Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. birželio 29 d., trečiadienis

Apšvietimas. 1 dalis

John Fenn, 2010 m. liepos mėn. 10 d.,

Būti apšviestam, trūkstamas ingridientas
Kai Petras sušuko: „Tu esi Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus!“, Mato 16:16 Jėzus atsakė jam: „Ne kūnas ir kraujas apreiškė tau šitai, bet mano Tėvas, kuris yra danguje“.

Šis apreiškimas parodo, kuo paremtas mūsų tikėjimas, ir tai vadinama – „būti apšviestu“. Graikų kalboje šitas žodis – „photizo“. Šaknis „phot“ reiškia apšviesti arba šviesti. Štai kas nutinka prieš tai, kai žmogus atgimsta. Kai Dievas pradeda veikti žmogaus širdyje, šviesa pirmą kartą pradeda švisti jame ir dėl to vėliau seka pareiškimas: Tu esi Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus!

Jėzus aiškino, kad šis apreiškimas yra uola, kurios pragaro vartai (pragaro vyriausybė) negalės nugalėti. Visa Dievo Karalystė, gyvenimas su Dievu, atsakytos maldos, gavimas krypties mūsų gyvenimams, visa yra pargrįsta apreiškimo gavimu iš Tėvo, kuris plaukia iš pradinio gyvenimą keičiančio apreiškimo, kad Jėzus yra Gyvojo Dievo Sūnus.

Kaip aš sakiau, trūksta
Apie apšvietimą nedaug kalbama. Aš negaliu prisiminti, kad būčiau girdėjęs bent vieną mokymą apie tai, nors Naujajame Testamente yra ši tema. Pavyzdžiui, kai laiško žydams autorius išvardija subrendimo lygius, kuriuos turi būti pasiekęs žmogus, kuris praranda išgelbėjimą, jis išvardija dalykus žyminčius augimo procesą Žyd 6:4-6:

„Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangiškos dovanos, tapo Šventosios Dvasios dalininkais, paragavo gerojo Dievo Žodžio bei ateinančio amžiaus jėgų ir atpuolė, tų neįmanoma vėl grąžinti naujai atgailai, nes jie kryžiuoja sau Dievo Sūnų ir išstato Jį viešai paniekai“.

Buvo apšviesti čia reiškia, kad jie turi apreiškimą, kokį turėjo Petras iš Tėvo, kad Jėzus yra Viešpats; paragavo dangiškos dovanos - jie buvo apšviesti ir todėl jie atgimė iš aukšto, priėmė dovaną – Jėzų; Šventosios Dvasios dalininkai reiškia, kad yra krikštyti Šventąja Dvasia; pargavo gerojo Dievo Žodžio reiškia yra subrendę Žodžio pažinimu, nes žodis čia – „rhema“, todėl jie buvo įgudę Viešpatyje, kuris atskleidė jiems Žodį; ir ateinančio amžiaus jėgos reiškia, kad jie tarnavo su Šventosios Dvasios dovanomis.

Aš noriu jums parodyti, kad niekas iš tų anksčiau minėtų dalykų neįvyksta žmogaus gyvenime tol, kol jis nebūna apšviestas. Tas pradinis apreiškimas iš Tėvo, kuris veda mus į atgimimą iš aukšto yra mūsų tikėjimo pamatas.

Taigi, mes netikime Jėzumi taip, kaip mes tikime žemiškais dalykais aplink mus. Mes netikime Jėzumi taip, kaip mes tikime, kad viena sporto komanda yra geresnė už kitą. Mes netikime Jėzumi taip, lyg tai būtų tik nuomonė. Mes ŽINOME – Jėzus yra Viešpats, nes mes gavome apreiškimą iš TĖVO, mes buvome apšviesti. Mes PAŽĮSTAME Jėzų.

Apšvietimui reikia laiko - tai procesas
Vidurinėje mokykloje Janny buvo mano geriausia draugė. Vokiečių kalbos klasėje ji man pasakojo, kaip ji pažino Jėzų, nepaisant Romos Katalikų liturgijos. Aš buvau episkopalas, taigi mes turėjome beveik tokią pačią liturgiją, ir aš buvau nustebintas, kad ji pažino Dievą. Jaučiau, kad tai buvo daugiau nei tik tariami žodžiai apie Jį, ir aš labai norėjau Jį taip pažinti.

Vokiečių klasė susitikdavo du arba tris kartus per savaitę, tų pamokų ir tarp jų metu aš galvodavau apie tai, ką ji pasakė. Vėl ir vėl prisimindavau jos ir jos draugo Vic pasakojimą apie tai, kaip Dievas jiems atsakė į maldas. Pradėjau kontempliuoti Jėzaus tvirtinimus. Tai buvo apšvietimo laikas, kai Šventoji Dvasia kreipė mano mintis ir rodė man JĖZŲ, nors aš nesupratau, kas vyko.

