Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. sausio 19 d., sekmadienis

Kaip atrodys suspaudimai? Asteroidai! 1d.


John Fenn. Weekly Thoughs. What will the tribulation be like? Asteroids! #1  17/ 01/ 20

Sveiki,
Šiomis dienomis tiek daug balsų skelbia įvairius keistus ir sumaištį protuose keliančius dalykus, todėl manau reikia  panagrinėti skyrių po skyriaus ir eilutes, kad pasitrauktų baimės ir ateitų Dievo ramybė.

Pirmas dalykas, kurį mums reikia suprasti
Pranašystės ne visada pasilieka šio amžiaus ribose, turiu galvoje pranašiškas žodis duotas viename amžiuje gali išsipildyti kitame.
Senasis Testamentas, kuris buvo pabaigtas užrašyti maždaug prieš 2500 metų, pranašauja daug dalykų apie Tūkstantmetę karalystę, kuri dar tik ateis, peržengiant dienas ir amžių, kuriame mes gyvename. Pavyzdžiui. Izaijo 11:6-9 ir 65:25 kalba apie laukinius gyvūnus, kurie yra natūraliai priešai, bet gyvens taikoje tūkstantmečio metu.

Todėl, reikia suprasti, kai kas nors pranašauja, gauna sapną ar regėjimą apie ateitį, tai gali būti apie Suspaudimų laikotarpį, arba netgi apie amžių, kuris dar ateis, apie tolimą ateitį. Ne visos pranašystės yra skirtos šiam amžiui ir šiam laikui. Mūsų dienomis pranašystės, jeigu jos iš Dievo, iš tiesų gali  įvykti suspaudimų metu.  Todėl tegu jūsų širdis būna ramybėje.

 Dar svarbu suprasti, jei gavote žodžius skirtus jums asmeniškai apie jūsų pašaukimą Jame, bet po to sekė įvairūs įvykiai, ir jūs jaučiatės, kad jums nepavyko įvykdyti Dievo valios, ir tas žodis neišsipildė- ilsėkitės- nes Jo Žodis negrįžta tuščias, ir labai gali būti, kad jūsų pašaukimas išsipildys sekančiame amžiuje, gal būt po 100, 300, 500 ar daugiau metų. Jis išsipildys. Jūs nepraleisite savo pašaukimo.


Be religinių akinių
Kai apaštalas Jonas buvo paimtas į dangų Apr4:2 ir matė, kaip išvyniojamas ritinys, jis gyveno pirmame šimtmetyje. Dauguma tekstų Apr yra simboliniai, bet kai kurie simboliai yra tokie todėl, kad 1-ojo amžiaus žmogus neturėjo supratimo koks gyvenimas bus 21-amžiuje. Taigi turime nusiimti religinius akinius ir paskaityti naudodami šiuolaikinius terminus, kad suprastume , ką 1-ojo amžiaus žmogus bandė pavaizduoti.


Dvigubas asteroidas arba susidūrimas su kometa
Apr8:6-12 apibūdina tai, kas vadinama „degančiu kalnu“, kuris krenta iš dangaus ant žemės, ir kita „žvaigždė, deganti kaip žibintas“ krinta į vandenyną. Dėl to 1/3 saulės šviesos, mėnulio, ir žvaigždžių aptemsta( nuo dulkių debesies).

Pagalvokime apie 1/3 saulės šviesos užtemimą, ką tai reikš pasauliui. Pamąstykime apie maisto gamybą. Keliones. Prekybą. Politinę situaciją. Visi tie dalykai apibūdinti Apr, ir aš rašysiu apie juos kitą savaitę.  Bet dabar pamąstykime apie kilusią sumaištį, kai trečdaliu aptemsta saulė, kai ją uždengia dulkių debesis.
Aš turiu serijas pavadintas „Gamtos stichinės katastrofos Apreiškimo knygoje“. Pateikiu su dalinamąja medžiaga. Ten  parodyta kaip susiję 7anspaudai,  trimitai ir  indai , čia rašiau tik tam, kad paliesčiau kai kuriuos kelis pagrindinius dalykus. 

Tai reiškia, kad asteroido arba kometos, kurio seniai bijoma, susidūrimas su žeme įvyks, bet kai jis  priartės, nebus matomas. O gal būt tas asteroidas bus matomas, kai priartės jo laikas, bet jis suskils į dvi dalis natūralia gamtos jėga, ar žmogaus pastangomis jį susprogdinti  kaip Holivudo filmuose-mes nežinome- bet dvigubas susidūrimas iš kosmoso atskriejančia uoliena/ledu, kuris  užtemdys 1/3 saulės šviesos įvyks planetoje žemė.


O ką 2 asteroidų smūgiai išmes į orą?
Tučtuojau po dvigubo asteroido/kometos apibūdinimo 8 skyriuje, 9 skyrius prasideda aprašymu masyvaus dulkių debesies, kuris pakyla ir dėl kurio kyla ligos. 9:1-12 atskleidžia, kad pakyla didelis dulkių debesis, ir dėl jo aptemsta saulė ir mėnulis.

Asteroidas, kuris atsitrenks į žemę, ir asteroidas/kometa, kuri nukris į vandenyną, paskleis daug purvo ir vandens, dėl to aptems saulės šviesa, prasidės ligos visame pasaulyje. Sakoma, kad ligos tęsis 5 mėnesius, ir bus tarsi skarpionio geluonis, kuris gelia odą.

Mokslininkai praneša, kad prasidėtų juodligės, stabligės, botulizmo, odos ir kvėpavimo takų ligos išnyktų, jei toks dulkių debesis, būtų vėjo išblaškytas po visą žemę. Todėl šiuolaikinis mokslas sutinka su tuo, ką matė apaštalas.

Atkreipkite dėmesį :judaizme yra trimitų šventė, apie kurią rašė Paulius, rabinai mokė, kad bus paėmimas tų, kurie mirė Mesijuje, jie susitiks su Juo ore, bus teisiami ir tada  7 metus švęs vestuvių puotą danguje. Paulius pridėjo naują apreiškimą prie šito 1Kor15 sakydamas, kad tie, kurie liks gyvi tuo metu taip pat bus pakeisti ir susitiks su Mesiju ore.

Jie moko, kad Trimitų šventės metu  tikintieji Mesiju susijungs su Juo danguje, žemėje prasidės 7 metų laikotarpis vadinamas“ Jokūbo vargai“, kurio metu Dievas padalins visus žmones į 3 grupes: nedorėliai, visiškai teisūs, ir  didžiausia grupė- pereinama tarp vienų ir kitų.

