Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. gegužės 24 d., sekmadienis

Nustebsite, ką sutiksite danguje( o kas bus su religingais?) 3(4)

John Fenn .Weekly Thougts.
Surprised Who is in Heaven? (But What About...Religion) #3 of 4  22/05/20


Aš dalinausi, kaip vagis ant kryžiaus nebuvo teisus pagal Mozės įstatymą, bet pateko į dangų, kaip ir elgeta, vardu Lozorius, kuris taip pat nebuvo teisus pagal įstatymą.

Romėnų šimtininkas
Mato 8: 5–13 romėnų šimtininkas prašė Jėzaus išgydyti savo tarną, bet kai Jėzus pasakė, kad  eis į jo namus, vyras atsakė: „Viešpatie, aš nesu vertas, kad tu įeitum po mano stogu, bet pasakyk žodį, ir mano tarnas bus išgydytas.“
 
Viešpats atsakė, kad Jis dar nebuvo matęs tokio didelio tikėjimo visame Izraelyje. Toliau komentuodamas ne žydų tautybės tikinčiuosius, tokius kaip šimtininkas, Jis pasakė: „Tikrai sakau jums, kad daug atvyks iš rytų ir vakarų (pagonių tautos) ir susės su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu dangaus karalystėje , o karalystės vaikai (žydų tautybės žmonės) bus išmesti į išorinę tamsą, kur bus verksmas ir dantų griežimas.“

Kultūrinė pastaba: frazė „išorinė tamsa“ iš pradžių apibūdino kažką  išmestą iš vakarėlio. Naktį namas ir teritorija būdavo apšviesti daugybe lempų su aliejumi, o asmuo buvo išmetamas į „išorinę tamsą“ už netinkamą elgesį arba   todėl, kad nebuvo pakviestas. Asmuo buvo išmetamas  už teritorijos, kurią apšvietė lempos. Išmestieji  piktai  keikdavosi ir spaudydavosi iš neapykantos, todėl, kad būdavo išvaryti, iš čia kilo frazė: verksmas ir dantų griežimas“.

Jei buvai žydas, tu buvai išmokytas kad pagonis, kaip šis šimtininkas, neturi vietos Dieve, tačiau šis žmogus tai aiškiai turėjo; ne pagal įstatymą, bet dėl ​​savo tikėjimą Jėzumi.

Aišku, tai buvo ne  Mozės įstatymų laikymasis, kurie padaro žmogų teisiu, bet jų tikėjimas Viešpačiu.


Mato 15: 21–28 mums sakoma, kad Jėzus nuvyko į pakrančių pagonių miestus Tyrą ir Sidoną. Tai buvo finikiečiai, išversti į senovinę anglų kalbą, kaip „filistinai“ ir perrašyti šiomis dienomis, kaip  „palestiniečiai“. Jiems ten būnant, prie jų priėjo moteris prašydama, kad Jis išlaisvintų/ar išgydytų jos dukterį, kuri buvo varginama demonų.

22 eilutėje ji vadina Jėzų „Dovydo sūnumi“-, tai (žydų) terminas Mesijui. Nežinodamas, ar ji pataikauja Jam taip sakydama, ar jos tikėjimas buvo tikras, o tam reikia Tėvo apreiškimo, kad Jėzus yra Mesijas, Jis kalbėjo su ja palyginimu. Jei ji supras palyginimą, tada bus aišku, kad Tėvas parodė jai, kas jis yra, o jei ne, ji išgirs painų pasakojimą apie duoną, šunis ir maisto trupinius.

"Neteisinga imti vaikų (žydų) duoną (Jėzaus tarnystę) ir duoti ją šunims (pagonims)." "Taip, Viešpatie, bet šunims leidžiama valgyti trupinius, kurie krenta nuo jų šeimininko stalo". "O moterie! Didis tavo tikėjimas! Tebūnie, kaip tau kaip tu nori." (Ir jos dukra tą pačią valandą buvo išgydyta.)Samarietė moteris
Po to, kai Saliamonas mirė apie 932BC, Izraelis suskilo į 10 šiaurinių genčių, vadinamų „Izraelis“, ir 2 pietines gentis, vadinamas „Judėja“. (Tai buvo sukilimas dėl didelių mokesčių, nustatytų  Saliamono sūnaus ir karaliaus Rehoboamo)

Judo karalystė (ir Benjaminas) taip pat turėjo ištikimą likutį iš kitų 10 genčių. Judas turėjo šventyklą Jeruzalėje ir levitų kunigystę, kaip Dievas nurodė, o Izraelis padarė Samariją savo namais ir  pradėjo savo judaizmo atšaką, turėdamas savo kunigus ir savo įstatymų sekančius  200 metų.

Apie „721BC“ mums sakoma II karalių 17, Asirija (Sirija) užkariavo 10 šiaurinių Izraelio genčių (ne Judėją) ir perkėlė gyventojus. Tuo metu Asirijos karaliaus Sargono II įrašai sako, kad jis deportavo 27 290 žmonių ir apgyvendino juos kitur savo karalystėje, o į Samariją atkėlė užsieniečius.

