Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis

Leviticus nuo 2 iki 4

 Sveiki,

 Šiandien; antgamtiškas Izraelis.

 Dievas įžiebė ugnį

Senovės judaizmą antgamtišku daro tai, kad Dievas užkūrė ugnį  deginamajai aukai, o ne žmogus. Žmogus negali ateiti pas Dievą jokiomis savo pastangomis ar formulėmis. Senajame Testamente, kai žmogus buvo Dievo akivaizdoje, jis turėjo
nusiauti batus, nes batai yra žmogaus dirbiniai. Mes negalime ateiti į Jo akivaizdą dėl nieko, ką darėme. Tai randama Išėjimo 3: 5-6, kai Mozė prie degančio krūmo kalba su Viešpačiu. "... Nusiauk  batus nuo kojų, nes tai yra šventa žemė".

 

Taip pat matome Jozuės 5: 14-15, kai Kristus, būdamas Viešpaties kariuomenės kapitonu, pasakė Jozuei, kaip paimti Jerichą, ir liepė nusiauti  batus Jo akivaizdoje. (Tai nebuvo angelas, kalbėjęs su Jozuė, bet Kristus, tai liudija faktai, Jis priėmė garbinimą, 2, liepė Jozuei nusiauti batus, o 3 skyriuje 6 eil.  pasakojimas tęsiamas persijungiant iš natūralaus požiūrio į tikrąją perspektyvą ; „Viešpats pasakė ...“ jų pokalbyje. Taigi išmeskite knygas, kuriose sakoma, kad tai yra angelas (tokias kaip   „Angelai su užduotimi“), nes ten yra keletas dalykų, kurie gali suklaidinti.)

 

Žmogus negali ateiti pas Dievą jokiomis savo pastangomis. Dėl šios priežasties Dievas įsakė, kai jie  pastatė aukurą aukai aukoti, netašyti  akmenų ir jokiu būdu jų nekeisti - jie turėjo naudoti akmenis tokius, kokius rado ant žemės, nes  juos suformuoti, tai reiškia  pridėti žmogaus pastangas prie išganymo. Išėjimo 20: 25

 

Viešpaties ugnis

Turėdami tokį supratimą, kad atėjimas pas Dievą priklauso tik nuo  Jo  ir mes nieko neatnešime į šią sąjungą, pažiūrėkime į deginamąją auką, apie kurią kalbama pirmajame Levitų(arba Kunigų) skyriuje. Pirmoji auka, kurią matome, yra tai, kai Viešpats Dievas (Kristus) nužudė gyvūną ir pagamino odos apsiaustus Adomui ir Ievai, Pradžios 3:21. Tai buvo jiems vaizdinga pamoka, kad vėliau Jis taps paskutine auka, kad žmogus būtų aprengtas Juo. Pradžios 4 skyriuje užrašyta, kad Kainas  atmetė išganymą iš malonės ir pasirinko ateiti pas Dievą savo paties pastangomis, aukodamas daržoves, kurias augindamas  taip sunkiai dirbo. Mes negalime ateiti pas Dievą remdamiesi savo darbu, pastangomis ir formulėmis.

 

Viešpats nepriėmė jo aukos, nes tai buvo jo paties pastangos, Jis priėmė Abelio auką, kuri buvo nekalto avinėlio iš Abelio bandos kraujas. Štai kodėl Kainas yra visų klaidingų religijų ir melagingų pastangų patekti pas Dievą savo jėgomis tėvas. Kaip pavyzdį galime naudoti įvairias religines apeigas iš viso pasaulio, kuriose nurodomos tam tikros maldos, tam tikros pastangos priartėti prie Dievo, padaryti jam įspūdį ar kažkaip paveikti.

 

Mozė užrašė Pradžios knygą, todėl jam ir mums suprantama, kad būtent ugnis iš dangaus prarijo Abelio, o ne Kaino auką. Štai kaip jis sužinojo, kad jo auka nebuvo priimta. Tai įtvirtino pavyzdį, kad pats Dievas  siunčia ugnį iš dangaus, kad uždegtų deginamosios aukos ugnį, taip kad iš aukos visiškai nieko nelieka.

 

Tai kartojama visoje Levitų knygoje - tegul nieko iš deginamosios aukos 

nelieka. Ji turi būti visiškai suvartota. Tai Viešpats pasakė Izraeliui per pirmąjį Paschą Išėjimo 12:10: „Tegul nieko nelieka iki ryto, o jei kas lieka ryte, sudeginkite jį visiškai“. Žinoma, tai yra Jėzaus ant kryžiaus simbolis, kad Jo „deginamoji auka“ už nuodėmę buvo visiškai atlikta, absoliuti, 100%.

 Mozė ir Aaronas

 Levitų 9: 23–24, aprašyti pirmi aukojimai  naujosios kunigystės, kuriai vadovavo Aaronas: „Mozė ir Aaronas nuėjo į palapinę, tada išėjo ir palaimino žmones. Ir visiems žmonėms pasirodė Viešpaties šlovė.  Viešpaties akivaizdoje pasirodė ugnis, kuri sudegino  auką ir net riebalus. Žmonės tai pamatė, šaukė ir krito ant savo veidų.“

 

Gideonas

 Teisėjų 6: 20–24, Gideonas mato Viešpaties angelą  (Kristų), kuris kviečia jį vesti Izraelį prieš midjaniečius ir tapti Izraelio teisėju. Gideonas aukoja mėsą ir neraugintą duoną ir padeda juos  ant  akmens altoriaus.  „Viešpaties angelas“ palietė uolą su  lazda , kilo ugnis ir  prarijusi auką, o „Viešpaties angelas“ išėjo. Gideonas neuždegė ugnies, tai padarė „Viešpaties angelas“. Gideonas, žinodamas savo istoriją ir supratęs, kad matė Viešpatį akis į akį, ėmė šaukti. Tada Viešpats kalbėjo su juo ir patikino, kad jis nemirs. Gideonas vadino Viešpatį „Taikos Dievu Jehova Šalomu“ dėl šio susitikimo, kurio metu jis nemirė.

 

 Samsonas

Maždaug po 50 metų, teisėjų 13: 16-20, vyrui, vardu Manoahas, ir jo žmonai pasirodo „Viešpaties angelas“, sakydamas, kad ji pastos ir pagimdys Izraelio teisėją, ir jis bus Nazaritas nuo pastojimo. Šie būsimo Samsono tėvai aukoja Viešpačiui, dėkodami už šią pranašystę, o Manoahas, nesuprasdamas, su kuo jis kalbėjo, paklausė Jo vardo.

 

 18 eilutė: "Kodėl klausiate mano vardo, matydami, Jis  nuostabus?" (Heb .: nuostabus, nesuprantamas, didingas), ir tada jis pakilo aukos liepsnoje ir dingo iš akių. Jūs prisiminsite, kad Izaijo 9: 6 sakoma apie Mesiją: „Mums gimė vaikas, mums duotas sūnus ir Jo vardas bus vadinamas Nuostabusis ...“

 

Manoahas žmonai pasakė, kad jie matė Dievo veidą  ir tikrai mirs. Jo žmona, būdama protingesnė ir nuovokesnė, pasakė v23; "Ar Jis būtų mums pasakęs, kad turėsime sūnų, jei ketino po to mus nužudyti? Ir jis priėmė ir mūsų auką, taigi mes nemirsime".

 

Saliamonas

- II Kronikų 7: 1–3, kai Saliamonas pašventino  šventyklą, sakoma: „Kai Saliamonas baigė kalbą, ugnis nusileido iš dangaus ir prarijo deginamąją auką bei kitas aukas; Kunigai negalėjo patekti į šventyklą, nes Viešpaties šlovė taip stipriai užpildė vietą. Ir visi žmonės, pamatę, kaip ugnis nusileido su Viešpaties šlove, puolė veidais žemyn ir garbino šlovindami Viešpatį. sakydamas: "Nes jis geras, nes jo gailestingumas amžinas".

 

Elijas

 „II Karalių 18: 36-39“, mes turime bene geriausiai žinomą pavyzdį, kaip Dievas nuleido iš dangaus ugnį ant aukuro – Elijas  ir Baalo pranašai. Deja, dauguma ganytojų ir sekmadienio mokyklos mokytojų nepaiso didesnės tiesos, manydami, kad Elijas buvo taisyklės išimtis. Todėl galime susimąstyti, kodėl Elijas buvo toks įsitikinęs, kad jo planas veiks, ir daugelis klaidingai manė, kad jis tiesiog pats sugalvojo  šią idėją, arba jo didelis tikėjimas privertė Dievą atsakyti ugnimi. Tikėjimas nėra nepriklausomas nuo Dievo, greičiau mūsų atsakas į Jo apreikštą malonę. Elijas tik sekė Jo Žodžiu levitų knygoje, kurio  Izraelyje nebuvo laikomasi daugelį metų.

 

Elijas visa tai žinojo, todėl jis savo auką paruošė iki  standartinės 15 valandos vakaro aukos laiko, nes žinojo, kad  Dievas atsakys ugnimi, kad suvartotų degintą auką. Taigi jis linksminosi su Baalo pranašais ir apkaltino Baalą, kad jis vieną kartą buvo tualete, kitu metu išvyko į kelionę. Artėjant 15 val., Jis užtikrintai liepė žmonėms pilti vandenį ant aukos, nes norėjo jiems parodyti, kad jis nedarys jokio stebuklingo triuko ir jokio veiksmo savo rankomis, nesiims jokių gudrybių,  kad ugnis būtų uždegta.

