Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. kovo 7 d., pirmadienis

Karalystė. 5 dalis. Šėtonas naudoja tik 5 dalykus

John Fenn, 2011 m. kovo mėn. 5 d.,

Ar galima tiesmukai? Tu nesi šėtono taikinys
Praeitą savaitę aš rašiau apie Jėzaus mokymą, kad palyginimas apie sėjėją yra raktas suprasti visiems kitiems palyginimams. Jėzus mums davė raktą: Jis yra sėjėjas, sėkla yra Žodis, žmogaus širdis yra dirva, ir Jis naudoja šituos raktus beveik visuose Karalystės palyginimuose prasidedančiuose: „Dangaus Karalystė yra kaip...“

Palyginime apie sėjėją išvardintos dirvų rūšys atitinkančios įvairias širdis. Jėzus sakė, kad kai kurios sėklos krinta ant kieto tako, kitos į gerą dirvą, bet joje yra akmenų, kitos - į gerą dirvą, bet su piktžolėmis, ir dar kitos - tikrai į gerą dirvą, kurioje sėkla greitai ir gerai auga.

Mk4:11-20 Jis duoda palyginimo išaiškinimą. Pirma grupė „...tai tie, kuriems vos išgirdus, tuoj pat ateina šėtonas ir išplėšia jų širdyse pasėtą žodį“ ir jis tampa nevaisingas. Kita grupė: „Išgirdę žodį, jie tuojau jį su džiaugsmu priima <...> Ištikus kokiam sunkumui ar persekiojimui dėl žodžio, jie tuoj pat pasipiktina“. Dar kita širdis turi kartu su sėkla augančių piktžolių: „...bet pasaulio rūpesčiai, turtų apgaulė ir sukilę geismai kitiems dalykams nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas“.

Tai rodo, kad mes nesame šėtono atakų objektas. Gali atrodyti, kad tu esi tas taikinys, bet nesi. Jėzus pasakė, kad žodis yra taikinys. Klaidinga ir arogantiška būtų tikėti kitaip, arba tai būtų klaidinga religija, arba viskas kartu (klaidinga doktrina - kilkime į dangų kovoti su šėtonu, arba leiskimės į pragarą kautis su juo!)

Daugelis stebisi, kodėl Paulius Naujajame Testamente labai mažai kalba apie dvasinę kovą, tai todėl, kad šėtonas persekioja ne tave, o Dievo Žodį tavyje. Mes galbūt kovojame su tamsybių jėgomis, bet tai dėl Žodžio mūsų gyvenime, ne dėl mūsų asmeniškai, štai kodėl reikalingi laiško Efeziečiams 6 skyriuje paminėti „dvasiniai ginklai“.

Taigi reikia akcentuoti tai, ką akcentavo Paulius ir kiti, kurie užrašė Naująjį Testamentą, būtent širdies būklę. Širdis turi būti gera dirva, nesukietėjusi, neakmenuota, be piktžolių, ir tu nugalėsi šėtono pastangas išplėšti žodį. Tu žinai, kaip tai veikia praktikoje, pavyzdžiui, tu kovoji su pykčiu, ir tai yra šėtono ataka prieš Žodį/Jėzų tavo gyvenime... tu turi eiti pas Dievą su šia problema, ir staiga šėtono ataka toje srityje dingsta... kas atsitiko? Tu sutvarkei savo širdies dirvą.

Tik 5 dalykai, kuriuos šėtonas gali naudoti
Jėzus pasakė, kad 1) sunkumai ir 2) persekiojimai ištinka dėl Žodžio. Sunkumai yra aplinkybių spaudimas. Persekiojimų esmė - žmonių nuomonė nukreipta prieš tave. Jėzus pasakė, kad žmonės, kurie sunkiai veržiasi per gyvenimo aplinkybes, arba kieno nors prieš juos nukreiptą nuomonę suklumpa, jeigu neturi savyje šaknų. Kokių šaknų jie neturi?

Ef 3:17 pasakyta, kad mes turime būti įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje (agape - besąlygiška meilė). Ef 3:18-19 pasakyta, kad jei mes esame įsitvirtinę ir įsišakniję, mes galime priimti tai, kas viršija žmogaus pažinimą, tai yra pažinti Dievo meilės aukštį, gylį, ilgį ir plotį. Žmonės suklumpa dėl gyvenimo jiems metamų iššūkių, arba, kai kas nors jiems pasipriešina, kadangi jie nėra įsišakniję besąlygiškoje meilėje. Jie negali apginti Žodžio/Jėzaus savo gyvenimuose, nes jie iš tiesų nesupranta, kad yra besąlygiškai mylimi.

Kažkada vaikystėje dėl religinio auklėjimo arba netinkamo bendravimo jie nepažino besąlygiškos meilės, taigi jie neturi šaknų savyje ir todėl suklumpa, kai prasideda spaudimas iš žmonių. Taip nutinka, nes jie nepažįsta besąlygiškos meilės, ir visa, ką jie pažįsta tai tik meilė su tam tikromis sąlygomis. Pasirodymu paremta meilė akcentuoja „save“, todėl jie turi blogą savęs vertinimą ir neapykantą sau. Tu niekada nebūsi pakankamai geras, kai esi įsitvirtinęs meilėje, kuri reikalauja įvykdyti tam tikrus reikalavimus.