Tai reiškė, kad laikui bėgant likę žydų žmonės vedė šiuos perkeltus pabėgėlius, susilaukė vaikų, prarasdami žydų kraujo „grynumą“, taip sukeldami  „grynųjų“ žydų neapykantą samariečiams,  tokia buvo situacija Jėzaus dienomis.

4 Jono Jėzus yra Samarijoje ir prie šulinio susitinka su samariete moterimi, kuri tampa tikinčiąja ir atveda visą savo miestą pas Viešpatį. (Jono 4: 41-42)

Nei jos religija, nei Mozės įstatymas nepadarė jos teisios, tačiau jos tikėjimas padarė. Luko 18: 18–23 mums papasakojama „turtingo jauno valdytojo“ istorija. Priėjęs prie Jėzaus jis pasakė: „Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad turėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jėzus atsakė klausimu: "Kodėl tu mane vadini geru? Nėra nieko gero, išskyrus Dievą". Jėzaus klausimas buvo sutiktas tyla.

Kitaip tariant, Jėzus klausė: „Tu mane vadini geruoju mokytoju, bet nėra gerojo mokytojo,  tik Dievas geras, ar vadini mane Dievu?“ Mes nežinome, kiek laiko buvo pertrauka tarp 19 ir 20 eil., tačiau aiškiai jaunuolis neatsakė. Jo tylėjimas buvo apsauga.

Taigi Jėzus išbandė kitą kelią, sakydamas jam, kad žinai įstatymą, ir laikykis jo. Vyras teigė, kad tai darė, o tai buvo šiek tiek netikslu, nes paaiškėjo, kad jis laikėsi visų Mozės įstatymų, tačiau suprato, kad neturi amžino gyvenimo. Po šio teiginio Jėzus vėl sugrįžo prie to paties klausimo, norėdamas sužinoti, kas, jo manymu, yra Jėzus, sakydamas jam: Parduok viską, ką turi, turėsi turtus danguje ir sek mane, būk mano mokiniu. “Jis nuliūdo ir pasišalino, nes buvo labai turtingas.

 Abu Viešpaties bandymai išsiaiškinti, kas, jaunuolio manymu, yra Jėzus nepavyko. Aišku, ne jauno žmogaus religija padarė jį teisiu, nors jis vykdė viską, bet vis dėlto suprato, kad neturi amžinojo gyvenimo. Jėzus iškėlė tokią jo  problemą: kas, tavo  manymu, yra Jėzus?

Bažnyčios tradicijoje randame paguodą, kad turtingas jaunasis valdytojas buvo vyras, vardu Barnabas, kuris vėliau atėjo pas Viešpatį ir tapo artimu Pauliaus draugu bei tarnavimo draugu. Nežinome tiksliai, bet norėčiau tikėti šia tradicija ir džiaugiuosi, kad jis atsakė į klausimą, į kurį visi turi atsakyti: Kas yra Jėzus?

Ar yra mūsų gyvenime žmonių, kurie yra labai religingi, tačiau neturi amžino gyvenimo? Ar mūsų gyvenime yra žmonių, kurie išoriškai nėra „religingi“, tačiau tiki Jėzumi (ir jų gyvenimas atspindi esminę moralinę ir dvasinę struktūrą)? Kas gali žinoti jų širdį, tik Dievas?

Evangelijose matome, kad paklusimas Mozės įstatymams, žydams ar pagonims, mažai reiškė išgelbėjimą, o tik tikėjimas Jėzumi. O  kaip su tais gyvenančiais kažkur “pasaulio pakraštyje“, kurie  niekada nėra girdėję apie Jėzų? Ar yra koks nors būdas Jį pažinti, net jei jie niekada apie Jį negirdėjo? Tai kitai savaitei ....

John Fenn

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis

Būsite nustebę, ką sutiksite danguje ? (tai, ką matome, gali suklaidinti) 2d.

John Fenn .Weekly Thoughts. 2(4) Surprised Who is in Heaven? (appearances can be deceiving) #2 of 4  15/05/20
 Sveiki,
Man įdomu...
Moteris iš mūsų namų surinkimų papasakojo, kaip ji maždaug pusę metų išbuvo komos būsenoje, kol atgavo sąmonę. Ji sakė, kad tuo metu ji viską girdėjo. Viską, bet jos protas veikė labai lėtai, reikėjo savaitės, kad galėtų sudaryti atsakymą savo prote (pavyzdžiui) į tai, ko klausė jos mama apsilankymo metu. Ji sakė, jei jos mama aplankydavo ją antradienį, ir paklausdavo:“ Kaip jautiesi?“, jai reikėjo laiko iki kito antradienio, kol jos protas sudarytų atsakymą: „Man skauda nugarą“- bet tai niekada neišeidavo iš jos burnos.
  