 

Vakaro aukos metu pranašas Elijas priartėjo ir tarė: „Viešpatie, Abraomo, Izaoko ir Izraelio Dieve, tegul šiandien būna žinoma, kad tu esi Dievas Izraelyje ir kad aš esu tavo tarnas, ir aš visa tai padariau pagal tavo žodį. (Nurodymai levitų knygoje). “... Tada Viešpaties ugnis krito ir prarijo degintą auką, medieną, akmenis, dulkes ir vandenį tranšėjoje ... "

 

Nuo Abelio iki Mozės, Gideono iki Manoaho, nuo Saliamono iki Elijo - Dievo pavyzdys buvo tas, kad dangaus ugnis visiškai sunaudoja deginamąją auką. Tai yra Jėzaus ant kryžiaus simbolis , visiškai pašalinantis pasaulio nuodėmę.

 

Krikščionis -

krikščioniui, kovojančiam dėl savo išganymo, svarstant, ar Dievas dar gali juos atmesti, nors jie tiki Jėzumi ir myli Dievą, tai, ką mes matome įtvirtinta Levitų ir kitose knygose, suteikia mums didelę ramybę. Jėzaus auka ant kryžiaus, sandoris tarp Jo ir Jo Tėvo, buvo visiškai iki galo atliktas  darbas. Iš mūsų nuodėmės nieko nebeliko. Kaip Paulius rašė II Korintiečiams 5: 17: „... kas sena praėjo ir štai! Visa  tapo nauja“.

 

Tai nereiškia „Taip, bet“. Negalima manyti:  „nežinote, ką padariau“. Deginamoji auka buvo skirta ne tik pradinei nuodėmei, bet ir visai nuodėmei. Žinojimas, kad dėl rytojaus, kito mėnesio ar kitų metų teisėtai kalbant, mūsų nuodėmė jau sudeginta Jėzaus atpirkimo auka, veda mus į didesnį šventumą.

 

Žinojimas, kad mūsų nuodėmė  ir nuodėmės yra sudegintos Jėzaus aukoje, kviečia mus pasistengti visomis pastangomis, kad galėtume pažinti Jį vis geriau ir geriau, nes nėra nieko tarp mūsų ir Dievo Tėvo. Tas žinojimas panaikina baimę tarp mūsų ir Dievo - viskas, kas kažkada stovėjo tarp mūsų, net būsimos nuodėmės, kurias dar padarysime, jau buvo numatytos ir atleistos, todėl judėkite Jame visu greičiu į priekį!

 

Daugiau kitą savaitę, iki tol, laiminu,

John Fenn

2021 m. balandžio 26 d., pirmadienis

„Leviticus“ 1 iš 4

Kunigų  #1 to 4

Sveiki,

Jei kuri nors knyga yra praleista, kai mes skaitome bibliją, tai yra „Levitų“, pažodžiui „Apie levitus“. Ir paviršutiniškai žiūrint  su gera priežastimi; joje gausu kultūros ir sistemos detalių, su kuriomis negalime susieti savęs ar suprasti. Tai nuobodu ir tiek daug detalių, kad perskaitę skyrių net nežinome, ką skaitėme.  Vis


dėlto ne viskas  nuobodu, jei žinome, ko ieškoti, įskaitant tai, kad levitai nebuvo pirmasis Dievo pasirinkimas. Tai naudinga tiems, kurie stebisi, ką apie juos mano Tėvas, arba jaučiasi nuvylę Jį gyvenimo pasirinkimu. Tai pavyzdys, kaip Viešpats žiūri į mūsų gyvenimą, jo sugebėjimas prisitaikyti ir malonė.

 

Levitai - ne pirminis Dievo pasirinkimas

išėjimo 19 Izraelis atvyksta į Sinajaus kalno papėdę, per  47 dienas iš Egipto. Dar 3 dienas jie pasninkauja ir ruošiasi klausytis tiesiogiai iš Viešpaties. 50-ą dieną, kuri buvo pradinė Sekminių diena, Dievas jiems kalbėjo. 6 eilutėje sakoma, kad jis nori paversti visą tautą „kunigų karalyste“. Visus- kunigų tauta!

 

Jie nebuvo tikri, apie ką tai, ir 20: 18-21, pamatę žaibus ir išgirdę griaustinį dundantį nuo  Dievo buvimo ant kalno, jie atmetė visos tautos kunigystę: (Mozei) „Tu kalbėk su Juo , neleisk mums kalbėti su Juo, nes mes mirsime “. Būtent tenai ir tada  jie  atmetė savo tautos kunigystę.

 

Viešpats yra lankstus ir jiems, ir mums

Kai jie atmetė Jo pašaukimą jų gyvenimui, Jis prisitaikė. Jis teigė teisėtai reikalaujantis pirmagimio per avinėlio kraują, išlietą ant Paschos, tačiau taip pat sutiko pasipriešinimą. Taigi Jis suteikė būdą tėvams nusipirkti savo pirmagimį iš Viešpaties, jei jie taip pasirinko, naudodamiesi  auka pagal savo pajamas.

 

Galite prisiminti, kad Marija ir Juozapas aukojo mažiausiai 2 balandžius / karvelius, kad iš Tėvo atpirktų savo pirmagimį Jėzų. Tai yra Luko 2: 22–24. Tikiuosi, kad toje situacijoje visi mato  Tėvo nuolankumą ir grožį: Tėvas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo vienintelį Sūnų žmonijai, kuris buvo pirmagimis. Tada Jis leido Juozapui ir Marijai „atpirkti“ savo sūnų, kad jis taptų Sūnumi, kuris vis tiek „eitų į tarnystę“ ir prie kryžiaus.

 

Taip pat galite prisiminti I Samuelio 1:11, kad Hana savo ašaromis pažadėjo Dievui atiduoti savo pirmagimį Viešpačiui auklėti kaip kunigą, jei tik ji ir jos vyras galėtų turėti kūdikį. Kitaip tariant, ji pažadėjo nenaudoti „pabėgimo sąlygos“ ir leisti Viešpačiui turėti jos pirmagimį.

 

Kunigas Elis patikino, kad Viešpats išklausė jos maldą, ir berniukas Samuelis buvo atsakas į tą maldą. Kai jis buvo nujunkytas, ji laikėsi duoto žodžio ir laikėsi pirmagimio Įstatymo, suteikdama jam tarnybą šventykloje. Jis tapo paskutiniuoju Izraelio teisėju, regėtoju ir pranašu karaliams Sauliui ir Dovydui.

 

Štai pasirodo  Aarono ir Mozės šeima: Levitai

Izraelis atmetė tautos kunigystę ir  jiems nepatiko, kad jie buvo priversti atiduoti savo pirmagimį Viešpačiui. Taigi Viešpats pateikė dar vieną alternatyvą:

 

Skaičių 3: 12-13 Dievas sako taip: "Ir aš paėmiau levitus iš Izraelio vaikų vietoj pirmagimio, kuris atveria įsčias; todėl levitai bus mano. Tačiau pirmagimiai vis dar priklauso man, nes tą dieną aš smogiau Egiptui, aš atidėjau visus Izraelio pirmagimius ... Mano jie bus, nes AŠ ESU “.

 

Taip jie perleido levitams atsakomybę už visos tautos kunigystę.

"Tu atvesi levitus Viešpaties akivaizdoje priešais palapinę ir subursi visą Izraelio tautą kartu su jais. Tu atvesi levitus tiesiai prie palapinės, o izraelitai uždės rankas ant jų  Viešpaties darbui. Aaronas aukos levitus Viešpačiui Izraelio vardu, kad jie tarnautų Viešpačiui, kad jie galėtų atlikti tarnavimą  Viešpačiui “. Skaičiai 8: 9–11

 

Taip levitai atsidūrė tarnyboje. 3-asis Dievo pasirinkimas.


Jei esate pats didžiausias savo priešas ....

Bažnyčios kultūra gali priversti žmogų pajusti, kad jei „kažką praleido“, tai viskas baigėsi, galbūt net prarado išganymą. Daugelis jaučiasi, kad Dievas juos pašaukė į tą ar aną ankstesniais metais, bet gyvenime įvyko įvairių dalykų , jie buvo užsiėmę daryti kitus dalykus. Dabar, žvelgdami atgal į savo gyvenimą, jie jaučiasi nuvylę Dievą ir galvoja, ką Dievas apie juos mano. Čia matome visą tautą, atmetančią Dievo kvietimą savo gyvenimui, ir ką Tėvas padarė? Jis prisitaikė.

 

Dalis atsakymo yra ta, kad jūs ir aš jau esame amžinybėje, todėl nieko Jame nėra prarasta. Jūs nemirštate ir tada įžengiate į amžinybę. Dabar tu gyvas amžinai. Amžinai. Šiuo metu esame amžinybėje. Jo žodis negrįžta tuščias, taigi tai reiškia, kad jūs galite įvykdyti savo kvietimą tūkstantmečio amžiuje, galbūt po 50, 200, 500, 7000 metų ar daugiau - jūs jau gyvenate „amžinai“, taigi yra laiko įeiti į tai, ko trūko šiame gyvenime.

