Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. birželio 2 d., ketvirtadienis

Kartą išgelbėtas. 2 dalis (Kodėl pragaras?)

John Fenn, 2011 m. gegužės mėn. 28 d.,
Didesnis priedas: svetainės www.supernaturalhousechurch.org prekybos internetu skiltyje jau galima įsigyti paskutines mano mokymų serijas (2 CD), jos yra ir MP3 formatu. Tai svarbu tiems, kurie norėtų šias serijas tiesiog atsisiųsti internetu, bei mūsų tarptautiniams svečiams. (Kiekvieną kartą, kai pasirodys naujos serijos, mėnesio laikotarpiu mokymai bus paruošti ir MP3 formatu).

Naujos serijos:
„Atskiestas tikėjimas: kaip keisti populiarūs mokymai atima iš mokinių jėgą“. Jėzus sakė, kad žmonių tradicijos daro Dievo Žodį negaliojantį, deja, daugelis žmonių priima keistus populiarius mokymus kaip biblinius, taip pradėdami remtis daugiau tradicija, o ne Raštu. Ar tokie mokymai kaip „kraujo skelbimas“, „giminės prakeikimai“, „dvasių perdavimas“ ir kiti atitinka Bibliją?

Joplin, Misūris: Kai kurie iš jūsų žinote, kad mes su Barbara gyvename 30 mylių į pietus nuo Joplin, Misūrio valstija, ir turime kaimynų, kurie tornado metu neteko artimųjų. Kai žmonės praranda viską, nors tarnybos duoda jiems maistą, drabužius bei aprūpinimą, tikras išgydymas vyksta, kai jie patys gali įsigyti savo drabužius, maistą bei namų reikmenis, taip atstatydami savo gyvenimą. Šiuo tikslu mes renkame dovanų korteles $25(25, 50, 100) viską praradusiems žmonėms. Dovanų kortelės skirtos WalMart, Lowes ir kt. parduotuvėms. Tai padaryti mums padeda tarnavimo draugas gyvenantis Jopline. Jei jūs norite nusiųsti dovanų kortelę į CWOWI, galite neabejoti, kad ji pateks tiems, kurie stokoja: CWOWI PO Box 70, Mounds, OK 74047. Jei jūs norite paaukoti pinigų per mūsų tinklalapį, naudokitės Pay Pal nuoroda ir „Joplin“. Mes nupirksime dovanų korteles ir atiduosime tiems, kurie stokoja. Ačiū.


Praėjusią savaitę
Praėjusią savaitę išsiaiškinome, kas leidžia žmogui patekti į dangų. Išsiaiškinome, jog nepakanka vien to, kad Jėzus atleido mūsų nuodėmes, mūsų dvasia turi būti atnaujinta Šventąja Dvasia. Dievui yra svarbi žmogaus dvasios prigimtis.

Vieni krūpčioja vien pagalvoję, kad geri žmonės leis amžinybę pragare, o kiti sako, jog galima gyventi taip, kaip nori, vis tiek eisi dangun. Norėdami tai suprasti, visų pirma turėtume išsiaiškinti, kodėl egzistuoja pragaras, ir kodėl mylintis Dievas siunčia žmones į pragarą?

Kodėl egzistuoja pragaras?
Laiške Romiečiams skaitome, jog neregimosios Dievo savybės yra suvokiamos iš fizinės kūrinijos, tačiau mes nesuvokiame visos tiesos gelmės. Fizinė kūrinija atspindi dvasinę realybę, nes nematoma dvasinė sritis sukūrė matomą visatą (žr. Rom 1:20). „<...> pasauliai buvo sukurti Dievo Žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regima“ (Hbr 11:3).

Turėtume sugrįžti į tą laiką, kai egzistavo tik Dievas ir angelai. Viską užpildė Dievo egzistencija – nebuvo žvaigždžių, planetų – jokios fizinės realybės – tik Dievas.

Tuomet buvo cherubimas vardu Liuciferis. Cherubimai yra aprašyti Apreiškimo knygoje 4:6-8, Ezekielio 1:5-13) ir Izaijo 6:2-3 kaip daugiasparniai angelai, sklandantys aplink Tėvo sostą ir Jį garbinantys, sakydami: „Šventas, šventas, šventas kareivijų Viešpats; visa žemė yra pilna Jo šlovės!ir „Šventas, šventas, šventas, Viešpats, Visagalis Dievas, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateina!“ Izaijas vadina juos serafimais, kas hebrajų kalba reiškia „liepsnojantys“ - tai jų išvaizdos apibūdinimas jiems judant ir skrendant, tačiau pagal klasifikaciją jie yra cherubimai, o ne atskiros būtybės (žr. Ez 28:14-18; Iz 14:12-15).

Liuciferis turėjo tam tikrą valdžią, tačiau jis norėjo būti Dievu. Galima numanyti, kad jis vadovavo sukilimui, į kurį įtraukė 1/3 angelų. Apie šiuos įvykius mes randame tik užuominas. Apreiškime Jonui skaitome: Ir kilo danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie nenugalėjo, ir nebeliko daugiau jiems vietos danguje“ (Apr 12:7-8).

ATSAKINGUMAS
Liuciferio išmetimas iš dangaus yra pirmasis užrašas apie veiksmus bei jų pasekmes, pirmas užrašas, kad kiekvienas atsakingas už savo veiksmus. Pirmas užrašas apie veiksmų pasekmes, gal būt, Liuciferiui netikėtas pasekmes, tačiau tokios jos buvo. Visa tai atsirado dvasinėje sferoje.

