Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis

Pakeisti amžiams

John Fenn, 2011 m. balandžio mėn. 23 d.,

„The Disasters of The Revelation” - Didelių mūsų dienomis vykstančių žemės drebėjimų fone ši serija nagrinėja stichines gamtos nelaimes, kurios įvyks per paskutinius 7 šio amžiaus metus, ir kaip jie paveiks visą žemę. Šioje serijoje išnagrinėjami 7 antspaudai/ trimitai/ indai ir parodoma kaip jie tarpusavyje yra susiję. Klausytojui pateikiamas paprastas ir aiškus supratimas apie Suspaudimų įvykių tvarką.

Kalno pamokslas 2: Sunkiai suprantami Jėzaus pasakymai - šioje serijoje nagrinėjama sunkiai suprantami Jėzaus mokymai tokie, kaip pyktis/ geismas/ svetimavimas, „akis už akį”, „Ne visi kurie sako man Viešpatie, Viešpatie įeis į Dangaus karalystę“ ir „Karalystės vaikai bus išmesti laukan...“. Mes girdėjome iš daugelio, kurie klausė „Kalno pamokslą“, kad tai visiškai pakeitė jų supratimą apie Jėzaus mokymą! ( Nebūtina klausyti pirmą dalį, norint suprasti antrą šio mokymo dalį).

Kokia tai diena „Tai diena, kurią Viešpats padarė“?
Jeigu jūs sutikote Viešpatį po 1973 metų - tai esate girdėję giesmę „Šią dieną Viešpats padarė, džiaukimės ir linksminkimės šiandien...“

Gerai… dabar, kai jūs prisiminėte tą giesmę, noriu paklausti, ar jūs manote, kad ta giesmė yra apie džiaugsmą ta diena, kada mes ją giedame? Na jūs suprantate, apie ką aš... jūs turėjote sunkią dieną mokykloje/ darbe/ gyvenime, ateinate į maldos susirinkimą ar bažnyčios tarnavimą ir štai pirma giesmė liepia jums džiaugtis šia diena nesvarbu, kas bebūtų įvykę.

Iš tiesų šioje giesmėje yra cituojama 118 psalmė. Ji yra giedama per Paschą ir kalba apie Viešpaties nukryžiavimą. Ps 118:23-24:

„Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpats padarė, ir mūsų akims tai nuostabą kelia. Šitą dieną Viešpats padarė; džiūgaukime ir linksminkimės šiandien“.

Taigi, kai mes giedame šią giesmę, mes suprantame, kad ji yra apie tą dieną, kai buvo nukryžiuotas Viešpats. Tai būtent ta diena, kai mes turime džiūgauti ir linksmintis. Dar įdomiau, kad 111-118 psalmės, kurios sudaro Hallel (išraiškingas šlovinimas), buvo giedamos per Paschą, o labiausiai tą savaitę buvo akcentuojama 118 psalmė, nes būtent taip jie suprato jos simbolinius ir pranašystę apie tautos nuodėmes ir Mesiją.

Tai paaiškina tai, ką skaitome Mt 26:30, kad tuoj pat po Paskutinės vakarienės, „jie pagiedojo himną, <...> (ir) išėjo į Alyvų kalną“. Panašu, kad Jėzus pagiedojo 118 psalmę, žodžius apie Savo auką ant kryžiaus - Džiaukimės ir linksminkimės šiandien! Getsemanės sode Jis iš karto ėmė melstis, kai šie žodžiai dar skambėjo Jo širdyje...

Bet palaukite, yra dar daugiau...
Tėvo požiūris į Sūnų turėjo pasikeisti visam laikui, nors kai mes švenčiame Jėzaus prisikėlimą, mes retai arba niekada apie tai nekalbame. Per daugiau kaip 37 tarnavimo metus nesu girdėjęs, kad kas nors apie tai be manęs pamokslautų.

Apd 13:33 Paulius cituoja Ps 2:7, kaip dieną, kai Tėvo santykis su Sūnumi pasikeitė amžiams:
Dievas įvykdė (tą patį) mums, jų vaikams, prikeldamas (iš mirties) Jėzų, kaip ir parašyta antroje psalmėje: „Tu esi mano Sūnus, šiandien Aš pagimdžiau Tave! (aš tapau tavo Tėvu)“ (vertimas iš anglų kalbos).

Kontekstas - prisikėlimo diena - šią dieną Aš tapau tavo Tėvu! Kas gi pasikeitė? Jn 3:16 pasakyta:Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė Savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“... teisingai?

Tai kas gi įvyko prisikėlimo dieną, kas gi iš esmės pakeitė jų santykius, kad Tėvas pasakė: „Šiandien Aš tapau tavo Tėvu“?

Jėzaus kūnas
Jėzus buvo prikeltas su tikru fiziniu kūnu, dabar padarytu iš dangiškos medžiagos (pašlovintu), galinčiu veikti abiejose - fizinėje ir dvasinėje srityse (sferose, viešpatystėse). Jis galėjo pasirodyti šitoje srityje, po to vėl išeiti į Dvasios sritį; Jis galėjo valgyti natūralų maistą, vaikščioti tarp žmonių, bet po to išnykti ir grįžti į dvasios/Dvasios sritį. Jis yra pirmas naujos rūšies žmogus, jeigu aš galiu pavartoti šitą terminą.

Štai kas pasikeitė Tėvo ir Sūnaus santykyje. Daugiau Jėzus jau nebebuvo vienintelis Sūnus; po Savo prisikėlimo Jis yra „pirmagimis iš mirusių“.

„O kuriuos Jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašiais į Jo Sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių“ (Rom 8:30).

„Bet jūs prisiartinote prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangiškosios Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir šventiško susirinkimo, prie danguje įrašytųjų pirmagimių bažnyčios...“ (Žyd 12:22-23).

„Ir Jis yra kūno – bažnyčios galva. Jis – pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame kame turėtų pirmenybę“ (Kol 1:18).

Štai kas pasikeitė tarp Tėvo ir Sūnaus: Jis daugiau nebėra vienintelis pagimdytas sūnus, bet PIRMAS (at)gimęs iš mirties. Aš nežinau kelintas iš eilės tu esi ir kelintas iš eilės aš, bet Jėzus yra pirmagimis iš mirusiųjų, ir mes einame po Jo. Jėzus nebėra daugiau vienintelis vaikas! Štai kas pasikeitė.

Broliai
Faktas, kad Jis yra pirmagimis iš mirusiųjų ir, kad mes gimėme po jo, pakelia mus į Jo prisikėlimo ir valdžios lygmenį. Jėzus gerai suvokė šitą pasikeitimą tarp Jo ir Jo Tėvo, kuris įvyko prisikėlimo metu, nes Mt 28:10 Jis sako: „<...> Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys“ (terminas „broliai“ buvo vartojamas kalbant apie vyrus ir moteris).

Iki šio laiko Jis tik kartais juos vadindavo draugais, bet iš karto po prisikėlimo Jis pavadino juos broliais. Wow!

„Jėzus jai tarė: „Neliesk manęs! Aš dar neįžengiau pas Savo Tėvą. Eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: ‘Aš žengiu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą’ “ (Jn 20:17).

Nes Tam, dėl kurio ir iš kurio yra viskas, priderėjo, vedant daugybę vaikų į garbę, kentėjimais ištobulinti jų išgelbėjimo Vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji – visi kyla iš vieno. Todėl Jis nesigėdija juos vadinti broliais“ (Žyd 2:10-11).

Rom 8:19-22 Paulius sako mums, kad kūrinija dejuoja ir yra gimdymo skausmuose laukdama, kada bus apreikšti Dievo sūnūs. Štai kaip galima paaiškinti tuos visus žemės drebėjimus, vulkanų išsiveržimus, klimato pasikeitimus - kūrinija dejuoja po nuodėmės, kuriai buvo pavergta ir laukia kada bus apreikšti Dievo sūnūs.

Paulius apibendrina: „Ir ne tik ji, bet ir mes patys, turintys pirmuosius Dvasios vaisius, – ir mes dejuojame, kantriai laukdami įsūnijimo, mūsų kūno atpirkimo“.