 

Jo žodis nutiks jūsų gyvenime

Aš daug kartų dalijausi apie porą mūsų surinkime daugelį metų jiems buvo pranašauta, tačiau viskas klostėsi prastai ir jie išsiskyrė. Apsilankymo metu paklausiau Viešpaties apie tą porą. Jo atsakymas mane pribloškė:

 

"Jie išpildys savo pašaukimą ateinančiame amžiuje. Kai paprašiau skyriaus ir eilutės, Jis pasakė:" Senajame Testamente yra daugybė pranašysčių, kurios peršoka šį pagonių laiką kalbėdamos apie būsimą tūkstantmetį. Taigi, kodėl jums sunku patikėti, kad žodis, duotas kažkam šiame amžiuje, negali įvykti kitame? "Taigi aš matau savo gyvenimą dideliame paveiksle, nes Jis taip jį mato:" Kad ateinančiais amžiais Jis  (Tėvas) ir toliau rodys savo gerumo turtus Kristuje Jėzuje. “(Efeziečiams 2: 7)

 

Dievo lankstumas Izraeliui:

"Visa tauta man bus kunigų karalystė!"

"Uh ... ne. Jūs kalbėkite su Moze, tada jis gali kalbėti su mumis ir pasakyti mums, ką jūs sakote".

- Tada aš padarysiu pirmagimį savo kunigu!

"Ai ... ne, mūsų pirmagimiai mums yra per svarbūs, kad būtume priversti juos dovanoti jums, duokite mums atpirkimo programą".

- Tada aš paimsiu levitus savo kunigais!

- Uh ... gerai.

 

Juokinga, bet tai yra esmė to, kas nutiko. Jis nėra ąžuolas danguje, nelankstus ir nejautrus mums. Jis yra mūsų Tėvas, Jis yra Dievas, o mes esame Jo šeima.

 

Tėvas vis dar apsisprendęs turėti kunigų karalystę

Negalite pergudrauti Viešpaties, nes Jis mato pabaigą jau pradžioje. Apreiškimo 1:10, 5: 6 ir 20: 6 sakoma, kad Tėvas padarė mus, tai yra jus ir mane, „kunigų karalyste“. Tiesą sakant, 20: 6 sakoma, kad mes būsime ta kunigų karalystė tūkstantmečio amžiuje, valdydami žemę kartu su Juo ir tarnaujant Jo kunigystei.

 

I Petro 2: 9 jis sako: „Jūs esate karališkoji kunigystė, šventa tauta, specialiai skirta Viešpačiui, kuris jus pašaukė iš tamsos į Jo nuostabią šviesą“.

 

Tai reiškia, kad nesvarbu, ką jūs „praleidote“ šioje žemėje kaip tikintysis, jūs vis tiek esate kunigų tautos Kristuje dalis. Tavo likimas išsipildys, nes mes dabar esame paversti kunigų karalyste Viešpačiui. Negalite padaryti daugiau klaidų, nei Jis turi malonės ir aprūpinimo. Nuostabi malonė, daugiau apie „Kunigų“ kitą savaitę!

Laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir atsiųskite man el. laišką adresu cwowi@aol.com

2021 m. balandžio 25 d., sekmadienis

Ką iš tikrųjų apibūdina Zodiako ženklai 4 iš 4

 Sveiki,

Tikiuosi, kad perskaičius šią seriją labiau vertinsite naktinį dangų, žinodami, kad nuo pat pirmųjų žmogaus dienų Viešpats pasakojo apie išganymą žvaigždėse. Baigiame paskutiniu 4 žvaigždynų rinkiniu, kuris parodo mūsų sąjungą su Kristumi


ir Jo sugrįžimą.

 Taurus jautis

Jis hebrajų, arabų, lotynų ir graikų kalbomis žinomas kaip jautis, nors tai nėra naminis jautis. Jo ilgi ragai nuleisti į krūvą, o jo akyje yra pagrindinė žvaigždė, vadinama Al Debaranu arba „kapitonu“ arba „gubernatoriumi“. Zodiako cikle Jautis pakyla, kad jį būtų galima pamatyti, kai Skorpionas išnyra iš akiračio.

 

Mitologijoje Jautis yra grynas baltas, nes jis teisus ir tyras. Jo petyje yra septynių žvaigždučių klasteris, žinomas kaip Plejadės, vadinamas „balandžiais“ ir Jobo knygoje  minimas su aiškiomis nuorodomis į 7 Apreiškimo 1:16 ir 2: 1 surinkimus. „Dešinėje rankoje jis turėjo septynias žvaigždes, o jo burnoje - dviašmenis kardas, o Jo išvaizda yra kaip saulė su visa jėga “. Taip pat: „Kas dešinėje rankoje laiko septynias žvaigždes ...“ Mitologijoje Plejadės buvo 7 Atlaso dukterys, laikančios žemę ir dangų. Čia, surinkimo tipas, saugios ant Jaučio peties.

 

Pirmasis Jaučio dekanas yra mano mėgstamiausias žvaigždynas ir lengvai randamas danguje, randamas pagal  3 žvaigždės iš eilės, kurios sudaro jo diržą: šlovingasis Orionas, medžiotojas. Nemažai kartų sėdėjau ir žvelgiau į Orioną, dėkojau ir garbinau Viešpatį kaip ženklą danguje, Kuris  saugo mane ir viską kas mano. Tai žmogaus, kurio dešinėje rankoje yra pakeltas lazdelė, kairėje nugaišusio liūto oda, o kairė koja gniuždo kiškio Lepo galvą, paveikslas.

 

Oriono vardas reiškia „Tas, kuris ateina kaip šviesa“. „Puikus“. Jis minimas Jobo 9: 9 kartu su „Plejadėmis“ ir „Arkturu“. Pagrindinės žvaigždės yra Betelgeuse ant dešiniojo peties, o tai reiškia „šaka ateina“. Rigelis yra dar viena žvaigždė pakeltoje kairėje kojoje ir reiškia „pėda, kuri sutraiško“. 3 ryškios jo diržo žvaigždės vadinamos „3 karaliais“. Kairiosios krūtinės srityje yra „Bellatrix“, kuris reiškia „greitai ateiti“ ir „staigiai sunaikinti“. Arabiškai jo vardas yra filialas „Al Giauza“, valdovas Al Mirzamas arba princas Al Nagjedas.

 

Mes matome, kaip Orionas laiko nužudytą liūtą, apgaviką, kuris vaikščiojo kaip riaumojantis liūtas, ieškodamas, ką galėtų praryti (I Petro 5: 8). Jo kairė pėda taip pat prasideda nuo antrojo Jaučio dekano - upės Eridano. Eridanas reiškia „teisėjo upė“. Danieliaus 7: 9–11 jis sako, kad nuo senovės dienų (Tėvas) teka „ugninga teismo srovė“. Eridanas paliečia Ketusą prie jūros pabaisos ir yra tarp Jaučio ir Oriono, rodydamas mums, kad teisėjas yra tiek kaltinamasis jautis, kuris teisiamas su surinkimu jo pečiuose, tiek medžiotojas, kuris viską užbaigia.

 

Trečiasis Jaučio dekanas yra piemuo Auriga. Piemuo sėdi su ožka motina ant kelių ir jos dviem  ožiukais. Ožka priekinėmis kojomis meiliai priglunda ant pečių, kai jis ją apkabina kairia ranka. Juostą ar juostelę jo dešinėje rankoje matėme anksčiau, kuri laikė Žuvis (surinkimą). Auriga lotynų kalba reiškia „vadelių turėtojas“. Pagrindinė žvaigždė yra ožkoje motinoje ir vadinama „Capella“, o tai reiškia „koplyčia“ arba muzikoje - „koplyčios stiliumi“. (dainuoti be instrumentų yra „a cappella“, galite prisiminti). Ožką motiną ir jos vaikus piemuo laiko labai  švelniai,  jo rankose yra surinkimas(bažnyčia) arba koplyčia. Graikų kalba - ekklesia. Dešinėje jo rankoje yra ryški žvaigždė menkalinonas, kuris reiškia „ožkų (arba avių) pulką“. Vėlgi mes matome Viešpatį kaip savo išganymo autorių, o 2 ožius galima suprasti kaip tikinčius žydus ir pagonis.

 

Jaučio santrauka: Jaučiame mes matome sugrįžusį Viešpatį su ekklesia „ant nugaros“, kuri yra saugiai valdoma. Tam pritaria Apreiškimo 19: 5–14, kuris aprašo jau danguje esančius šventuosius, apsirengusius „švariais ir baltais rūbais“, atėjusius iš Avinėlio vestuvių puotos, kartu su Juo grįžusius  ant  baltų žirgų. .

 

Tai sutampa su Jėzaus pasakojimu Mato 24: 29-31, kad atėjęs Jis įsakys angelams „surinkti šventuosius iš vieno dangaus (ne žemės) galo iki kito “. Mes matome Jo šlovę Orione, kai „darbas“ baigtas, ekklesia saugi  ant jo kelių -  aktyviai gausinanti mokinių skaičių, dabar amžinai ramybėje danguje.

 

Dvyniai, dvyniai

Egipto zodiake (Dendara) Dvyniai yra ne pora dvynukų, o vyras ir moteris, susikibę rankomis, vadinami „Adomu ir Ieva“. Nors buvimas danguje tai reikštų ne pirminį Adomą, o „paskutinį Adomą“, Kristų, kuris kaip „paskutinis Adomas“ atnešė išgelbėjimą žmonijai. (I Korintiečiams 15:45). Egipto graikų (koptų) žvaigždyno pavadinimas yra „Pi Mahi“ arba „Jungtinis“ arba „visiškai sujungtas“.

