Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. kovo 7 d., pirmadienis

Jėzaus judėjimas. 3 dalis

John Fenn, 2010 m. sausio mėn. 23 d.,

Sveiki,

Paskutinėse dviejose „Savaitės Mintyse“ rašiau apie Jėzaus judėjimą mūsų dienomis, o šiandien aš pabaigsiu temą ir ją apibendrinsiu.

Tikroji problema?
Aš galėčiau pasakyti: „Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien, ir per amžius“, taigi, ką Jis darė Evangelijose, Jis daro ir šiandien, ir žmonės turbūt sutiktų ir po to - nusižiovautų... (Žyd 13:8). Aš galėčiau pasakyti, kad Jėzus daro tai, kas aprašyta Pauliaus laiškuose – ir mes visi turbūt sutiktume ir po to nusižiovautume.

Todėl, aš toliau laikysiuosi visos savaitės stiliaus - lyginsiu priešingybes, ir nagrinėsiu, ką iš esmės daro Šventoji Dvasia ir ką Šėtonas bando daryti Kristaus Kūne.

„Anti“ žodyje „antikristas“ reiškia ne tik „prieš“, bet „pakaitalas“, arba „vietoje to“, ir tai yra šios temos esminis dalykas. Pirmame laiške Apaštalas Jonas sako, kad dvasia kuri pakeičia Kristų (kuri yra taip pat ir prieš Kristų arba antikristo dvasia) jau yra pasaulyje (Jn 4:3). Neužmirškime, kad jis rašo krikščionims.

Jis nesako, kad Kristaus išsižadanti dvasia yra antikristo dvasia, bet pakeitimas Jėzaus kitu, yra išsigynimas tikrojo Jėzaus. Ši dvasia siekia, kad šventieji pakeistų Jėzų kitu Jėzumi.

Svetima ugnis ir Naujojo Testamento atitikmuo.
Žmonės užduoda tokį klausimą: „Ar gali krikščionis tarnautojas turėti abi: Šventąją Dvasią ir nešventą dvasią? Atsakymas: taip, skaitykite toliau.

Kun 10:1-2 sako: „Aarono sūnūs Nabadas ir Abijus ėmė smilkytuvus, įsidėjo ugnies bei smilkalų ir aukojo Viešpačiui svetimą ugnį...“

Ugnis arba anglys buvo naudojamos deginti smilkalus tabernakulyje ir juos reikėjo paimti nuo tabernakulio anglių. Reikėjo paimti ugnį, kurią įžiebė pats Dievas, kad auka būtų 100% iš Dievo. Bet šitie vyrai paėmė ugnį iš bendro šaltinio - gal būt nuo jų namų ugnies, kur jie tą rytą gamino šeimai pusryčius.

Niekada nebuvo leidžiama sumaišyti žemiškus ir dangiškus dalykus, nes išgelbėjimas ateina 100% iš Viešpaties. Kai buvo statomas altorius, buvo įsakyta rinkti akmenis gamtoje, ir niekada nenaudoti žmogaus tašytų akmenų, kad žmogaus pastangos nebūtų sumaišomos su Dievo malone. Kainas turėjo aukoti nekalto gyvulio kraują, bet jis aukojo daržoves, kurias jis pats užaugino savo sunkiu darbu, sumaišydamas žmogaus pastangas su Dievo malone.

Apaštalų darbuose (Apd 8) aprašytas burtininkas Simonas, kuris priėmė Jėzų ir buvo pakrikštytas vandenyje, bet norėjo Šventosios Dvasios krikšto, kad turėtų įtaką ir galėtų užsidirbti daugiau pinigų gydydamas ir išvarinėdamas demonus. Jis troško daryti dangiškus stebuklus kartu su Šventąja Dvasia, taip išplėsti tarnavimą ir praturtėti (žemiškai), ir dėl to Petras jį griežtai sudraudė.

Ir dar kartą, koks gi buvo angelo vardas?
Pirmoje šios „Minčių“ serijos dalyje aš kalbėjau apie Pauliaus susirūpinimą (2 Kor 11:3), kad „šėtonas neapgautų, nesuvedžiotų jūsų protų be paprastumo Jėzuje“, pateikdamas „kitą Jėzų, kitą evangeliją, kitą dvasią“. Tai tinka pasakyti - pakeistų anti-Jėzumi, anti-evangelija ir anti-dvasia.

Apsigavimas yra nukreiptas į tikinčiųjų protus. Priešas bando nukreipti juos į sudėtingesnį tikėjimą, kuris pateikia vietoj tikrojo Jėzaus, Evangelijos ir Dvasios, šėtoniškus pakaitalus, dėl to krikščionys pradeda abejoti Šventąja Dvasia ir Jėzaus Kristaus asmeniu.

Laiške Kolosiečiams (Kol 2:18-23) rašoma apie pastangas pasiūlyti Viešpačiui „svetimą” ugnį: „Tegu niekas neneigia jums vainiko, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais, nesilaikydamas vienybės su Galva, iš kurios visas Kūnas, sąnariniais ir gyslomis aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamu ūgiu... tie nuostatai atrodo išmintingi dėl prasimanyto pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau yra beverčiai ir tarnauja kūnui patenkinti“.