Amen... Aš noriu turėti pašlovintą kūną! Tai nereiškia, kad noriu „nusirengt“, bet dejuoju ir noriu, kaip sako Paulius „apsirengti, kad tai, kas maru, būtų gyvenimo praryta“ (2 Kor 5:4).

Kai mes švenčiame Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, prisiminkime, kad Jo nukryžiavimo diena taip pat buvo ir džiaugsmo diena, nes tai davė pradžią tam, ką dabar turime Kristuje; mes esame viena su pirmagimiu iš mirusiųjų, mūsų Didžiuoju Broliu, mūsų Viešpačiu ir Gelbėtoju ir Jis nesigėdija vadinti mus broliais. Nuostabi malonė.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

2011 m. balandžio 25 d., pirmadienis

Dienos, kuriomis gyvename. 4 dalis


John Fenn, 2011 m. balandžio mėn. 16 d.,

Viešpats man pasakė…
Šiais metais Viešpats man pasirodė du kartus ir kalbėjo apie įvykius, kurie manęs laukia asmeniniame gyvenime ir tarnavime. Kitą kartą Jis aplankė mane kovo 11 dieną, kelios dienos po žemės drebėjimo Japonijoje, todėl aš galvojau, kad Viešpats pakomentuos įvykius musulmonų pasaulyje ir žemės drebėjimą, bet Jis pasakė apie tai tik kelis žodžius (ir tik tuomet, kai aš pagaliau paklausiau), kurie skambėjo taip:

„Ar tau tai rūpi? Nesvarstyk savo prote, ką reiškia visi šitie dalykai, nes tai turi įvykti, kaip parašyta: Jūs išgirsite apie tai, bet tai dar ne pabaiga. O jums reikia būti Tėvo reikaluose, daryti tuos darbus ir viskas jums seksis ir viskas su jumis bus gerai“.

Dauguma jaučia, kad mūsų planeta Žemė yra tokiame istorijos taške, kad mes jau galime matyti šviesą tunelio gale ir turime viltį, kad gal būt ta šviesa nėra traukinys! Spėliojame: o gal ta šviesa – tai Viešpats, o gal artėjanti nelaimė, bet dauguma jaučia, kad kažkas ateina į mūsų pasaulį (Ačiū Rob už dar vieną vaizdingą paveikslą).

Pasilikti Tėvo reikaluose yra pati saugiausia vieta, kokia tik gali būti, nesvarbu kokie sūkuriai siaustų aplink mus - mes turime siekti vaikščioti šviesoje, kurią turime, ir jei mes tai darysime, viskas su mumis bus gerai.


Kaip veikia pranašystė
Kažkas turi „žodį iš Viešpaties“, kiti turi sapnus, kurie patvirtina tuos žodžius, ir padaro juos labiau įtikinamais. Žmonės labai greitai priima šviežiausią pranašystę ir susitelkia į ją.

Savo gyvenime aš girdėjau daug žodžių ir čia yra kai kurie iš jų 1978 metais skirti Jungtinėms Amerikos Valstijoms: JAV patirs TSRS ataką 1979 arba 80 metais, paėmimas įvyks 1988 metais, po to dar patikslino paskaičiavimus – 1989 metais. Dievas nubaus naciją fiziškai padalindamas ją į dvi dalis, jei Obama atsigręš prieš Izraelį, ir dar populiarūs bažnyčios paėmimo datos skelbimai - šiais metasi paėmimas įvyks rugpjūčio 9-11 dienomis.

Pasilikite dabar su manimi – tai ne kritika. Tai krikščionybės istorija, todėl neįsižeiskite. Yra žodžių, kurie sako, kad potvynio banga nušluos didžiąją dalį Nyderlandų, žodžiai, kad greitai užsidarys durys į Rusiją, žodžiai, kad taip, kaip Dievas nuteisė Japoniją, taip greitai nuteis Kaliforniją. Oi, ir tai, kad Obama yra Antikristas (pamenu, kad tokias pranašystes yra gavę visi prieš jį buvę prezidentai).

Atkreipkite dėmesį, kad aš sujungiau savo sąraše įtikėtinus ir neįtikėtinus dalykus - taigi kaip juos atskirti?

Prisiminkite Joną
Jona pranašavo, kad Ninevė bus sugriauta per 40 dienų, bet tai neįvyko. Jei atkelsime tai į mūsų dienas, galima būtų pasakyti, kad žodis buvo ne iš Dievo, nes tai neįvyko. Kiti gali pasakyti, kad pranašystę sustabdė malda (teisingai - jie atgailavo), (Jonos 3:4,9-10).

Mozė pranašavo Egipte vergams žydams, kad Dievas nuves juos į Pažadėtą žemę, nors jie visi mirė dykumoje išskyrus Jozuę ir Kalebą, ir mes visi žinome priežastį, kodėl TAS žodis neišsipildė (Iš 3:17, 4:29-31, 6:8).

Malachijo 4:5 parašyta, kad Elijas ateis prieš sugrįžtant Viešpačiui, nors Jėzus sakė, kad Jonas Krikštytojas yra Elijas Mato 11:14. Tai ar Malachijo žodžiai buvo neteisingi, ar neišsipildė tiksliai taip, kaip parašyta?

Tada - tai melagingi žodžiai, kuriuos žmonės kalba iš savo širdies, paskatinti savo emocijų, sumaišydami dvasinius dalykus su emocijomis, tai panašu į Hananijo kūnišką pranašystę Jeremijo 28 skyriuje.

Žodžiai neišsipildė, užtruko, neišsipildė tiksliai taip kaip parašyta, ar visiškai neišsipildė? Kaip mums visa tai nustatyti?

Diskusijų labui sakykime, kad visi modernūs „žodžiai“ nuo potvynių bangų iki kontinentų padalijimo į dvi dalis yra iš Viešpaties. Neįmanoma nežinoti mažiausiai bent kažko iš to, kas yra pranašaujama, taigi sakykime, kad tai yra iš Dievo.

Leiskite man papasakoti apie aplankymą. Prieš eilę metų, kai aš buvau tradicinės bažnyčios pastoriumi, mes turėjome vieną porą tarp lyderių. Atrodo, kad vos ne kiekvienas atvykęs kalbėtojas pakeldavo juos iš minios ir pranašaudavo, kad jie keliaus ir Jame darys didelius darbus.

Bet jų santuoka iširo, jie išsiskyrė ir išvyko. Aplankymo metu aš paklausiau Viešpaties apie juos, ir apie tai ką sakė Izaijas: „Mano žodis, kuris išeina iš mano burnos, negrįš tuščias, bet įvykdys mano valią ir atliks tai, kam yra siųstas(Iz 55:11). Taigi aš paklausiau apie tą porą, kaip tas žodis gali jiems kada nors išsipildyti.

Viešpats pateikė šį elegantišką paaiškinimą: „Kai kurie žodžiai neišsipildys šiame amžiuje, bet sekančiame“. Aš paprašiau nurodyti skyrių ir eilutę, nes niekada nebuvau anksčiau to girdėjęs. „Senajame Testamente yra daug pranašysčių, kurios iššoka iš šito amžiaus ir kalba apie ateinantį amžių, tai kodėl tau sunku tikėti, kad kai kurie žodžiai pasakyti šiame amžiuje išsipildys ateinančiame?“ (Taip, kaip Iz 11:6-8, kur pasakyta, kad liūtas gyvens kartu su ėriuku, leopardas, jaunas liūtas ir ožys gulės kartu).

