Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. liepos 27 d., šeštadienis

Karališkieji vaikai ir ne- karališkieji Karalystėje 3d.


Royal children and non-royals in the kingdom #3
John Fenn. Weekly Thoughts. 2019 07 26

Sveiki,
Pirmose dviejose šios serijos dalyse aš dalinausi, kad mes esame vadinami karališkosios šeimos nariais, tai sutinkame keliose Rašto vietose, ir mums pasakyta, kad mes valdysime žemėje 1000 metų Jėzaus viešpatavimo metu. Šiandien mes pažiūrėsime, kas tie kiti karalystės gyventojai.


Kaip mes pateksime iš dangaus, kad valdytume žemėje?
Zacharijo 14:5 mums sako, kad Mesijo sugrįžimo metu: „...ateis Viešpats ir su Juo visi  šventieji!” tai patvirtina  „dangaus armijos“ aprašytos Apr 19skyriuje, visi jos ant baltų žirgų, kaip viešpats Savo sugrįžimo metu, iš tiesų tai tikintieji, kurie buvo danguje iki to momento. Tolimesnį patvirtinimą randame Apr19:7-8

Apr19:7-8 sako mums, kad esantys danguje dalyvaus vestuvių puotoje, nes „ Jo žmona pasiruošė“, tai kalba mums apie mūsų atsakomybę šiame gyvenime, kai ruošiamės vestuvių dienai. Apie tuos šventuosius sakoma, kad  „ 8 Jai buvo duota apsirengti spindinčia, tyra drobe, o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai.
Eil.9 pateikia išvadą:“ palaiminti tie, kurie yra pakviesti į Avinėlio vestuvių puotą“, tai reiškia bus pakvietimas, vadinasi, bus tų, kurie nebus pakviesti“.


Kas yra pakviestas?
Žydų Trimitų šventės metu mokoma apie „paėmimą“. Tos šventės metu mokoma, kad įvyks “paėmimas“ suskambėjus „Paskutiniam trimitui“, arba paskutiniam šofarui“ su mirusių prisikėlimu, kurie mirė tikėdami  Mesiją.

Trimitų šventė moko, kad mirusieji Mesijuje bus prikelti, kad būtų paslėpti Mesijuje. Štai kodėl, tai vienintelė šventė, kuri prasideda Jauno Mėnulio fazėje, kai mėnulis yra paslėptas, nes mėnulis judaizme simbolizuoja tikinčiuosius. (Saulė simbolizuoja Dievą, mėnulis -tikinčiuosius, nes jis neturi šviesos iš savęs, bet atspindi saulės šviesą, jis buvo sukurtas valdyti tamsą ir t.t.)

Štai kodėl Paulius rašė Kolosiečiams2:16-17, kad jaunas mėnulis yra „ būsimųjų dalykų  šešėlis“. Paslėptas mėnulis simbolizuoja šofaro garso sprogimą Trimitų šventės metu, dėl kurio prisikelia mirę Mesijuje, kad būtų paslėpti Jame.

Bet Paulius prideda apreiškimą prie Trimitų šventės 1Kor15:51-52, ko šventė dar neatskleidžia; kad ne tik mirę Mesijuje pakils, taip vadinamo „Prabudimo sprogimo“ metu, bet taip pat esantys gyvi tuo metu, kai pučiamas trimitas bus pakeisti ir prisijungs prie jų ,kad būtų paslėpti Mesijuje.

 ( Aš įrašiau kelis MP3/CD mokymai, jei jūs norite daugiau informacijos, eikite į mūsų tinklalapį, paspauskite „store“ ir ieškokite kategorijos- paskutiniai laikai).

Šventės metu tikintieji Mesiju bus teisiami (Kristaus teismo krasė) ir tada staiga pateks į vestuvių puotą, kuri tęsis  7 metus. Tačiau žemė per tuos 7 metus įeis į suspaudimų dienas, kai bus atvertos teismo knygos ir paruoštos tiems gyventojams, kurie liko žemėje, tai didžių suspaudimų laikas, žinomas, kaip „Jokūbo bėdos“, ir kulminacija „Viešpaties diena“, tai yra Jėzaus grįžimas.

 Taigi Avinėlio vestuvių puotoje dalyvauja ne visi, bet tik tie, kaip rašoma Apr19, kurie mirė anksčiau ir visi tie, kurie bus gyvi skambant Paskutiniam Trimitui. Išgelbėtieji Suspaudimų laikotarpio metu nedalyvaus, nes jie praleido progą skambant Paskutiniam trimitui. Tie kurie išliks gyvi Suspaudimų laikotarpio ir Armagedono metu taip pat nedalyvaus. Pasakyta, kad tik tie tikintieji, kurie mirė prieš Trimitui skambant, arba buvo gyvi ir išgirdo - šitie dalyvaus.