Tuomet, vieną dieną, kai sužinojau, kad jie meldėsi ir matė 7 paeiliui atsakymus į savo maldas, vienas pats savo kambaryje, kai nieko nebuvo namuose, aš garsiai kalbėjau Jėzui ir atidaviau Jam savo gyvenimą. Atrodo labai juokinga kalbėti tirštam orui, bet mano atsakymas buvo pagimdytas apšvietimo, apreiškimo, kad Jėzus yra Viešpats.

Andrejus atėjo pas savo brolį Petrą su fantastišku pareiškimu: „Mes radome Mesiją!“ Ir jis nuvedė jį pas Jėzų. Kai Jėzus jį pamatė, pasakė: „Tu esi Simonas, Jonos sūnus, bet būsi vadinamas Kefu/Petru (gr), kuris reiškia „akmuo“ (Jn 1:41-42).

Visa tai atsitiko tarp Jėzaus ir Petro. Petras pradėjo galvoti apie savo brolio pareiškimą, jis girdėjo pasakojimus apie Jėzaus mokymą ir gydymą... tai buvo jo apšvietimo laikas.

Sekantį kartą mes matome Jėzų bendraujantį su Petru, kai Jėzus išsinuomavo jo valtį mokymui, panaudodamas vandens akustiką, kad būtų geriau girdimas minios. Kai jie sutarė, Jėzus padėkojo vyrams ir sumokėjo jiems, leisdamas pagauti tiek daug žuvies, kad dvi valtys vos galėjo sutalpinti.

Tik dabar, kai pamatė stebuklą, Petras puolė ant kelių prieš Jėzų ir pasakė: „Pasitrauk nuo manęs: nes aš esu nusidėjėlis, o Viešpatie!“

Aš tikiu, kad apšvietimo metu; tarp jo pristatymo paminėto Jono Evangelijoje ir jo stebuklo Lk 5:1-11, Petras nusprendė, kad jeigu jis pats patirtų stebuklą, jis taip pat sektų Jėzų. Taip jis ir pasielgė, kai Jėzus pakvietė ateiti ir tapti „žmonių žveju“. Mano stebuklas buvo stebėti 7 paeiliui atsakytas mano draugų maldas. Galbūt ir jums panašus katalizatorius padėjo apsispręsti sekti Jėzų?

Petras, aš, tu - mes visi turėjome apšvietimo laiką, po to, kai išgirdome apie Jėzų ir nusprendėme Jį sekti kaip Viešpatį.

Ten yra...
Apšvietimas įaustas Naujajame Testamente įvairiais žodžiais ir būdais, nors aš niekada negirdėjau, kad kas nors apie tai mokytų. Tačiau taip veikia Dievo Karalystė - Tėvas suteikia mums apreiškimą.

Jn 6:45 Jėzus pasakė: „Todėl, kas išgirdo ir pasimokė iš Tėvo, ateina pas mane“. Atkreipkite dėmesį – jūs pirmiausiai turite išgirsti, kad ateitumėte pas Jėzų, tada pasimokyti iš Tėvo, taigi klausimas ir mokymasis yra apšvietimo laikas prieš tai, kai žmogus ateina pas Jėzų.

Dabar aukštyn į 40 eilutę, Jis pasakė: „Tokia mano Siuntėjo valia, kad kiekvienas kuris regi Sūnų ir tiki Jį, turėtų amžinąjį gyvenimą...“ Atkreipkite dėmesį - jūs pirmiausiai pamatote Sūnų, tada jūs tikite. Tas matymas yra apšvietimo laikas prieš jums atgimstant iš aukšto.

Paulius, šiuo būdu sako Efeziečiams 3:9, dalinadamasis apreiškimu apie Jėzų pasauliui: „... kad visi žmonės pamatytų (atskleisti visiems), koks yra bendravimas...“. „Atskleisti visiems“ - tai apšvietimo dalis. Mes nuolatos gauname apšvietimą apie Žodį, apie mūsų gyvenimą, apie tai, ką Tėvas daro mumyse. Net šiuo metu tu kontempliuoji, studijuoji dalykus, kuriuos Tėvas daro tavyje, arba tu nori, kad darytų tavo gyvenime... taip veikia išmintis. Apšvietimas - tai procesas ir tai užtrunka tam tikrą laiką.

Mano mėgstama malda
„...kad Šlovės Tėvas duotų man (ir tau) išminties ir apreiškimo Dvasią Jo pažinimui, kad būtų apšviestos supratimo akys, kad jūs pažintumėte...“

Kai atveriamos supratimui akys, tuomet mes pažįstame... viskas vyksta tokia tvarka. Ir tai yra procesas. Aš meldžiuosi taip prieš pradėdamas mokyti, kai man reikia daugiau apreiškimo, daugiau apšvietimo... aš meldžiuosi taip kelis kartus į mėnesį ir visada kartu su dėkojimu, nes Tėvas, visada visada atsako. Aš noriu, kad mano supratimo akys būtų nuolatos apšviečiamos.

Sekančią savaitę kiti pavyzdžiai kaip nuolatos pasilikti šiame apšvietimo procese.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.