O kaip su Jona, Moze, Eliju?
Ninevė buvo sugriauta taip, kaip pranašavo Jona, bet tai buvo daugiau kaip 120 metų po to, kai sekanti karta užmiršo Dievą, kaip tai išpranašavo Nahumas. Mozės žodis išsipildė vaikams tų, kuriems jis pranašavo. Be abejonių du liudininkai, kurie pasirodys prieš Viešpaties sugrįžimą (Apr 11) yra Mozė ir Elijas atstovaujantys Įstatymą ir Pranašystę, kurios įrodo, kad Jėzus yra Kristus (čia naudojamas tas pats metodas kaip Luko 9:31. Jėzus naudojo tą metodą aiškindamas, kas visuose Raštuose (Mozė ir pranašai) apie Jį pasakyta (Lk 24:27). Paulius taip pat naudojo šį metodą. Tie du liudytojai turės valdžią sustabdyti lietų ir iššaukti žemei nelaimes, net paversti vandenį krauju).

Taigi visi šitie žodžiai – išsipildė vienu ar kitu būdu, arba užtruko...

Sakykime, kad visi šitie žodžiai YRA iš Dievo. Padiskutuokime. Tuomet mes turime tikėti, kad jie visi išsipildys, bet galbūt dar negreitai, arba pačioje amžiaus pabaigoje, ar netgi 1.000 metų Jėzaus valdymo žemėje pabaigoje. Mes negalime žinoti.

Tačiau dabar mes ŽINOME tai, ką man pasakė Viešpats: „Bet tau reikia būti Tėvo reikaluose, daryti tai, ką turi daryti, ir tau viskas seksis ir viskas su tavimi bus gerai“.

Jei aš valgysiu tik mėsą, nebūsiu sveikas. Jei maitinsiuosi tik šokoladu, nebūsiu laimingas (nors gal ne visi su tuo sutiks J). Jei tu maitiniesi tik tomis pranašystėmis, kurios skraido aplink, tai tas pats, kaip visada valgyti vieną ir tą patį maistą. Jei taip elgiesi, tu nebūsi sveikas...

Mes turime valgyti subalansuotą dvasinį maistą. Turime žinoti, kokios pranašystės skraido aplink šiuo metu, bet valgyti ir kitas, dar svarbesnes dvasino maisto rūšis - tai Žodis, garbinimas, malda, bendravimas, evangelizmas. Nesusitelkite tik į vieną temą. Pavyzdžiui, kaip sakoma apie išlaisvinimus, jog gali atsitikti taip, kad jau už kiekvieno krūmo imsime matyti demonus. Tą patį galima pasakyti apie užtarimo judėjimą, ar netgi namų bažnyčių judėjimą. kai kurie (ne aš) yra taip stipriai į tai susitelkę, kad galvoja, jog visi kiti būdai yra blogi. Mums reikia išlaikyti balansą ir tuomet turėsime ramybę.

Štai čia keletas temų dėl ko melstis? Aš galiu jums pasakyti kai kuriuos dalykus, kuriuos Tėvas parodė man ir mano žmonai, mes dirbame drauge. Štai tie dalykai, dėl kurių mums buvo liepta melstis, kad būtų galima kai kokių įvykių išvengti, arba susilpninti jų poveikį.

Kai Tėvas kažką atskleidžia, nesvarbu kokia tai bloga žinia, ją visada lydi ramybė. Kai šėtonas pateikia kažką, tai lydi baimė. Būtent apie tai mokė Jokūbas (Jok 3). Žemiška išmintis sukelia sumaištį ir baimę, išmintis iš aukštybių yra tyra, taikinga, švelni.

Pavasaris ir dalis vasaros yra poilsio ir pasiruošimo laikas, bet tiems, kurie turi ausis, kad girdėtų, rugpjūtyje buvo prašymas melstis už Izraelį, kad jis gindamasis nebūtų išprovokuotas atsakyti karo veiksmais Hamas/Iranui. Rugsėjį iki galo metų – reikia melstis dėl ekonomikos ir dar kelių dalykų. Bet neužmirškime, kad žinią visada lydi ramybė.

Malda yra galinga – Mato 24:20 Jėzus kalbėjo apie Antikristą Jeruzalėje, bet Jis sakė (24 eilutė) melstis, kad tai neatsitiktų žiemą arba per Šabatą. Taigi nors kai kurie dalykai yra įrėžti akmenyje, metų laikas ir savaitės diena gali būti pakeista. Malda daug gali, pasilikime Tėvo reikaluose ir būkime susitelkę tik į tai.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

2011 m. balandžio 19 d., antradienis

Skyrimas. 2 dalis


John Fenn, 2008 m. rugsėjo mėn. 13 d.,

Sveiki,

Praeitą kartą aš rašiau apie tai, kad reikia pasitikėti tuo, ką Šventoji Dvasia atskleidžia mūsų dvasioje.

Kai mes jau turime vidinį Šventosios Dvasios liudijimą, kad kažkas yra negerai, mes ieškome Tėvo patvirtinimo, kad susidarytume apie tai nuomonę. Jei mes neturime tos informacijos, reikia susilaikyti nuo vertinimo tol, kol ją gausime.

Tėvas patvirtina Biblijos mokymą, kad dviejų ar trijų liudininkų parodymais įtvirtinamas kiekvienas žodis (faktas). Šis principas sutinkamas visoje Biblijoje: pradedant Senojo Testamento Įstatymais reikalaujančiais, kad daugiau nei vienas asmuo liudytų byloje; Naujojo Testamento instrukcijomis nepriimti kaltinimų prieš lyderius, išskyrus tuos atvejus, kuomet liudija 2 ar daugiau asmenys; Jėzaus mokymu apie brolį, kuris nusideda, bet nėra atstatomas, tuomet reikia paimti dar 1 ar 2 asmenis, eiti ir kalbėti jam; ir baigiant Pauliaus pasakymu, kad „Dviejų ar trijų liudytojų lūpomis bus patvirtintas kiekvienas žodis“ (2 Kor 13:1).

Ar galiu gauti patvirtinimą - dvasioje, sieloje, kūne?
Taigi, kai Šventoji Dvasia kažką mums atskleidžia mūsų dvasioje, kad asmuo, susirinkimas ar mokymas yra neteisingas, Ji pasirūpins ir antruoju „liudininku“, kad patvirtintų tai, ką Ji apreiškė. Tai, ką Ji apreiškė mūsų dvasiai yra patvirtinama trijose srityse - dvasioje, sieloje ir kūne (fizinė).

Geriausias atvejis būtų, jei tarnautojas pasirodytų nepriekaištingas dvasioje, sieloje ir kūne, bet kartais taip nebūna. Jei kažkas yra negerai 1 ar daugiau iš šių 3 sričių, Šventoji Dvasia leis mums tai pamatyti, ir panaudos tai, kaip patvirtinimą tam, ką Ji jau parodė mūsų viduje, kad 2 ar 3 liudininkų paliudijimu būtų patvirtintas kiekvienas žodis.

Dvasinio žmogaus pavojaus signalas
Jei asmuo yra „teisus“ dvasine prasme, jo mokymas turės gerą atgarsį mūsų dvasioje, netgi jei kartais mūsų galva pilnai nesuvoks, kas sakoma; Šventoji Dvasia paliudys mūsų dvasiai, kad tai tiesa, ir mes jausime ramybę.

Bet kuomet tarnautojo mokymas yra neteisingas, mes jausime liūdesį ar nerimą, mūsų protui kartais to net nesuvokiant, tai bus tiesiog pojūtis viduje, kuomet klausysimės to mokymo. Kartais sutinkame labai neteisingus mokymus, ir tai lengva pastebėti, bet ne visada taip. Kai kurie tarnautojai labai gerai moka cituoti Rašto vietas ignoruodami kontekstą ir iškreipdami savo labui, ir šios klaidos gali neužkliūti jūsų protui, kai girdime mokymą, bet sukelti pavojaus signalą dvasioje.


Tas liūdesys dvasioje skatina susimąstyti, ir paklausti Tėvo nuomonės apie tai, bet mums reikia pagalbinės informacijos patvirtinti tam, ką mes jaučiame, kai mums apreiškia Šventoji Dvasia. Ta pagalbinė informacija yra suteikiama sielos ir kūno srityse, ir mažiausiai 2 ar 3 turi būti susitarime, kad būtų aiškus supratimas.