 Ir dar, pasakyta, kad iš karto po to šventiesiems buvo duota ‚spindinčios, tyros drobes“ apsirengti. 11-14eil. apaštalas apibūdina
Jėzaus grįžimą, sakydamas, kad Jis grįš jodamas ant balto žirgo, ir kartu dangaus armijos ir visi apsisiautę „spindinčia, tyra drobe“- rodydamas kontekste, ir taip pat Zach14:5, kad Viešpats grįš kartu su mumis, šventaisiais, kurie mirė ir pateko į dangų mūsų amžiuje.


Išlikę Suspaudimų laikotarpio metu ir Jėzaus grįžimas
Po pasakymo, kad Viešpats ateis, su savo šventaisiais, Zach 14:16 sako štai ką:“ 16 Tie, kurie liks iš kariavusių prieš Jeruzalę, kas metai eis pagarbinti Karalių, kareivijų Viešpatį ir švęsti Palapinių šventę.

 Palapinių šventės metu švenčiamas Dievas gyvenantis su žmonėmis, bet bus žmonių ir net tautų, kurios priešinsis Jėzaus karaliavimui. Jie priešinsis teisingam Viešpaties vadovavimui, ir teisingai šventųjų vyriausybei. Eil. 17-19 atskleidžia: 
17 Jei kuri žemės giminė neateis į Jeruzalę pagarbinti Karaliaus, kareivijų Viešpaties, tai pas juos nebus lietaus.
18 Jei neateis Egipto giminė, juos ištiks tas pats maras, kurį Viešpats siųs pagonims, neateinantiems švęsti Palapinių šventės.
19 Tai bus bausmė Egiptui ir visoms tautoms, kurios neateis į Palapinių šventę.“ 

Atkreipkite dėmesį, kad sekančiame amžiuje vis dar bus pagonys, Kuriuos Jėzus valdys.
Mato25:31-32 apibūdina Jėzaus grįžimo sceną, kai grįžęs jis pastatys kojas Izraelyje:“... 31 „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su Juo visi šventi angelai, tada Jis atsisės savo šlovės soste.

32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir Jis atskirs juos vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių.
3 Avis Jis pastatys dešinėje, o ožius – kairėje (tautos)...

Net Jo grįžimo metu bus (pagonių) žmonių ir net ištisų tautų, kurie nenorės kad įsigalėtų teisumas per Karaliaus ir karališkos šeimos valdymą- čia aš pratęsiu kitą savaitę ir tada pabaigsiu šią seriją. Iki tada, laiminu!
John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: at cwowi@aol.com


2019 m. liepos 20 d., šeštadienis

Karališkieji vaikai ir ne-karališkieji karalystėje 2d.

John Fenn. „Weekly Thoughts“
Royal children and non-royals in the kingdom #2

Sveiki,
 Mano angiograma parodė, kad širdies arterijos švarios ir sveikos. Stimuliatorius buvo implantuotas ketvirtadienį, o trečiadienį jau sugrįšiu į darbą. Ačiū už jūsų maldas ir dovanas.

Praeitą savaitę aš pabaigiau kalbėdamas apie tai, kad esame karališki vaikai, ir kaip kiekvienoje karalystėje, karališkieji valdo ne-karališkuosius. Dangaus karalystė yra sutvarkyta tokiu pat būdu. Mes esame karališkieji, bet ne visi tokie yra dangaus karalystėje.

Aš galvojau, kad mes susitiksime  su visais tikinčiaisiais, kurie gyveno per amžius ir, kurie dar gyvens, kartu kaip vienas Kristaus kūnas, kaip Kristaus nuotaka, karališki vaikai, bet tai todėl kad mes nebuvome mokomi to, ką iš tikrųjų sako
Dievo žodis. Kai mes tai panagrinėjame, pastebime tvarką, ir taip pat  pamatome, kokie mes esame ypatingi !

“ Ar jūs žinote, kad šventieji teis pasaulį?...Ar žinote, kad mes teisime angelus?” 1Kor6:2-3
„Nes angelams Jis nepavedė pasaulio, kuris bus...“ Heb2:5

„Ir jis padarė mus kunigų karalyste, ir mes valdysime žemėje.“ Apr5:10

„...ir suriš...velnią... ir įmes jį į bedugnę...1000 -iui metų, ir aš mačiau sostus ir sėdinčius juose, ir valdžia buvo duota jiems...ir mačiau žmones, kurie buvo nukirsdinti dėl Jėzaus liudijimo ir Dievo žodžio, ir kurie negarbino žvėries ir neėmė jo ženklo ant savo kaktos ir rankos...ir jie gyveno ir valdė 1000 metų. Bet likusieji mirusieji nebuvo prikelti, kol nesibaigė
1000 metų. Tai buvo pirmas prisikėlimas. Apr20:1-5

Koks turi būti dvasiškai brandus, kad galėtum  tada valdyti?
Šitos eilutės viršuje buvo parašytos realiems žmonėms- ir jiems buvo pasakyta, kad jie valdys ir karaliaus su Viešpačiu 1000 metų, taip vadinamame tūkstantmetyje.  Paulius rašė, kad kai kurie iš jų bus iš Korinto.

