Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. sausio 27 d., ketvirtadienis

Išmintis dėl pinigų. 2 dalis

John Fenn, 2010 m. lapkričio mėn. 6 d.,
www.supernaturalhousechurch.org

Įsibėgėkime
Praėjusią savaitę rašiau apie tai, kad Malachijo knygoje paminėtas lietus, 400 metų prieš Kristų buvo suprantamas tiesiogine prasme, kaip lietus jų pasėliams. Mums „lietus“, tai Šventosios Dvasios apreiškimų, išminties bei kūrybingumo tėkmė skirta palaistyti mūsų „pasėlius“ – darbą, šeimą, nuosavybę ir t.t. Šiandien tęsiu apie tai toliau.

Problema: „Kodėl aš netampu turtingesnis, gaudamas $4.25 per valandą?“
Dauguma pastorių sako: jeigu duosi Dievui, Jis suteiks „augimą“. Ir bažnyčios nariai natūraliai laukia savo finansų augimo aukodami ir laukdami patvirtinimo, jog Dievas tikrai vykdo pažadą, kuriuo jie tiki, kad Jis yra pažadėjęs. Lūkesčiams neišsipildžius žmonės pradeda ieškoti, ką jie padarė blogai.

Teko kalbėtis su žmonėmis, kurie rimtai dirba valandinį darbą ir nesupranta, kodėl Dievas jiems nesuteikia to didelio „augimo“. Nuolatinį atlyginimą gaunanitems darbininkams taip pat kyla toks pat klausimas, nes jie net nuskriausdami save dosniai aukoja, tačiau pasikeitimų savo banko sąskaitoje nemato.

Prisimenu 1970-ųjų – 1980-ųjų keistokus mokymus apie šimteriopą prieauglį, kurį akcentavo daugelis pastorių. 80-aisiais buvo mokoma aukoti šventyklai, kad būtum palaimintas. 90-aisiais buvo mokoma aukoti apaštalui ar pranašui, kai kuriais atvejais net buvo netinkamai reikalaujama aukoti dešimtines bažnyčiai ir visas pajamas, gaunamas už tos bažnyčios ribų, turėjo skirti tiesiai Dievo žmogui (tokiu atveju jau ne slink, bet bėk prie artimiausio išėjimo).

Šiandien labai keistai atrodo mokymas aukoti per žydų šventes. Šitų mokymų elementai vis dar kartkartėmis pasitaiko įvairių pastorių mokymuose, siekiant motyvuoti savo parapijiečius gausiau aukoti. Visiems šiems mokymams būdingas pažadas atverti turtus ir palaiminimus iš dangaus.

1978 metais aš dirbau Džimo Beikerio PTL Klube Charlotte, NC. Mes su Barbara ištikimai aukojome iš mano $50 per savaitę sąskaitos (tinklas $111.50) manydami, jog su kiekvienu išrašytu $5 vertės čekiu mes nors ir negreitai, bet gausime tą šimteriopą prieauglį, ir stebėjomės, kodėl to nėra. Mes ilgai kartojome tas kvailystes, nors kiekvieną kartą išrašydami čekį jautėme liūdesį, tik nesupratome kodėl. Vieną dieną Barbara tai sustabdė. Ji pasakė, jog anksčiau mes aukodavome iš meilės, o pradėję praktikuoti mokymą apie šimteriopą prieauglį, pradėjome aukoti skatinami godumo. Mes aukojome tikėdamiesi, kad greitai bus mums grąžinta šimteriopai, o ne todėl, kad mylime Dievą ir žmones. Ji buvo teisi. Mes atgailavome, aukojome toliau ir Tėvas rūpinosi mūsų poreikiais, nors ir neduodamas mums to šimteriopo prieauglio, kaip kad mokė pamokslininkai. Todėl mes vis galvojome, kodėl?

Vienais metais aš gavau darbą Domino Pica. Tada buvo toks metas, kai aš turėjau išlaikyti šeimą ir savo nuolatiniame darbe uždirbdavau tiek, kad vos ne vos susimokėdavau nuomą. Kai mums reikėdavo pinigų grynais, aš pardavinėdavau picas ir taip užsidirbdavau papildomai. Mes visada buvome davėjai, tačiau niekada nematėme to didžiulio prieauglio, apie kurį pamokslavo mūsų pastorius. Todėl aš pradėjau ieškoti atsakymo Biblijoje ir prašyti Tėvo, kad Jis man tai apreikštų.