Sielos pavojau signalas
Žmogaus sieloje yra arogancija arba nusižeminimas ir tai pasireiškia matomu būdu. Matomu būdu pasireiškia dvasios vaisius – švelnumas, meilė, džiaugsmas, ramybė, ir t.t. Tai charakterio bruožai, apie kuriuos kalbėjo Petras: savitvarda, dievotumas, pastovumas gyvenime.

Informaciją apie asmens dvasią ir mokymą mes gauname mūsų dvasioje, o sielos informaciją mes priimame per akis ir ausis.

Mes klausomės asmens kalbos ir stebime, kaip jis elgiasi. Ar jis arogantiškas, kas prieštarauja Jėzaus dvasiai. Ar jis pagyrūniškas? Ar jis švelnus? Ar jis nusileidžiantis?

Kartą aš sėdėjau vieno populiaraus pamokslininko iš pietų susirinkime, kuris pasižymėjo savo humoru. Jis pasakė: „Man nereikia jūsų pinigų, Dievas ir taip mane labai gausiai palaimino...“ Po to jis 20 min. pamokslavo apie savo džipą ir kitokius turtus ir tai buvo prieš pat paaukojimus (tą kartą mes tiesiog leidome praeitį kibirėliui pro šalį).

Vienas buvęs mano studentas tapo žymaus evangelisto asmens sargybiniu. Restorane priešpiečių metu padavėja atnešė jam salotas. Padažas buvo užpiltas ant pagrindinio patiekalo užuot jį pateikus lėkštės krašte, kaip buvo prašyta. Tasai evangelistas pradėjo šaukti ant padavėjos ir ją pravirkdė taip atskleisdamas tą dieną savo sielą jos ir kitų 75 savo mecenatų akivaizdoje. Nenuostabu, kad studentas ieškojo mano patarimo ir tas vienas incidentas buvo tik aisbergo viršūnė.

Kitas pastorius paklausė manęs patarimo dėl tarnautojo, kuris atsiuntė jam prirašytus 5 lapus reikalavimų, kuriuos reikėjo įvykdyti prieš jam atvykstant pamokslauti į bažnyčią, surinkti mažiausiai 23.000$ paaukojimų, paruošti kambarį su džiakuzi ir kitais patogumais...

Kaip tai veikia...
Jei tu jauti sielvartą, sunkumą ar pavojaus signalą dvasioje, kad kažkas nėra gerai – tada stebėk tarnautojo elgesį sielos srityje, ir jeigu tai sutinka su Šventosios Dvasios paliudijimu, tada tu jau turėsi du liudininkus ir su jais faktas gali būti įtvirtintas.

Bet palauk, yra daugiau... Kūno pavojaus signalas
Jack Coe yra gerai žinomas tiems, kurie susipažinę su 1950 ir 1960 metų išgydymo prabudimais. Esu girdėjęs, kad niekas kitas nėra turėjęs tiek daug išgydytų paralyžiuotų ir luošų žmonių kaip jis - kartais net apie dešimtį viename susirinkime!

Dvasine prasme mes galėtume pasakyti, jis buvo teisingas tarnautojas, gerai mokė ir tai lydėjo ženklai ir stebuklai. Bet sielos ir kūno srityje ne viskas buvo gerai - jis tapo išdidus, turėjo didelį viršsvorį. Jis pakliuvo į trijų dalykų pinkles: „auksas, merginos, šlovė“, ir mirė būdamas jaunas. Jo dvasinė sritis buvo stipri, bet sielos ir kūno srityse netvarka.

Kai aš pamatau kažką akivaizdžiai negero tarnautojo elgesyje, tai man pavojaus signalas kūno srityje. Vienas pastorius atėjo pas mane patarimo dėl neseniai jų bažnyčią aplankiusio tarnautojo. Šis žmogus reikalavo vairuotojo, žmogaus kuris neštų jo Bibliją, kuomet jis lips pamokslauti ant platformos, jis norėjo sėdėti scenoje, bet ne su kongregacija, ir reikalavo dar vieno jauno žmogaus, kuris neštų jo paltą. Sielos ir kūno arogancija!

Vienas pastorius, kuris vadovauja bažnyčių sąjungai, pristatė mane žmogui, priklausančiam tai organizacijai. Tas vyras buvo liguistai nutukęs, turėjo beveik tiek pat aukso ant savo kaklo ir pirštų kaip Mr.T, ir pamokslavo apie klestėjimą. Savo sieloje aš turėjau juokingą paliudijimą – atrodo, kad pagrindiniai dalykai buvo OK, bet negerai kitose srityse. Matydamas balanso trūkumą taip pat ir kūno srityje supratau, kad bendruomenė ir tarnavimas turi rimtų problemų. Po kelių metų jis mirė dėl sveikatos problemų, jo bendruomenė ir bažnyčia taip pat pradėjo nykti.

Jeigu jaučiate nesmagumą/ neramumą dvasioje, ir surandate kažką sielos ir kūno srityje, kas patvirtina tai, ką apreiškia Šventoji Dvasia, galite būti tikras, kad žinote, ką apie tai galvoja Tiesos Dvasia. Ir tai yra tiesa.

Naujasis Testamentas yra nuoseklus tame
„Neteiskite ir nebūsite teisiami“ - tai citata iš Kalno pamokslo Mato 7:1, ir Jėzus tęsia 2-6 eilutėse apie tai sakydamas: „...pirmiau išsiritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš savo brolio akies“ (Mt 7:5). Jis sako, kad žmogus visų pirma turi pasirūpinti savo akimi, o po to galės aiškiai matyti, kaip padėti broliui praregėti.

Čia kontekstas yra apie nuostatą ir kur visų pirma reikia kreipti dėmesį, bet ne tai, kad mes neturėtume daryti sprendimų apie kitus ir susidaryti apie juos savo nuomonės. Jis nesako neieškok rąsto brolio akyje, bet pasirūpink visų pirma savo krisleliu ir tada galėsi padėti broliui. Jis toliau tęsia mokyti apie tai 11 eilutėje ir vėliau 15-20 eilutėse sakydamas teisti (spręsti) apie tarnautojus iš vaisių.

Jėzus suteikia daugiau aiškumo Jn 7:24 sakydamas: „Tad neteiskite pagal išorę, bet teiskite teisingai” (teisingu teismu – vertimas iš anglų k.)

Jis tai pasako, nes 19 eilutėje paklausia: „Kodėl jūs norite mane nužudyti?”, ir žmonės sako, kad jis turi demoną, ir kad niekas jo nenori žudyti. Bet po to, kai Jis pasakė jiems teisti ne pagal išvaizdą, bet teisingai, žmonės priėmė šią žinią į savo širdis ir pridėjo: „Ar tik ne šitą nori nužudyti?“ (25 eilutė).

Tiesa tokia, kad...
Mes nebuvome mokomi, kaip teisingai teisti. Mes buvome mokomi, kad krikščionybė ištižusi bestuburė religija, kuri padaro žmones „kilimėliais prie durų“ ir, kad tai nuodėmė susidaryti teisingą nuomonę (ypač apie tarnautoją). Bet šiuolaikinė bažnyčios kultūra neatitinka nei Jėzaus, nei Biblijos mokymo.

Paulius sakė Titui nepasiduoti „...žmonių priesakams, nukreipiantiems nuo tiesos... jie skelbiasi pažįstą Dievą, o darbais (vaisiai, gyvenimo stilius) Jį neigia...“ (Tit 1:13-16).

3 Jn meilės apaštalas Jonas sako: „Mėgstantis jiems vadovauti Diotrepas nepriima mūsų... (ar galite įsivaizduoti brolį kovojantį prieš apaštalą Joną, kuris lanko jų (namų) bažnyčią?)... Todėl jei aš ateisiu, aš priminsiu jo darbus, kuriuos jis daro, skleisdamas apie mus piktas kalbas...“

Petras pasakė savo paskutiniame laiške apie praradusius balansą mokytojus: „...iš godumo jie išnaudos jus suktais žodžiais“ (2 Pt 2:3).