Paulius sakė jiems: “ „mes“ teisime pasaulį ir angelus. Ne „jis“, bet „mes“, reiškia Paulius ir tie, kuriems jis rašė.

Ir vėl „teisti“, yra pirmame amžiuje naudotas administracinis terminas, reiškiantis, kad jūs dalyvaujate vyriausybės tarnyboje, tai ne teismo institucija, tai ne teisimas angelų - jie geri ar blogi, bet administravimas, būti atsakingiems už juos, duoti jiems nurodymus ir panašiai. Nes žmonės, kuriuos mes valdysime ateinančiuose amžiuose spręs ginčus mums patikėtų Šventosios  Dvasios dovanų pagalba ir mes prižiūrėsime, kad Viešpaties valia būtų vykdoma toje srityje, už kurią mes būsime atsakingi.

Nedidelis nukrypimas
Pradžioje, kai Viešpats pradėjo mane lankyti ir mokyti įvairių dalykų, Jis leido man klausinėti „mano“ angelo, po to kai jis paskelbdavo man žinią. Todėl aš paklausiau jo vienu metu, kaip jis jaučiasi, kad aš valdysiu jį ateinančiuose amžiuose. Jo veide pasirodė siaubas, kad aš paklausiau tokį klausimą, ir jis atsakė man sukrėstas:
„Tai teisinga! Tai teisinga!” Aš paklausiau: “Kodėl?“ ir jis atsakė: „Įsidėmėk, mes pažįstame Jį kaip Kūrėją. Bet tu pažįsti Jį kaip Gelbėtoją!”

Tie laukiniai ir keisti korintiečiai!
 Korintiečiai turėjo mažiausiai 10 problemų, kurias mini Paulius pirmame laiške. Tai suteiks mums viltį!

3 skyriuje jų tarpe buvo pavydas, priešiškumas ir susiskaldymai. Paulius rašė, kad  jie gyvena taip lyg nebūtų gimę iš naujo.

6 skyriuje pirmoje pusėje skaitome, kad  tikintieji teisėsi vieni su kitais, kiti, kuriuos jis mini buvo „seksualiai netyri, homoseksualai, stabų garbintojai, paleistuviai, „piktnaudžiautojai“( pasitelkite savo vaizduotę) vagys, girtuokliai, prievartautojai, „partijos dvasia“, lankantys šventyklos prostitutes, maištininkai ...Ir tokie buvote kai kurie iš jūsų...“ Todėl jis mokė kaip pasilikti su Viešpačiu ir būti tyru Jame.

7 skyriuje nagrinėjami klausimai susiję su pasimatymais, santuoka ir skyrybomis.

8 skyriuje buvo aptariama laisvė Kristuje, ir ką tai reiškia, kai iškyla pasirinkimas, ar valgyti mėsą, kuri buvo paaukota stabams.

9sk. kalba apie rėmimą finansiškai Pauliaus tarnavimo, nes jie tiek daug gavo iš jo, bet nieko nedavė atgal.

10 skyriuje Paulius įspėja juos sakydamas, kad izraelitų netikėjimas buvo pavyzdys jiems, ir pabaigia mintimis apie mėsos valgymą, kuri anksčiau a buvo paaukota stabams pagonių šventyklose. 

11skyriuje mes matome, kad turtingieji atsisakydavo valgyti ir dalyvauti Viešpaties vakarienėje  kartu su vargšais, ir dėl šio savo prietaro kai kurie mirdavo pirma laiko, arba buvo “silpni ir ligoti“, kaip Paulius sako: „nes neišskyrė kūno“.

Skyriai 12-14 - apie Dvasios dovanas, meilę, tvarką namų susirinkimuose, kurie ir buvo ekklesia (vert.Viešpaties surinkimas)

15 skyrius buvo apie paėmimą, kaip mokoma Trimitų šventės metu.

16 skyrius apie planus asmeniniame gyvenime ir pabaigos žinia.

Taigi jūs galite matyti, kad jie taip pat, kaip ir dabartiniai krikščionys turėjo problemų! Ir vis tiek jis sakė, kad jie teis pasaulį ir angelus.

Aš pasidalinau tuo, nes jei kažkas yra sau pačiam pikčiausias priešas, ir kyla tokios mintys: „aš nevertas būti vienui iš tų, kurie valdys, neturiu kvalifikacijos nes...“ Bet tiesa tokia, kad Paulius neatmetė korintiečių su visomis jų problemomis ir nesubrendimu mokydamas apie paėmimą, sakydamas, kad jie priklauso tai kategorijai, ir kad jie administruos ateinantį pasaulį ir angelus. Nuostabi malonė!