Jie moko, kad bus žmonės, kurie ateis pas Mesiją PO „paėmimo“, bet turės iškęsti „Jokūbo vargus“. Likusį laiką jis susitelkė į Izraelį ir žmogaus valdymo pabaigą. Aš turiu daug mokymo serijų apie Roš aŠana ir Trimitų šventę,  tik pridėsiu tai, jei kas nors skaitantis  nežino, ką Paulius mokė apie tą šventę.

Yra dalykų, kuriuos dabartiniai tikintieji pamatys iš dangaus perspektyvos. Yra daug klaidžiamokslių apie tai, kas bus paimtas, o  kas ne, bet pažiūrėkime į raštą. Paulius parašė 1Kor labai kūniškiems tikintiesiems. Tarp 10 ar daugiau  problemų, kurias jis minėjo, buvo priešiškumas ir susiskaldymai, pavydas, kai kurie lankėsi pas šventyklos prostitutes, du vyrai bylinėjosi, vienas vyras gyveno su savo pamote, buvo netinkamai naudojamos Dvasios dovanas, kai kurie buvo labai prietaringi, atsisakydavo dalyvauti Viešpaties vakarienėje kartu su tais, kurių nepripažino sau lygiais, ir dar daugiau.

Nors Paulius sakė, kad jie visi bus paimti, tie, kurie tada bus gyvi, ir tie, kurie bus mirę. Nes po to, kai jie bandė pataisyti visą jų kūniškumą, visą priešiškumą, visą nuodėmingumą 1-14 skyriuose, jis moko 15 skyriuje apie tuos, kurie mirę Kristuje, ir visus gyvus tuo metu, kad jie bus paimti. Tai nėra leidimas nuodėmiauti, bet malonės apreiškimas, kad Viešpats nesitiki iš mūsų tobulumo, mums privalu ne būti tobuliems, bet augti.

Kitą savaitę - kaip atrodys pasaulis prieš ir po dvigubo asteroido/kometos atsitrenkimo. Iki tada, laiminu,
John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org and email me cwowi@aol.com2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienis

Kur galima rasti stebuklus ? 2d.


John Fenn.Weekly Thoughts. Where will Miracles be Found #2 10/01/20


Sveiki,
Pažiūrėkime, kur stebuklai vyko Naujajame Testamente
Dažnai griežtai teigiama pastorių ir mokytojų, kad dauguma Jėzaus ir apaštalų stebuklų buvo padaryta namuose arba viešai, paprastai kaip paraginimas, kad kongregacija turi išeiti į gatves.  Pastorius tada tampa ragintoju ir kongregacija jaučiasi kalta, nes liudyti praeiviui nepatogu ir pažeidžia normalias socialinio elgesio normas.

Mes skaitome apie Jėzaus stebuklą, kai Jis pavertė vandenį vynu namuose, ir pritardami linktelėjame ir gal būt stebimės, kaip galėjo atrodyti tos vestuvės. Mes matome visus kitus išgydymus, kurie įvyko namuose, kartais netgi kai Jis valgė, ir galbūt mes suvokiame, kad Lozorius buvo prikeltas iš mirties savo namuose. Mes skaitome, kad Sekminės įvyko namuose, ir vėliau Apd9 Dorkatė buvo prikelta iš mirties , kai  buvo paguldyta savo namuose.

Mes netgi stebime, kad Apd baigiasi, kai Paulius išgydo salos valdytoją, žmogų vardu Publijus, nuo to, kas tikriausiai buvo dizenterija, ir tai paskatino daugelį toje vietoje būti išgydytiems. Jėzaus pirmas stebuklas buvo socialinis stebuklas, ir paskutinis stebuklas Apd buvo socialinis ir įvyko namuose. 

Bet tai niekada nenugrimzdavo į mūsų mąstymą, kad mums ir mūsų gyvenimams, visų pirma reikia ieškoti stebuklų ir išgydymų, ir ženklų namuose. Mes pirmiausia neieškome , kad Dievas daro stebuklus dėl socialinių priežasčių, kurie tarnauja didelei žmonių grupei.

Ar tai yra ženklas mūsų varganos dvasinės būklės mūsų namų gyvenime, ar mūsų neteisingame rašto supratime- nesuprantame , kad visas Naujasis Testamentas buvo parašytas apaštalų, kurie tarnavo namų surinkimuose ir parašytas žmonėms, kurie rinkdavosi namuose.

Tai pasikeis
Jėzus man pasakė:“ Dauguma mano kūno ieško stebuklų ir išgydymų neteisingose vietose. Daugelis gyvena izoliuotus dvasinius gyvenimus, neturi tikrų santykių su kitais Manyje. Jie neturi dvasinės šeimos ar bendruomenės, kuri juos remtų, nors toje bendruomenėje ir šeimoje vyksta stebuklai.“

Nėra blogai ieškoti stebuklų ir išgydymų sau- tikrai ne. Bet turi keistis tas susitelkimas į save.

Ateina dienos, kai Tėvo sprendimas padauginti pieną šeimai, kuriai jo pritrūko, ir turi jo tik mažą kiekį, stebuklas, kad tas pienas nesibaigs, ir gal būt net iki tada, kai kitas pienas nebus nupirktas. Ateina dienos, kai šeima, kuri neturi maisto išgirs beldimą į duris, ir tai bus kažkas, ką Tėvas bus pasiuntęs atnešti jiems maisto. Ateina dienos, kai poreikis rūbams ir maistui bus patenkintas stebuklingu laiku, kai kiti tikėjimo tinkle  jaus paraginimą pasidalinti
juo su kitais.
  
Ateina dienos pogrindinei ekonomikai Kristaus kūne, kurią aš matysiu, kaip Jis sakė prieš dešimt metų aplankymo metu,  ir visa tai vyks krikščioniškų santykių ribose.

