:29

Dabar apie tai, ką Lukas sako mums
Jei mes galime nustatyti, kada Gabrielius pasirodė Jono Krikštytojo tėvui (kunigui Zacharijui), tada mes galime skaičiuoti 6 mėnesius į priekį, kai mums pasakyta, Gabrielius aplankė Mariją , kad ji taptų Viešpaties motina, ir tada skaičiuokime pirmyn 9 mėnesius iki Jėzaus gimimo. Taigi kada Gabrielius pasirodė Jono Krikštytojo tėvui?

Lukas1:5 mums sako, kad Zacharijas buvo kunigas Abijo skyriuje. Kron24 Karalius Dovydas suskirstė kunigus į 24 grupes, kiekviena grupė, pamaina tarnavo paeiliui metų bėgyje, o Abijo eilė buvo 8-ta. Man buvo įdomu, nes 8 yra naujos pradžios skaičius, originaliai kilo iš 8-tos  dienos, kuri yra pirma naujos savaitės diena. Jonas Krikštytojas reiškė kažko naujo pradžią.

Pagal seną tradiciją kiekvienai komanda tarnavo 1 savaitę pirmoje metų pusėje ir 1 savaitę antroje metų pusėje. Pakartotinai, visos komandos tarnavo Neraugintos Duonos/Pashos, Sekminių ir Palapinių švenčių metu. (Įst16:16)


Jei Gabrielius pasirodė jam pavasarį tarnavimo metu:
Pirma komanda ir visos kitos tarnavo pirmą pasaulietinio kalendoriaus savaitę, kuris yra Neraugintos Duonos/Pashos šventė. Antra komanda viena tarnavo antrą savaitę, ir taip toliau. 8-tą savaitę tarnavo Abijus. Plius Zacharijus turėjo tarnauti per Sekmines, taigi pridėkime 9-10 savaičių nuo Neraugintos duonos, kad suprastume, kada jis buvo šventykloje, tai galėjo būti maždaug birželis. Plius, kunigas negalėjo turėti lytinių santykių 2 savaites, po savo tarnavimo šventykloje, taigi tai mus nukelia į 11-12 savaičių nuo Pashos, tai  pabaiga birželio ir pirma liepos savaitė.

Luko1:26-23 mums pasakyta, kada Elžbieta, Jono Krikštytojo motina buvo 6-ame nėštumo mėnesyje, kai Gabrielius buvo atsiųstas pas Mariją, kad ji sutiktų įsčiose išnešioti Mesiją. 6 mėnesiais vėliau nuo birželio – rugsėjis, tai maždaug Palapinių šventės laikas. 

Taigi, JEI Gabrielius pasirodė Zacarijui pirmoje tarnavimo pamainoje  pavasarį.
Jei Gabrilius pasirodė jam rudens pamainoje, tai reikštų Jėzus gimė pavasarį, arti Neraugintos duonos/Pashos savaitės. Ar yra kultūrinė informacija apie tai, kad 1 -ojo amžiaus Izraelis ieškojo Mesijo per Pashą pavasarį ar per Palapinių šventę rudenį?

Be kultūrinių Izraelio lūkesčių tuo metu, mums reikia pažiūrėti į dalykus tokius, kaip Erodo įsakymu nužudytų  vaikų amžių, Erodo gyvenimo ir mirties datas, kai piemenys buvo laukuose, ir dar daugiau. Taigi mes tai pabaigsime kitą savaitę, iki tada, laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: at cwowi@aol.comwww.churchwithoutwallsinternational.org and email me cwowi@aol.com

2019 m. gruodžio 2 d., pirmadienis

Kada gimė Jėzus? 1d.


John Fenn. Weekly Thoughts. 29/11/19
When was Jesus Born #1

Yra daug teorijų apie tai, kada Jėzus gimė, lygiai tai, kaip sukurta teorijų apie Loch Ness monstrą, bet ar žinote, Biblija labai daug paaiškina apie tai?

Man patinka įsigilinti į dalykų esmę. Pirmas dalykas, ko aš klausiu: kodėl Jėzaus gimtadienis nieko nereiškė apaštalams, kurie gyveno su Juo 3 su puse metų? Kodėl Jo gimtadienis netapo tradicine paminėjimo švente tais 30 metų, kurie aprašyti Apaštalų darbuose. Ir galiausiai, kodėl tik Matas ir Lukas užrašė šį įvykį, o Jonas ir Morkus - ne? Akivaizdu, kad jiems tai nebuvo svarbu, ir galiausiai tai neturėtų būti svarbu ir mums.

Bet žinoti nors apytikriai Jo gimimo laiką yra naudinga, ir  tai praturtina, kadangi tai paaiškina Jo gimimo  istorines aplinkybes.  Tai padeda mums suprasti kultūrą, visuomenę bei tų dienų politiką, ir tame kontekste padeda geriau suprasti Žodį.

Teorijos, teorijos
Yra teorijų, kurios paremtos  Betliejaus žvaigžde pradedant supernova, kuri pastebėjo kinai 10 metų prieš Kristų, ji buvo matoma dieną netgi iki Kristaus prisikėlimo laiko. Yra teorijos apie žvaigždynus, kurie buvo laikomi žydiškais ir planetas, kurios kirto jų taką.

Yra bandymų nustatyti Erodo mirtį taip pat ir surašymo laiką, kuriame turėjo dalyvauti Juozapas ir Marija Betliejuje. Ir daug kas nustato laiką pagal tai, kada piemenys būdavo laukuose su bandomis naktį.