 

Kairėje vyro figūros pėdoje randame sužeistąją žvaigždę Al Henah. Žvaigždė jo galvoje yra Pollux reiškia „valdovas“ arba „teisėjas“. Jo viduryje yra žvaigždė Wasatas, kuris reiškia „Sėdi“ arba „atsisėsk į savo (teisėtą) vietą“. Egiptiečiai jį vadino Horu arba Horu, kuris reiškia „šviesos sūnus“ arba „ateinantis, taip pat„ viešpatavimo atstatytojas “.

 

Mitologijoje šios dvi figūros yra žinomos kaip „Castor“ ir „Pollux“, kurios ieškojo „Auksinės vilnos“, todėl mes matome ir nuotaką, ir jaunikį, bet taip pat juos padarytus vienu žmogumi Kristuje. Manau, nuostabu, kiek mitologijos yra sugadintas pirminis Kūrėjo ketinimas, tačiau vis tiek demonstruoja tikrosios išganymo istorijos elementus. Dvyniuose Gemini matome, kad esame padaryti viena  su Kristumi, Jame ir Jis mumyse, o kita vertus, žvaigždynas taip pat kalba apie taikad nuotaka ir jaunikis padaryti viena ... nuostabi malonė.

 

Kiškis Lepus yra pirmasis Gemini dekanas. Egipto ir persų zodiakuose tai gyvatė, o ne kiškis. Jis yra po pergalingo medžiotojo Oriono koja. Jo žvaigždžių vardai yra „Nibal“, „Rakis“, „Sugia“, kurie reiškia „beprotis (pašėlęs)“, „sugautas“ ir „apgavikas“.

 

„Canis Major“ ir „Canis Minor“ yra Dvynių dekanai, du  ir trys, didelis šuo ir mažas šuo, šunų žvaigždės, iš pradžių žinomos kaip vilkai, kiškio (gyvatės) medžiotojai. Kaip ir dvi žuvys, dvi ožkos, mes galime pamatyti žydų ir pagonių tikinčiuosius, atrištus kaip vienus Jame, o galbūt Viešpatį ir tikinčiuosius vienijančius kaip vieną.

 

„Didžiojo šuns“ žvaigždė „Sirius“ yra ryškiausia žvaigždė nakties danguje ir lengvai randama. Vardas Sirius kilęs iš sero ar Seiro, reiškiančio princą, globėją, Victorių. Hebrajų kalba „šaka“ yra žodis „netzer“ arba „naz-seir“, taigi iš šakos atėjęs yra naz-seir-ene. Taigi žvaigždė „Sirius“ arba egiptiečių kalba „Naz-seir“ rodo, kad „didelis šuo“ yra Nazarietis.

 

Kadangi dvi šunų žvaigždės yra Dvynių dekanai, kurie taip pat turi dvynukus arba jaunuoosius, taip pat matome dar vieną žvaigždyno dvilypės prigimties elementą. Kadangi „didelis šuo“ arba „didelis vilkas“ yra susijęs su Viešpačiu su pagrindine žvaigžde Sirijumi, „mažasis vilkas“ yra jo palydovas. Egipto zodiake „mažasis šuo“ yra žmogaus kūnas su erelio galva,kad nuotaka ir jaunikis padaryti viena ... nuostabi malonė.

 

Kiškis Lepus yra pirmasis Gemini dekanas. Egipto ir persų zodiakuose tai gyvatė, o ne kiškis. Jis yra po pergalingo medžiotojo Oriono koja. Jo žvaigždžių vardai yra „Nibal“, „Rakis“, „Sugia“, kurie reiškia „beprotis (pašėlęs)“, „sugautas“ ir „apgavikas“.

 

Dvynių santrauka

Dvyniuose matome du padarytus kaip vieną, nugalėjusius priešą, o šunų žvaigždėse vėl matome Viešpatį ir ekklesią, amžinai susijungusius pergalėje. Iš šio ir NT puslapių galima pasisemti tiek daug. Anksčiau, kai NT knygoje yra daugiau nei 100 nuorodų, mes esame „Jame“ arba „Jis mumyse“ - Kristus mumyse. Mes esame vienas. Mes matome tai dvyniuose Dvyniuose, dviejose Žuvų žuvyse, dviejuose ožkos kūdikiuose Aurigoje, dviejuose šunyse Dvyniuose ... ir taip toliau, ir t.t. dar kartą patvirtinimas  tiems, kurie kovoja, mes esame viena Jame, o Jis mumyse.

 

Vėžys vėžiu

Jautis, grįžtantis, Dvyniai yra viena Kristuje, o dabar Canser vėžys  - kas? Krabas? Krabas auga suputodamas, užaugdamas iš vidaus, išmesdamas išorinį apvalkalą, kad atskleistų naują apvalkalą, kuris yra šiek tiek didesnis nei paskutinis. Tai atsako į Galatams 4:19: „Mano vaikeliai, aš vėl gimdymo skausmuose dėl jūsų , kol jumyse susiformuos Kristus“.

 

Krabas gimsta iš vandens, taip ir surinkimas iš  Šventosios Dvasios vandens, ir švarios sąžinės atsakymo, kaip sako Petras,tai yra vandens krikštas. Petras sakė, kad vanduo neatgimdo, tai yra švarios sąžinės atsakymas, jau atgimus iš Dvasios. Krabo viduryje yra žvaigždžių spiečius, senovėje vadinamas „Prasepe“, hebrajų ir arabų kalbomis reiškiančiu „gausybė ar nesuskaičiuojama sėkla“ arba „palikuonis“. (Aš Petro 3: 21)

 

Žodis „vėžys“ kilęs iš „khan“, kuris reiškia „poilsio vieta“. Žodis „cer“ arba „ker“ reiškia „apkabintas“ arba „apsuptas“, kaip laikomas tvirtomis rankomis, taigi „can-cer“ reiškia „saugiai pailsėti“ arba „pritvirtinti poilsį“. Šis ženklas rodo surinkimo poilsio vietą, kuri yra tvirtai apsupta Jo glėbyje, daugybę žmonių, kurie dabar ilsisi, ir yra ramūs.

 

Žvaigždžių pavadinimuose yra „Acubens“, o tai reiškia „prieglobsčio ar poilsio vieta“. Taip pat Ma'alaphas ir Al Himareinas, kurie reiškia „susirinkę žmonės“ ir „ėriukai“. Mes matome gyvatės galvą po Krabo kojomis.

 

Pirmieji du vėžio krabų dekanai yra tai, ką mes žinome kaip Didįjį ir Mažąjį - Ursa Major ir Mažąją Ursa. Lygiai taip pat Dvyniai parodo Viešpatį ir ekklesią(surinkimą) susivienijusius, o pagrindiniai Kanis ir Mažasis kanis rodo, kas yra „didelis šuo“ ir „mažas šuo“, vienijami kaip vienas, taip pat daro abu lokiai.

 

Tai tikriausiai yra pirmieji žvaigždynai, kuriuos sužinojote, kaip rasti naktiniame danguje, dviem priekinėms žvaigždėms, esančioms taške „Big Dipper“, esančiame prie „Little Dipper“, kurių rankena baigiasi „Pole North Star“. Atrodo, kad šiaurinė žvaigždė sukasi aplink visus žvaigždynus, ir, kaip minėta anksčiau, dėl šio fakto šimtmečius buvo pagrindinė laivybai naudojama žvaigždė.

 

Nenuostabu, kad iš pradžių tai nebuvo didelis ir mažas lokys. Pagrindinė žvaigždė s Dubheh arba Dubah, o graikų kalboje žodis „Dob“ reiškia lokį, iš kurio ir gauname pavadinimą. Tačiau originalo hebrajų kalba žvaigždės pavadinimas „Dubheh“ reiškia „avių laikiklis“, „rašiklis“ arba „aptvaras“ - vieta, kur reikia laikyti pulkus. (Doberis)

 

Tai įrodo žvaigždžių pavadinimai, kurie apima; Al Pherkadainas, „veršeliai“, Al Gedi - „bandos išrinktasis“ ar „vaikas“, ir Alas Kaidas - „kartu susirinkę“. „Big Dipper“ arba „big bear“ (meškos neturi ilgų uodegų) uodegoje yra žvaigždė „Mizar“, kuri reiškia „saugoma“ arba „uždara vieta“. Kitos žvaigždės yra „Merachas“, „pulkas“ ir „Cab d al Asad“, „susirinkusi minia“. Taigi mes matome kaip Dvyniai ir šunų žvaigždės, taip pat ir meškos (koralai) mums atrodo saugūs Kristuje, nes Jis yra vyriausiasis piemuo ir bandos gynėjas.

 

Trečiasis Canser vėžio dekanas yra laivas „Argo“. Kai kurie galbūt prisimena  Jasono ir Argonautų mitologiją, į savo kelionę ieškodami auksinės vilnos įtraukę Polluxą ir Castorą (dvynukus) - taip, kai kuriuose iš jų galime pamatyti iškreiptą išganymo ir dangaus istoriją. Tačiau laivas tikrai veža žmones, o Argo panašiai giria Dvynius ir kitus dekanus.