Jos mama taip pat buvo mūsų namų  surinkime, todėl buvo įdomu išgirsti komentarus iš jos perspektyvos.  Viena vertus, motinai skaudėjo, nes  nežinojo, kas nutiko jos dukrai, bet ji vis tiek  melsdavosi ir būdavo pozityvi, kai ją lankė. Tuo pačiu metu jaunoji moteris nesugebėjo reaguoti fiziškai, tačiau mintyse ji girdėjo ir atsiliepė ir netgi meldėsi kartu su mama.


Būdama toje prieblandoje tarp gyvenimo ir mirties, ji sakė, kad Viešpats du kartus atėjo pas ją  ir kalbėjosi su ja apie jos ateitį, vieną kartą paėmė ją į dangų ir pasakė, kad jos laikas dar neatėjo ir pan. Ji visada žinojo, kad „pabus“


O kas, jei ji būtų mirusi? Niekas šioje dangaus pusėje nieko nebūtų žinojęs apie tai, kad ji žinojo apie savo aplinką, girdėjo kiekvieną žodį, meldėsi su motina ir tais metais du kartus matė Viešpatį. Jei ji būtų mirusi, nė vienas iš mūsų to nebūtų žinoję. Kiek istorijų ir  panašių situacijų, apie kurias sužinosime tiesą tik būdami jau kitoje pusėje.


Žinodamas, kad kiekvienas žmogus gauna tą pačią pasirinkimo galimybę, kurią turėjo Adomas ir Ieva, gyvybę ar mirtį, man įdomu, kiek žmonių, mirties akivaizdoje, gulėdami be sąmonės, priima paskutinę sekundę sprendimą kreiptis į Viešpatį? Jei jie taip pasielgia, niekas šioje dangaus pusėje nesužino, kad jie tai padarė.


Prisimenu ligonį, ištiktą komos mirties akivaizdoje, vienas  žmogus meldėsi už jį ir vedė jį į „nusidėjėlio maldą“, darydamas pertraukas po kiekvieno sakinio, leisdamas komoje esančiam asmeniui melstis kartu, nors asmuo, žinoma, nesugeba atsakyti garsiai. Tas žmogus liudijo, kad  po to, kai pasakė  „amen“,  Šventosios Dvasios buvimas iš karto užpildė kambarį, o žmogaus komos būsenoje veidą nušvietė  vos matoma lūpų kampučiuose šypseną, ir po to jis išėjo. Kitoje beveik identiškoje situacijoje  mirties patale gulinčio žmogaus veidu ėmė tekėti ašaros. Aš tai mačiau keletą kartų.


Manau, kad yra daug tokių kaip vagis ant kryžiaus, kurie  per paskutines savo gyvenimo sekundes apsisprendžia dėl Viešpaties, ir apie kuriuos  mes nesužinosime, kol nepateksime į dangų. (Tikiuosi, neklausiu tenai , pamatęs tokį: „Ką tu čia veiki?“, arba; „Oho, tu vis tik apsisprendei!“ Arba: „Taigi, jie įsileido tave, ar ne?“ Ar dar ką nors, kas išreikš mano nuostabą dėl Dievo malonės.)


Įspėjimas: tai gali sumaišyti jūsų teologiją, tai padarė ir su manąja
Aš tarnavau bažnyčioje netoli Spencerio, Tenesio valstijoje – nedideliame surinkime, maždaug  40 žmonių. Kai mokiau, Dvasia atkreipė  dėmesį į moterį, sėdinčią maždaug pusiaukelėje kairėje pusėje, o šalia jos sėdėjo pora vaikų. Staiga atmerktomis akimis mačiau regėjimą, vykstantį virš šios moters, tarsi stebėčiau sceną per televizijos laidą. Mačiau vyrą  tamsiais plaukais, jo veide buvo didelė kančia, sėdintį supamoje kėdėje namo verandoje,  vyras rankoje turėjo pistoletą. Regėjimas baigėsi, kai jis pakėlė pistoletą prie galvos.


Tėvas kalbėjo su manimi, kai tai mačiau: „Tai yra jos vyras. Jis nusišovė, bet jis yra su manimi ir noriu, kad tu jai tai pasakytum, nes ji labai bijo dėl vyro išgelbėjimo ir aš nori suteikti jai užtikrintumą “. Kaip tik tada pamačiau jį stovintį aukščiau ir  šone, ten, kur moteris sėdėjo suole, su didžiulė šypsena, žiūrint žemyn į ją ir savo šeimą; žvelgė į savo šeimą su gilia meile, užuojauta ir liūdesiu dėl jo sukelto skausmo. Viskas buvo labai  aišku,  Šventoji Dvasia, leido man jausti, ką jautė Viešpats, kaip ir mes, užtarimo maldoje, dažnai patiriame to žmogaus emocijas ar spaudimą, su kuriuo kartu  maldoje nešame jo  naštą. Vyras labai apgailestavo; tai lietė mane iki ašarų.