Atakuodamas Žodį, šėtonas nukreipia juos į save, kad jie ieškotų blogio savyje. Tuomet spaudimas ar nuomonė tampa tarsi ateinantis kažkur „iš visatos“, ar nežinia iš kur, lemiamas nuosprendis, kad jie nėra geri ir verti meilės.

Taigi, kai aplinkybės arba žmonės sukyla prieš juos jie neturi amžino pamato nei šaknų, kurios jiems kalbėtų, kad kas beatsitiktų, ir nesvarbu, ką kažkas daro ar sako, jie - OK, nes Tėvas juos myli, ir jie dėl šitos meilės gali įveikti gyvenimo iššūkius.

Mano receptas? Studijuok pirmus 3 laiško Efeziečiams skyrius ir visur, kur pasakyta „Tėvas“, arba „Dievas“ įterpk „Tėvas Dievas“, ir mąstyk kurį laiką apie kiekvieną eilutę, mąstydamas ir šlovindamas Tėvą dėl Jo didžios ir besąlygiškos meilės tau. Tai gali užtrukti tris ar daugiau savaites ir tu pakeisi seną mąstymą apie save. Tai darydamas melskis Tėvui... kalbėk Jam, viską atverk prieš dangų kreipdamasis „Tėve“, arba „ką tu mąstai apie tai, Tėve?“ - visus prašymus siųsdamas Tėvui.

Pagaliau, skaityk visus kitus Pauliaus laiškus, ypač atkreipk dėmesį į laiškų įvadus ir daryk taip kaip su laišku Efeziečiams. Taip tu įsišaknysi ir įsitvirtinsi meilėje. Kai tu pabaigsi, ir tavo širdis bus transformuota iš uolėtos į gera dirvą, tu galėsi išstovėti prieš gyvenimo aplinkybes ir žmones.

Piktžolės:
3) „pasaulio rūpesčiai“, 4) „turtų apgaulė“ 5) „kitų dalykų geismas įeina ir nusmelkia Žodį, ir jis tampa nevaisingu“.

Pirmos dvi šėtono atakos yra vidinės. Kitos trys ateina iš išorės. Širdies dirva yra gera – ne uolėta, kaip pirmoji grupė. Dirva gera, bet šitie žmonės leidžia vienai ar trims piktžolėms įeiti į jų gyvenimą, ir jos per laiką nustelbia Žodį taip, kaip piktžolių nusmelkiamas neprižiūrimas daržas.

Šitie žmonės turi Žodį savo gyvenimuose, bet jie gali turėti giliai paslėptas kartu su sėkla augančias piktžoles. Jie praleidžia metų metus ravėdami vienos, ar trijų rūšių piktžoles, bet ir vėl leisdami joms užaugti, tai mylėdami, tai vėl jų nekęsdami. Jie gali būti neturtingi, bet geisti turtų ir valdžios. Jie gali būti susirūpinę, bailūs, apsunkinti pasaulio rūpesčių. Jie gali būti įtraukti į turtų apgaulės kultūrą... ir žodis yra pamažu nustelbiamas, kai jie praranda savo vaikišką tikėjimo paprastumą, vaikosi įvairių dalykų, arba yra jų apsunkinami, ir jų tikėjimas tampa sudėtingesnis, paremtas formulėmis ir tarnavimu sau.

VIENINTELIS sprendimas yra toks, kad jie turi išrauti piktžoles su šaknimis, ir niekas kitas negali to padaryti už juos. Jų širdis yra sodas, kur kartu su Žodžiu/Viešpačiu Jėzumi auga piktžolės.

Mano receptas?
Atgailauk. Atgailauk ir sugrįžk prie geros dirvos, šaknų ir prie Evangelijos paprastumo. Palik nereikalingas doktrinas ir sroves, sugrįžk ir tiesiog mylėk Tėvą, Viešpatį Jėzų ir savo artimą taip kaip save patį. Visų pirma siek Karalystės ir Jo teisumo, ir šitie dalykai bus tau pridėti. Leisk Jam pridėti, nesistenk pridėti jų savo jėgomis. Leisk savo dangiškam Tėčiui būti tau geru.

Bet žmogaus širdis...
Būtent tai buvo svarbiausias dalykas, kai Viešpats mokė palyginimais. Žodis auga nesvarbu, kur jis pasodintas. Mes turime paruošti savo viduje dirvą Jam augti. Mes turime suminkštinti širdies dirvą, pašalinti akmenis, išravėti piktžoles. „Geroje dirvoje pasėta sėkla - tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį, ir duoda vaisių: kas trisdešimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, kas šimteriopą“. Jis kalbėjo jiems: „Argi žiburys, atnešamas pakišti po indu, ar po lova? Argi ne įstatyti į žibintuvą?“ (Mk 4:20-21).

Šimteriopas derlius nieko bendro neturi su pinigais. Čia kalbama apie gerą širdies dirvą, kuri tinka sėklai augti, ir tampa šviesa tamsoje, kuri yra visų matoma. Dabar matome, kodėl šis palyginimas yra raktas suprasti visiems kitiems palyginimams, ką iš tiesų Jėzus mokė. Kai tu esi įsitvirtinęs besąlygiškoje meilėje, ir kai tavo širdyje nėra piktžolių, pastebėsi, kad šėtono atakos tapo mažiau efektingos, tik šešėlis to kas buvo anksčiau.

Kitą savaitę apie tai, kaip Karalystė auga geroje širdies dirvoje.

Gausių palaiminimų,
John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.