Ir vėl Paulius 2 Kor 11 sako apie mokytojus ir lyderius, kurie nuklydo mokydami, kad jie moko kitos evangelijos, išaukština save pačius, yra klaidinantys darbininkai ir pavergia žmones.

Tai tų mokytojų ir save vadinančių tarnautojais bei pranašais apibūdinimas. Ar tai nutiko todėl, kad jie gyveno „durų kilimėlio religijoje“?

Ne, jie teisė teisingu teismu, pagal vaisių asmens gyvenime; jų charakterį ir mokymą.

Jei Dievo Dvasia mūsų viduje yra nuliūdinta, mes neturime bijoti teigti, kad jaučiame, jog kažkas negerai, arba kai mes patiriame sielvartą, klausydamiesi kažkurio tarnautojo ar mokytojo ir pastebime jų gyvenimo vaisius dvasios, sielos ir kūno srityje.

Išmokime pasitikėti Šventąja Tiesos Dvasia mūsų viduje, ir tada spręskime arba ištirkime atskiras sritis. Ji įspėja mus apie dvasią, sielą, kūną - ir mes nesuklysime.

Būsiu išvykęs, pasimatysime po 2 savaičių.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

2011 m. balandžio 17 d., sekmadienis

Skyrimas. 1 dalis


John Fenn, 2008 m. rugsėjo mėn. 6 d.,

Sveiki,

Pastarųjų Floridos įvykių šviesoje daugelis klausia, kaip tiek daug žmonių gali būti suklaidinti; pasiruošę ignoruoti lyderio mokymo būdą, vizijas ir aroganciją vien todėl, kad žmonės yra išgydomi. Nepaisant paaiškinimų, atsiprašymų ir racionalizacijų, aš nemačiau aiškaus, glausto biblinio mokymo kaip atskirti tiesą nuo klaidos, todėl man pasirodė gerai parašyti apie vieną iš šitų dalykų.

Pirmas žingsnis kaip tapti asmeniu, kuris sugeba atskirti dvasias
Čia pateikiama Biblijos tiesa gali paskatinti kai kuriuos pakeisti savo mąstymą. Išgydymai susirinkime nėra ženklas, kad tarnautojo mokymas tiksliai atitinka Bibliją, ir nėra Dievo pritarimas individui ar judėjimui, net jeigu tai vadinama „Išsiliejimu“.

Jėzus niekada nesakė „iš ženklų ir stebuklų pažinsite juos“, arba „jeigu ten bus išgydymai, Aš patvirtinsiu lyderius“, bet: Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių“ (Mt 7:20). Vaisiai - tai ne ženklai ir stebuklai, o tarnautojo charakteris ir gyvenimo stilius, bet apie tai vėliau. Aš niekam nesakau, kad jis yra/ buvo melagingas pranašas tik todėl, kad Jėzus pasakė, jog ženklai/ stebuklai nėra tas lakmuso popierėlis jo tarnavimui.

Žmonės, kurie naudoja išgydymus/ ženklus/ stebuklus kaip lakmuso popierėlį nustatyti ar Dievas lieja Savo Dvasią, nesupranta Tėvo širdies ir neseka Jėzaus mokymu, kaip ištirti dalykus. Taigi, kai tarnautojai krinta, jie patiria sumaištį ir įsiskaudina galvodami, kad Dievas pritarė tam žmogui, judėjimui ar susirinkimui, kai iš tiesų – Jis nepritarė ir jo nepatvirtino.

Tėvas išgydys žmones ten, kur ras tikėjimą. Prisiminkime, kaip buvo išgydytas Centuriono tarnas, išlaisvinta kanaanietės dukra, pagydyta moteris serganti kraujoplūdžiu ir aklasis Bartimėjus atgavo regėjimą. Tai įvyko ne dėl Jėzaus tikėjimo, bet kaip jis pasakė: „Tavo tikėjimas išgydė tave“ (Mt 5:34; 10:52).

Tėvas yra maloningas ir visada padarys tai, ką Jis galės, ir kur galės, paragindamas pasimelsti už praeivį automobilių stovėjimo aikštelėje ar priversdamas kalbėti asilą, kad apsaugotų žmogų nuo didelės klaidos (Sk 22:28). Tėvas kiekvienoje situacijoje visada padarys viską, kas geriausia. Ir tik dėl to, kad Jis paliečia žmones, nereiškia, kad Jis pritaria jiems, judėjimui ar susirinkimui, o tai tik Jo gerumo pasireiškimas.

Faktiškai, Jėzus sakė, kad: „Atsiras netikrų kristų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, kad suklaidintų, jei įmanoma, net išrinktuosius“ (Mt 24:24). Kadangi yra teisėtų ženklų ir stebuklų, lydinčių tikinčiuosius, tai ir priešo tarnai taip pat gali daryti netikrus ženklus ir stebuklus. Reikia būti įžvalgiems ir sugebėti skirti dvasias, jeigu nori teisingai suprasti. Štai kodėl Jėzus mums davė dar vieną būdą kaip nustatyti tiesą – juos pažinsite pagal jų gyvenimo vaisius.

Simonas Didysis
Apaštalų darbų knygos 8 skyriuje sutinkame burtininką Simoną, kuris norėjo nusipirkti Šventąją Dvasią, bet Petras pasakė, kad jo širdis neteisi prieš Dievą ir liepė jam atgailauti (Apd 8:21). Bet užuot atgailavęs jis ėmė imituoti apaštalus ir mokyti klaidingų doktrinų, kad angelai sukūrė pasaulį, ir už mokestį pranašauti žmonėms bei prekiauti užkalbėjimais. Jis tapo toks populiarus, kad Imperatorius Klaudijus pastatė jam statulą (gerą Simono Didžiojo gyvenimo aprašymą galime rasti Internete, enciklopedijoje wikipedia).

Žmonės buvo taip sužavėti jo daromais ženklais ir stebuklais, kad nekreipė dėmesio į jo charakterio problemas, netikslų mokymą ir nebiblinį gyvenimo stilių. Jei naudojate ženklus ir stebuklus kaip lakmuso popierėlį nustatyti, ar susirinkimas buvo iš Dievo, užuot darę tai, ką sakė Jėzus, būsite suklaidinti.

Ir vėl, aš nesakau, kad Floridos lyderis toks kaip tas melagingas pranašas; aš tik noriu pasakyti, kad stebuklus ir ženklus gali daryti ir Dievas, ir velnias. Taigi Jėzus mokė, kad ženklai bei stebuklai neturi būti naudojami nustatyti, ar asmuo ir judėjimas yra iš Dievo.

Nulemia vaisius
Žmogaus gyvenimo vaisius nulemia jo charakteris ir gyvenimo stilius. Biblija aiškina Bibliją, ir kaip Paulius toliau mokys Timotiejų ir Titą apie lyderius, kad jų santuokos kokybė ir namų gyvenimas bei tai, kaip jie elgiasi viešumoje ir privačiame gyvenime yra lemiantis faktorius.

Gal 5:22-23 Paulius rašė, kad „... Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo“. Petras rašė apie dorybę (moralinis tobulumas), pažinimas (Dievo pažinimas ir gyvenimo pamokos Kristuje), susivaldymas, pastovumas, kantrybė, dievotumas, brolių meilė, besąlygiška meilė (1 Pt 1:5-8).

Štai tokios yra charakterio savybės, arba kaip Jėzus pasakė „vaisiai“. Toje Mato 7 skyriaus pastraipoje Jėzus sako: „Juk kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius, o blogas medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o blogas – gerų. <...> Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių“. Šitas palyginimas yra apie žmogaus gyvenimą, gyvenimo stilių ir charakterį.

Jei jūs matote susirinkimus, kuriuose skelbiami galingi išgydymai, pažvelkite giliau į vaisius tarnautojo asmeniniame gyvenime: ar jis arogantiškas, ar jo mokymas nukrypsta nuo Biblijos, ar jo gyvenimo stilius priešingas Jėzaus nusižeminimui, ir/ar jo, ar jos namų gyvenimas turi neišspręstų problemų, jei taip - tai greitai visi pamatys, kad tas tarnautojas blogas - nesveikas medis.