Aš paklausiau Tėvo: "Kaip tai įmanoma? Aš visada galvojau apie žmones, kurie nusižudo turėdamas galvoje  I Korintiečiams 3:17, kur sakoma, kad jei sunaikinsime kūną, mes būsime sunaikinti. Jis atsakė: "Skiriasi kontekstas.“ Jis  nebuvo sveikame prote. Jis sirgo emociškai. Ar tu smerktum žmogų už tai, kad jis serga savo prote, labiau nei galėtumėte dėl to, kuris mirė sirgdamas savo kūne?" "Oi, atsiprašau, tu teisus. Tai turi prasmę".


Iš sakyklos pasidalinau tuo, ką mačiau, ir ką Jis sakė, ir stengiausi perduoti kuo tiksliau, kai jaučiau kokią kaltę jis jautė dėl žmonai ir vaikams padarytos žalos. Žinoma, ji apsipylė ašaromis, patvirtino, kad tą dieną , ji rado jį nusižudžiusį, kaip dėl to pergyveno, nemiegojo, taip bijojo dėl jo alkoholizmo, pykčio ir savižudybės. Ji sakė, kad tai slėgė ją kiekvieną dieną, nes ji jį labai mylėjo ir norėjo, kad jis būtų danguje.

Jei nedalyvavote tame tarnavime  ir tik žinojote apie alkoholiką, priekabiaujantį, piktą vyrą ir kad jis nusižudė, galėjote pagalvoti, kad jis  pragare. Savižudybė yra žmogžudystė, bet už žmogžudystę gali būti atleista. Paklauskite Mozės ir karaliaus Dovydo. Jėzaus atmetimas yra neatleistina nuodėmė, nes atmesti išganymą teikiančios Šventosios Dvasios darbą, reiškia atmesti Jėzų.


Kartais problema yra mumyse, ne juose
Mūsų surinkimo narė užaugo tarp Romos katalikų, bet vėliau gimė iš naujo ir buvo pripildytas Šventa Dvasia. Tačiau jos motinai Romos katalikų bažnyčia buvo tikroji bažnyčia, ir ne kitaip.

Jos motina prieš mirtį buvo perkelta į slaugos namus, o dukters širdyje svarbiausia buvo įsitikinti, kad mama eina į dangų. Ji nebuvo tikra, nors jos  mama sakė tikinti Jėzų, ji taip pat klausė kunigų ir meldėsi Marijai, degindavo žvakes, eidavo išpažinties ir niekada nepraleido Mišių.

Aš nuėjau į slaugos namus, susitikti su moterimi iš mūsų surinkimo ir jos mama. Buvau gerbiamas, nes buvau „Dievo vyras“, nors esu įsitikinęs, kad jos mamos  manymu buvau žemiau jos parapijos kunigo lygio. Mano vaidmuo buvo išklausyti mamą ir nuspręsti dėl dukros ramybės , ar jos mama bus danguje.

Kadangi ji lygino savo išgelbėjimo patirtį su motinos gyvenimu Katalikų bažnyčioje, ji jaudinosi dėl motinos išganymo. Aš kalbėjau su mama ir su sėdinčia šalia dukra. Mama skelbė tvirtą tikėjimą Viešpačiu, sakė, kad Jėzų pažinojo nuo mažų dienų. Taip, ji meldėsi Marijai ir šventiesiems, kaip mokė Katalikų  Bažnyčia, tačiau ji tikėjo, kad Jėzus yra jos Viešpats, ir jautė Jo buvimą savo širdyje. Baigta byla.

Visa vizito priežastis buvo dukters baimė dėl motinos išgelbėjimo, nes ji turėjo daugiau žinių nei mama. Mes nerimaujame dėl amžinybės tų, kuriuos gal būt  mylėjome ir praradome, kelionės tikslo, nes esame, kaip ši dukra, turinti aukštesnį pažinimo lygį Viešpatyje ir matėme  stabmeldystę ir klaidą motinos bažnyčioje. Bet Viešpats labiau vertina širdį, o ne  narystę bažnyčioje, o nežinojimas iš tikrųjų turi reikšmės.

Ir štai čia aš pratęsiu kitą savaitę – O kas dėl to  ...? Iki tada laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el. paštu cwowi@aol.com

2020 m. gegužės 9 d., šeštadienis

Nustebsite, ką sutiksite danguje? (Ir ko tenai nesutiksite) 1(3)

John Fenn. Weekly Thoughts. Surprised Who is in Heaven? (and Who Isn't) #1(3)   3 8/05/20

Sveiki,
Prieš pradedant, noriu jums priminti apie šeštadienio susitikimą Zoom Internetiniame vebinare gegužės 16- 1p.m CT JAV/Kanada
Registracija mūsų tinklalapyje :www.cwowi.org

Siuprizas danguje
Vienas žmogus paskutines  savo  gyvenimo savaites praleido hospise, jį prižiūrėjo seselė, kuri buvo  krikščionė. Per tas savaites, kai jį slaugė, ji galų gale, nepaisant nieko, pamėgo  tą niūrų senuką.  Jis papasakojo jai apie savo gyvenimą ir apie tai, dėl ko  gailėjosi, o ypač dėl dviejų dukterų, kurias jis paliko, kai joms buvo, vienai 7, o kitai  9 metai, ir po beveik 40 metų niekada nekontaktavo su jomis.