Tvora dabar dar siauresnė
Daugelis skaitytojų prisimins, kad aš dalinausi apie tai, kad Viešpats  2001 vasario 4d. pasakė  man pradėti CWOWI.  Jis kalbėjo:
„Matyk taip, kaip aš matau, daug žmonių bėgiojančių šen bei ten po įvairius susirinkimus ir ieškančių reginių, manydami, kad tai antgamtiška; o tuo pat metu jie nepastebi antgamtiško darbo savo tarpe, netgi jų pačių širdyse, nes pats mokinystės procesas YRA antgamtiškas.“

„Daugelis bėgioja klausdami:“ kur sekantis Dvasios sezonas?, o aš sakau tau- jis prieš pat jų nosis. Jie nesupranta antgamtinio darbo savo tarpe, nesutinka nusižeminti ir būti mokomais, nes jie ieško jausminių dalykų ir to, kas patinka išoriniam žmogui. Jiems nepavyksta pastebėti tikrojo Dievo judėjimo, nes jis yra tik dvasiškai atpažįstamas.“
  
Tarp milijonų krikščionių vyksta prabudimas, jie liaujasi vaikytis reginių tam, kad tikrai augtų Kristuje. Kultūra ir visuomenė  tampa vis labiau  priešiška Kristui, o už scenos, milijonuose širdžių, Kristaus kūnas auga palikdamas dvasinę vaikystę ir įžengdamas į brandą.
  
Jie nori kažko tikro. Jie nori tikrų žmonių. Jie nori žmonių tinklo, kuriame žmonės saugūs, nes saugo vieni kitus. Tikri draugai. Štai kas vyksta širdyse, šauksmas Kristaus Kūne to, kas realu, tikra, teisinga. Yra dar daugiau...bet jaučiu, kad esu vedamas čia sustoti. Kitą savaitę -nauja tema, iki tada, laiminu,

John Fenn


2020 m. sausio 4 d., šeštadienis

Kur galima rasti stebuklus 1d.


John Fenn.Weekly Thoughts. Where will Miracles be Found #1 3/01/20

Sveiki, 
Jis prikeldavo mirusius, padaugino maistą tūkstančiams, gydė raupsuotuosius, pranašavo ir darė dar daugiau-aš nekalbu apie Jėzų.

Daugiau iš to, ką Jis sakė
Paskutinės 3 savaites aš dalinausi apie tai, ką Viešpats sakė darąs „kūniškų“ žmonių širdyse. Šiandien aš pasidalinsi kitais dalykais apie tuos, kurie jau vaikščioja asu Juo.

Vienas dalyką, ką Jėzus kalbėjo man šiame pastarajame aplankyme yra apie tai, kaip Tėvas daro stebuklus namų surinkimuose ir per santykius ten esančių žmonių. Jis man pasakė, kad namų surinkimai taps žinomi kaip vieta, kur galima gauti atsakymą į maldą, išgydymą, stebuklus. Jis pasakė, kad tai bus panašu į 1970-ųjų Charizmatinio atsinaujinimo dienas ,bet skirsis, nes skiriasi mūsų kultūra, ir kad milijonai paliks charizmatines bažnyčias, kad ieškotų Jo.

„Praeityje daugelis ieškojo stebuklų bažnyčių tarnavimuose, kurie vyksta auditorijose, daugelis taip daro ir dabar, bet Aš niekada nepalikau namų. Čia jūs apsčiai patirsite išgydymų ir stebuklų. Ateina dienos, kai namų surinkimai  bus žinomi mano kūne kaip vieta, kur galima patirti stebuklą, išgydymą ir gauti atsakymą į maldą, ir tai, kas yra tikras realus tikėjimas.
  
Prisimink, kad aš tau pasakiau: “ kaip buvo pradžioje, taip bus ir pabaigoje.“

 Jis tęsė:“ kaip tu žinai, net dabar, atsakytos maldos ir išgydymai yra įprasti dalykai namų surinkimuose, daugeliui taip įprasti, kaip gyvenimo stilius, taigi jie bus vietiniame kūne pripažinti, bet tai daugeliui yra tik normali krikščionybė. Bet tai nematoma ir nauja tiems, kurie dabar išorėje. Bet tam tu esi pašauktas. Padėk tiems, kurie yra pereiname laike. Ateina diena, kai daugelis patrauks į mažus surinkimus namuose ieškoti atsakymų, išgydymo ir atsakymo į maldas, ieškoti Manęs. Ten, tuose santykiuose, tikrame kūne Manyje, jie suras Mane. Jie visi suras Tėvą.“

Į tai vedė šitie dalykai
Maždaug 2 mėnesius prieš šį aplankymą aš studijavau tarp kitų dalykų ir Eliziejaus tarnavimą. Aš pastebėjau, kad beveik visi Eliziejaus stebuklai buvo tai, ką vadinčiau „socialiniai“ stebuklai. „Socialiniai“, turiu galvoje, kad paveikė dideles žmonių grupes, ne tik individus.
Elijo tarnavimas vyko anksčiau nei Eliziejaus tarnavimas.  Eliziejaus tarnavime buvo dramatiški stebuklai, kurie vedė žmones ir visą tautą į atgailą: konfrontacija su Baalo pranašais ir ugnis iš dangaus, ugnis du kartus krito iš dangaus , žuvo 2 būriai ir 51 kareivis, kurie atėjo suimti pranašą, buvo ir  daug konfrontacijų karalių ir tų, kurie tada buvo valdžioje akivaizdoje.

Bet Eliziejaus stebuklai buvo socialiniai savo pobūdžiu, ir labai panašūs į Jėzaus stebuklus. Jei Jonas Krikštytojas panašus į Eliją, ir jis pasakė tai labai aiškiai, tai Eliziejus panašus į Jėzų. Istorija tai liudija, tik aš anksčiau to nestudijavau.

Aš suvokiau, kad dauguma modernaus surinkimo(bažnyčios) siekia ne „socialinių“ stebuklų padėti žmonėms, bet labiau asmeninių išgydymų ir stebuklų, kurie naudingi tik jiems.

Kai Viešpats man pasirodė, Jis pakomentavo tą į save susitelkimą būdingą kai kuriems Kristaus kūno nariams. Jis kalbėjo labai specifiškai apie tai, ką jis pastebėjo, kad daugelis kūne siekia stebuklų ir išgydymų dėl į save sutelktų priežasčių, įskaitant pramogai, pasididžiuoti tikėjimu, kad patvirtintų, kad visa tai realu, arba dėl poreikio jų gyvenime. Jis tai nelaikė kalte, tik padarė teiginį, koks yra daugelio tikėjimas, nes taip jie buvo išauklėti, ieškoti į  save nukreiptų stebuklų ir išgydymų.