Taip, jūs esate kvalifikuoti valdyti ateinančiame amžiuje, ne dėl to, kad pasiekėte brandos lygį, bet būdami Kristuje dabar ir pažinodami Jį dabar.
„Dabar mes esame Dievo sūnūs, bet dar neapsirodė, kuo būsime, nes, kai Jis pasirodys, mes matysime  Jį, tokį, koks Jis yra, ir mes būsime tokie, kaip Jis.“ 1Jn3:2

Jei jūs žiūrite į save dabar, jūs galite sakyti: “ Ne, aš jokiu būdu aš nesu kvalifikuotas.“ Gera naujiena tokia, kad Jėzus pagrindžia savo pasirinkimą gyventi mums tame amžiuje pagal tai, kuo mes būsime, kai matysime Jį, tokį, koks Jis yra, visoje šlovėje- šlovėje, kuri vėliau mus transformuos. Taigi džiaukimės... daugiau kitą savaitę, iki tada, laiminu,

John Fenn
www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com

www.churchwithoutwallsinternational.org 

2019 m. liepos 18 d., ketvirtadienis

2019 Birželio mėn. CWOWI Naujienlaiškis

Sveiki,
Iš pradžių šiek tiek asmeninių naujienų:
Šiandien bus mano „didysis“ susitikimas su kardiologu – praeitą kartą jis sakė, jog ateityje man gali prireikti širdies stimuliatoriaus. Būsiu dėkingas, jei melsitės dėl išminties ir malonės. Iš vienos pusės, aš tikiu išgydymu, niekada neturėjau problemų su virusais ir nesirgau gripu, tačiau šis atvejis šiek tiek sudėtingesnis. Žinau, kad aš buvau neatsargus ir savęs netausojau 2016-ųjų vasarą ir tai iššaukė prieširdžių virpėjimą, tačiau aš esu šiek tiek pergyvenu, nes tai nepraeina.

 Šiais metai Viešpats mane aplankė 3 kartus, kiekvieną kartą Jis man kalbėdavo ir drąsindavo, tačiau nieko daugiau apie širdį nepasakė, nei šių metų pradžioje, Savo pirmo apsilankymo metu: „Nesibaimink dėl savo gyvenimo. Tavo gyvenimas (kaip ir tavo širdis) mano rankose.“
Žinau, kad Tėvas kreipia mano žingsnius, juos tobulai organizuoja, Jis mane aprūpina tuo, ko man reikia, tai gi aš darau tai, kas natūraliai nuo manęs priklauso, nuolat Jam dėkodamas ir šlovindamas.

Mums būnant konferencijoje Olandijoje, Krisas elgėsi gerai, dėkojame už jūsų maldas, tačiau praeitą mėnesį nutiko keli dalykai: darbuotojas, norėdamas uždaryti duris, privėrė Krisui, kai tas bandė atsisėsti į vežimėlį pirštą, kadangi jo nepastebėjo. Krisas netikėtai nukrito nuo tualeto ir pasitempė dešinį kelį, šis pakrypo ir atskilo nedidelis kaulo gabalėlis. Aptarnaujantis personalas - vyras, kuris tikrai gerai juo rūpinosi, buvo perkeltas į kitą namų grupę, kadangi viena vargšė bendradarbė negalėjo jo pakęsti, nepaisant vadybininko bandymo su ja susitarti, ir t.t.

Tiesioginės laidos iš Facebook ir filmukai per YouTube
Aš gavau kelias pastabas iš žmonių, sakančių, kad jie nemato mano tiesioginių trečiadienio mokymų, tačiau aš vis dar juos įrašinėju kiekvieną trečiadienio rytą (JAV centriniu laiku, 8 val.). Juos taip pat iš karto įkeliame į YouTube kanalą. Žinau, kad Facebook‘as per paskutinius 4 mėnesius ar pan. pakeitė savo algoritmus, todėl aš nebesusisiekiu su žmonėmis, su kuriais anksčiau susisiekdavau – turbūt ir jūs esate susidūrę su tokia pačia problema. Galiu tik patarti prisijungti prie „John C Fenn videos“ ir sekti mane per FB, ir/arba prisijungti prie mano YouTube kanalo. Jūs nepasikeitėte, čia Facebook pakeitė savo algoritmus.

Konferencija Olandijoje
Konferencija Olandijoje buvo nuostabi. Sakau „Olandija“, nors ten buvo apie 50 žmonių, 14-15 įvairių tautybių – graži maža grupė, kai įmanomas artumas dvasioje bei lankstumas, kad judėtumėm su Viešpačiu. Bet tokios ir yra Namų bažnyčių konferencijos. Buvo žmonių iš JAV, Olandijos, Škotijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Belgijos/Prancūzijos, Italijos, Lietuvos, Izraelio, Jungtinių Arabų Emyratų, Gambijos, Čekijos Respublikos... ar ko nors neužmiršau?
 Šlovinimas liejosi giliai ir sklandžiai, Šventoji Dvasia lietė kiekvieną, kiekvienas gavo maldą ir žodį iš Viešpaties, taip pat ir vaikai. Kai kurie vaikai dalyvavo meldžiantis už suaugusius ir gavo žodį kitiems – daugybė judėjo Dvasios dovanose, viskas subalansuota, apsiausta Viešpaties dalyvavimu... negaliu net aprašyti, nes tai buvo taip turtinga Dvasioje.