Ką daro tavo darbas?
Jei pastudijuosite apie žmones ir jų darbus, paminėtus Biblijoje, pastebėsite vieną faktą: jų darbas uždeda stogą virš jų galvų ir nieko daugiau. Gal reikėtų pasakyti taip: vien tik darbas nesuteikia apstybės. Keletas pavyzdžių: Evangelijoje pagal Luką parašyta, jog Petras, Jokūbas ir Jonas buvo žvejybos verslo partneriai, o tai reiškė, kad jie turėjo bendrą verslą ir dirbo drauge. Jie išlaikė savo šeimas, tačiau nebuvo turtingi.

Paulius apie 18 mėnesių gamino palapines Korinte (Apd 18, 1-3), tai buvo vienintelis kartas per trisdešimt jo tarnavimo metų, tačiau tuo metu taip reikėjo. Akvilas ir Priskila buvo jo partneriai, tačiau šis verslas taip pat jų nepraturtino.

Skaitydami apie mokesčių rinkėją Matą atrandame, jog jis darbavosi vienas, nes galėjo staiga viską mesti ir pasitraukti. Akivaizdu, jog jis buvo gerai apsirūpinęs tai dirbdamas, tačiau taip pat neturėjo daugiau negu reikia.

Pajamų šaltiniai
Tavo darbą, pajamas galima vadinti atitekančia vandens srove. Anksčiau mano pateiktuose Biblijos  pavyzdžiuose matome, kad nei vienas netapo turtingu turėdamas tik tą vieną šaltinį, tą vieną jiems atitekančią srovę.

Tačiau Biblijoje yra ir turtingų žmonių pavyzdžių, kuriuos verta panagrinėti. Tokį atvejį matome Jobo knygoje. Jobas turėjo daug pajamų šaltinių (Job 1, 3):
1)     7.000 avių. Tai reiškė mėsą, kurią galima parduoti ir vilnas audimui.
2)     3.000 kupranugarių. Kupranugariai buvo to laiko sunkvežimiai, ilgų kelionių transportas. Tai reiškė, kad Jobas turėjo importo – eksporto verslą, ilgus dykuma keliaujančius karavanus. Vidutiniškai karavane būdavo apie 50 kupranugarių, taigi nuolatos jis turėjo apie 60 sunkvežimių karavanų keliuose.
3)     500 jungų jaučių, tai yra 1.000 jaučių. Be viso to jis turėjo karvių ir veršių. Jaučių jungai buvo laukų arimui ir grūdų malimui, taigi jis buvo ūkio ir ganyklos savininkas. Jis turėjo pajamų iš pieno, sūrio, odos, prekybos galvijais ir t.t.
4)     500 asilių. Jos buvo to meto transporto priemonės susisiekimui ir prekių išvežiojimui.
Panagrinėkime, kokios pajamų srovės plaukė jo gyvenime: vilna, aviena, importo prekės, mėsa, oda, pienas, sūris, grūdai ir ūkis, kuriame visa tai buvo gaminama. Kiek pajamas teikiančių šaltinių yra tavo gyvenime? O keliomis srovėmis tavo pajamos išteka? Sustabdyk tą nutekėjimą ir vystyk pajamas teikiančius šaltinius.

29 ir 31 skyriuose Jobas kalba apie savo, kaip davėjo gyvenimą, ir sako, jog buvo sąžiningas visoje savo veikloje. Jis priimdavo pakeleivius, maitindavo ir paklodavo jiems savo vilnomis. Jis buvo dosnus darbdavys, rūpinosi našlaičiais bei našlėmis ir Dievas jį laimino. Jobas turėjo daug pajamų šaltinių, kuriuos sukūrė per daugelį metų vis investuodamas pajamas į naują verslą. Tokiu būdu vienas šaltinis natūraliai tekėjo ir liejosi srovėmis iš kitų. Ką turiu galvoje? O tai, kad jei turi karvę ir veršį, pardavinėk pieną, nusipirk bulių ir turėsi daugiau karvių. Tuomet galėsi pardavinėti mėsą ir pieną. Taip iš vieno šaltinio liejasi kelios srovės ir tu gauni pajamų.