Socialiniai stebuklai: Eliziejaus stebuklai- tie, apie kuriuos kalbėjau pirmose šio straipsnio eilutėse:

Išgydė vandenį Jericho miestui, palaimino visą miestą. 2Kar2:18-22

Padaugino aliejų našlei, kad ji galėtų jį parduoti  ir užsimokėti skolas. 2Kar4:1-7

Užnuodytą sriubą padarė sveika didelei žmonių grupei bado metu 2Kar4:38-41

Maistas buvo padaugintas visam miestui bado metu.2Kar4:42-44

Naamano sirų karvedžio  raupsų išgydymas, tai lėmė taikos su Izraeliu sudarymą 2Kar5:1-14;
Iškėlė į vandens paviršių paskolintą ir brangų kirvį, kuris buvo įkritęs į upę. 2Kar6:1-7

Apakino priešų armiją, kurie priėmė juos kaip svečius, to rezultatas buvo taika krašte 2Kar6:15-23

Pranašavo , kad maisto bus kitą dieną po miesto apgulimo, taip buvo pamaitintas miestas. 2Kar6:25-33,7:1-20

Pažiūrėkime į šių stebuklų socialinį aspektą, ir pamatysite, kad tai padėjo ištisoms grupėms ir bendruomenėms.

Pamąstykite apie kai kuriuos Jėzaus stebuklus:

Vandenį pavertė vynu, todėl vestuvių  šeimininkai išvengė nemalonumų su svečiais.

Du kartus pasirūpino, kad žvejyba būtų labai sėkminga, tai žvejams buvo labai svarbu finansiškai.

Padaugino maistą ir pamaitino 5000 žmonių, plius moteris ir vaikus.

Padaugino maistą ir pamaitino 4000 vyrus plius moteris ir vaikus.

Išgydė Petro uošvę, ir ji galėjo priimti juos visus, kai Jis sėdėjo prie durų gydydamas minią.

2kartus nuramino audrą, kiekvieną kartą išgelbėdamas mažiausiai 12 gyvybių.

Stebuklingai parūpino pinigų mokesčių mokėtojams.

Tai socialiniai stebuklai. Aplankymo metu, Viešpats pasakė, kad Tėvas veiks tokiu būdu namų surinkimuose, jų susirinkimuose, bendrose maldose, bendruomenėje ir tikėjimo šeimoje, tai yra santykiais pagrįstas tikėjimas.

Čia pratęsiu kitą savaitę, iki tada, laiminu, ir  meldžiuosi, kad tai rastų atgarsį jūsų dvasioje ir sukeltų džiaugsmą, nes tai yra Šventosios Dvasios tiesos liudijimas dėl to, ką rašiau. Man sunku net  sutalpinti savyje savo jausmus, mano perspektyva pasikeitė apie tai, kaip tikėjausi, kad Tėvas išties ranką ir kaip Jis darys stebuklus mūsų tarpe...laiminu,
John Fenn

2019 m. gruodžio 28 d., šeštadienis

Žodis iš Viešpaties. Laodikėja. 3d.

John Fenn. Weekly Thoughts. Word from the Lord. #3   27/12/19

Sveiki,
Šiandien aš pateiksiu tai, ką man kalbėjo Viešpats, labiau specifine kalba, ir paaiškinsiu, kodėl aš dalinuosi apie šitą neįprastai intensyvų aplankymą ir tuo žodžiu skirtu Kristaus kūnui. Daugelis tikinčiųjų yra kaip Laodikėjos surinkimas, ir todėl, ir todėl, jei neteis patys savęs, yra pavojingoje situacijoje. Aplankymo metu buvo kalbama apie tą dalį Kristaus kūno, kuri panaši į Laodikėjos surinkimą.

Laodkėja
Laodikėja buvo netoli karštųjų mineralais prisodrintų versmių. Žmonės atvykdavo iš visos Romos imperijos čia gydytis mineralų ir purvo voniose. Jie buvo tokie turtingi, kad kai 60 m. miestas buvo sugriautas tuo metu vykusio žemės drebėjimo, jie atsisakė Nerono pagalbos miesto atstatyme ir atsistatė patys, savo lėšomis.
 Tenai buvo Akių gydykla, joje buvo gaminamas tepalas, kuriuo patepdavo aplink akis, ir buvo tikima, kad tai panaikins nuodus ir akys pasveiks. Romėnai tiesė vamzdynus, kuriais tekėjo vanduo į miestą. Vanduo buvo prisodrintas mineralų, užsikimšdavo ir vamzdžius dažnai reikėdavo  valyti.  Buvo žinoma, kad tuo metu, kai vanduo pasiekdavo miestą, jis būdavo per daug karštas tuoj pat gerti, bet per daug šaltas maistui ruošti. Jis buvo drungnas. 
  
Patogus surinkimas
Žinodamas vietinę situaciją, Jėzus barė juos:“ 15 Žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas!
16 Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, Aš išspjausiu tave iš savo burnos.“ Apr3:15-16

Žodis “darbai“ ..yra „erga“, iš čia angliškas „ergonomic“, kuris reiškia efektyvus ir patogiai pritaikytas darbui ar darbo aplinkai. Jie gyveno lengvai ir patogiai, ir duoti vienas kitam jiems buvo lengva. Jų gyvenimas buvo „ergonomiškas“. Drungnas. Lengvas. Efektyvus. Patogus.
  
Burnos išpažinimu įgyjamas išgelbėjimas
Mt25 Jėzus pasakė, kai Jis sugrįš, Jis ras tuos, kurie mylėjo Jį, dalino maistą, vandenį ir rūbus stokojantiems broliams ir sesems, priimdavo žmones į savo namus, lankė ligonius ir kalinius. Tai, ką turėjo Laodikėjos surinkimas buvo sterilu, nuotolinis davimas, kai nereikia išsipurvinti rankų, kai iš tiesų duodi į kieno nors gyvenimą. Jie duodavo pinigus kažkam kitam, kuris darė visą purviną darbą, o jie sėdėjo nepaliesti tų aplink juos esančių žmonių poreikių, įtikinėdami save, kad jie buvo dideli davėjai Dievui. Evangelija yra santykiais pagrįstas tikėjimas, bet jų tikėjimas buvo tik tarp jų ir Dievo ir jie manė, kad yra teisūs.
  
Jiems trūko aistros kitiems ir Viešpačiui, tai užliūliavo juos pasitenkinime. Jėzus jiems sakė: „17 Tu gi sakai: ‘Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia’, – o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas.“

Būti nuogu nuoroda – neturėti teisumo rūbo. Apr19:8 apibūdina milijonus danguje kaip nuotaką, kuri dalyvauja vestuvių puotoje su Viešpačiu: “ 8 Jai buvo duota apsirengti spindinčia, tyra drobe, o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai.“Laodikėjos surinkimas nebuvo tinkami apsirengęs.
  