 

Teigiama, kad pagrindinė žvaigždė yra laivo „Canopus“ ar „Canobus“ šturmanas ir vairininkas. Tai reiškia „to, kuris ateina (pas mus), turėjimą“ - kaip būtų galima tikėtis, kad laivas atvyks dėl žmogaus. Kiti žvaigždžių pavadinimai yra „Sephina“, kuris reiškia „gausa“, ir „Tureis“, kuris reiškia „tvirtai valdantis“ arba „tvirtai rankoje“. „Asmidiska“ reiškia „paleisti keliautojai“ ir „Soheil“ reiškia „tai, ko norėta“.

 

Krabų vėžio suvestinė: Mes matome susibūrusią ir ramybėje kaimenę. Meškos iš tikrųjų yra ganytojas ir avidė, arba dangiškoji avidė ir žemiškoji, bet abi - laukia laivo atplaukimo, kad mus surinktų kaip vieną.

 

Paskutinis mūsų tyrimas yra Leo Liūtas

Liūtas stovi tobulai lygiagrečiai su ekliptika (saulės keliu) ir metus baigia kaip savo sugrįžimo ir galutinės pergalės ženklą. Judo genties liūtą mes nedelsdami susiejame su Viešpačiu, kad tai būtų lengvai suprantama. Pagrindinė jo krūtinėje esanti žvaigždė yra Regelis arba Regulusas. Tai reiškia „kojos, kurios sutraiško“. Kita žvaigždė yra Denebola, o tai reiškia „teisėjas“. Trečiasis yra Al Giebha, reiškiantis „išaukštintą“. Kiti žvaigždžių vardai yra „Al Defera“, „priešo numušimas“, Denebas al Ecedas, „ateinantis teisėjas“ ir Minchiras al Asadas, „baudžiantis tą, kuris naikina“.

nagai tvirtai laikosi, įremti į kūną. Tos pačios žvaigždės, žyminčios rūstybės taurės dugną, taip pat sudaro Hydra galą, parodydamos, kad pyktis ir Hydra yra amžinai vieningi. Varnas yra ne tik gyvačių priešas, bet ir mirusiųjų valytojas.

 Trys Liūto dekanai yra beveik kaip viena figūra. Tai gyvatė Hydra, teismo taurė Krateris ir varnas Corvus - ir taurė, ir varnas yra gyvatės Hydra gale.

 

Egipto zodiake Liūtas stovi tiesiai ant gyvatės. Mūsų zodiake Liūto priekinės letenos yra ant Hydra galvos. Hydra reiškia „pasibjaurėtinas“. Pagrindinėse jo žvaigždėse yra „Al Phard“, reiškiantis „neįtrauktas“, „vienas atidėtas“ arba „atskirtas“. Kita yra Minchir al Sugia, reiškianti „apgaviko baudimą“.

 

Krateris yra rūstybės taurė, išlieta ant gyvatės / gyvatės Hydra, sėdinti tiesiai ant jos nugaros. Varnas Kornas taip pat stovi tiesiai ant nugaros, nagai tvirtai laikosi, įremti į kūną. Tos pačios žvaigždės, žyminčios rūstybės taurės dugną, taip pat sudaro Hydra galą, parodydamos, kad pyktis ir Hydra yra amžinai vieningi. Varnas yra ne tik gyvačių priešas, bet ir mirusiųjų valytojas.

 

Liūto santrauka: Liūtas yra netrukus ateinantis karalius, užkariaujantis karalius, kuris kartą ir visiems laikams išlies savo rūstybę priešui, kuris niekada daugiau niekam nebevargins.

 

Suprantu, kad tai buvo ilgas tyrimas, bet aš jį parašiau taip, kad jį būtų galima spausdinti ir studijuoti namų surinkimuose, Biblijos studijose ar asmeniškai. Atleiskite, už automatinio taisymo rašybą , nuolat buvo bandoma taisyti daugelį žodžių ypač arabiškų žvaigždžių pavadinimų. Kai pirmą kartą to mokiau 1999-ųjų pabaigoje Biblijos mokykloje, turėjau studentą iš Egipto, kuris patvirtino šioje serijoje minimus arabiškus žvaigždžių vardus (taip pat padėjo tariant). Man, kai naktimis išeinu į lauką ir pamatau visas tas žvaigždes, matau išganymo istoriją, kaip Viešpats sakė pradžioje, apie ženklus, metų laikus, dienas ir metus.

 

Dieną ir naktį virš mūsų suvaidinta visa evangelijos istorija - žvaigždes mes matome tik naktį, bet jos yra ir  šviesią dieną. Jis saugo mus ir vieną dieną parves visus namo, suburs visus  pagaliau. Nauja tema kitą savaitę, laiminu,

 

John Fenn

www.cwowi.org ir atsiųskite man el. laišką adresu cwowi@aol.com

 

 

 

2021 m. balandžio 20 d., antradienis

Ką iš tikrųjų apibūdina Zodiako ženklai 3 iš 4

 Sveiki,

Pirmieji 4 zodiako ženklai iš pradžių ir iki šiol byloja apie Mesijo gimimą iš mergelės,  žmogaus nuodėmę ir galutinį triumfą, kurį patyrė dvigubo pobūdžio Išganytojas. Sekantys 4 pasakoja naujo gyvenimo istoriją. Pradėkime:


 Capricorn , ožys.

Ožiaragis yra nužudyto ožio paveikslas, tačiau jo užpakalinės kojos yra žuvies uodega. Dešinė priekinė koja sulenkta atgal, o kairė - nepatogiai ištiesta, galva nuleista mirtyje. Ožys, žinoma, reiškia nuodėmingą žmogų, o žuvis - gyvenimą ir nurodo būsimą žuvies simbolį, kuris kalba apie tuos, kurie gimė iš Dvasios. Nors kartą miręs, Jis gyvena!

 Dvi ryškiausios Ožiaragio žvaigždės yra Gedi ir Dabihas, reiškiančios „nukirptą“, „nužudytą auką“. Kitos žvaigždyno žvaigždės yra panašios, reiškiančios „nužudyti“, ir panašios. Pats vardas Ožiaragis yra kilęs iš lotynų kalbos, reiškiančio „mirtyje esantį atpirkimą“.

 Turime priminti istoriją, kad ankstyvieji krikščionys susitapatino su žuvimi, iš dalies dėl to, kad prisikėlęs Viešpats , kaip užrašyta, valgęs žuvį bent 2 kartus (Lk 24:42, Jono 21:13). Žodžiai Ichthys / pisces yra graikų akronimas, reiškiantis „Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, Išganytojas“, žuvies simbolis - ankstyvas slaptas „slaptažodis“ tarp krikščionių  Pirmasis Ožiaragio dekanas yra vieniša strėlė Sagitta. Ji danguje, paleista nežinomos rankos. Tai sutampa su Izaijo 53:10, sakančiu, kad Tėvas padarė Jį auka už nuodėmę, ir Jis jį siuntė jam liūdesį ir sielvartą , kad neštų mūsų nuodėmę. Tėvas paleido nematomą strėlę tarp Tėvo ir Sūnaus.

 Antrasis dekanas yra erelis Akvila. Tai mirštančio erelio nuotrauka, rodanti, kad Kristus buvo ne tik aukojamasis ožys, bet ir skrendantis erelis reiškia dangų ir karališkumą, parodydamas, kad tai karaliaus „ožys“ (Ožiaragis ), kuris miršta. Jūs galite prisiminti, kaip Išėjimo 19: 4 skyriuje Viešpats pasakė Izraeliui: „Aš tave nešiau (iš Egipto) ant erelių sparnų ir atvedžiau tave pas save“. Pagrindinė žvaigždė yra Altair arba Al Tair (arabų kalba), o tai reiškia „sužeistasis“. Kitos 2 pagrindinės žvaigždės reiškia „raudona spalva padengta krauju“ ir „plyšusi“, o ketvirtosios žvaigždės pavadinimas reiškia „sužeistas kulne“.

 Trečiasis dekanas yra delfinas Delphinus. Tai iš vandens iššokusios, gyvybės kupinos žuvies paveikslas. Kadangi tai yra Ožiaragis, tai rodo, kad aukojamos ožkos žuvies uodega jo dalis neliks negyva - Delphinus rodo prisikėlimą ir naują gyvenimą!

 Ožiaragio santrauka: Ožiaragyje pasukome nuo pirmosios keturių žmonių grupės, kuri kalba apie Jo auką ir mūsų nuodėmę. Dabar matome, kad Jo mirtyje ateina gyvenimas. Nužudytas vienišos savo Tėvo strėlės, jis visada buvo dvejopo pobūdžio, visada žinodamas, kad jis pakils, matant aukos ožkos žuvies uodegą. Kai Delphinus nurodo mus į prisikėlimą, pažvelkime toliau:

 Aquarium, vandens nešėjas

Vandenis yra žmogaus, sėdinčio danguje, paveikslas, o jo dešinėje rankoje yra didelis indas, išpilantis vandenį, kuris teka į Pisces pietinę žuvį. Galite prisiminti mitologiją, kur jis vadinamas šviesiuoju ir laiminguoju Ganimedu. Pagrindinė Vandenio žvaigždė yra Sa'ad al Melik, reiškianti „išsiliejimo  įrašas“.