Kai kurie kruopštūs tyrinėtojai supranta, kad senovės Izraelitai, buvo rytiečiai ir skaičiavo gimtadienius nuo užmezgimo įsčiose. Tai vadinama „amžiaus skaičiavimas“. Amžiaus skaičiavimas vis dar yra naudojamas tam tikrose Rytų šalyse ir šiandien, būtent Kinijoje, Tibete, Korėjoje, ir jį sutinkame kai kuriose Japonų tradicijose.

Ir laikas nuo laiko kažkas tyrinės tų dienų kultūrą, kai buvo ieškoma Mesijo, ir ką rabinai mokė apie tą laiką, kada Jis turi ateiti.

Sudėkime viską kartu
Ar galime sujungti visus tuos elementus ir dar daugiau kartu, kad padarytume išvadą? Jei mes paprastai pradėsime nuo rašto ir seksime tas užuominas, kurias paliko Lukas savo pasakojime, viskas susidėlios į vietas.

Bet pirmiausia: Mesijo ieškojimas
Dan9:21 angelas Gabrielius pasirodo Danieliui ir sako jam: 70 „metų savaičių“, arba 490 metų iki Mesijas  įgyvendins amžiną teisumą.(70x7=490)

Eil.25 Gabrielius sako, kad Mesijas ateis 69 savaitėje arba 483 metais, ir tada „mirs, bet ne dėl savęs“. Gabrielius pasakė, kad tų 483 metų skaičiavimas iki Mesijo prasidės nuo įsakymo atstatyti Jeruzalę.

Įsakymas atstatyti Jeruzalę buvo duotas 455BC (kai kurie sako 457BC) nuo Artakserkso. (Neemijo 2:1-8) Skaičiuodami 483 metų pirmyn iki 455BC mes pasieksime 28 arba 29 AD(po Kristaus mirties)- kai Jėzus mirė ant kryžiaus, „bet ne dėl Savęs“, kaip Gabrielius pasakė. Ir dėl Žydų, Babilono, Romėnų ir Gregorianiškojo  kalendorių skirtumų, metai skaičiuojami nuo Jėzaus aukos ant kryžiaus kaitaliojasi nuo 29 pavasario iki 32 metų pavasario.

Nesvarbu kaip mes datuosime šiuos įvykius žiūrėdami iš savo  21amžiaus perspektyvos, žinome, kad tų dienų žydų lyderiai ieškojo, kur gims Mesijas nuo 10BC(prieš Kristų). Priežastis paprasta. Jie  žinojo 483 metai nuo įsakymo atstatyti Jeruzalę sąlygojo Mesijas pasirodymą apie 30AD(po mirties), šiame laikotarpyje, bet jie žinojo kad kunigai Izraelyje nepradeda savo tarnavimo iki 30-ies metų, bet negali būti virš 50-ies metų amžiaus (Skaičių4:3).

Skaičiuojant atgal 30+ metų nuo 30-ies metų, reiškė jie pradėjo ieškoti Mesijo apie 10BC(prieš Kristų) laikotarpyje. Tai, beje, priežastis, kad tiek daug žmonių klausė Jono Krikštytojo ir/arba Jėzaus ar jie buvo tas lauktas Mesijas? Jie žinojo pagrindinį laiko tarpą kai Jis turėtų pasirodyti ir laukė Jo!

Antra: ką kalba žvaigždės
Romėnų požiūriu žvaigždėse įvyko keletas dalykų, kurie galėjo reikšti dievišką įvykį, kuris iš dangaus laimino imperiją. Jie  kaip ir žmonės Tolimuosiuose bei Artimuosiuose Rytuose manė, kad planetos lemia įvykius žemėje. Tame laikotarpyje nu  10 iki 3BC(prieš Kristų) įvyko planetų „susirinkimas“. Buvo panašu, kad Jupiteris, Saturnas, Marsas, Venera, Merkurijus, visi susirinko į tą pačią pagrindinę dangaus sritį, taigi romėnų astronomai sutarė, kad tam buvo priežastis, ir kažkas turi įvykti.

3BC(prieš Kristų) Jupiterio takas, kurį jie laikė „Planetų karaliumi“, savaitėmis buvo matomas besisukantis apie žvaigždžių Karalių, ir jiems atrodė, kad  patvirtino Augustą Cezarį  „pateptu karaliumi“. Planetų Karaliaus sukimasis apie žvaigždę Karalių 3BC(prieš Kristų) jiems reiškė 25metus skirtus Augustui pakilti į valdžią kaip cezariui.

 Tai buvo 750-osios (kunigiškos / iškilmingos) Romos įkūrimo metinės ir metai, kai Romos senatas suteikė „Šalies Tėvo“ vardą Augustui. Romai atrodė, kad netgi Visata sutiko, kad Augustas  yra tas dieviškas karalius, ir Roma turi dievišką teisę užkariauti pasaulį.

Taigi, kai Roma manė, kad žvaigždės patvirtina Augustą ir Romą kaip dieviškus, Izraelyje  kukliose ėdžiose gimė tikrasis Mesijas. Kitoje pasaulio pusėje „išminčiai“ žvaigždėse pamatė Gabrieliaus žodžių Danieliui patvirtinimą, todėl jie nevyko švęsti jubiliejaus į Romą, jie suprato, kad Tikrasis Karalius buvo Izraelyje. Ir čia mes pratęsime kitą savaitę.
Iki tada
 John Fenn

www.cwowi.org ir rašyk man el.laiškus: cwowi@aol.com