Mt22:1-14 Jėzus pasakojo palyginimą apie vestuvių puotą. Kažkas bandė patekti į puotą be vestuvių drabužio: “ Drauge, kaip tu patekai čia be vestuvių rūbo? Jis tylėjo.“ Šeimininkas įsakė tarnams išmesti žmogų laukan. Be vestuvių rūbo nei vienas negalės įeiti. Apsiaustas yra teisumo rūbas.

Ps107:2 sakoma:“ Te Viešpaties atpirktieji sako“, o Rom10:9-10 parašyta, kad lūpų išpažinimu įgyjamas išgelbėjimas. Kitais žodžiais, žmogus bandė įeiti į vestuvių puotą be teisumo rūbo, ir negalėjo, nebūdamas tikinčiuoju, neišpažinęs Jėzaus Viešpačiu. Paklaustas, jis atsisakė išpažinti Jėzų. Todėl jis buvo išmestas laukan.

Ar manote, kad šiandien yra žmonių, kurie nori patekti į dangų, bet nenori tikėti Jėzų ir tapti teisiais? Aš manau, kad tokių yra milijonai. Jie turės progą išpažinti savo tikėjimą Kristumi, bet akivaizdu, kad kai kurie to nepadarys. Jie nori įeiti, bet nesumokėję kainos, o kaina-tikėti Jėzų.

Ar jūs pažįstate tikinčiųjų, kuriems tinka šis apibūdinimas?
Žodis „nuogas“ kaip Viešpats apibūdina Laodikėją reiškia“ neturintis tinkamų rūbų“, tai skiriasi nuo nuogumo, kurį visi gali matyti, bet reiškia neturintis  rūbų reikiamų tam atvejui.

Jėzus pasakė, jei jie neatgailaus, jis parodys jų tikrąją dvasinę būklę. Kaip Jis tai padarys? Gal būt, patrauks jų materialinį turtą? Galbūt- persekiojimai. Istoriškai mes žinome, kad tai tiesa. Krizė gyvenime atidengia dalykus, kurie buvo laikomi uždengti nuo akių. Santuokoje iškyla seniai palaidoti stresai. Kristaus kūne milijonai atras, kad jų tikėjimas buvo tik religija ir  formulėmis užuot iš tiesų pažinus Jį.

Jie sako, kad yra turtingi, turi daug turto, kad jiems nieko netrūksta, bet jie prilygino natūralų klestėjimą dievotumui. Jėzus pasakė jiems nusipirkti akių tepalo ir pasitepti juo, kad galėtų matyti savo dvasinę būklę.

Kitais žodžiais, jūs esate akli, nors galvojate, kad matote. Jūs apsigavote tikėdami netikru teisumu. Jūs nematote To, ką turėtumėte matyti. Jus patraukė paskui save turtai ir jūs negalite matyti savo tikros dvasinės būklės. Pamąstykite apie tai, ką Jis jiems pasakė: jūs ...skurdžiai, apgailėtini, vargšai akli, nuogi“.

Graikų kalbos žodis „apgailėtinas“
 reiškia „nelaimėlis, kančioje“. Kitas žodis, „apgailėtinas“ graikų kalba, reiškia „nelaimėlį“, kai asmuo žiūri į kitą gailėdamasi ir sako , kad jis yra „ nelaimėlis“. Jis grasino leisti jiems patirti savo tikrąją dvasinę būklę, jeigu jie neatgailaus.

Jo nutarimai
Jėzus jiems sakė:“ 8 Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum.
19 Tuos, kuriuos myliu, Aš baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk!
20 Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.
21 Nugalėtojui Aš duosiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, kaip ir Aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo, Jo soste’.
22 Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms!“

Laodikėja buvo turtingas miestas, ir jų turtas pritraukė menus, laisvalaikio veiklas ir susitelkimą į „save“. Jie gaudavo pinigų ir nuolatinio žmonių antplūdžio, kuriems reikėjo fizinio išgydymo mineraliniu vandeniu, ir per jų turtą Dievas pristatė jų tikėjimą.
Jie suprato Dievą kaip tą, kuris daro dalykus jiems, kuris visiškai jais patenkintas, nes padarė juos tokius turtingus.

Jie nesuprato klestėjimo taip, kaip turėtų suprasti; kad tai palaiminimas, kad jie galėtų padaryti geresniais gyvenimus tų žmonių, kurie yra aplink juos, o ne praturtinti tik save. Jie įsiliejo į vietinę kultūrą, kuri gerbė daug dievų ir deivių, Jėzus buvo tik vienas iš jų.

Istoriškai mes žinome, kad krikščionybė turėjo greitai patirti  pasirinkimą, jai bus įsakyta pasirinkti: garbinti valstybę ar garbinti Jėzų, ji daugiau jau negalės sulieti šitų dviejų dalykų į viena. Jie bus identifikuoti, ir  jau tada, Romoje būti tikinčiuoju ekonomiškai bus nelengva, nes žmonės pasitrauks nuo jų, arba taps  tokiais kaip jie.  

Prasidėjus persekiojimas ir ekonominiams sunkumams dalis Kristaus kūno patirs didžiausius sunkumus. Kiti, kurie vaikščioja su Viešpačiu klestės visų tų įvykių sūkuryje. Tie, kurie turi santykius su tikinčiųjų tinklu, kurie yra tame pačiame dvasiniame puslapyje, jiems bus gerai.

Viešpats prašo Laodikėjos tikinčiųjų teisti save pačius, suprasti dalykus teisingoje perspektyvoje, taip kaip Jis tai mato. Mūsų vakariečių laukia įdomūs laikai.  Kitą savaitę-nauja tema. Iki tada, laiminu,

John Fenn

2019 gruodžio mėn. CWOWI Naujienlaiškis

 2019 December CWOWI Newsletter

Sveiki,
Jums visiems linkime Džiaugsmingų Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Šiuo metu dirbame namų ūkio darbus, dvasioje jausdami, kad laikas tarp kelionių yra skirtas būtent šiam tikslui. Šaligatviui/rampai surinkti ir sutaupyti pinigai buvo panaudoti cemento išliejimui, tai pasitarnaus Krisui iškelti ir įkelti į mašiną, - dėl to esame sujaudinti.
Kažkada tai taps garažu, tačiau dabar džiaugiamės, kad nereikės jo tampyti per dumblą, akmenis ir purvą. Aš visada turėdavau vairuoti taip vadinamus „4 ratus“- jo vežimėlį - norėdamas įvairuoti į namą, o tai reiškia, turėdavau palenkti vežimėlį ir stumti nelygiu keliu, po to užkelti ant rampos, kad patektumėm į namą. Ach, daugiau to nereikės daryti, dėkojame jums!