Per paskutines pora jo gyvenimo savaičių slaugė atvedė jį pas Viešpatį, ir jis  buvo nuostabiai ir staiga pakeistas. Jam prašant slaugė ir hospiso socialinė darbuotoja ieškojo  ir greitai surado tas dvi jo dukteris, kurios išgirdę apie tėvo ligą ir jo norą jas pamatyti ir atsiprašyti, sutiko atvykti. Tai buvo jaudinantis šeimos susitikimas, senas žmogus mirė Viešpaties šalome ir savo dukterų draugijoje.

Viena iš dukterų pasakė slaugei, kad jei nebūtų buvę to susitikimo , ji būtų pragyvenusi likusį savo gyvenimą manydama, kad jos vargšas tėvas nebuvo išgelbėtas ir be abejonės bus pragare.

Kiek daug iš mūsų turi draugų ar šeimą, apie kuriuos mes panašiai galvojame.

Gali būti, kad mes nustebsime, kai susitiksime danguje žmones, apie  kuriuos mes metų metais manėme , kad jie neišgelbėti?


Man įdomu...
Mes nežinome visų nusikaltimų, kuriuos padarė „vagis ant kryžiaus“, už ką buvo nuteistas mirti, tačiau Luko 23: 39-43 paaiškėja, kad jis manė, jog mirties bausmė buvo pelnyta už jo nusikaltimus. Jėzus to neginčijo.

Bet kai jis pasakė Jėzui: „Viešpatie, atsimink mane, kai ateisi į tavo karalystę“, Viešpats atsakė: „Amen. Aš sakau tau, šiandien tu būsi su manimi Rojuje“. Kokia malonė! Bet tik tie, kurie stovi kryžiaus papėdėje, išgirdo tą pokalbį.

Jei būtumėte jo nusikaltimų auka, manytumėte, kad jam lemta eiti į pragarą. Jei būtumėte pažinę jį jo nusikalstamų draugų rate, manytumėte, kad jo ateitis pragare.

Pasvarstykite, kad jis tikrai nebuvo  teisus, kaip teigia  Senojo Testamento įstatymas. Jis buvo nusikaltėlis, todėl neaukojo tinkamų aukų, kaip geras Izraelio pilietis. Dėl savo gyvenimo būdo ir pagal įstatymą jis buvo neteisus - bet šiandien jis yra danguje. Širdies posūkis paskutinėmis gyvenimo akimirkomis nulėmė jo amžinybę danguje. Kiek daug tokių kaip tas vyras  iš hospiso ar nusikaltėlis ant kryžiaus , kurių širdies pasikeitimas liko nežinomas ir niekieno neužfiksuotas, ir visi, kurie juos pažinojo, mano, kad jie yra pragare?

Užbėgdamas į priekį noriu paskatinti visus skaitytojus, kurie gali būti panašiose situacijose, pasitikrinti, ar jūsų širdyje yra ramybė dėl to. Jei jūsų dvasioje yra ramybė, tai reiškia dangaus patvirtinimą, kad viskas gerai. Pasilikite toje ramybėje.

Nustebo atsidūręs pragare
Luko 16: 19-31 yra pasakojimas apie 2 vyrus, turtingą vyrą ir elgetą, vardu Lozorius. Jėzus sakė, kad elgeta kasdien buvo guldomas prie turtingo žmogaus namų durų, tikėdamasi pavalgyti išmestų liekanų (šiukšlių), o šunys ateidavo ir laižydavo jo opos.

Abu vyrai mirė, ir jų kūnai buvo palaidoti. Turtingas žmogus atsidūrė pragare, o Lozorius atsidūrė pas Abraomą vadinamame „Rojuje“ arba „Abraomo prieglobstyje“ ir „nelaisvėje“. Tai buvo teisiųjų mirusiųjų, laikomų nelaisvėje, vieta, kol nebuvo atlikta galutinė auka už nuodėmę, kuri leis jiems eiti į dangų.
Rojus arba Nelaisvė buvo visas perkeltas į dangų. Taigi dabar žemėje yra tik 1 laikymo vieta, pragaras. (Efeziečiams 4: 8, Hebrajams 9: 23–24, Jono 20: 17)

II Korintiečiams 12: 2–4 Paulius pasakytų, kad jis buvo paimtas iki trečiojo dangaus, iki Rojaus, ką mes vadiname dangumi. Judaizme 1-asis dangus yra oras, 2-asis dangus yra kosmosas, o 3-asis dangus yra ten, kur gyvena Dievas. Jie tikėjo, kad rojus yra į parką panaši vieta su žole, medžiais, vandeniu ir kt.