Todėl pirmiausia reikia žiūrėti ne į tai, ką Dievas gali padaryti per tą asmenį susirinkime, bet daugiau kokios rūšies vaisiai – charakterio bruožai yra akivaizdūs jo ar jos gyvenime?

Ar žmonės yra ištikimi visuose dalykuose? Ar jie nusižeminę ir susivaldantys? Ar jie švelnūs? Ar jie gyvena meilėje? Ar jų santuoka ir kiti santykiai tvarkingi? Ar jų gyvenimo stilius subalansuotas ir nėra aukščiau tų, kuriems jie tarnauja?

Charakteris palaiko dovanas
Knygoje „Palikti bažnyčią tam, kad atrastume Dievą“ aš rašau, kaip Kristus siekia išugdyti mūsų charakterį, kuris tarnauja kaip pamatas ir atrama, per kurį ir ant kurio Dievas gali veikti per Savo dovanas: Dvasios dovanas ir tuos talentus bei dovanas su kuriomis mes gimėme. Pasauliui mažai rūpi charakteris ir dažnai asmens dovanos pranoksta jo charakterį - aktoriai, muzikantai, verslininkai ar tarnautojai auga ir kyla dovanose, bet neturi tinkamo charakterio, kuris palaikytų tas dovanas, todėl jų asmeniniame gyvenime yra sumaištis ir jie krinta.

Todėl žmonės klausia, kaip toks apdovanotas asmuo gali patirti nesėkmę tokioje daugybėje santykių, ir reabilitacijų, o tai todėl, kad dovanos pranoksta charakterį.

Dvasios vaisius asmens gyvenime yra stiprus dievobaimingas charakteris. Žmogus turi būti susitelkęs į tikslą, subrendęs savo viduje, gyventi meilėje, džiaugsme, ramybėje, didžioje kantrybėje, švelnume, dievobaimingume, ištikimybėje, romume, susivaldyme. Jūs negalite suklastoti šitų charakterio bruožų.

Taigi jei nori išmokti atskirti dvasias Kristuje, turi prisiminti, kad Jėzus mokė, jog lemiamas faktorius vaisiai - charakteris, gyvenimo stilius ir žmogaus elgesys anksčiau ar vėliau atskleis tiesą, labiau nei ženklų ir stebuklų WOW faktorius, būtent tai, ką Dievas gali padaryti nepriklausomai nuo žmogaus.

Antras faktorius kaip tapti dvasias skiriančiu žmogumi: pasitikėjimas Kristumi savyje
Krikščionys turi pažinti Tiesos Dvasios veikimą savyje. Tai antrasis faktorius. 1700 metų tradicinės bažnyčios struktūra išlavino žmones abejoti arba net atmesti tiesą, kurią atskleidžia juose gyvenanti Tiesos Dvasia, ir pakeisti tai: „tarnautojas žino geriau“.

Pavyzdžiui, kiek daug skaitytojų pajuto sielvartą dvasioje, kai gilus garbinimas staiga būdavo nutraukiamas, kad būtų laikomasi tvarkaraščio? Tai Šventoji Dvasia, Tiesos Dvasia, liudija mums viduje, kad tarnautojas nuliūdino Ją staiga nutraukdamas garbinimą. Bet mes esame išmokyti galvoti, kad esame klaidoje, nes pastorius ar tarnautojas daugiau išmano nei mes. Taigi mes ignoruojame Šventosios Dvasios veikimą savo viduje, tikėdami, kad pastorius negali klysti. Per kurį laiką žmonės tampa kurti ir nesuvokiantys Dvasios kelių savo viduje, ir tampa priklausomi nuo tarnautojo, kuriuo daugiau pasitiki, negu tuo, ką girdi patys.

Kiek daug žmonių buvo nuliūdinti tarnautojų, kurie mėto knygas ir CD serijas besiveržiančiai miniai, bet nepaiso liūdesio savo viduje arba net šito nepastebi? Ar buvote nuliūdinti, kai tarnautojas šaukia „O mano Dieve!”, ar Mano Dievas”, kad kažką patvirtintų, bet tu jauti, kad jis naudoja Viešpaties vardą veltui, tačiau tu nepaisai to, nes pamokslauja „tas ir tas“.

Tiesos Dvasia viduje, Šventoji Dvasia paliudys mūsų dvasiai, kad kažkas yra teisinga, ar neteisinga, ar galbūt iš dalies teisinga, bet taip pat yra ir klaida. Prioritetas turi būti patikėti Tiesos Dvasia savo viduje, ir paprašyti Tėvo patvirtinti, ką jūs žinote savo viduje, kad vaisius to žmogaus gyvenime yra blogas. Susigrąžinkite savo pasitikėjimą Šventąja Dvasia savo viduje! Išmokime pasitikėti Juo ir Jo balsas skambės garsiau ir aiškiau.

Čia dar vienas pavyzdys: daugelyje TV laidų galima matyti blondiną, kuris veda TV laidas, kuomet reikia surinkti lėšas tarnavimams, mano dvasia siunčia pavojaus signalus. Aš nepažįstu to žmogaus, bet savo viduje jaučiu sielvartą, kai tik jį pamatau. Norėdamas patvirtinti, kad tai ką jaučiu yra iš Šventosios Dvasios, aš kelis kartus pasiklausiau jo, ir pasirodo, kad tai ką jis kalbėjo labai nesutiko su tuo, ką moko Biblija, neatitiko konteksto, todėl supratau, kad turiu patvirtinimą. Reikia dviejų dalykų, jie papildo vienas kitą: Šventosios Dvasios balso, kuri siunčia pavojaus signalus apie pavojų dvasiniame žmoguje, ir natūralaus gyvenimo būdo bei mokymo stebėjimo. Kai abu - Dvasia ir natūralus stebėjimas sutinka, kad kažkas negerai, vadinasi taip ir yra.

Kitą savaitę aš pasidalinsiu daugiau apie tai, kaip tapti jautriu ir skiriančiu dalykus Dvasioje, pasilikite su manimi.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

2011 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis

Dienos, kuriomis gyvename. 3 dalis


John Fenn, 2011 m. balandžio mėn. 9 d.,

Ženklų ieškojimas
Daugelis krikščionių, norėdami suprasti, ar pasaulio įvykiai yra pranašiški indikatoriai, rodantys artėjantį Jėzaus sugrįžimą, paėmimą ar Antikristo atėjimą, ieško ženklų. Mes turime tai žinoti, tačiau, supraskite mane teisingai, žvalgymasis į juos neturėtų užgožti mūsų dėmesio, nei tapti mūsų hobiu.

Galbūt ir jūs retkarčiais gaunate elektroninius laiškus su nuotraukomis, kuriose užfiksuoti neryškūs šviesos blyksniai, tvirtinant, jog kažkam pavyko nufotografuoti angelus, ar į vaiduoklius panašių siluetų šalia pamokslininko arba lauke vykusiame evangelizaciniame susirinkime, ar net standartinių „pasaldintų Jėzaus portretų“ kategorijos atvaizdų.

Neseniai virš šventyklos kalno filmų kompanijos nufilmuotas NSO vaizdas visame pasaulyje paskatino krikščionis svarstyti apie jį kaip apie paskutiniųjų laikų ženklą, kol paaiškėjo, jog tai buvo kino triukas.

Jėzus sakė:
„Pikta ir svetimaujanti karta ieško ženklo, tačiau jai nebus duota kito ženklo, kaip tik pranašo Jonos ženklas“. Ir, palikęs juos, nuėjo šalin“ (Mt 16, 4).

Supratau, jog tai stulbinantis pareiškimas, nes Jėzus darė daug ženklų: mirusieji buvo prikeliami, ligoniai išgydomi, aklieji praregėdavo, luošieji vaikščiodavo ir, nepaisant to, Jis sakė, jog pikta karta ieško ženklų.

Kodėl Jis iš vienos pusės darė ženklus, tačiau iš kitos pusės kaltino fariziejus ženklų ieškojimu? Kur čia įslinko pikta?