Kai pastoriai susitelkia tik į paaukojimus, kaip vienintelį savo pajamų šaltinį, tai yra didelė klaida. Tokiu būdu ne vienas buvo apribotas. Davimas – tai dalis palaiminimų, tačiau tik dalis. Esminis dalykas – vystyti įvairius pajamų šaltinius!

Ponios taip pat
Panagrinėsime Patarlių knygoje (Pat 31, 10-31) paminėtos moters istoriją. Ji turėjo audimo verslą ir samdomų darbininkų. Ji lyginama su prekybiniu laivu, o tai reiškia, kad ji audė tuos lininius ir vilnonius audinius ne tik sau, bet ir pardavimui. 16 eilutėje skaitome: „Ji apžiūri lauką, jį nuperka ir savo rankų pelnu užveisia vynuogyną“. Tai reiškia, kad ji investuoja pelną į kitus pajamų šaltinius.

Mes galėtume nagrinėti Abraomo (daug pajamų srovių), Gedeono (viena srovė) ir net Jėzaus pavyzdžius, apie kurį pasakyta, jog daug įvairiausių visuomenės sluoksnių žmonių rėmė Jį bei Jo mokinius (Lk 8, 3).

Jei manote, kad viena jūsų banko sąskaita padarys jus turtingu, tai labai klystate. Tai įvyks tik tuomet, kai į ją suplauks pajamos iš įvairių šaltinių. Tai matome iš aukščiau pateiktų pavyzdžių. Kai kurie įvairių pajamų šaltinių pavyzdžiai mūsų dienomis gali būti pensijos fondas, akcijos, daugiau nei vienas verslas, investavimas augant klientų skaičiui, investavimas į žemę bei kitą nekilnojamą turtą ir t.t. Šis principas tinka verslui.

Manęs paprašė pakonsultuoti karate studiją, kurios pajamos mažėjo. Savininkė buvo vienos mano mamos draugės dukra Pietų Floridoje. Aš iš karto supratau kur yra problema. Ji mokė karate jaunesnius nei dvylikos metų amžiaus vaikus ir tai buvo vienintelis jos pajamų šaltinis. Ji gyveno rajone, kuriame gyveno daug pensijinio amžiaus žmonių, tačiau teikė paslaugas tik vaikams. Aš patariau jai pradėti tenkinti to rajono poreikius ir išplėsti savo verslą sukuriant klases paaugliams, suaugusiems, savigynos klases moterims, treniruočių klases savo studijoje bei įtraukti į savo verslą partnerius instruktorius ir t.t. Iki tol ji net nesusimąstė, kad jos verslui reikia kelių pajamų šaltinių.

Jei verslas turi vieną pagrindinį šaltinį, jis išseks arba geriausiu atveju bus labai neatsparus rinkos pokyčiams, panašiai kaip tas darbuotojas, kurio vienintelis pajamų šaltinis – pajamos banko sąskaitoje, gaunamos iš tos vienos kompanijos.

Apibendrinkim
Praėjusią savaitę aš dalinausi tuo, ką Tėvas mokė mane apie išminties ir apreiškimų šaltinį, kuris teka iš Šventosios Dvasios ir yra skirtas palaistyti mūsų „pasėlius“. Kaip jūs manote, kam skirtos šitos kūrybinės idėjos? Jos skirtos tam, kad suteiktų mums įvairius pajamų šaltinius. Mes turime išanalizuoti, kas bus veiksminga ir kas ne. Patarlėse paminėta, jog prieš investuodama moteris „apžiūri“ lauką (Pat 31). Jeigu mes atliksime namų darbą, Dievas palaimins tai.

Tėvas labai retai suteikia turtus greitai, tarsi mes priklausytume nuo stebuklų kiekvienos krizės metu. Dievas nori, kad mes nuolatos plauktume Jo apreiškimų srovėje, ir kad pajamas gautume iš įvairių šaltinių.

Kitą savaitę mokysimės apie atsakomybę ir prioritetus.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.