Mes vis dar pjaustome medžius, likusius po Darbo Dienos( Labor Day) savaitės metu  prasiautusio tornado. Mes susilaukėme talkos ir prikrovėme 10 stirtų malkų, jau turime mažiausiai 15 stirtų malkų, tačiau jas reikia suskaldyti, sukrauti, o didesnius gabalus netrukus turėsime susmulkinti.

Metų metais Barbara ir aš mąstėme labiau apie dvasinius sezonus, nei apie kalendoriaus datas. Šios kalendorinės datos reikalingos, kad galėtume funkcionuoti šiame pasaulyje, kadangi pasaulis gyvena pagal valandas ir minutes. Tačiau Dievas pasakė apie saulę, mėnulį ir žvaigždes: „Teženklina jie sezonus laikus, dienas ir metus “ (Pradžios  1:14).

Tai įdomus būdas organizuoti  laiką, tačiau kuo daugiau su Juo keliauju, tuo geriau matau, kaip Jis veikia šiuose dalykuose. Jo ženklai patraukia mūsų dėmesį, sužavi intelektą, paskatina mus pradėti ieškoti ir klausti, ką Jis turi mums toliau paruošęs.

Sezonai kalba apie laipsniškus perėjimus mūsų gyvenime, ir panašiai kaip metų laikuose, tuose perėjimuose seni dalykai susimaišo su kažkuo nauju, kol vieną dieną gyvensime visiškai naujame sezone. Šiuose sezonuose yra dienos , ir tai  mums kalba apie mūsų laipsnišką progresą diena po dienos, judant koja už kojos, kol laikai visiškai pasikeis.

O metai, tai dar kitas būdas, žymintis praeitį ir naują laiką, tik platesniu mastu. Kiekvienas mūsų yra kokiame nors dvasiniame sezone ir natūralaus gyvenimo sezone, ir Jis yra visame tame. Jis keliauja su mumis, mumyse, per kiekvieną sezoną. Tokiu būdu Jis veikia, ir mes gerai padarysime, jei per daug nesijaudinsime dėl mūsų valandų ir minučių pasaulio, o sustosime ir ieškosime Jo „ženklų, sezonų, dienų ir metų“ mūsų gyvenime – ir ten Jį surasime.

 Barbara ir aš labai jus vertiname, o gavęs auką aš stabteliu ir meldžiuosi už tą žmogų, bei už daugybę užrašytų maldos prašymų – meldžiamės už jus! Dėkojame, kad esate mūsų gyvenime!
Laiminu!
John & Barb

2019 m. gruodžio 21 d., šeštadienis

Žodis iš Viešpaties 2d.

John Fenn. Weekly Thoughts. Word from the Lord. 20/12/19

Sveiki,
 Aš dalinausi tuo, ką gavau Viešpaties aplankymo metu gruodžio 1d., ir tai daugiausia buvo apie Kristaus kūną, kuris turi teisti save ir nutraukti meilės romaną su pasauliu ir tuo, kas yra pasaulyje. Tūkstančiai matė FB-e, You Tube, ir GodTube, ir aš dėkoju už juos. Aš tikiuosi, kad tai, kuo dalinuosi, bus visiems
palaiminimu.

Viešpats atkreipė mano dėmesį įJn6, kai buvo atskirti tie, kurie sekė  Jį su tyrai su motyvais, nuo tų, kuri-ne, ir liepė man pastudijuoti tolimesnį tekstą. Štai apie ką Ji skalbėjo:

Jono6. Aplinkybės
Jn6 Jėzus pamaitino 5000 vyrų plius moteris ir vaikus, ir 15eil. sako, kad žmonės buvo taip susijaudinę, kad buvo pasiryžę jėga padaryti Jėzų savo karaliumi. Atsakydamas Jėzus išsiuntė mokinius valtyje, nurodęs, kur jie turi išlipti kitame krante, o pats nuėjo vienas į kalnus.

Ankstyvosiomis ryto valandomis Jėzus atėjo vandeniu, galiausiai pasiekė valtį, kuri buvo nuplaukusi pusę kelio. Mr6:48 sako mums, kad Jėzus atėjo pas juos( tęsė kelionę į kitą krantą), bet sustojo, nes jie išsigando Jį pamatę. Mt14:29 pateikia daugiau detalių apie Petro vaikščiojimą vandeniu. Jn6:21 prideda detalę, kurios nėra Mt14 ir Mr6:
  
Kai Jėzus įlipo į vandenį, valtis akimirksniu atsidūrė kitame krante, kur jie ir vyko.“ Taip, tai tiesa; Jėzus, vyrai, valtis, buvo „transportuoti“ antgamtiškai maždaug 3mylias/5km į kitą ežero pusę, kai tik Jėzus įlipo į valtį.

Tačiau žmonės, turėjo eiti aplink ežerą (Galilėjos jūra), ir kai jie rado Jėzų, paklausė (6:25-26): „kaip tu čia atvykai?“ Jėzus atsakė, kad jie
neieškojo Jo, dėl stebuklų kuriuos matė, bet todėl, kad juos Jėzus pamaitino. Štai dėl šitų dabar atskleistų tikrųjų širdies motyvų, jie paklausė: „ką tada mums daryti?“, ir Jis pasakė jiems (29eil.): tik paprastai tikėti Juo -su tyrais motyvais, visai ne dėl to, ką Jis padarė, ar gali jiems padaryti.

Kodėl tu esi krikščionis?
Supraskite,- žmonės tuo metu sekė Jėzų dėl įvairių priežasčių.  Pavyzdžiui, Jokūbo ir Jono motina, kai jie buvo prie naujos karalystės slenksčio, prašė, kad jos sūnūs užimtų valdžios pozicijas, būtų vienas Jėzaus dešinėje, kitas-kairėje. Tie žmonės, kuriuos Jėzus pamaitino (Jn6) galvojo, kad Jėzus suteiks jiems lengvą gyvenimą ir apstybę.
  