 Pirmasis dekanas yra  Pisces Australius, pietinės žuvys, pas kurias ateina pilamas vanduo. Prisikėlusio Viešpaties, dabar sėdinčio, (arba Tėvo), liejančio dvasios vandenį, simbolis tikintiesiems žuvims

), kuris miršta. Jūs galite prisiminti, kaip Išėjimo 19: 4 skyriuje Viešpats pasakė Izraeliui: „Aš tave nešiau (iš Egipto) ant erelių sparnų ir atvedžiau tave pas save“. Pagrindinė žvaigždė yra Altair arba Al Tair (arabų kalba), o tai reiškia „sužeistasis“. Kitos 2 pagrindinės žvaigždės reiškia „raudona spalva padengta krauju“ ir „plyšusi“, o ketvirtosios žvaigždės pavadinimas reiškia „sužeistas kulne“.

 Trečiasis dekanas yra delfinas Delphinus. Tai iš vandens iššokusios, gyvybės kupinos žuvies paveikslas. Kadangi tai yra Ožiaragis, tai rodo, kad aukojamos ožkos žuvies uodega jo dalis neliks negyva - Delphinus rodo prisikėlimą ir naują gyvenimą!

 Pegasas, sparnuotas arklys yra antrasis Vandenio dekanas. Jis skrenda visu greičiu, o graikams jis buvo žinomas kaip „trykštančio fontano arklys“. Žodis „Pega“ reiškia „vyriausiasis“, o paskutinė dalis yra „greitas arklys“, rodantis Viešpatį kaip greitai skraidantį Dvasios fontano žirgą. Ar nenuostabu, kad „Apreiškimo 19“ paaiškėja, kad Jėzus (ir tikintieji) grįš oru ties Armagedonu ant balto (-ų) žirgo (-ų), kad išgelbėtų Izraelį ir neleistų žmonėms susinaikinti.

 

Žvaigždžių vardai yra „Markab“, „grįžtantis“, Scheatas, „tas, kuris eina ir grįžta“, Enifas, „šaka“, Al Genibas, „nešantis“, ir Mataras, „sukeliantis gausų perpildymą 

Trečiasis  Aquarius dekanas  yra gulbė Cygnus. Tai gana lengva rasti naktiniame danguje, nes jame yra 81 žvaigždė, įskaitant keletą dvigubų žvaigždžių ir dvejetainę žvaigždę Cygni. Tai yra skrendančios gulbės paveikslas, nors kai kurie mano, kad gulbė negyva arba kažkada mirusi. Ryškiausia Cygnus žvaigždė yra Denebas, o tai reiškia „ateinantis Viešpats ar teisėjas“. Kitos žvaigždės yra „Fafage“, „šlovingasis“, Sadras, „grįžęs kaip kelionė atgal“, ir „Arided“: „Jis nusileis“.

Aquarius santrauka: Vandenis išgelbėjimo istoriją perkelia už mirties ir prisikėlimo į naują gyvenimą kartu su pažadu sugrįžti. Aišku, iki tol mes turime iš viršaus pilstomą vandenį, Šventąją Dvasią, kaip rimtą (pradinį įnašą) į mūsų išgelbėjimą. Efeziečiams 1: 13-14 Pisces, dvi žuvys

Žuvys yra dviejų žuvų paveikslas, viena pakrypusi  link Šiaurės ašigalio. Abi žuvys yra susietos su pirmuoju dekanu - juostele arba juostele, kuri yra surišta aplink kiekvienos žuvies uodegą.

 Mes galėtume eiti keliomis kryptimis, suprasdami abi žuvis. Galėtume pažvelgti į Efeziečiams 2 ir pamatyti žydus bei pagonis ir tai, kaip Viešpats savo auka  padarė vieną žmogų iš dviejų, tai yra mano pasirinktas aiškinimas. Mes taip pat galėtume į juos žiūrėti kaip į savo dvilypę prigimtį, širdyje norinčius eiti saulės (Sūnaus) keliu, tačiau dalis mūsų nori nukrypti už ribų, kaip  žuvys, 

yra pirmasis dekanas, kuri yra surišta   aplink dviejų žuvų uodegas, tačiau taip pat pritvirtintas prie jūros pabaisos Cetus (mes jį panagrinėsime vėliau, bet dabar pakanka pasakyti, kad jis atstovauja šėtonui ir nuodėmingam žmogui / žmogaus prigimčiai) . Arabiškas juostos pavadinimas yra tai, ką mes šiandien vadintume „kamanomis“, kaip tai, kaip žmogus valdo arklį. Žvaigždės vardas Al Risha reiškia „kamanas, juostą, virvę“, naudojamą gyvūnui nukreiptos šiaurės link. Aš tai palieku pasvarstyti jums.

Man įdomu, kad kaspinas yra viena ištisinė juosta, o antrasis dekanas - karūnuotasis karalius Cefėjas, dešinėje rankoje laikantis juostą, pririštą prie žuvies. Jis yra karalius, sėdintis savo soste, skeptras kairėje rankoje. Jis yra tas, kuris stebi dvi žuvis ir, kadangi laiko juostą rankoje, parodo, kad jis valdo. Jo pėda, beje, padėta ant „Pole Star“, kurią vadiname „Polaris“, arba „North Star“.

 „North Star“ šimtmečius naudojo navigatoriai, nes tai yra viena žvaigždė, kuri niekada nejuda. Visos kitos žvaigždės sukasi aplink ją (jei norite, ieškokite „Time lapse“ vaizdo įrašo), todėl faktas, kad Cepheus Karalius turi koją ant ašigalio žvaigždės, mums parodo, kad JIS yra tas, kurio mes ieškome, kad būtume nukreipti ir žinotume , kaip orientuotis gyvenime.

Ant dešiniojo Cepheus peties yra ryškiausia žvaigždyno žvaigždė Al Deramin, „greitai grįžtanti“. Jo diržas yra Al Phirkas, kuris reiškia „atpirkėjas“. Kairiajame jo kelyje yra žvaigždė „Piemuo“. Pavadinimas „Kefėjas“ reiškia „karališkoji šaka“ arba tiesiog „karalius“. Vėlgi matome nuorodą į Mergelės sūnų Šaką.

 Trečiasis žuvų dekanas yra moteris, surakinta grandinėmis  Andromeda. Ji sėdi, bet rankas ir kojas surakintos  atskirai. Į šiaurę linkstančios Žuvų žuvys yra po Andromedos ranka, parodydamos žmogaus, kuris surakintas  pasaulio ir nuodėmės grandinėmis, bet ir gyvų Viešpaties „žuvų“ dalį. Jei suprasime tą žuvį, kuri nukrypo nuo saulės kelio, galime ją laikyti netikinčiu Izraeliu, grandinėse ir persekiojamu, kaip ją laiko Andromeda. 

Žvaigždžių pavadinimai Andromedoje reiškia „persekiojami“, „palūžę“, „kenčiantys“, „silpni“. Tačiau graikų mitologijoje ji yra žinoma kaip vyriausioji  valdovė, o tai vėlgi gali reikšti Izraelį kaip pirmąjį tarp tautų dėl jų sandoros su Dievu. Egiptiečiams Andromeda nepatiko, nes žuvys simbolizavo nemeilę ir neapykantą.

 

Žuvų suvestinė rodo tikinčiųjų ir (arba) žydų ir pagonių padėtį. Vis dėlto karalius padarė iš dviejų, vieną. Jis tvirtai kontroliuoja. Kefėjuje matome Jo sugrįžimo pažadą, nes kitas žvaigždynas atskleidžia, kad pasaulis ir nuodėmė ne visada mus galės surakinti . 

Aries Avinas .Mes matome subrendusį aviną, gulintį tiesiai ant saulės kelio. Avino vardo šaknis reiškia „Viešpatį“. Arabiškai jis vadinamas „Al Hamal“, kuris reiškia „avis“, „švelnus“, „gailestingas“. Pagrindinės žvaigždės yra „El Nath“ („El Natik“), kurios reiškia „nužudytieji“ arba „sužeistieji“. Virš jo galvos yra trikampis, jo pagrindinė žvaigždė reiškia „galva“ arba „pakelta“.

 

Pirmasis Avino dekanas yra Cassiopeia, moteris,  kuri pateko į sostą. Ją lengva pastebėti, nes jos žvaigždės nakties danguje daro didelį W. Paveiksle vaizduojama moteris, sėdinti soste, prieštaraujanti žemėje įstrigusiai Andromedai ir jos nesėkmėms, kuri dabar yra soste danguje. Jos vardas reiškia „gražiai pasodinta soste“ arba „sosto moteris“. 

 Įdomu, kad ji turi 4 žvaigždes, kurios niekada nenustatytos visą naktį per visą metų ciklą. Ji prižiūri tamsą. Žvaigždžių vardai yra Šedaras, kuris reiškia „išlaisvintas“. Ruchbah ir Dat Al Cursa, kurie reiškia „sostą“ ir „sėdintį“. Įdomu tai, kad Kefėjas, į kurį mes ką tik žiūrėjome, sostą sosto, kairėje rankoje laiko skeptrą Kassiopijai. Tai man primena Esterą, kuri sulaukė ištiesto karaliaus skeptro palankumo.

 Paskutinė pastaba yra ta, kad mitologijoje Cassiopeia yra žinoma kaip Andromedos motina. Tai sutampa su Pauliaus teiginiu Galatiečiams 4:26, kad ten, kur jis lygina žemiškąją Jeruzalę su dangiškąja Jeruzale: „Aukščiau  esanti Jeruzalė yra laisva, ir mūsų visų motina“.