Didelis ačiū dar kartą Wil ir Ank Kleinmeulman už priėmimą ir savaitgalio suorganizavimą. Jie tiek daug daro Kristaus kūnui Europoje, daug dalykų yra neregimi (valandų valandas kiekvieną mėnesį), jie siūlo dvasinį vadovavimą, mokymą, jie lanko žmones daugelyje tautų savo sąskaita ir/arba palaikomi tarnystei skiriamų aukų. Aš labai drąsinčiau mūsų draugus, ypač tuos iš Europos, palaikyti juos per CWOWI.EU. Ank taip pat kiekvieną savaitę Facebook įrašo mokymą, kurio galima pasiklausyti tiesiogiai, gal kam bus įdomu – nes ji puiki mokytoja!

Rugpjūčio mėnesio atsiskyrimas prie Ženevos Ežero, Viskonsine, maždaug valanda kelio į vakarus nuo Čikagos
Liko tik du mėnesiai iki mūsų Rugpjūčio atsiskyrimo 15-18d. ir liko tik 3 laisvi kambariai, paskutinė data užsiregistruoti liepos 15d.
Buvimas ir vėl bus stiprus ir laisvai tekantis. Kaip visų tokių renginių metu mes valgome kartu , apsigyvename tame pačiame pastate, gilus garbinimas, nuostabus mokymas ir tarnavimas. Tu gali susidraugauti su tais, kurie tame pačiame dvasiniame puslapyje.

Bet jei jūs praleidote Rugpjūčio konferenciją, mūsų Spalio 11-13( Kolumbo Dienos savaitgalis) Naujojoje Anglijoje bus panašus, bet mums teliko iki jo 4 mėnesiai- jei jūs iš Vidurio rytų ir norite vykti į Spalio konferenciją Mančesteryje, Naujasis Hempšyras- lengva skristi į Bostoną ir važiuoti mašina iki Mančesterio. Prieš ar po konferencijos jūs galėsite  aplankyti viską pradedant nuostabiu rudens kraštovaizdžiu Naujajame Hampšyre ir Vermonte, baigiant dramatiška Maino pakrante ir nuostabia istorine Bostono teritorija, nuostabus laikas Viešpatyje  ir nuostabios pažintys su žmonėmis tame pačiame dvasiniame puslapyje. 

Krikščioniškas misticizmas
Paprastai aš neminiu tą mėnesį pateikiamų mokymų  naujienlaiškiuose, tačiau šį mėnesį darau išimtį. Pirmiausia, serijos yra labai geros, išdėstytos papunkčiui, pripildytos rašto eilutėmis, taip pat „Viešpaties būdais“, padedančiais pastebėti klaidas ir išlikti pusiausvyroje. 
Antra, dramatiškai auga žmonių, tvirtinančių, jog turi įvairių patirčių, kurios, kaip jie mano 100% yra iš Dievo, skaičius. Jie nežino, kaip atskirti kas kyla iš jų kūno, vaizduotės, dvasios ar demoniškų manipuliacijų. Aš nuolat girdžiu žmones klausiančius apie kažką, ką jie mano, jog patyrė, arba ką pasakė, matė ar patyrė jų draugas. Dažnai net ir krikščionių rate pastebimas susimaišymas tarp Naujojo Amžiaus filosofijos bei tikėjimo, kai žmonės sako, kad jie gali kada tik nori keliauti į dangų, būti su angelu, kuris aprodo jiems įvairias vietas, aplanko dangų ir pragarą, ir dar daugiau. Šie dalykai plačiai paplitę bei turi bendrų bruožų su visais kitais klaidingais dalykais, kaip ir bendrų bruožų su autentiškais dalykais. Aš retai kada paminiu kas savaitines serijas Naujienlaiškyje, tačiau šios serijos yra geros ir gali padėti žmonėms išlaikyti pusiausvyrą.

Prisiminkite, ką Viešpats pasakė apie Europą, kuo aš  dalinausi prieš mėnesį, ką Viešpats sakė apie Europą aplankymo metu, gal kažkas praleido tai arba užmiršo, tai gi aš pakartosiu, kadangi tai vyksta prieš mūsų akis. Jis sakė stebėti 2 vyriausybių pasikeitimus, viena stovėtų už Europos ekonomiką, kita už Europos nuostatas. Tai yra Jungtinė Karalystė ir Vokietija. Jis taip pat sakė, kad Italija iškils ekonomikoje bei vadovavime, ir ateityje turės stiprų įtakingą balsą. Aš nežinau, ką Jis turi mintį, sakydamas „nuostatas“, tai suprantu, kaip politiką ir kryptis, kurias pasirinks Europa. Tačiau „nuostata“ gali apimti ne tik politinę nuostatą, bet ir Europos žmonių nuostatas – žiūrėkite įdėmiai, plačiai atmerkus akis, taip sakant.