Ir šiandien yra žmonių, kurie yra krikščionys, bet jų motyvai savanaudiški, taip lygiai ir Jn6 Jėzus tenkino jų kūniškus troškimus. Pinigai, turtas, statusas- mūsų krikščioniškas pasaulis yra pilnas tokių žmonių iš Jn6, kurie sekė Viešpatį ne dėl stebuklų, kuriuos padarė Jėzus jų gyvenime, ir kurie rodė jiems į Jo viešpatystę, ir skatino mylėti Jį paprastai tik dėl to, kad Jis yra Viešpats , bet ne dėl to, kad Jis patenkino jų fizinius poreikius.
Jo atsakymas į tai, ką jie turi daryti yra tas pat ir dabar: Paprastai (tyrai) tik tikėk.
Jn6 Jėzus tuoj pat paaiškino sunkiai suprantamą palyginimą, sakydamas, kad Mozė davė jiems duonos iš dangaus, bet Jis yra ta tikroji duona iš dangaus, ir jei jie nori amžino gyvenimo, jie turės valgyti Jo kūną ir gerti Jo kraują.

Jei jie sekė Jėzų tik dėl maisto ir materialinės naudos, tai dabar jie turės praktikuoti kanibalizmą. Jei jie sekė Jį su tyrais motyvais, netgi jei ne viską suprato, jų motyvų tyrumas padės jiems tęsti kelionę su Juo.


Štai kas dabar vyks Kristaus kūne šiame sezone, kai širdyse tęsiasi  vidinis darbas. Tiesiog dabar Viešpats daro darbą prašydamas krikščionis teisti save dėl pasaulio meilės, ir nuspręsti, kodėl jie save vadina  krikščionimis. Tiesiog dabar tai vyksta širdyse, tai nematoma akimis, bet tenai darbuojasi Dievo Dvasia, kad paskatintų mus apsispręsti.
  
Pasaulyje bus tokios aplinkybės ir įvairūs  sunkumai, bet tiems, kurie girdi, ką kalb Dvasia, kurie suderino su Ja savo širdį, tie ištvers ir viskas bus su jais gerai.  Tie, kurie ignoruos, ką Dvasia sako, ar uždels įtvirtinti Jėzaus viešpatavimą savo širdyje, kai laikai pasikeis, jie patirs sumaištį ir griūtį.

Jn6:66 sako “daugelis Jo mokinių daugiau su Juo nevaikščiojo - nes jie nesuprato Jėzaus mokymo. Jie norėjo būti identifikuoti kaip krikščionys, kai dalykai ėjosi gerai. Kai viską buvo lengva suprasti. Kai viskas krypo link to, kad Jėzus bus pergalingai vainikuotas karaliumi.

Bet, kai tik Jėzus ėmė mokyti kažką, ko jie nesuprato, ir netgi atrodė, kad tai melaginga doktrina, palyginus su tuo, ko jie buvo mokomi, jie paliko Jį. Kai jie sumišo ar pajuto, kad Jėzus neaprūpins jų, kaip Jis tai padarė, padauginęs duoną ir žuvis, jie pasitraukė, parodydami, kad tarnauja Jam tik dėl to, ką jie galvojo, Jis gali dėl jų padaryti.


Kai Jėzus paklausė 12-os, ar jie taip pat paliks Jį, Petras atsakė už visus:“ Pas ką mes eisime? Mes patikėjome ir žinome, kad Tu esi Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus.“(68-69 eil.)

Jie nesuprato Jėzaus palyginimo, kaip ir kiti, kurie pasitraukė nuo Jėzaus. Tačiau jie pasielgė pagal  prioritetus savo širdyje. Petras pasakė esmę:“ Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.“

Jokios aplinkybės, jokia sumaištis, ar sunkiai suprantamas mokymas, nesvarbu kiek balsų išreikš savo nuomonę ir samprotavimus, bet svarbu, kad amžinas gyvenimas būtų brangiausia jų širdims. Kai jų širdys pažįsta, kad Jėzus yra Viešpats, viskas nublanksta prieš tai, nesvarbu kokie sunkumai ištinka. Labiau už viską jie nori pažinti Jį ir Jo prisikėlimo jėgą ir dalyvauti Jo kentėjimuose. Labiau už viską jie nori, kad Viešpats pripažintų juos prieš Tėvą ir angelus: „Taip! Aš žinau--------(Apr3:5)

Štai kas vyks Kristaus kūne JAV ir Vakaruose. O tautose, kur vyksta persekiojimai, jie jau pasirinko, kieno pusėje bus, jie įsitvirtino meilėje Viešpačiui, daugelis net mirties akivaizdoje.  Istoriškai, kai yra ekonominis ir visuomenės spaudimas (persekiojimai), tai išprovokuoja vyriausybes apkaltinti tam tikras žmonių grupes, kaip rodo istorija nuo Romos iki 20 amžiaus, dažniausiai būdavo apkaltinami krikščionys ir žydai.

Kitą savaitę pabaigsiu šią temą...iki tada, laiminu,

John Fenn


2019 m. gruodžio 20 d., penktadienis

CWOWI lapkričio naujienlaiškis 2019

November 2019 CWOWI Newsletter

Sveiki,
Paulius laiške Korintiečiams 10:13 sakė, jog kas beatsitiktų, tai tėra žmogiški dalykai. Yra skirtumas tarp tikinčiųjų gyvenimo, ir tų, kurie nepažįsta Viešpaties, nes: „Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti.“

Jis pats nemėgina; Jis išmėginimams nustato ribas ir duoda išeitį iš susidariusios situacijos. Mes gyvename puolusiame pasaulyje ir esame netobuli, tai gi išbandymų visada bus. Bet ne Jis mums siunčia išbandymus - tačiau Jis yra Meistras, padarantis taip, kad dalykai turėję mus sužlugdyti, augintų ir stiprintų.
Nuo netikinčių mes skiriamės tuo, kad mūsų gyvenime pasireiškia Jo ištikimybė. Mes galime melstis už kitus ir prašyti, kad Jo malonė apgaubtų juos jų išbandymuose, ir tai vyksta visą laiką. Mes taip pat matome, kaip netikintys, o kartais ir tikintieji su savo išbandymais tvarkosi taip, lyg jie būtų netikintys, nesirinkdami Jo ir Jo kelių. Tačiau mūsų gyvenime veikia malonė... nuostabi malonė.

O kad jie pamatytų tą malonę! Malonė sunkius dalykus paverčia lengvais, kaip rašoma laiške Romiečiams 12:3, kiekvienam iš mūsų gyvenime duota malonė, priklausomai nuo tikėjimo, kuris lydi tą malonę. Mums nėra duota kažkieno kito malonė, mums duota mūsų malonė ir tikėjimas. O tai mūsų gyvenimui pakanka. Paulius taip pat sako, kad*„tie, kurie lygina save su kitais, nėra išmintingi“, o tai reiškia, jog mes nematuojame savęs ir savo veiksmų pagal kitų veiksmus Viešpatyje.*2 Korintiečiams 10:12

Paulius sako, kad Jis yra ištikimas ir išmėginimams nustato ribas bei duoda išeitį. Graikiškas žodis „ištikimas“ yra pistos – „vertas pasitikėjimo“. Jis nesako tik, kad Dievas ištikimas, tačiau, kad mes turime Jį laikyti ištikimu ir vertu mūsų pasitikėjimo bandymų sūkuryje.

