Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. gegužės 9 d., pirmadienis

Viešpaties Vakarienė. 2 dalis

John Fenn, 2009 m. rugsėjo mėn. 19 d.,

Sveiki,

Po praeitos savaitės „Minčių“ aš gavau keletą elektroninių laiškų su prašymais detaliau panagrinėti „savęs ištyrimą“ ir išgydymą Viešpaties Vakarienės metu. Taigi, apie tai aš šiandien ir rašysiu.

Pirmi dalykai visų pirma
Paulius rašė: „Kiekvieną kartą, kai jūs valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs atstovaujate, pažymite ir skelbiate Viešpaties mirtį, kol Jis (vėl) ateis. Taigi, kai tik kas nors valgo tos duonos ir geria iš Viešpaties taurės (Jam) netinkamu būdu, jis bus kaltas (kad paniekino ir nusidėjo) prieš Avinėlio kūną ir kraują. Te žmogus visapusiškai ištiria save ir tik po to tegu valgo tos duonos ir geria iš tos taurės“ (1 Kor 11:26-28 AMP, išplėstinis vertimas).

Trys pabraukti viršuje žodžiai padeda suprasti graikišką žodį „katangello“, reiškiantį „skelbti“. Tas pat žodis yra panaudotas Apd 16:17 istorijoje apie merginą, kuri turėjo būrimo (pranašavimo, spėjimo) dvasią. Ji sekė Paulių ir garsiai šaukė (skelbė), kad jie rodo išgelbėjimo kelią. Filipuose „išgelbėjimo kelias“ reiškia sekti vietinės šventyklos deive, tai žinoma, visai ne tas pats, ką darė Paulius. Paulius išvijo tą dvasią.

Taigi, mes ištiriame save ir, dalyvaudami Viešpaties Vakarienėje, mes skelbiame, kad esame tarp tų, kurie prisimena Jo auką. Mes skelbiame, kad mūsų širdys (dabar) yra teisingos, mūsų apsisprendimas aiškus, mes SKELBIAME Kristaus mirtį, ir DRĄSIAI laukiame Jo vėl sugrįžtant!

Atsakingumas
Kaip parašyta 28 eilutėje, mes turime iširti save, kas reiškia - „patikrinti, išanalizuoti, patvirtinti“. Mes tikriausiai iš karto prisimename matematikos testą mokykloje, kaip priemonę įrodyti tai, ką mes žinome, bet tai nėra mokytojo pastangos parodyti tai, ko mes nežinome (aš taip jausdavausi per matematikos pamokas).

Panašiai ir šitas savęs ištyrimas yra įrodymas ir patvirtinimas mūsų širdžių būklės Kristuje ne tam, kad atrastume ar atidengtume kažkokias tamsias nuodėmes, bet kad patvirtintume tai, kas yra teisinga mumyse - Kristų! Tai panašu į Pradžios 22:1, kur pasakyta, kad Viešpats davė Abraomui atlikti testą, liepdamas paaukoti Izaoką. Tai nėra testas įrodyti kažką negatyvaus, bet proga parodyti, kad jo širdyje buvo sandora su Dievu.

Paulius tęsia toliau 29-30 eilutėse sakydamas: „Nes tas, kuris valgo ir geria nevertai, valgo ir geria sau „pasmerkimą“ (KJV), neišskirdamas Viešpaties kūno. Dėl to daug yra silpnų ir ligotų tarp jūsų, ir daug miršta pirma laiko”.

Žodis „pasmerkimas“ Karaliaus Jokūbo Biblijos vertime yra žodis „krima“, kuris reiškia „kaltinamasis nuosprendis, verdiktas“. Žodis „skirti“ reiškia „atskirti, pasimokyti, spręsti apie“.

Visa tai sudėjus kartu, Paulius sako: „Nes tas, kuris valgo ir geria nevertai, valgo ir geria nuosprendį prieš save, nepasimokęs, nespręsdamas tinkamai apie Viešpaties kūną. Dėl šitos priežasties daugelis tarp jūsų yra silpni, ir daugelis miršta pirma laiko“.

Tie patys elementai gali būti drąsus skelbimas, kad mūsų širdis yra teisi, tačiau tikėjimo žodis gali būti ir dviašmenis kalavijas: kai priimame neteisinga širdimi, mes tampame atsakingi už tai, kad mums trūksta pagarbos Viešpačiui ir Jo aukai.

