Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. kovo 7 d., pirmadienis

Jėzaus judėjimas. 1 dalis

John Fenn, 2010 m. sausio mėn. 9 d.,

Sveiki,

Ar jums kada teko būti tarnavime, kai patyrėte jausmą, kad Jėzus yra patalpoje? Ar teko kada pajausti, kad Jis tarnauja žmonėms, vaikščioja tarp jų, ir Jo buvimas tiesiog apčiuopiamas. Daug kas yra tai patyrę.

Gal būt tu buvai susirinkimuose, kur Dievo buvimas (artumas) buvo toks akivaizdžiai juntamas, kad atrodė, jog net šnabždesys gali suardyti to momento šventumą? Bet staiga tarnavime pagal tvarkaraštį prasidėdavo kita veikla ir viskas būdavo sugadinama, nors Jėzus tuo metu buvo tarp žmonių ir tarnavo jų poreikiams.

Ar tu esi taip pat tai patyręs?
Ar pastebėjai, kad tuo metu Jis nenutraukdavo tarnavimo ir nenukreipdavo dėmesio į Save? Jis tiesiog darė Savo darbą, tarnavo žmonių širdims ir protams, leisdamas tęstis šlovinimui ar maldai.

Kartais Jis būdavo tokia subtili asmenybė, kad vos tik galėdavote nujausti, jog Jėzus yra jūsų tarpe, bet Jis ten būdavo.

Priimk nuolankumo (romumo) jungą
Jis tarnauja tokiu būdu, nes yra romus, kaip pats sakė „...mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies...“ (Mt 11:29). Mano patyrimas yra toks, kad Jėzus ir Tėvas yra patys romiausi asmenys iš visų, kokius aš tik pažįstu.

Prisiminkite, kad „Dievas yra meilė“. Pažiūrėkime, kaip apibūdintas meilės nuolankumas laiške Korintiečiams: „Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1 Kor 13:4-8).

Dabar suprasime, kad Dievo Dvasia visada tekės sutinkamai su romia, nuolankia, nusižeminusia Jėzaus širdimi, kuris yra Tėvo atvaizdas, kuris YRA meilė. Matyti Jėzų, tai reiškia - matyti Tėvą (Jn 14:9).

Iš tiesų visiškai paprastas
Sugrįžęs Jėzus ieškos tų, kurie siekė pagerinti gyvenimus žmonių, kurie buvo jų įtakos sferoje, darė tai, kas parašyta: aš buvau nuogas ir jūs aprengėte mane, alkanas ir jūs pamaitinote mane, ligonis ir jūs aplankėte.

Pasižiūrėkime taip pat dar kelias eilutes iš laiško Efeziečiams 4 skyriaus: ...raginu jus elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui (Kristuje) su visu nuolankumu ir romumu, su ištverme nusileisdami vienas kitam meilėje; siekdami išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais. Nemeluokite, kalbėkite tiesą, neleiskite kad saulė nusileistų ant jūsų pykčio, jei vogdavote, tai nevokite bet dirbkite, kad turėtumėte pinigų padėti stokojantiems, tegu jokia netinkama sugedusi kalba neišeina iš jūsų lūpų, bet kalbėkite tai, kas statydina. Te kartėlis, pyktis, ir panašūs dalykai būna toli nuo jūsų, būkit geri vienas kitam, švelnios širdies, atleidžiantys vienas kitam.

Visiškai paprastas, visiškai romus, visiškai nusižeminęs, ar ne?

Klausykite visi, klausykite! Ateikite pasižiūrėti „šou“(reginio)!
Paulius laiške Korintiečiams įspėja dėl tarnautojų, kurie nukreips tikinčiųjų protus nuo romaus paprastumo Kristuje (2 Kor 11:3-4). Jie pateiks „kitą Kristų, kitą Dvasią, ir kitą evangeliją“ metamorfozės procese (eil. 11-13). Mes žinome, kad vikšrai pavirsta peteliškėmis, nors iš pradžių sunku pastebėti pasikeitimą, bet kai pamatai tos metamorfozės pabaigą, būna aišku, kad jie tikrai nepanašūs į originalą.

Panašiai, jei tu pažįsti originalų, tikrą nuolankumą ir Jėzaus charakterį, tu gali lengvai atpažinti, kai būna pristatomas kitas Jėzus, evangelija ar dvasia, nes ji neatitinka originalo - Jėzaus, Dvasios ir evangelijos.

Jėzus, kuris puoselėja žmogaus savanaudiškumą, ragina susitelkti į tai, ką Dievas gali padaryti dėl manęs - yra kitas Jėzus. Išdidus - yra kitas Jėzus. Jėzus, kuris manipuliuoja dėl pinigų - yra kitas Jėzus. Jėzus, kuris bažnyčios politiką ir tradiciją iškelia aukščiau žmonių - yra kitas Jėzus.