Mes suvokiame, jog dvasinė sfera sukūrė fizinę visatą, todėl egzistuoja fiziniai priežasties ir pasekmės dėsniai, nes visų pirma jie egzistavo dvasinėje srityje.

Pradėjus veikti fiziniams dėsniams, tokiems kaip vienam asteroidui atsitrenkus į kitą pasikeičia jo judėjimo kryptis erdvėje arba paspyrus kamuolį jis nuskrieja ore, šie judėjimo dėsniai veikia todėl, kad Liuciferiui sukilus prieš Dievą viena kryptimi, jis buvo nusviestas į priešingą pusę.

Ar tai būtų klaidžiojantis nuo kaimenės atsiskyręs zebras, kuris patiria atsiskyrimo pasekmes užpuolus liūtams, ar vaikas, palietęs karštą viryklę, ar vyras, kuris užmezga romaną nepagalvodamas, kokį skausmą ir praradimą patirs jis bei jo artimieji, ar žmogus, iššvaistęs dešimtis tūkstančių kreditine kortele ir po to metų metus mokėdamas skolas. Visata sukurta taip, kad visi veiksmai turi pasekmes. Ir tai prasidėjo tada, kai Dievas nusprendė, jog Liuciferis yra atsakingas už savo veiksmus.

Visatoje veikia toks dėsnis, kad kiekvienam veiksmui yra lygus atoveiksmis, t.y. priešinga reakcija. Tai visatoje veikianti teismo forma. Yra pasekmės, kurias patiriame nedelsiant. Jeigu suduotum vaikinui vidurinėje mokykloje, jis suduotų jums atgal – tai neatidėliotino teismo arba pasekmės pavyzdys. Kai per daug valgydami nuvarginame širdį, mūsų kūnas nuteisia mūsų persivalgymą ir mes patiriame to pasekmes.

Nors kai kurios fizinės pasekmės neišryškėja metų metus, pavyzdžiui, dešimtmečius rūkęs tik vėlyvame amžiuje patiria sveikatos problemų, teismas vis tiek ateina – mes visi esame atsakingi už savo veiksmus, už tai, ką sėjome vienu ar kitu būdu, ir taip visoje visatoje.

Žmonės yra sumišę
Pavyzdžiui, prisikaupę didelių skolų ar susirgę dėl to, kad dešimtmečius skriaudė savo kūną, žmonės mano, jog tereikia paprašyti Dievo, kad Jis duotų jiems pinigų arba išgydytų. Tačiau jie nesupranta, jog Biblijoje nurodytos dvi kryptys: vertikali - tai mūsų bendravimas su Dievu, ir horizontali, kuri yra mūsų gyvenimas šiame fiziniame pasaulyje.

Galima atgailauti, kad nualinai save gyvendamas blogame name ar per daugelį metų užkimšai savo arterijas, tai būtų vertikali kryptis, tačiau teks patirti savo veiksmų pasekmes ir imtis konkrečių priemonių joms pakeisti, nes stebuklingai jus atstatydamas, Dievas kiekvieną kartą turi pažeisti esminius veiksmo – atoveiksmio bei atsakomybės dvasinius ir fizinius dėsnius.

Atgailaudami vertikaliai mes nebeatsakingi Dievui dvasine prasme, nes nuteisėme save, tačiau fizinėje srityje pasekmės arba teismas vis tiek pasireikš. Perfrazuojant tai, ką Paulius pasakė 1 Kor 6:18, šis principas kur kas platesnis, nei pateiktas atskiras pavyzdys: kūno nuodėmės pasireiškia kūne. Tai reiškia, jog nuodėmės žemėje yra nuteisiamos, ir su jomis reikia susidoroti žemėje: kūnas, finansai, santykiai ir t.t.

Nors Dievas maloningas
Evangelijoje pagal Matą skaitome, ką Jėzus atsakys neišgelbėtiems žmonėms teismo metu, kalbėdamas apie save trečiuoju asmeniu, kaip Karalių: „Tada Jis prabils ir į stovinčius kairėje: „Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri paruošta velniui ir jo angelams!“ (Mt 25:41).

Atkreipkite dėmesį, jog amžinoji ugnis pradžioje buvo paruošta velniui ir jo angelams, tačiau tenai eis ir žmonės. Tai buvo paruošta, nes dvasinės būtybės yra amžinos, taigi jos negali nustoti egzistuoti, o šėtonas, nei tie žmonės nenori Dievo Artumo.

Taigi atsakant į klausimus, iškeltus pradžioje, pragaras egzistuoja, nes, pirma, visa visata yra atsakinga už savo veiksmus, ir antra (kaip Dievas gali siųsti žmones į pragarą?): Dievas dėl savo didelio gailestingumo paruošė žmonėms ir kritusiems angelams tai, ko jie nori – vietą, kurioje Jo nėra. Nėra meilės, ramybės, džiaugsmo – visa tai yra Dievo savybės. Jis visada paruošia kelią pasitraukti, ir tiems, kurie Jo nenori - tai būdas pasišalinti.

Kitą savaitę apžvelgsime meilę ir apribojimus, ar pragaro karalystė yra amžina, kokia ji yra, rangai, tvarka ir pan., taip pat, kas nutinka krikščionims, kurie iškreipia Dievo malonę į leidimą nuodėmiauti. Iki, būkit palaiminti.

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.