Barbara  ir aš labai vertiname jūsų maldas ir palaikymą. Mes supratome, kad mums reikia ne tik išlieti įvažiavimą, kuris padėtų Krisui išlipti ir įlipti į mašiną, mums taip pat reikia perstatyti vežimėlio rampą, kuri buvo pastatyta 1993, ir kurią jau tiek daug kartų taisiau, bei atlikti kitus pakeitimus. Šiuos dalykus mes norime išspręsti vasaros pabaigoje, tarp konferencijų, ir mes labai vertintume bet kokias aukas.
 Mes mąstome apie ateitį, kadangi šiais metais mums abiems sueina 61, o Krisui gruodžio mėnesį bus 40, tad mes darome, kas natūraliai nuo mūsų priklauso ir galvojame apie namų pakeitimus ateičiai, tačiau žinome, kad Tėvas iš tiesų kreipia mūsų žingsnius, ir Jis atsilieps į mūsų poreikius.

O tai gal būt didžiausia pamoka mums visiems kiekvienai duotai dienai. Kuo ilgiau gyvenu Jį pažindamas, tuo daugiau prisimenu gerų pavyzdžių, istorijų, kai Jis buvo su manimi. Nuolat, metai po metų mačiau Jo ištikimybę. Žvelgiu atgal, galvodamas, jog vieną ar kitą dalyką būčiau galėjęs padaryti kitaip, arba gailiuosi vieno ar kito veiksmo, tačiau pastovu yra tai, kad Jis visada buvo tame. Jo kelias akivaizdžiai matomas, nors mes jo ir nepasirinkome, nes tuo metu manėme, kad žinome geriau... tačiau Jis visada ten buvo.

Man patinka Efeziečiams 2:6-7, kur sakoma, kad DABAR mes pasodinti danguose Kristuje, tačiau tai buvo padaryta ne tik dėl mūsų valdžios Kristuje, net tik dėl to, kad galėtumėm išpildyti vienokį ar kitokį širdies troškimą, bet 7 eilutėje sakoma: „kad ateinančiais amžiais savo (Tėvo) gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje.“

Ateinančiais amžiais – kai atsisakysite klaidingos minties, kad pirmiausiai numirsite, o TADA įžengsite į amžinybę, suprasite Naujojo Testamento tiesą, kad jau DABAR gyvename amžinybėje, suprasite, kad ateinantys amžiai bus tik persikėlimas į gyvenimą, kurį jau gyvenome Kristuje: mūsų esamo gyvenimo Kristuje tęsinys IR dar daugiau, kadangi turėsime šlovingus kūnus (padarytus iš dangiškos medžiagos). Oho, Tėvas ateinančiais amžiais nori mums parodyti Savo gerumą... nuostabi malonė.
 Meldžiuosi  už jus ir jūsiškius!
Dėkojame jums labai, kad rūpinatės mumis!
John & Barb

2019 m. liepos 13 d., šeštadienis

Karališkieji vaikai ir ne-karališkieji karalystėje 1d.


John Fenn. Weekly Thoughts.  Royal children and non-royals in the Kingdom 1d.

www.churchwithoutwallsinternational.org and email me cwowi@aol.com


Sveiki,
 Ankstesnėse serijose aš dalinausi apie tai, kad Jėzus- Rytų(vert.rytietiškas, Rytų tipo) karalius. Dabar aš rašysiu su tuo susijusia tema, karališkieji ir ne-karališkieji žmonės dangaus karalystėje.

Mes esame karališkieji dangaus karalystėje
„ Jūs esate išrinktoji rasė, karališka kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės...“ 1Pt2:9
Žodis „rasė“ gr. kl. „genos“, reiškia šeima, ir angl.klb iš to kilo „generation“ ir „genealogy“- šeima. Žodis „tauta“ yra gr. „ethnos“, iš kur kilo ang. žodis „ethnic“.

Ethnos nereiškia tautos, kaip mes galvojame su sienomis ir specifine geografine sritimi, bet „ethnic“ kaip atskira etninė grupė , „pogrupis tarp gyventojų.“ Tai reiškia, kad jie yra klasifikuojami su kitais, turinčiais bendrą pagrindą ar kilmę. Etniškai dangaus karalystėje, mes esame unikali būtybių klasė, karališki kunigai.

Taigi 1Pt2:9 skaitome:“ Jūs esate išrinktoji šeima, karališka kunigystė, karališka(ypatinga) etninė grupė tarp gyventojų, ypatingi žmonės...

Daugelis krikščionių mano, kad  visi kurie gyveno per amžius, ir buvo išgelbėti, bus surinkti į  „Kristaus kūną“, kaip viena didelė laiminga dangiška šeima, bet iš tiesų ne tai sako Biblija.
   
Turime žinoti
Kaip karališkieji mes nebūsime vieninteliai karalystėje. Mes esame karališkieji, kiti-ne. Mes esame karališka šeima. Ar buvo karaliaus Dovydo šeima vieninteliai Izraelio piliečiai? Ar karališkoji Didžiosios Britanijos šeima yra vieninteliai JK piliečiai?