Šiame paragrafe Paulius kalba apie tai, kad jo gyvenimas ir širdis buvo jiems atvira. Taip gyveno ir Jėzus. Paulius visokiais būdais jiems tarnavo, net dirbdamas 18 mėnesių palapinių versle, tam, kad nei vieno neapsunkintų. Paminėta, kad jis tai darė vienintelį kartą per daugiau nei 30 tarnavimo metų. Paulius tikrai juos mylėjo.

Reginys: Kita evangelija
Kaip kontrastą, Paulius aprašo kitus žmones, kurie vadina save apaštalais ir tarnautojais, bet iš tiesų yra melagingi darbininkai, besididžiuojantys kūno dalykais, gabūs mokėjimu pritraukti dėmesį ir vaidinti.

Evangelija, kuri patenkina žmogaus išdidumą, yra kitokia evangelija. Evangelija, kuri naudoja formules, kad manipuliuotų Dievu ar žmogumi, yra kita evangelija. Evangelija, kuri mano, kad Dievui daro įspūdį dideli pastatai pastatyti dėl Jo ir Jo naudojimui, yra kita evangelija. Evangelija, kuri paverčia Dievą žmogaus ir jo kūniškų troškimų tarnu, yra kita evangelija.

Kita dvasia
Paulius rašo laiške Korintiečiams (2 Kor 11:20), kad netikras, klaidinančios dvasios tarnautojas užvaldo jūsų sielas ir pavergia jus, nualina jus, išeikvoja jūsų pinigus ir gyvena jūsų sąskaita, yra arogantiškas ir ... netgi trenkia jums per veidą! (išplėstinė Biblija)

Paulius čia naudoja šiek tiek sarkazmo: „trenkia jums per veidą“ tai yra tai kultūrai priimtinas išsireiškimas, kuris reiškia įžeidimą; jie yra įžeisti tų tarnautojų, jų intelektas yra įžeistas, ir jie to net nesupranta.

Paulius sako, kad tie tarnautojai pavergia žmones kitai dvasiai, nors tai daro Jėzaus vardu, ir įžeidžia žmonių sveiką protą ir intelektą. Žmonės tampa jų auka ir pilnai pavergiami tos neteisingos dvasios, kad net nesuvokia, jog manipuliuoja. Dažnai jie ima suvokti tai, tik po to, kai išsiveržia iš tos dvasios įtakos, arba pradeda žiūrėti į viską „iš šono“; tik tada suvokia kaip jais buvo manipuliuojama ir kaip juos kontroliavo.

Įvairūs tarnautojai kviečia į konferencijas labai iškiliais pavadinimais, skelbdami, ką sako Dvasia, iš tiesų Šventoji Dvasia visad sako tai, kas sutinka su Jėzaus ir Tėvo romia prigimtimi.

Manau, kad šie metai yra grįžimo prie pagrindų, tikrosios Evangelijos metai. Ne Holivudo Jėzus, bet Jeruzalės Jėzus. Jėzus, kuris susitikdavo namuose, valgydavo kartu su draugais, gydydavo, maitindavo žmones, tiek daug dalindavo vargšams, kad kai Judas išėjo, jiems valgant vakarienę 9 valandą vakaro, visi pagalvojo, kad jis išėjo nunešti pinigų stokojančiam (Jn 13:29).

Jėzaus judėjimas
Dievas pažadina žmones, kurie turi ausis klausyti, susigrąžinti savo tikėjimą, atsistoti ant savo pačių dvasinių kojų bendravime su kitais panašiais į juos ir gyventi savo gyvenimą su romia (švelnia, nuolankia) ir nusižeminusia širdimi.

Realybė yra tokia, kad Jėzus veikia romiai, kaip visada tai darė; tyliai savo kūne, tarp savųjų, vos pastebimas netgi tų, kurie turi ausis klausyti, širdį suprasti ir kojas - veikti.

Tuo metu, kai energingai ir triukšmingai yra pateikiamas Holivudo Jėzus panaudojant meną, garsą ir šviesų efektus, prabangiuose pastatuose ir kavinių fojė, Jeruzalės Jėzus yra mūsų namuose ir bendruomenėse. Jis maitina sergantį draugą, kalbasi su pora, kurių santuoka krizėje, renka pinigus apmokėti kieno nors sąskaitoms, ir t.t.

Mes turim sekti Jeruzalės Jėzumi, ne Holivudo Jėzumi. Palikime Holivudo Jėzų aktoriams scenoje, kurie pakeitė originalų Jėzų, Evangeliją ir Dvasią kažkuo kitu, mažai ką bendro turinčiu su tuo, ką pateikia Naujasis Testamentas. Yra žmonių, kurie nori būti pakeisti pagal Jo pavyzdį, tradicinėse ir namų bažnyčiose, ar tu esi tarp jų?

Kitą savaitę toliau tęsiu šią temą

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.