Jis nustebo, nes ...
Turtingasis vyras buvo tikrai nustebo atsidūręs pragare, nes jis paprašė Abraomo nusiųsti Lozorių į savo tėvo namus įspėti juos, nes jis turėjo 5 brolius ir nenorėjo, kad jie atvyktų į tą kankinimo vietą.

Bet jis buvo teisus, be abejonės, kaip Mozės įstatymai apibūdino teisumą. Jis buvo pakankamai turtingas, kad galėdavo aukoti aukas, mokėdavo dešimtinę ir atnešdavo paaukojimus  į šventyklos tarnavimus ir visa kita, ko reikalavo Įstatymas. Priešingai, elgeta buvo neteisus. Jis turėjo būti nešamas prie to žmogaus vartų. Jis negalėjo aukoti, negalėjo eiti į šventyklos tarnavimus, neturėjo pajamų mokėti dešimtinei ar paaukojimams.

Vis dėlto Lozorius atsidūrė pas Abraomą, o turtuolis atsidūrė pragare. Įdomu, kiek žmonių, mūsų manymu, tiki Viešpačiu ir daro visus teisingus dalykus, sako visus teisingus dalykus, tačiau jų dvasia iš tikrųjų nėra atgimusi  iš naujo?

Nepaklysk skaitydamas tai ...
Mato 7: 15–29 Jėzus pateikia 2 mokymus apie melagingus tikinčiuosius ir melagingus pranašus šiuo teiginiu: „Ne visi, kurie man sako:„ Viešpatie, Viešpatie “, įeis į dangaus karalystę; bet tik tie, kurie vykdo valią Mano Tėvo danguje. Tą dieną daugelis man sakys: „Viešpatie, argi mes tavo vardu nepranašavome, ar neišvarinėjome demonų, ar nedarėme gerų darbų tavo vardu?"

"Bet aš jiems paskysiu:" Aš niekada jūsų nepažinojau. Pasitraukite nuo manęs , tie kurie vykdote neteisumą." (Neteisumas yra nuodėmingas gyvenimo būdas, tuo tarpu 'nuodėmė' yra vienkartinis įvykis, taigi šie žmonės praktikavo nuodėmę nuolatos savo gyvenime, toks buvo jų gyvenimo stilius.

Daugelis krikščionių, bijo dėl savo išgelbėjimo, perskaitę šią ištrauką, pamiršta, kad mokymas, iš kurio išplaukė minėtas teiginys, ir eilutės  sekančios po jo yra apie melagingus pranašus  ir melagingus tikinčiuosius.

Netikėkite tų blogų žmonių teiginiais, bet tikėkite Jėzaus teiginiais. Jėzus pasakė: „Aš niekada tavęs nepažinojau“. Tai nereiškia, kad „aš tave vieną kartą pažinojau, bet tu atkritai“. Jis niekada jų nepažinojo. Jei tikime, kad Jėzus yra Tiesa ir visada pasako tiesą, tada, kai Jis pasakė: „Aš niekada tavęs nepažinojau“, tai reiškia būtent tai. Kai Jėzus pasakė, kad šie žmonės iš tikrųjų daro neteisumo darbus(vert iš angl.) „neteisybę“, tai yra nuodėmingas gyvenimo būdas, apsimetant teisiu, tai taip pat yra tiesa. Jis niekada jų nepažinojo.

Tai reiškia jų teiginiai, kad jie pranašavo ir išvarinėjo demonus bei padarė daug nuostabių dalykų jo vardu, yra melas. Ateis diena, kai žmonės kreipsis į Jėzų dėl savo išgelbėjimo, tačiau viską nulems tai, ar Jėzus juos pažinojo, ar ne.

Štai kodėl žmogus, kuris mirė ligoninėje ir nukreipė savo širdį į Viešpatį, yra danguje. Štai kodėl vagis ant kryžiaus yra danguje. Svarbu: „Ar Jėzus tave pažįsta?“ (Melagingi  tikintieji žino, kas yra Jėzus, nes jie vadina Jį „Viešpatie, Viešpatie“, bet Jis niekada jų nepažinojo. Jie žino apie Jį, bet Jo nepažįsta.

Taigi danguje ir pragare yra žmonių, kurie, galbūt, nustebo, atsidūrę ten. Jei jie nustebs, Tai reiškia, kad mes nustebsime, kas yra danguje, o galbūt - kas ne. Tik nereikia sakyti: „Jie tikrai yra pragare“, nes mes negalime šioje srityje teisti. Mes turime spręsti apie žmogaus gyvenimo vaisius, bet širdis yra  Dievo, ne mūsų sritis. Tai reiškia, kad mes dažnai paliekame nustebę dėl tų, kuriuos pažįstame ar, apie kuriuos girdime, likimais ... ir turime pasilikti su ramybe savo dvasioje, tikėti kaip  Jis sako, ir kad tai - dangaus patvirtinimas, kad žmogus yra su Juo.