Bet jeigu asmuo teisingai dalyvauja Viešpaties Vakarienėje, jis gali būti jos metu išgydytas!

Praktiškai
Ką aš darau prieš Viešpaties Vakarienę? Aš ištiriu savo dvasią, išpažįstu savo nuodėmes, netgi menkiausias naštas prieš Viešpatį, ir tai yra nuplaunama Jėzaus krauju. Tam reikia tik dalies sekundės atleisti, nusimesti stresą, rūpestį ir baimę, tik dalis sekundės, ir širdis tampa teisi. Tada aš greitai įvertinu, apžvelgiu savo kūną, nes pripažįstu, kad Jėzaus kūnas buvo sulaužytas už mane: nuovargis, peršalimas, galvos skausmai, raumenų skausmas,- viskas kam reikia išgydymo - silpnumas, trapumas. Aš dėkoju Viešpačiui, kad Jo žaizdomis nugaroje aš buvau išgydytas, kad dėl Jo aukos aš galiu turėti proto ramybę ir t.t.

Mačiau žmonių, kurie Viešpaties Vakarienės metu buvo išgydyti nuo įvairiausių negalių, pradedant nuo galvos skausmo, raumenų, gerklės, sąnarių skausmų ir dar daug kitų. Kartais aš turėjau žmonių, kurie dėdavo rankas ant tų savo kūno vietų, kur jiems skaudėjo. Aš juos instruktuodavau galvoti apie Jėzaus kūną, sudaužytą už juos, kuomet jie dėkodavo už tai, ką Jis padarė dėl jų. Kartais dėkojimo ir gyriaus metu išgydimai liedavosi.

Teisti save
Paulius tęsia: „Jei mes patys save teistume, nebūtume teisiami. Bet kai mes esame teisiami, mes esame Viešpaties baudžiami, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu“ (1 Kor 11:31-32, KJV)

Jei mes „teistume“. „Teisti“ yra tas pats savęs ištyrimas, jei nenorime būti teisiami Viešpaties (28 eilutė). Jei mes tai padarome, mes nebūsime teisiami Viešpaties. Žodis „mokomi“ yra „paideuo“ ir reiškia „lavinti vaikus“ - tai daugiau lavinimas ir instrukcijos.

Leiskite man paaiškinti tokiu būdu: kiekvieną kartą, kai jūs įtikinami dėl nuodėmės savo širdyje - tai Tiesos Dvasia, kuri sako, kad jūs nusidėjote. Kai jūs išpažįstate tą nuodėmę ir prašote atleidimo reiškia, kad jūs nuteisėte save.

Kadangi jūs nuteisėte save, kai jūs stovėsite prieš Jėzų vieną dieną, ši nuodėmė nebus iškelta prieš jus - jūs nuteisėte save ir sutvarkėte problemą čia, būdami žemėje.

Tačiau, jei jūs mirsite nesusitvarkę su ta problema, kai jūs stovėsite prieš Viešpatį, Jis iškels tai prieš jus. Taigi, jūs būtinai turite susitvarkyti čia, žemėje. Tai ne dangaus ar pragaro klausimas, bet jums yra geriau susitvarkyti būnant dar čia, ar gi ne? Taigi, Paulius moko, panaudoti Viešpaties Vakarienę, kaip progą, kad nuteistumėte save.

Tik būti sąžiningiems
Tai nėra toks dalykas, kad jūs turite susitvarkyti su tuo iškart arba: žiūrėk, kas nutiks. Aš nežinau kaip su jumis, bet Viešpats tvarkosi su mano situacijomis mėnesiais – su tomis mano asmenybės pusėmis, kurios turi būti daugiau panašios į Kristų. Kaip tik šiuo metu (jei jau būti atviru) –su mano kantrybės trūkumu kai kuriems Oklahomos vairuotojams, kurie mėgsta sustoti kelkraštyje, ir važiuodami mažesniu nei nustatyta greičiu, sukelia kamščius.

Taip, tai mano skaudama vieta, bet aš žinau save: kol Viešpats nesusitvarkys su šituo mano nekantrumu, važiuodamas pro vairuotoją, kuris trukdo eismą, visada nervinsiuosi. Mano darbas yra susitvarkyti su mano stipriu jausmu, kas yra teisinga ir kas ne, nekantrumu, pykčiu, ir kaip pažvelgti plačiau į šią situaciją bei nugesinti savo emocijas.