Mūsų gyvenimo tikslas yra tapti panašiems į Kristų, atmesti bedieviškus geismus, ir vaikščioti nuolankume prieš Dievą ir žmones. Paulius sako: „jie atrodo...“, bet tai neturi jokios vertės ir pasotina kūniškumą. Štai čia esmė - ar tai tik parodomasis dalykas, ar tikrai rimtas siekimas būti panašiu į Kristų. Parodomieji dalykai yra skirti pramogai, bet beverčiai tikram dvasiniam augimui.

Daugelis nesąmoningai tiki tuo „šou“ (reginiu), manydami, kad jie bus daugiau subrendę, jei daugiau mokysis arba jie taps dvasingesni lankydami daugiau konferencijų, arba daugiau susirinkimų.

Žodis aiškiai sako, kad Žodžio vykdymas, bet ne vien klausymas, subrandina asmenybę. „Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybe - pažinimą, pažinimu - susivaldymą, susivaldymu - ištvermę, ištverme - maldingumą, maldingumu - brolybę, brolybe - meilę. Kai šitie dalykai jumyse gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime“ (2 Pt 1:5).

Panagrinėkime tai atskirai-pavyzdys.
Grįžkime prie priešingybių. Biblijoje yra paminėti 3 angelų vardai: Liuciferis, Gabrielius, Michaelis, nors yra paminėta dešimtys kitų angelų be vardų, kurie bendravo su žmonėmis. Jų vardai apibūdina jų charakterį, bet niekada - misiją ar žinią.

Bet piktos dvasios turi vardus, kurie apibūdina jų misiją ir žinią. Jėzus išvarė „kurčias dvasias“, „kurčias ir nebyles dvasias“, moteris, kuri buvo sulenkta turėjo „negalios dvasią“ ir „Legionas“ vadovavo legionui dvasių.

Šiandien mes turime tarnautojų, kurie sako, kad juos lanko angelai, kurių vardai apibūdina jų misiją, panašiai kaip ir demonų minimų Evangelijose. Hmm... angelai, kurie pavadina save vardu, kuris apibūdina jų misiją - tai panašu į demonus, ir jei jūs vadovausitės Biblija, jūs suprasite, kad būtent taip ir yra.

Paulius rašė, kad žmonės, kurie pakeičia Jėzų kitu, prarado ryšį su Jėzumi - jie gal būt pažįsta Jį, tarnauja Jo vardu, bet nesilaiko vienybės su Jėzumi - Žodžiu. Jie nukrypo nuo Žodžio į savo doktrinas, į netikrą nusižeminimą, ir labai greitai prasideda keisti (aiškiai demoniški) pasireiškimai ir demonų, kurie apsimeta šviesos angelais, mokymai (žr. 2 Kor 11).

Nuklydimas
Pauliaus ir mūsų laikais pavojingi yra tarnautojai, kurie žymūs, ir anksčiau tarnavo Šventojoje Dvasioje, bet palaipsniui parado paprastumą Kristuje. Štai kodėl praeitą savaitę aš paminėjau įvairius susirinkimus ir konferencijas, tokius kaip: „Dangaus vartų atidarymas“ ir palyginau juos su tuo, ką sako Žodis, kad dangus jau yra atviras, ir mes galime drąsiai ateiti prie sosto.

Jie nuklydo, sumaišydami žmogaus mokymus arba „keistas“ doktrinas su dieviškais dalykais dėl to, kad būtų populiarūs. Kai yra toks sumaišymas, vieni dalykai yra pakeičiami kitais.

Šitie tarnautojai yra dideliame apsigavime ir arti neteisingo garbinimo. Bet visa tai pateikia tokiu būdu, kad atrodo verta dėmesio. Žmonės, kurie išlaikė tyrumą dvasiniuose dalykuose, pastebi, kad kai kurie tarnautojai, kurie pradėjo tyrai, dabar jau priima kitas dvasias ir nukrypo nuo paprastumo Kristuje. Ir dar daugiau - būtent tas nukrypimas jau tapo jų tarnavimo akcentu, pagrindine jų tarnavimo dalimi, todėl žmonės stebisi tuo, ką mato ir jaučia, ir klausia - kas tai iš tiesų? Jėzus visada veikia tyroje Dvasioje, Evangelijoje ir Tėvo prigimtyje. Tiesos Dvasia mumyse pasakys mums, kai kita dvasia yra pateikiama, ir tol, kol mes nepasivesime tai kitai dvasiai, mes išliksime jautrūs tam, kas yra tyra, ir kas nėra tyri dvasiniai dalykai.

Jei tu matai tikėjimo „žvaigždes“, kurios elgiasi panašiai kaip Holivudo „žvaigždės“, bet ne kaip švelnus ir romus Jėzus, arba kas nors pradeda pasakoti apie angelus, kurie prisistato su vardais, kurie nusako jų misiją, arba pradeda pamokslauti Evangeliją, kuri pavergia protus - tai yra pavyzdžiai kito Jėzaus, kitos evangelijos ir kitos dvasios. Jie siūlo „svetimą ugnį“ Viešpačiui. Nesileiskite suvedžiojami jų žodžių ar patyrimų, nes yra tikri dalykai, ir tai turi būti subalansuota ir pateikiama aiškume ir Jėzui būdingame nuolankume (kuklume).

Sekančią savaitę- nauja tema.


Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.