Ketus  yra antrasis Avino dekanas. Jis yra jūrų pabaisa, o Žuvų juosta yra pririšta prie kaklo. Pagrindinė jo kaklo žvaigždė yra Mira, tai reiškia „maištininkas“. Kita žvaigždė yra „Menkar“, kuris reiškia „grandinėmis sukeltas priešas“. Žvaigždė Diphda yra trečioji pagrindinė žvaigždė ir reiškia „nuversta“. Man įdomu, kad jis yra susietas su Žuvimis, o tai, mano manymu, reiškia, kad jis yra susijęs su Jėzaus darbu, ir mūsų įgaliojimai naudoti šį vardą jam ir jo demonams įsakyti ir nuo mūsų. Juosta arba juosta yra pririšta prie jo kaklo, kur laikosi arklio vadelės, vėl parodydamos, kaip Žuvys turi autoritetą jūros pabaisos Ketusui. Tačiau tai taip pat parodo mūsų prigimtį, susietą su nuodėme, kol dar nepažinome Kristaus.

Trečias Avino dekanas yra Persėjas Laužytojas. Persėjas yra karys, kurio dešinėje rankoje yra pakeltas kardas, o po kaire ranka - nukirsta Medūzos galva, vardas Medusa reiškia „tas, kuris trypiamas po koja“. Žvaigždė kairėje Persėjo kojoje yra Atikas, „tas, kuris lūžta“. Vidurinė žvaigždė yra Al Genibas, „kuris neša“, ir Mirfakas, „kuris padeda“.

 Medūzos, kurios nupjautą galvą laiko Persėjas, pagrindinė žvaigždė Al Ghoul arba Algol reiškia „piktoji dvasia“. Kiti žvaigždžių vardai yra „Rosh Satan“ ir Al Oneh, o tai reiškia „Šėtono galva“ ir „nusilpusieji ir sutramdyti“.

 Avino suvestinė rodo prisikėlusį Viešpatį, ramybės būsenoje  laikantį šėtono galvą po pažastimi - tai nebegresia daugiau niekam!

 Tuo baigiamas šis antrasis 4 žvaigždynų rinkinys. Kaip pirmasis iš 4 rinkinys parodo Viešpaties asmenį ir prigimtį bei žmogaus nuodėmę, antrasis rodo Jo mirtį ir prisikėlimą, sugrįžimą ir mūsų ateitį danguje. Paskutinis rinkinys atskleidžia Jo sugrįžimą ir žemiškąją karalystę ir yra labai  įdomus!

 

Iki tol laiminu,

John Fenn

 

2021 m. balandžio 18 d., sekmadienis

Ką iš tikrųjų apibūdina Zodiako ženklai 2 iš 4

What the Signs of the Zodiac really Describe #2 of 4

Sveiki,

Naktinio dangaus figūros apibūdina Kristaus darbą metų cikle. Senovėje net neraštingi galėjo pažvelgti į naktinį dangų ir priimti evangeliją ... supraskime šiek


tiek to, ką jie skelbė:

 Virgo

Senovėje Mergelė buvo pirmoji iš 12, o Liūtas - paskutinis. Tada zodiako metai prasidėjo tuo pačiu metu kaip ir naujieji žydų Rosh haShanah metai. Taigi žydų naujųjų metų pradžioje mes randame Virgo mergelę (taigi ir vardą), stovinčią su šakele dešinėje, ir sauja prinokusių grūdų, pavyzdžiui, kviečių kairėje rankoje. Šaka laikoma stačiai, o grūdo galvutė laikoma žemyn link žemės, o tai reiškia mirtį ir pasodinimą. Kadangi Mergelė pasirodo šiuo metu, tai priverčia susimąstyti, ar Jėzus gimė rugsėjį per Rosh Hashanah-Yom Kippur-Tabernacles laikotarpį.

Visame pasaulyje ji yra mergelė. Hebrajų kalba ji yra jauna moteris Bethula (mergelė). Arabų kalba ji yra mergelė Adara, graikų kalba -  Parthenos, mergelės tyrumo moteris.

 Pagrindinė žvaigždė grūdų galvoje, nukreipta žemyn, kairėje rankoje, yra „Spica“, patekusi į ryškiausių žvaigždžių dvidešimtuką. Grūdai nukreipti žemyn, parodant, kad jie turi mirti ir būti pasėti, kad pakiltų ir išaugtų. Kitoje rankoje ji laiko šaką vertikaliai, rodydama, kad ir šaka ir sėkla yra viena ir išeina iš jos. Žvaigždžių pavadinimai yra Al Zimach, Al Azal ir Subilon, kurie reiškia „ūglis“, „šaka“, „grūdų (kviečių) ausis“.

 

 Pirmasis Virgo dekanas  yra Koma, Trokštamas, mergelės sūnus. Ji žvelgia į savo sūnų savo glėbyje, apie  kurį tyrinėtojas Albumazeris, musulmonų astronomas / astrologas, miręs 886 metais, pasakė: „... Ihesu, su ženklu Ieza, kuris graikų kalba vadinamas Kristumi“. Taigi čia, pirmame Mergelės ženkle, matome, kad mergelė turi sūnų, o Jis yra Kristus.

 

Antrasis Mergelės dekanas yra Centaurus, Kentauras. Kentauras kairėje rankoje laiko skydą, o dešinėje ietis nukreipta tiesiai į auką Lupą arba Victimą, dekaną Svarstyklėse, kuris yra 2-asis žvaigždynas istorijoje.kuris yra 2-asis žvaigždynas istorijoje.

 

Dvigubo pobūdžio Centaurus rodo, kad Mergelės sūnus yra dvejopo pobūdžio. Jis yra šaka, kuri yra dieviška, ir žemės sėkla. Jis yra ir žmogus Jėzus, ir dieviškasis Kristus. Hebrajų ir arabų kalbomis Centaurus yra žinomas kaip „niekinamas“. Ryškiausia žvaigždė Kentauruose yra Cheironas, kilęs iš hebrajų kalbos šaknies, reiškiančio „pradurtas“, taip pat „Pholas“, reiškiantis „malda ar meditacija“, reiškiantis auką ir pasišventimą Dievui.

 

Trečias ir paskutinis Mergelės dekanas yra „Bootes“, „Ateinantis“. Tai piemuo, dešinėje rankoje laikantis ietį, vertikalią ir paruoštą, bet į nieką nenukreiptą, o kairėje  

dalgį, lenktą ašmenį, laikomą virš galvos, tarsi paruoštą pjauti javus derliui. Graikų kalba jis žinomas kaip Arcturus, kuris reiškia „bandos globėją“ arba „stebėtoją“. Jis iš tikrųjų stebi didelius ir mažus lokius (didįjį, mažą, ir senovėje buvusį ne mešką, o avių gardus ar užtvarus, bet tai bus vėliau. Žodis „Bo“ hebrajų kalba reiškia „atėjimas“ arba „ateinantis“.

 

Žvaigždė ant dešinės rankos, kurioje laikoma ietis, yra Alas Katuropsas, reiškiantis „strypą“ arba „šaką“, senovėje kai kuriose kultūrose lazdelė, o ne ietis, nes figūra ir žvaigždžių pavadinimai bei mitologija jį apibūdina kaip piemenį. Virgo santrauka

Virgo mergelė laiko dešinėje rankoje vertikaliai šaką, o žemyn laikoma  galva „Spica“ reiškia mirties pasodinimą kitoje rankoje. Jai komplimentus teikia mergelės sūnus Koma, vadinamas Isa arba Kristumi. Jis yra dvejopo pobūdžio ir niekinamas. Bet jis ginkluotas skydu vienoje rankoje ir ietimi, laikoma pasirengusia stumti ir nukreipta į auką dešinėje. Sūnus taip pat yra piemuo, pasirengęs nuimti žemėje derlių viena ranka, o kitoje laikydamas ietį ar lazdą, ir jo vardas reiškia „ateinantį".

Libra, svarstyklės

Svarstyklės toliau apibūdina mergelės ir jos sūnaus darbą. Svarstyklės palenkiamos žemyn, o tai rodo disbalansą. Hebrajų kalba tai yra „Mozanaim“, „svarstyklės“, „svėrimas“, reiškiančios Dievo teismą. Arabiškai tai vadinama „Al Zubena“, o tai reiškia „pirkinio  " kainą“. Koptų graikų kalba tai yra „lambda“. Lamas reiškia malonę, o badia yra šaka, taigi „maloninga šaka“.

 

Žvaigždžių vardai Svarstyklėse yra „Zuben al Genubi“, „kainos trūkumas“. Taip pat Zuben al Shemali „kaina, kuri apima“ ir Zuben Akrabi, „konflikto kaina“. Svarstyklės sako, kad žmogus sveriamas ir jam trūksta iki balanso.

 (Pietų) kryžius, pirmasis Svarstyklių dekanas. Manau, kad reikšminga tai, kad kryžius matomas žemiau pusiaujo, šiauriečių nematomas, demonstruojantis privatų sandorį tarp Tėvo ir Jo Sūnaus ant kryžiaus. 