Jūs galite paklausti, kaip aš tada elgiausi? Aš nepalioviau dalyvauti Viešpaties Vakarienėje, nes aš dirbau su ta problema. Tai problema, su kuria aš ir Jis tvarkėmės. Taigi šitas savęs teisimas yra procesas, ir man daug geriau sekasi dabar nei prieš metus! J

Aš prisimenu, kai vienas iš mūsų sūnų ką tik gavo vairuotojo teises ir Viešpats tvarkėsi su juo dėl vairavimo greičio. Ir aš norėjau, kad Viešpats darytų tai, nes sūnus to nedarė. Pirmiausia buvo mano perspėjimas ir suvokimas, kad Viešpats tvarkosi su tuo. Po to buvo inspekcijos bauda, bet jis vis dar nenuteisė savęs. Tada jis įsirėžė į sunkvežimį ant apšalusio kelio, va tada jis jau save nuteisė. Jis sudaužė automobilį, bet niekas nebuvo sužeistas ir didelis sunkvežimis, į kurį jis įsirėžė, taip pat smarkiai nenukentėjo.

Priežastis, kodėl aš įdėjau šituos pavyzdžius, nes kai kurie žmonės perskaitys, ką parašė Paulius ir nustos dalyvauti Viešpaties Vakarienėje, nes bijos, o tai nėra gerai, todėl tai yra geras laikas pasižiūrėti, kaip mums sekasi, kokia yra padaryta pažanga, ir laikas tikrai susijungti su Viešpačiu dėl gyvenimo iššūkių. Paulius nesakė laukite, kol būsite tobuli, jis tik sakė, teiskite save, kad dalyvautumėte su teisinga širdimi, tačiau mūsų gyvenimai dar gali būti netobuli.

Atgal apie silpnus ir ligotus
Kadangi tai susiję su tema apie silpnus, ligotus, netvirtus, anksti mirštančius, Paulius paaiškina apie tai kai ką daugiau laiško pradžioje. Paulius sako, kad yra nuodėmės ne kūnui, bet seksualinės nuodėmės (jos nevienintelės) yra nuodėmės prieš kūną, ir turi pasekmes kūnui.

Kadangi kūnas yra iš žemės, nuodėmės prieš kūną pasireiškia čia žemėje kūne. Paulius sako, kad seksualinės nuodėmės patenka į šitų nuodėmių prieš kūną sąrašą ir žinoma, mes žinome įvairias rūšis tų nuodėmių ir jų vėlesnes pasekmes, tai ir ligos ir emocinis sąmyšis ir t.t.

Bet ši kategorija nuodėmių yra platesnė: kai žmogus žino, kad kas nors kenkia kūnui, bet vis tiek tai daro, pasekmės pasilieka kūne. Nuodėmės prieš Viešpatį gali būti ištrintos atgaila, bet žemės dalykai pasilieka žemėje. Kuo daugiau mes žinome, tuo daugiau esame už tai atsakingi.

Jei mes nuolatos persivalgome ir prisiauginame svorio, mes galime prašyti Viešpaties atleidimo, ir Jis atleis, bet pasekmės tos nuodėmės pasiliks - tai gali būti širdies liga, galbūt diabetas, galbūt kažkas dar. Galbūt Viešpats neduos mums išgydymo dėl to, bet Jo malonė bus su gydytojais daugiau nei stebuklingu išgydymu.

Aš galiu manyti, kad gausybė žmonių, prašančių išgydymo, tiesiog pjauna nuodėmių derlių, kurias praktikavo per metų metus. Tais atvejais, dažniausiai malonė yra daugiau medicinos pagalboje, nei išgydyme iš dangaus. Ir tai tik viena iš priežasčių, dėl kurių žmonės negauna stebuklingo išgydymo. Tik nepriskirkite prašau kiekvieno, kuris negauna išgydymo šiai kategorijai.

Pabaiga
Laikas prieš Viešpaties Vakarienę gali būti nuostabus laikas apmąstymui, gyvenimo įvertinimui, tam, kad gautume išgydymą ir ramybę prote, jei mes teisiame save teisingai, išskirdami Viešpaties auką dėl mūsų.

Tokios yra mintys apie Viešpaties Vakarienę; naujos mintys kitą savaitę...

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.