Kitą savaitę kiti pavyzdžiai, įskaitant savižudybes, pora Romos katalikų pasakojimų ir dar daugiau ... iki tol laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el. paštu cwowi@aol.com

2020 m. gegužės 2 d., šeštadienis

Ką tikintiesiems reikės daryti su tuo ženklu 666? 4(4)


John Fenn. Weekly Thoughts. What will Believers do When 666 Comes? 4 of 4 1/05/20 

Sveiki,
Ką darys  tikintieji, kai bus įdiegta ekonominė sistema, kuria naudosis kiekvienas prekybininkas ir bankas, ir tik taip bus galima kažką nusipirkti? Aš tikiu žydų Trimitų švente ir paskutiniojo Trimito pūtimu, dėl kurio tikintieji pakils
arba bus pakeisti ir paimti į dangų, o žemėje tuo metu  prasidės 7 metų Jokūbo vargų laikotarpis. Tačiau matome, kad 666 sistemos principai yra jau įdiegiami mūsų laikais.
  
Žvėries ženklas
Apr13:15-17 teigia:“...kai daugelis, kurie  negarbins žvėries stabo, bus nužudyti. Ir jis vers visus, mažus ir didelius, turtingus ir vargšus, laisvuosius ir vergus, priimti ženklą savo dešinėje rankoje arba kaktoje: kad joks žmogus negalėtų pirkti, parduoti, tik tas, kuris kurs priims tą ženklą, arba žvėries vardą, arba jo vardo skaičių.“
  
Tai svarbu, nes visose interneto diskusijose apie 666 niekas nemini, kad PRIEŠ tai, arba to metu, kai tai bus įdiegta,  kartu su juo žmonės turės prisiekti ištikimybę valstybei arba bus nužudyti.

Taigi asmeniškai man įdomu, kiek tikinčiųjų liks pirmą kartą atsisakius garbinti „žvėrį“. Graikų kalboje 15–17 eilutėse, yra vienas labai ilgas sakinys,  graikų kalba neturi skyrybos ženklų, todėl galima suprasti, kad ženklo priėmimas bus pirmas lojalumo parodymas „žvėriui“.
  
Aš matau jau dabar ruošiamus persekiojimus , todėl labiau rūpinuosi tuo, kaip mūsų laikais į mus žiūrima, ir kaip su mumis elgiamasi, nei ateities ekonomine sistema, kuriai esant įdiegtai, kaip galėčiau auginti savo pasėlius ir gyvūnus (jei būčiau gyvas po  dvigubo asteroido atsitrenkimo į žemę, ir pasikeitus saulės spinduliavimui ir tt).

Atkreipkime dėmesį į  Kinijos socialinio vertinimo sistemą, pradėtą 2014 m. Ir kuri turi visiškai veikti jau šiais metais, 2020 m. Ji vadinama „socialiniu kreditu“. Vykdydama veido atpažinimo ir stebėjimo veiklą, draugus ir internetinę veiklą, vyriausybė kiekvienam piliečiui nustato „pažymį“, kuris lemia, kokiomis privilegijomis jis gali naudotis, arba būti nubaustas už nukrypimą nuo vyriausybės nurodymų.

Paskelbti pavyzdžiai, kurie vertinami neigiamai ,- tai yra rūkymas nerūkymo zonoje, blogas vairavimas, per dažnas vaizdo žaidimų pirkimas ir įvairių dalykų paskelbimas internete, kurie nesutinka su vyriausybės politika. Jie dabar uždraudžia ar riboja tokių žmonių galimybes keliauti traukiniais ar lėktuvais, lėtina interneto greitį, gali uždrausti jų vaikams geresnes mokyklas, lankymąsi geresniuose viešbučiuose ir netgi gali pasiimdami  jūsų šunį.

  

O kas jeigu...
 Kas nutiktų, jei jūs ir aš, todėl kad  esame krikščionys, būtume pašalinti iš ekonominės sistemos ir galėtume pirkti ir parduoti tik vieni iš kitų? O kas, jei norėdami gauti pieno, jūs turėjote pažinoti kažką, kuris laiko karvę, ir nori jums parduoti, prekiauti ar mainytis? O kas, jei norėdami gauti vištienos, mėsos ar kiaušinių, turėsite pažinoti žmogų laikantį vištas, kuris norėtų jas jums parduoti, prekiauti ar keistis produktais su jumis?

Ar vengtume jų tik dėl , nes jie tiki šiek tiek kitaip, nei mes  apie vandens krikštą, kaip kai kurie galbūt tai daro šiandien? Aš siūlau, kad eilinis krikščionis, kuriam reikia ūkininko vištų kiaušinių, arba tas, kuriam reikia jūsų turimo papildomo tualetinio popieriaus, atidėtų tai, kuo jie netiki, ir sutelktų dėmesį į tai, kas yra bendra, į Jėzų Kristų.