Karalystė
Karalystė turi karalių, mūsų atveju, Jėzų. Karalystė turi savo įstatymus, papročius, ir...karališka šeima, kuri pranoksta kitus piliečius karalystėje. Šiandien JK yra visiems žinomas pavyzdys, taigi aš tai panaudosiu. Pirmi penki karaliai pretendentai į sostą:

Princas Charles, Welso Princas. 2. Princas William, Kembridžo Kunigaikštis. 3. Kembridžo Princas George, vyriausias William ir Kate sūnus. 4. Kembridžo Princesė Charlotte, 2 William ir Kate vaikas. Kembridžo Princas Louis Arthur, 3 William ir Kate vaikas.
 Ir taip toliau. Vienas tinklalapis išvardina 53 pretendentus į sostą , ir jų giminės yra taip pat dalis išplėstinės šeimos, žiūrint kaip sudarytas sąrašas. Kaip karališkieji jie turi rangą ir privilegijas.

Bet visi JK gyventojai sudaro 66mln žmonių. Karališkieji  sudaro labai mažą procentą visų gyventojų.

Dievo karališkieji- Izraelis Izraelis išėjo iš Egipto, ir 50 dieną, Iš19:5-6, kai Izraelis stovyklavo kalno papėdėje, Viešpats pasakė Izraeliui:“ Jūs esate mano brangenybės virš visų tautų žemėje, nes visa žemė yra mano. Jūs būsite kunigų tauta, šventa tauta.“
Atkreipkite dėmesį- kunigų karalystė VIRŠ visų žemės tautų. Visas Izraelis turėjo būti karališkieji kunigai Dievui virš visų tautų, ir todėl Jo atstovai kitoms pasaulio  tautoms. Jie buvo karališkoji tauta virš visų kitų tautų žemėje. Jie turėjo specialų rangą pas Dievą, kurio kitos tauto neturėjo.

Visa žemė, visi žmonės yra Jo kūriniai, bet Izraelis  turėjo būti tauta virš visų, favoritė. Dievas sudarė sandorą su jais ir nesudarė tokios sandoros nei su viena kita tauta. Dievo pažinimas turėjo būti paskleistas per Izraelį.

 Jiems nepavyko, ir dabar mums -pagonims duota galimybė skelbti Dievą pasaulyje. Mes turime unikalią privilegiją. Mes esame Jo karališki vaikai. Visi, kurie tiki Jėzumi šiame amžiuje, yra Dievo Tėvo karališka šeima, unikali etninė grupė pasaulyje, kuriai suteikta privilegija pažinti Jėzų ir dalintis šia žinia pasaulyje.
  
Jūs galite paklausti, jei mes esame karališkoji šeima, tada kas yra kiti piliečiai karalystėje, kurie nėra karališki?

Čia reikės pažiūrėti daugiau Rašto eilučių, iki kitos savaitės...laiminu,

John Fenn


www.cwowi.org and email me at cwowi@aol.com

2019 m. liepos 5 d., penktadienis

Jėzus- Rytų Karalius 3d


John Fenn .Weekly Thoughts.  Jesus is the Oriental King  #3

Sveiki,
Aš rašiau apie tai, kad Jėzus-Rytų Karalius, o Biblija- Rytų knyga. Šiandien: kas nutiks, kai Jis užims savo sostą.

Viena iš Rytų karalių charakteristikų, kuri gali būti pastebima amžių bėgyje, yra ta, kad valdovas  laikomas dievišku  ir yra garbinamas. Todėl jis yra absoliutus valdovas.

Pavyzdžiui, Kinijos imperatorius  buvo laikomas dangaus sūnumi, absoliutus valdovas to, kas buvo vadinama „Viskas, kas po dangumi“. Buvo tikima, kad Egipto faraonai yra dievo Horus(angl.) įsikūnijimas. Romulas, Romos įkūrėja, buvo laikomas Quirinus (angl.)- nenugalimu dievu, o evangelijų ir laiškų parašymo metu imperatoriaus garbinimas buvo romėnų kultūros dalimi, ir tai yra tik  keli pavyzdžiai.

Kai Dan2, Nabuchodonosaras pamatė statulą auksine galva, o likęs kūnas buvo pagamintas iš silpnesnių medžiagų, jam buvo pasakyta, kad  jis yra ta auksinė galva, aukščiau už visus kitus. Nabuchodonosaras  buvo absoliutus valdovas. Jo karalystė nepakluso jokiems įstatymams, jo valia ir buvo įstatymas.

Prie galvos toje statuloje buvo krūtinė ir rankos iš sidabro, 2 rankos vaizdavo Mediją ir Persiją. Jūs galite prisiminti Medų ir Persų valdymą, Darius išleido įstatymą, kad 30 dienų niekas nesimelstų niekam tik jam, dievui-karaliui Dariui.