Todėl, kad fariziejai nepriėmė išgydymų ir stebuklų, kuriuos Jis darė kaip ženklus. Jie norėjo ignoruoti tai, ką Jėzus darė jų akivaizdoje, ieškodami „didelio“ ženklo, kuris neginčijamai patvirtintų Jo dieviškumą ar laikus, kuriais jie gyveno, o tai kilo iš piktos širdies.

Aplankymas
Prieš kelis metus man pasirodė Viešpats ir pasakė, kad nori paaiškinti apie savo mokymo metodus, kuriais Jis mokė žmones. Pirmas Jo pavartotas pavyzdys buvo iš Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus. Jonui krikštijant žmones, kažkas atėjo ir pranešė, kad Jėzus taip pat krikštija žmones, tik kitoje vietoje.

Tuo metu Jonas pasakė savo žymųjį teiginį: „Jis turi augti, o aš – mažėti“ (Jn 3:30). Ketvirtasis skyrius prasideda taip: „Viešpats, sužinojęs, kad fariziejai išgirdo, jog Jo mokinių skaičius labiau auga negu Jono ir Jis gausiau krikštija (nors pats Jėzus nekrikštydavo, tik Jo mokiniai), paliko Judėją ir vėl išėjo į Galilėją. Jam reikėjo eiti per Samariją“ (Jn4:1-4).

Šio aplankymo metu Viešpats man pasakė, kad Jis taip pasielgė žinodamas, jog fariziejai neseks paskui Jį į Samariją. Jis norėjo, kad jie sugrįžtų atgal ir priimtų Jono atgailos tarnavimą. Jie turėjo priimti atgailos tarnavimą prieš tai, kai Jis leis priimti Jį patį. Einat į Samariją jie buvo priversti grįžti atgal ir klausyti Jono (viliantis, kad jie atgailaus).

Tas pats dalykas
Tas pats įvyko, kai fariziejai nelaikė Jėzaus stebuklų tuo, kuo jie iš tiesų buvo – ženklais, –jie norėjo „didelių ženklų“ pagal savo supratimą. Jis stengėsi atkreipti jų dėmesį į ženklus, kuriuos Jis darė jų akivaizdoje, tačiau jie į juos nekreipė dėmesio, ieškodami „didelių“ stebuklų.

Man tai primena aplankymą, kuris įvyko 2001 metų vasario mėnesį, kuomet Viešpats pasakė: „Matyk tai, ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vienos vietos į kitą, iš vieno tarnavimo į kitą ieškodami reginio, manydami, jog tai antgamtiška! Tačiau jie nepastebi antgamtinio darbo, vykstančio jų tarpe, netgi jų širdyse. Pats mokinystės procesas yra antgamtinis“.

Kokiam balsui paklūsti tu?
Nesvarbu,kad ir kas vyktų aplink mus, nesvarbu, kur link kryptų pasaulio įvykiai, Viešpats vis tiek darbuojasi mūsų širdyse ir mes turime tuo gyventi. Labai lengva pasiklysti tarp daugybės balsų, todėl mes iš tiesų turime klausytis tik Jo vieno balso. Tik taip mes sėkmingai pereisime mirties šešėlio slėnį.

Jis – džentelmenas, jei mes klausomės kitų balsų, Jis nekalbės. Vieną kartą prieš porą metų pastebėjau, kad kurį laiką Tėvas man nieko nekalba – nei apie pasaulio įvykius, nei apie dalykus dėl kurių reikia melstis ir aš paklausiau Jo, kodėl. Jis iš karto atsakė: „Tu gauni visą informaciją iš FOX NEWS, tai kodėl Aš turiu tau ką nors kalbėti?“

Na taip! Aš atgailavau, išjungiau TV ir iš karto Jis vėl pradėjo man kalbėti apie tai, dėl ko reikia melstis ir kokius įvykius reikia stebėti pasaulyje.

Kiek daug krikščionių naršo internetinius tinklalapius ieškodami šviežiausių pranašiškų žinių, paskutinių ekonomikos naujienų, naujausios konspiracinės teorijos, viską sudvasindami ir laikydami tai pranašiškais paskutinių laikų ženklais? Aš taip smarkiai įsitraukęs į tai, ką Viešpats daro dabar, kad neturiu laiko gilintis į dalykus, keliančius baimę ir sumaištį.

Aš atrandu ramybę Jo balse, Jo Artume. Aš apsisprendžiau tikėti - jeigu ieškosiu Jo ir Jo teisumo, visa kita man bus pridėta. Aš pasirenku apriboti visus girdimus balsus, kad aiškiau girdėčiau Jį.

Ženklai, kurių aš ieškau,yra mano širdyje ir prote, nes mokinystės procesas yra antgamtinis darbas. Ir aš kupinas visko ir pertekęs gyvendamas vien tik tuo. O jūs?

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

2011 m. balandžio 10 d., sekmadienis

Gyvenimas iš vidaus į išorę. 3 dalis


John Fenn, 2010 m. rugsėjo mėn. 25 d.,

Praėjusią savaitę prisimenant
Aš dalijausi savo pamąstymais apie tai, kad Naujasis Testamentas moko, jog Dievas nebegyvena šventykloje (ar bažnyčios pastate), bet gyvena žmonėse ir apibūdinau, kuo skiriasi Senojo Testamento šventyklos ir Naujojo Testamento gyvosios šventyklos mąstymas. Šią savaitę, kaip esu pažadėjęs, rašysiu apie tai, ką reiškia būti gyva, kvėpuojančia ir gyvenimo keliu judančia Dievo šventykla.

Išgraviruotas akmenyje ar gyvasis akmuo?
Šventyklos mąstymas panašus į pačią šventyklą, kuri sumūryta iš akmenų, ir nejudri. Toks mąstymas, panašiai kaip tas pastatas, mėgsta sustabarėjusias ir nepajudinamas išorines taisykles bei nuostatas. Naujojo Testamento rašytojai aiškina, kad akmenyje įrėžtas Senojo Testamento Įstatymas, persikeldamas į atgimusių Jėzaus mokinių širdis, tampa gyvu ir kvėpuojančiu.


Petras rašė: „<...> ir patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus (Dievui)“. Paulius rašė, kad tie, kurie pažįsta Jį yra „drauge statomi kaip Dievo buveinė Dvasioje“ (1 Pt 2:5; Ef 2:21-22).

Naujasis Testamentas moko...
Paulius antro laiško Korintiečiams trečiąjį skyrių pradeda sakydamas: „Jūs pasirodote esą Kristaus laiškas, mūsų tarnavimu parašytas ne rašalu, bet Gyvojo Dievo Dvasia, ne akmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse“. Jis tęsia toliau (eil.6) sakydamas: „Raidė (taisyklės akmenyje) žudo, bet Dvasia teikia gyvybę“. „Jeigu mirties tarnavimas, išraižytas raidėmis akmenyje, buvo toks šlovingas <...> tai kiek šlovingesnis bus Dvasios tarnavimas? Jeigu pasmerkimo tarnavimas šlovingas, tai daug daugiau šlovingesnis teisumo tarnavimas <...> Viešpats yra Dvasia, o kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė. Mes visi, atidengtu veidu lyg veidrodyje regėdami Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, kuris yra Dvasia“ (2 Kor 3:7-9,17-18).

Nedaryk to, ką darau aš, bet elkis taip, kaip aš sakau?...
Įstatymas įrašytas akmenyje skirtas veiksmams: Nežudysi, neištvirkausi, nenaudosi Viešpaties savo Dievo vardo veltui, prisiminsi šabatą ir jį švęsi...

Dabar šitas įstatymas jau įrašytas ne akmenyje, bet mūsų dvasioje, todėl įstatymo dvasia, pradinis sumanymas, Gyvasis Įstatymo įkvėpimas, dabar yra įrašytas mūsų širdyse.