Tokioje situacijoje Kristaus kūnas užaugtų. Daugelis krikščionių jau praktikuoja tokį meilės lygį, gebėdami švęsti tai, kas mums bendra, ir atidėti skirtumus. Bet jei perskaitysite daugelį „Facebook“ įrašų ar pasidomėsite bažnyčios gyvenimu, pastebėsite, kad daugybė krikščionių šiurkščiai argumentuoja  ir sąmoningai kursto baimę, nesantaiką ir painiavą.

Įdomu, į ką tokie žmonės galės kreiptis paramos, kai  iškils poreikis? Mes esame vienas kitam didžiausi resursai , nes Kristaus gyvena kiekviename iš mūsų. Laikas atsisakyti vaikiškumo, kad augčiau meilėje Kristuje.


Pasvarstykite ...
Šiuo metu tarp savo krikščionių draugų rato, jei turėtumėte priklausyti nuo jų savo kasdieniams poreikiams tenkinti : Ar turėtumėte ką valgyti? Ar galėtum rasti ką nors kuris padėtų įsigyti būtiniausių dalykų namų buičiai? Ar jūs sustikinėtumėte auditorijoje ar namuose ir bendrautumėte tinkle? Ar gali būti, kad susibūrimas prie pietų stalo, kuriame dalijamasi maistu, tampa intymia švente ir dalijimusi tikėjimu, kurį jau turime daugelyje namuose vykstančių bendruomenių susirinkimų?

Daugiau apie tai, o jeigu mūsų dienomis...
O kas, jei žydai ir krikščionys bus kaltinami dėl visų blogybių visuomenėje? O kas, jei manoma, kad žydai, krikščionys ir konservatoriai sulaiko tautą nuo pažangos ir naujos  labai modernios ir geros ekonomikos ir visuomenės? Ką daryti, jei mūsų dienomis krikščionys ir konservatoriai jau puldinėjami socialinėje žiniasklaidoje, o kas, jei jų tinklaraščiai ir vaizdo įrašai bus pašalinti dėl jų nuomonės, kuri, kaip manoma, yra prieštaringa ar kurstanti žmones? Ką reikėtų daryti, jei žmonės rengtų demonstracijas prieš bažnyčios pastatus ir sinagogas prieš (nekenčiamus) žydus ir krikščionis? Kas nutiktų, jei valstybė skatintų piliečius šnipinėti ir pranešti vieniems apie kitus  įtariamus, kad jie pažeidė apribojimus ar įstatymus?

Mes matome viską, ką tik paminėjau aukščiau esančioje pastraipoje, dabar jau vykstant JAV. Praėjusių metų gruodį aplankymo metu Viešpats man sakė ir aš dalinausi: „Mes tik pradedame, tarsi kažkas kranto linijoje tik sušlapo kojų pirštus, bet pasiners į gilesnius vandenis“. Pažiūrėkite, kokie pamatai yra klojami, tačiau nebijokite. Tai skirta būsimam laikui. Būkite pasirengę, tačiau ne taip kad visiškai sunaikintumėte savo biudžetą iš  baimės dėl to, kas gali ateiti. Mes turime daryti , ką galime, su tuo, ką turime, o visu kitu   Viešpats pasirūpins.

Didžiausias dalykas, kurį dabar gali padaryti žmogus, - tai vaikščioti meilėje. Augti Kristaus kūne. Efeziečiams 4: 14-16, Jėzaus nori, kad daugiau nebebūtume vaikais, blaškomi įvairių mokymo vėjų, kuriuos sugalvojo žmogaus gudrumas. Aukime meilėje visuose dalykuose Jame, palaikydami vienas kitą Kūne.
Jei Tėvas gali sudėlioti mūsų gyvenimą tokiu būdu dabar , kad mus aprūpintų, Jis vėl tai padarys, kai pasaulį ištiks dar viena krizė. Pradėkite dairytis į praeitį savo gyvenime, kad prisimintumėte ir pripažintumėte Jo vedimą ir aprūpinimą, ir nebijosite ateities. Jis niekada nesikeičia. Jis neatvedė tavęs iš taip toli, kad dabar sužlugdytų. Prisimink Jo ištikimybę , kurią patyrei praeityje savo gyvenime,  ramybę, kurią tada Jis  tau suteikė, ir vėl ją patirsi šiomis dienomis.

Kaip gerai pasakė holokaustą išgyvenusi Corrie ten Boom: „Niekada nebus klaida  patikėti nežinomą ateitį žinomam Dievui“.

Bet ši serija yra apie tikinčiuosius po paėmimo ...
Mes jau galime matyti  horizonte besikaupiančius audros debesis ir tą dvasią pasaulyje, kuri  įdiegs tą 666 sistemą  iki galo, bet ji nėra mums. Aš esu dėkingas, kad NT moko, jog nesame skirti  rūstybės dienoms, bet patirti išgelbėjimą. Bet mes galime suprasti, ką daro ta dvasia, nes esame šviesoje ir turime iš apreiškimą iš dangaus apie tai, ką ta dvasia nori padaryti.

Kitą savaitę- nauja tema ... iki tada laiminu,

John Fenn
www.cwowi.org ir rašykite man el. paštu cwowi@aol.com