Jėzus yra dvejopos prigimties, parodytas 3 skyriuje su aukomis Apmokėjimo dieną. Pirmasis ožys yra auka už nuodėmę, atspindinti Jo dieviškumą, ožys buvo paaukotas visiems matant. Aukos už nuodėmę ožio krauju  buvo pašlakstyta šventų švenčiausioje.  Tai randama Hebrajams 9: 22–24, kur pasakojama apie Jo prisikėlimą, kai Jis liepė Marijai Jo neliesti, nes Jis dar nebuvo pakilęs. Tą dieną jis pakilo pas Tėvą, kad pristatytų save ir savo kraujo auką, ir paskelbtas esąs teisus. (Vėliau tą pačią dieną Jis nuėjo su dviem vyrais  į Emausą ir pasirodė mokiniams.)

 Antrąją Atpirkimo dieną  aukotas ožys buvo „pabėgimo ožys“ arba atpirkimo ožys. Jėzaus dievybę žyminti auka už nuodėmę ožys buvo aukojama šventoje vietoje. 

Pabėgimo ožys parodo Jo žmogiškumą. Jis buvo nuvestas į dykumą ir paleistas, mirti privačiai ir uždengtas nuo  Dievo rankos. Dviguba Jėzaus prigimtis apreiškia Jį kaip pabėgimo ožys ir auką už nuodėmę. Tėvas buvo patenkintas mūsų labui , ir skyrė Jį  „sielvartui“ ir padarė „sielos auka už nuodėmę“, kaip sakoma Izaijo 53: 10. Taigi naktiniame danguje Svarstyklių kryžius nėra matomas Izraelio.

 

Antrasis Svarstyklių dekanas yra Lupus arba Victima, užmuštas vilkas. 1449 m. Miręs sultonas Ulughas Beighas,  buvo žinomas astronomas ir matematikas, teigė, kad senovėje Lupus buvo vadinamas Sura, o tai reiškia avį ar avinėlį.

 Trečias dekanas yra Korona, Karūna. Jis taip pat vadinamas šiaurine karūna, Corona Borealis, kuri, beje, vertikaliai kasmet pasirodo virš Izraelio. Taigi jis yra tiesiogiai susijęs su Pietų kryžiumi, pirmuoju dekanu.

 

Svarstyklių santrauka

Svarstyklės rodo, kad žmogus patiria deficitą dėl nuodėmės. Pasvėrus svarstyklėse mums  trūksta iki balanso. Bet mes turime Pietų kryžių ir Šiaurės karūną, tarp kurių yra Lupus (arba avis), visi nurodydami, kad Mergelės sūnus kryžiumi moka kainą net svarstyklėms ir kad jis gaus karūną, kuri pasirodys virš Izraelio.

 

Scorpio, skorpionas

Arabų kalba jis žinomas kaip Al Akrabas, kuris yra skorpionas, bet reiškia sužeidimą, konfliktus, karą 

Koptų graikų kalba „Isidis“ reiškia „priešo puolimą“. Egipto zodiake tai ne skorpionas, o Typhon arba Python, gyvatė. Skorpionas siejamas su Dano gentimi, kaip matyti iš Pradžios 49: 17: „Beje, Danas bus gyvatė,.... besitaikantis  įkasti į kulną arkliui ...“ Uodegoje esantis geluonis nukreiptas tiesiai į Ophiucus kulną.

 

Pirmasis Skorpiono dekanas yra Ophiuchus, gyvatės turėtojas arba gyvatė. Tai žmogaus, laikančio antrąjį Skorpiono dekaną - Serpens gyvatę, paveikslas. Ophiuchusas turi abi rankas ant Serpens, o jo kairė koja yra ant Skorpiono galvos, o dešiniuoju  kulnu netrukus užmins skorpiono uodegą. Tai atspindi pirmąją Mesijo pranašystę, kurią Kristus ištarė Šėtonui Pradžios 3:15, sakydamas, kad moters sėkla (Kristaus *)  sutraiškys jam galvą, o jis kąs į kulną. * Galatams 3:16

 

 Trečiasis dekanas Skorpione yra Heraklis - vyras, atsiklaupęs keliu ant žemės, kai dešinėje rankoje aukštai laiko lazdą, norėdamas ją nuleisti ant gyvatės, kurią laiko kairėje rankoje, galvos. Jo pėda yra ant Drakono galvos, kurią aptarsime vėliau.

 

Žvaigždžių pavadinimuose Herakle yra ryškiausias žvaigždės vardas jo galvoje Ras al Gethi, o tai reiškia „mėlynės galva“. Kita žvaigždė reiškia „šaka klūpanti“ ir atsako į jos sūnaus Mergelės šaką.

 

Skorpiono santrauka

Tai nugalėto priešo paveikslas - tas, kuris sužeidžia  Atpirkėjo kulną, bet galiausiai yra tvirtai 
nugalėtas. Ophiuchusas tvirtai laiko gyvatę abiejose rankose, kol jis yra geliams  į kulną, tačiau mes taip pat matome, kaip Hercules triumfuoja, skirdamas paskutinį smūgį.

 

Sagittarius, Šaulys, Triumfantas

Šis iš 4 pirmųjų žvaigždynas, parodantis Mesiją, Jo prigimtį, kovą ir kančią, užbaigia šią dalį pergale. Jis yra kentauras, vėl rodantis dvigubą Mesijo prigimtį. Jis laiko lanką, atitrauktą su strėle, nukreipta tiesiai į Skorpiono širdį.

 Graikai jį vadina Cheironu, o tai reiškia „vykdytoju“. Jis vadinamas „teisiuoju“ arba „greitai vykdančiu teismą“. Pirmasis dekanas yra Lyra arfa. Ryškiausia žvaigždė Lyroje yra „Vega“, iš kurios anglai gauna žodį „pergalė“. Vega reiškia „Jis bus išaukštintas“ ir „Pergalingas karys“. Antrasis dekanas yra Ara, altorius. Šis degantis ugnies altorius yra apverstas aukštyn kojomis, nebereikia daugiau  aukos už nuodėmę! Jis baigtas, aukuras pakeltas! Arabų kalba tai yra „Al Mugamra“, „pabaigimas“, „užbaigta tai, kas buvo pradėta“. Prieš kelis šimtmečius Ara buvo matomas žemai pietų horizonte, beveik nematytas, nukrypęs į pietų horizontą ir senovės mitologijoje atstovaudamas požemio pasauliui.

 Trečiasis Šaulio dekanas yra drakonas Draco. Draco laikomas negyvu, kai kuriose iliustracijose matyti 6 gyvatės ritės, kurios lanksčiai kabo iškišusios liežuvį ir mirštančios. „Draco“ reiškia „užlipo“ arba „nulipo žemyn“. Pagrindinės žvaigždės yra Al Waid, kuris reiškia „sunaikinti“, Thubanas, reiškiantis „subtilus“, ir Al Dib, „roplys“. Tarsi jis nebūtų varomas namo, kiti „Draco“ žvaigždžių vardai yra Rastabanas, „subtilaus vadovo galva“.

Etaninas - „ilga gyvatė“, Grumianas - „apgavikas“, „El Athik“, reiškiantis „apgavikas“, ir Gianseris, „nubaustas priešas“.

 

Šaulio santrauka

Šaulys aiškiai parodo, kad dvejopos prigimties asmuo nubaudžia priešą. Dekanai mums pranešė, kad tai džiaugsmingas darbas įtraukiant Lyrą arfą, todėl žinome, kad tai yra džiaugsmo darbas mums. Aukos aukuras yra apverstas aukštyn kojomis, kad jo nebebūtų galima pamatyti. Jis užbaigtas atkeršijant slibinui.

 Žinau, kad kiekvienas iš šių straipsnių  yra ilgesnis nei įprasta, bet noriu, kad nei vienas  skyrius nebūtų nepažeistas. Taigi mes užbaigiame pirmąjį   žvaigždėse matomo  išganymo istorijos trečdalį. Pradėjome nuo to, kad mergelė turėjo sūnų, dvilypį ir dievišką, ir žmogišką, ir matėme, kad dvejopo pobūdžio sūnus užauga ir pakreipia svarstykles į balansą, aukodamas paskutinę auką ir nubausdamas priešą.

 

Kitas rinkinys yra apie naują gyvenimą .... ir tai bus kitą savaitę, iki tol, laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir atsiųskite man el. laišką adresu cwowi@aol.com 

nugalėtas. Ophiuchusas tvirtai laiko gyvatę abiejose rankose, kol jis yra geliams  į kulną, tačiau mes taip pat matome, kaip Hercules triumfuoja, skirdamas paskutinį smūgį.

 

Sagittarius, Šaulys, Triumfantas

Šis iš 4 pirmųjų žvaigždynas, parodantis Mesiją, Jo prigimtį, kovą ir kančią, užbaigia šią dalį pergale. Jis yra kentauras, vėl rodantis dvigubą Mesijo prigimtį. Jis laiko lanką, atitrauktą su strėle, nukreipta tiesiai į Skorpiono širdį.

 

Graikai jį vadina Cheironu, o tai reiškia „vykdytoju“. Jis vadinamas „teisiuoju“ arba „greitai vykdančiu teismą“. Pirmasis dekanas yra Lyra arfa. Ryškiausia žvaigždė Lyroje yra „Vega“, iš kurios anglai gauna žodį „pergalė“. Vega reiškia „Jis bus išaukštintas“ ir „Pergalingas karys“.