Todėl ne tik akmenyje įrašytas žmogžudystės veiksmas, bet ir pyktis, kuomet pykstama be priežasties, jau yra nuodėmė. Kadangi įstatymas yra gyvas, jis skirtas ir motyvams, apie kuriuos mokė Jėzus Mato Evangelijoje (Mt 5:22).

Ne vien tik įvykdytas paleistuvystės aktas, kuris įrašytas akmenyje yra nuodėmė, bet geismas ir geidulingos mintys jau pažeidžia Gyvąjį Įstatymą, kaip kad sakė Jėzus Mato Evangelijoje (Mt 5:28).

Ne tik keiksmai vartojant Dievo vardą laikomi nuodėme, bet ir pagarbos stoka Jo vardui bei pačiam Dievui yra nuodėmė, nesvarbu kokiu būdu tai ištariama ar parodoma.

Pavyzdžiui, kai asmuo be reikalo sušunka: „O, MANO DIEVE“, šis tekstas OMD yra naudojamas veltui lygiai taip pat, kaip ir tuo atveju, kai maldos karys kartoja tai 50 kartų, tuo parodydamas, kad stokoja supratimo bei pagarbos šiam neprilygstamam ir pačiam galingiausiam vardui, kuris ištartas Šventąja Dvasia gali iš karto nugalėti visas tamsybių jėgas.

Dabar ne pats šabato šventimas kaip, kad įrašyta akmenyje yra svarbus, bet kaip Jėzus mokė, (kad šabatas yra padarytas žmogui, o ne žmogus šabatui ir kad Jis yra šabato Viešpats), dabar yra svarbu ir to reikalauja gyvasis įstatymas, paskirti vieną dieną pagerbti Dievą, Dvasią esančią už rašytinio įstatymo (Mt 2:27-28).

Jeigu būtų kitaip, tai reikštų, kad bažnyčios tarnautojai, tokie kaip aš (neminint Senojo Testamento levitų ir rabinų) ištisus amžius pažeisdavo šį įstatymą, nes šeštadieniai ir sekmadieniai man jau daugiau kaip 32 metus yra darbo dienos. Aš padarau pirmadienius, antradienius arba penktadienius savo dienomis Viešpačiui. Taip darė Senojo Testamento levitai ir taip daro modernūs rabinai. Ar jūs manote, kad aš pažeidžiu Dievo įsakymus, ar manote, kad Jėzus sakė tiesą sakydamas, jog šabatas padarytas žmogui? (jeigu taip - tai pats Jėzus nesilaikė šabato).

Įstatymas mūsų širdyje yra gyvas, o ne iškaltas akmenyje. Laiške Romiečiams parašyta: „Dievo meilė yra išlieta per Šventąją Dvasią, kuri mums duota“ (Rom 5:5). Štai kodėl keliais skyriais vėliau Paulius rašo: „Meilė nedaro blogo artimui. Todėl meilė – įstatymo išpildymas“ (Rom 13:10).

Tiesos Dvasios pažinimas
Įsivaizduokite, kad esate pirmojo amžiaus tikintysis. Be to – jūs dar esate pagonis graikas ir gyvenate Korinte. Jūs žinote apie judaizmą tik tiek, kad žydai nebendrauja su jumis ir turi mieste sinagogą, kurioje renkasi šeštadieniais.

Bet kartu su draugu jūs lankotės romėno, vadinamo Gajumi Justu namuose, kur susirenka įvairių visuomeninių ir etninių sluoksnių žmonės ir kalba apie naują gyvenimą, kurį jie turi Jėzuje. Jūs ten sutinkate žydų vadovą Krispą bei daugelį kitų žydų, taip pat graikų iš Korinto ir tai jus stebina, kaip gali žydai, graikai ir romėnai būti kartu (Apd 18:7-8).

Lankydami tuos susirinkimus jūs atgimėte, buvote pakrikštyti Šventąja Dvasia ir tapote Dvasia pripildytais Jėzaus pasekėjas.

Taigi iškyla klausimas: kaip „nenukrypti į lankas“, kaip atskirti tiesą nuo klaidos? Naujasis Testamentas dar nebuvo parašytas. Evangelijos bus užrašytos dar po kokių 15-20 metų, ir jūs žinote labai mažai apie Jėzų, tik tas istorijas, kurias perpasakoja Paulius, kurias jis pats girdėjo iš kito žydo Petro.

Apsistojęs Korinte Paulius 18 mėnesių mokė jus, ką jūs turite Jėzuje Kristuje. Jūs taip pat susitinkate ir kitus tikinčiuosius, su kuriais draugaujate, kurie taip pat, kaip ir jūs – naujatikiai. Taigi, kaip jiems ir jums, naujiems tikintiesiems Kristuje augti ir nepaklysti? Jūs neturite jokios kitos išorinės pagalbos, tik draugus, kurie taip pat neseniai pažino Viešpatį.

Nuostabu, kad tu esi mokomas, kaip pažinti Tą, kuris gyvena tavo viduje, gyvąjį Dievą, kuris padarė tave Savo šventykla. Paulius vėliau rašys jums patvirtindamas tai, ką jis mokė pirmą kartą, kai atvyko pas jus, kad jūsų kūnai yra Dievo šventykla, ir jūs turite Dievo brangenybes savo žemiškame inde, t.y. savo kūne (1 Kor 6:19; 2 Kor 4:7).

Kaip jūs galite augti, jeigu kasdien neskaitote Biblijos skyrelio ir nesimokote mintinai Rašto eilučių? Mozė, kas tas Mozė? Senasis Testamentas, kas tai? Visa, ką jūs žinote, tai graikų ir romėnų dievai, visuomenės papročiai, bet dabar jūs turite gyvenimą savo viduje!

Atsakymas yra toks: jūs turite priimti atsakomybę už savo dvasinį gyvenimą. Jūs teikiate pirmenybę savo draugams tikintiesiems tarp kitų žmonių, leidžiate laiką kartu su jais, kartu garbinate, meldžiatės... bet jūs neturite galimybės studijuoti Biblijos... viskas, ką jūs galite daryti, tai ieškoti To, kuris gyvena jūsų viduje. Štai taip jūs augate, mokydamiesi disciplinuoti save ir mylėti, kalbėdamiesi su Dievu ir klausydamiesi Jo atsakymų, ir taip diena po dienos.

Jūs mokotės gyventi su Juo, bendrauti su Juo kasdien. Tas laikas, kai jūs susirenkate kartu su kitais tikinčiaisiais Gajaus Justo svetainėje ar kituose namuose – tai tik desertas prie pietų kartą per savaitę, bet ne pagrindinis valgis, ne gyvenimo šaltinis.

Paulius savo laiškuose nieko daugiau neprašo, tik pačiam nuspręsti, kiek jūs norite prisidėti prie paaukojimų, kuriuos jis gauna iš Jaruzalės, ir ar jūs norėsite finansiškai paremti jo tarnavimą, kad jis galėtų mokyti kitus taip, kaip moko jus? Jis prašo jūsų, kaip to, kuris yra kūno dalis, padėti išspręsti teisinį ginčą tarp dviejų brolių, jis prašo pakilti prieš vyrą, kuris miega su savo pamote. Jis aiškina jums, kad Kristus gyvena jumyse, todėl jūs turite priimti atsakomybę už savo gyvenimą; nėra jokio šventyklos kunigo, kuris duotų jums formulę ar akmenyje išgraviruotas taisykles, kurias turėsite vykdyti – jūs turite savyje Gyvenimą, taigi dabar pradėkite pažinti Jį!

Kaip gyvosios šventyklos jūs este atsakingi už savo asmeninį dvasinį gyvenimą, atsakingi praleisti laiką su Viešpačiu ir už tai, kad panašėtumėte į Kristų neturėdami Naujojo Testamento, nelabai pažindami ir Senąjį Testamentą, nedaug ką žinodami apie Jėzaus gyvenimą. Jūs turite priklausyti nuo Jo ir tų tikinčiųjų, kurie yra aplink jus, kad augtumėte kartu malonėje.

Kitą savaitę rašysiu apie malonę; ką iš tikrųjų Naujasis Testamentas moko apie malonę.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com