Danielius, žinoma, nepakluso įstatymui, todėl buvo nubaustas(6:7-16). Kai Darius norėjo pakeisti savo nusistatymą dėl įstatymo, nes nenorėjo pakenkti Danieliui, jis negalėjo, nes priešingai  Nabuchodanasorui, jis pakluso įstatymui, taigi turėjo įmesti Danielių į liūtų urvą.


777- Jėzus- aukso galva
6 -žmogaus skaičius, nes žmogus buvo sukurtas šeštą dieną. Nuo tada, kai absoliutus valdovas  Nimrodas Pr10 bandė sujungti politinę, religinę ir ekonominę valdžią savo asmenyje, tai žinoma kaip 666. Trejopas žmogaus valdymas, sujungus šiuos 3 elementus reiškia valdyti žmones visu 100%.

Pavyzdžiui, Hitleris sugebėjo sujungti ekonominę ir politinę valdžią, bet negalėjo pasiekti, kad visi jį garbintų, todėl vykdė holokaustą, nužudė 6 milijonus žydų, o 6 milijonus krikščionių ir politinių oponentų įkalino lageriuose.

Žmogaus valdžia politiškai, religiškai ir ekonomiškai pasibaigs, kai Viešpats Jėzus ims absoliučiai kontroliuoti žemę, išsipildys 777. Jis bus pirmas valdovas, kuris sėkmingai sujungs politiką, ekonomiką ir religiją po vieno karaliaus valdžia.

 Mes dabar gyvename didžiojo žemės derliaus laike. Štai kodėl derliaus terminai yra naudojami apibūdinti Jėzų ir mus kaip ‚pirmus žemės vaisius“, Jok1:18, Rom8:23, 11:16; Kor15:23.


Visos žemės Karalius
Zacahrijas 14:9 mums sako“ tomis dienomis Viešpats bus karalius visai žemei...“ toliau , TAS Rytų Karalius reikalaus garbinimo, nes Zachario14:16-19 sako štai ką : „Kiekvienais metais tautos ateis į Jeruzalę Palapinių šventės metu(kai švenčiamas Dievas gyvenantis su žmogumi) pagarbinti Karalių, ir jei, pavyzdžiui, Egiptas atsisakys atvykti, tada „jiems nebus lietaus...“

Apr2:27, 12:5, 19:15 visi sako, kad Jis valdys tautas geležine lazda. Jėzus bus tikrasis ir absoliutus, Rytų Karalius(rytietiškas, rytietiško tipo, vert.) Jėzus, karalių Karalius, viešpačių Viešpats. Žodis yra geležinė lazda- Jis -Gyvasis Žodis, Asmuo, ir iš Jo kyla mūsų rašytinis Žodis. Tai reiškia, Jis įdiegs meilę, atleidimą, teisingus sprendimus, sąžiningumą kiekvienoje žmogaus gyvenimo srityje.

Administravimas dovanomis
Paulius sako mums 1Kor6:2, kad mes „teisime“ pasaulį ir angelus, žodis „teisti“ reiškia administruoti pasaulį ( tai ne teisėjas teisme, kaip mes galvotume 21a. kultūroje). Mes administruosime tame amžiuje, kai Jėzus karaliaus visoje  žemėje. Heb6:5 Dvasios dovanas vadina „ateisiančio amžiaus jėgomis“. Mes turėsime Dvasios dovanas, kai administruosime prievartinį teisingumą žemėje, turėdami pažinimo ir išminties žodžius situacijoms ir reikalaudami, kad žmonės būtų sąžiningi ir skaidrūs savo darbuose.

Prisiminkime, kad žmonės gims  1000 metės karalystės metu, ir mes turėsime turbūt bilijonus, kurie išliko tais paskutiniaisiais šio amžiaus metais ir matė Jėzaus sugrįžimą, ir  daugeliui nepatiko tas prievartinis teisingumas. Štai kodėl Zacharijas pamini tuos, kurie nesutiks ateiti į Jeruzalę pagarbinti karalių-jie įsispirs kulnimis ir atsisakys švęsti Dievą gyvenantį su žmonėmis. Nuostabu.

Ezechielis 40-47 sako mums apie šventyklą,  kuri  bus pastatyta, ir  tikėtina, kad Jėzus vadins ją „namais“. Iš ten tekės vanduo į Mirusią jūrą, paversdamas ją gėlo vandens ežeru! Ar galite įsivaizduoti, kokiu dideliu taps tas ežeras, kad ištirps visa ta druska? Ezek47:6-12 sako mums, kad žmonės mes tinklus žuvims gaudyti, tik pakraščiuose liks pelkėtos vietos.

Karališki vaikai...
Viena rytietiškų karalių savybių  yra ta, kad vaikai- karališki, jie valdo ir karaliauja. Mes esame ne tik karališka kunigystė Viešpačiui, bet taip pat ir Dievo vaikai. Mes esame karališki ir užimsime atitinkamą vietą karalystėje, o kiti jos neturės.
O kaip kiti karalystėje? Apie tai bus kitą savaitę...iki tada, laiminu!

John Fenn