Tai taip pat mums sako, kad mes turime ieškoti Jo teikiamų išeičių. Turime ieškoti Jo ištikimybės. Jeigu laikome Jį patikimu, reiškia, kad turime stengtis, kad ta ištikimybė pasireikštų. Turime tai daryti, ir  nuo mūsų priklauso, ar ieškoti tos ištikimybės ir ją atrasti.

Malonė yra reali. Ieškokite jos.
Pastarąją savaitę pastebėjome, kad iš indaplovės sunkiasi vanduo, kadangi sudrėkdavo po grindimis, o santechnikas, patikrinęs rado, jog 10 metų senumo nutekėjimo žarna yra įtrūkusi ir dėl to vanduo sunkiasi po virtuvės spintelėmis, po laminatu išklotomis grindimis. Draudimas padengs kai kuriuos taisymo darbus, tačiau po to, kai tik prieš savaitę iš mūsų kiemo išvažiavo medžius išvežę darbininkai, kai prie galinių lauko durų liko sugadintas grindinys, buvo visiškai sudaužytas sunkvežimiukas, Barbaros mašina pažeista (bet sutaisyta), mes galvojome: „o kas toliau?“ – tai gi dabar aš pamokslauju šiek tiek ir sau, cha. Tačiau mes matėme, kad su kiekvienu išbandymu būdavo ir aprūpinimas. Mes tai priėmėme ramiai ir jaučiame, kad žiema bus metas darbams – išlieti Krisui šaligatvį/privažiavimo takelį, išmontuoti seną virtuvę ir pakeisti nauja (vanduo prasisunkė per spinteles), ir panašiai. Meldžiamės dėl palankių draudimo sąlygų, tačiau jaučiamės ramiai.

Ką galvoja Tėvas?
Mes meldžiamės ypatingai dėl šių dalykų – kokį laikotarpį Tėvas parinko mums, kad mus sutelktų ties šiais dalykais? Kaip jis mums privers tvarkytis su šiomis mus beveik pranokstančiomis užduotimis, laukiančiomis mūsų ateityje? Kur Jo ramybė? Kai tik mes rasime Jo ramybę, galėsime kalbėti įvykių sūkuryje apie tai, kas įvyko ir kada, ir taip toliau. Raskite ramybę. Raskite malonę. Ieškokite ištikimybės. Ieškokite aprūpinimo. Tegul jums būna duota pagal jūsų tikėjimą – jeigu to ieškosite, tai ir rasite. Jeigu neieškosite, nerasite. Tačiau Jo dalykų pabaigoje, bus atskleista, kad Jis buvo ir, kad visada buvo ištikimas.
Prisijunkite prie internetinių susitikimų, nacionalinės konferencijos Tulsoje
Šį mėnesį įvyko 3 internetiniai susitikimai, o mes buvome palaiminti tais, kurie prisijungė. Nors kalbama buvo tomis pačiomis temomis, turinys skyrėsi kiekvieną kartą, buvo smagu ir palaiminta! Sausio mėnesį ieškokite kitų susitikimų.

Mes planuojame aplankyti Sietlą/Vankuverį balandžio 15-21 dienomis, visą savaitę lankysime šį regioną, tai gi būkite prisijungę, jeigu norėtumėte savo namuose priimti susitikimą arba paprasčiausiai kartu pavalgyti šią savaitę, parašykite tiesiogiai man cwowi@aol.com. Mūsų Nacionalinė Namų Bažnyčios konferencija vyks spalio 8-11 dienomis (ketvirtadienį –sekmadienį), tai bus Kolumbo dienos savaitgalis, Stoney Creek Konferencijų centre Broken Arrow, Oklohomoje (Tulsos priemiestyje). Mes pradėsime registraciją naujais metais, tai gi būkite prisijungę.

Mūsų EU konferencija vyks gegužės 30-birželio 1 Nyderlanduose. Informacija netrukus bus paskelbta mūsų tinklalapyje ir EU tinklalapyje: www.cwowi.eu Preliminari kelionė į Suomiją rugpjūčio mėnesį, tačiau dar neturime konkrečių datų.
Tikrai turime melstis už sausio mėnesio įvykius... tačiau Jis yra ištikimas! Savo dvasioje jaučiu, kad 2020 bus jaudinantys metai Viešpatyje tikintiesiems, nors pasaulyje tai bus sumaišties metai. Arabų pavasario metu mane aplankė Viešpats, ir aš nesilioviau Jo klausinėję apie įvairias tautas, ir kas joms nutiks. Atsakęs į kelis mano klausimus, ir nutaręs, kad jau užtenka, tarė: „O kas tau dėl to?  Tu turi būti Tėvo reikaluose.“

Šitie žodžiai pasiliko mano širdyje- nesvarbu kokie sūkuriai šėlsta aplink mane, šie trikdžiai neturi būti pasiteisinimas, nukreipiantis  dėmesį nuo to, ką Jis yra man numatęs šiandien. Mes visi turime būti Tėvo reikaluose... į tai turime būti susitelkę. Ne dalykuose, kurie iššaukia baimę arbą sąmyšį. Jame, ramybėje, žvelgiant atsitraukus.

Nepamirškite, kad galite prisijungti prie YouTube ir susirasti mano kassavaitinio mokymo vaizdo įrašus, kuriuos įrašau 8 val. ryto kiekvieną penktadienį (Tulsos laiku), tai įrašoma YouTube ir Facebook‘e. Tiesiogiai tai transliuojama 8 val. ryto Facebook‘e, tačiau galite žiūrėti bet kada. Paprastai mokymas trunka 10 minučių, ir tikiuosi, kad jūsų dienai suteikia atspirtį.

Šiaip tai mes esame labai dėkingi šiuo padėkos laikotarpiu. Ne apskritai „dėkingi visatai“, bet dėkingi Dievui mūsų Tėvui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui – bei jums, kurie save aukojote pirmiausia Dievui, o po to ir mums, kad mus įtrauktumėt į savo gyvenimą.
Dėkojame jums! Esate palaiminti,
        John & Barb