Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. gegužės 24 d., antradienis

Ar tu taip pat esi labai religingas? 1 dalis

John Fenn, 2010 m. rugpjūčio mėn. 21 d.,
www.supernaturalhousechurch.org

Labai religingi
Stovėdamas ant Marso kalvos Atėnuose ir žvelgdamas žemyn į žėrintį Panteoną, su daugybe altorių ir šventyklų įvairiems graikų dievams, Paulius pasakė: „Atėnų vyrai, matau, kad jūs visais atžvilgiais esate labai religingi“ (Apd 17:22).

Paulius pastebėjo, kad atėniečiai stengiasi „uždengti visas savo bazes“, – kalbant amerikietiško beisbolo terminais, kas reiškia, kad jie stengėsi pagerbti visus savo dievus, neaplenkdami nei vieno, todėl pastatė altorių ir „nežinomam dievui“ (Apd 17:23).

Pirma: Klaidinga religija grindžiama baime, stengiantis patenkinti visus reikalavimus.

Krikščioniška religija, pagrįsta formulėmis, veikia panašiai kaip tie altoriai Atėnuose – stengiamasi padaryti viską, ko tik norėtų Dievas – ar tai melstis Viešpaties malda kiekvieną rytą, ar tai cituoti pozityvius išpažinimus, Jabezo maldą, surišti tą ar kitą dvasią, apsivilkti nematomais dvasiniais Dievo ginklais – visa tai skirta tam, kad MES padarytume viską, kas įmanoma, kad tik patenkintume tariamus Dievo reikalavimus ir paruoštume Jam kelią, kad Jis galėtų padaryti tai, ką Jis turi padaryti mūsų gyvenime ir tai, ką MES norime, kad Jis padarytų.
Antra: Klaidinga religija – tai AŠ sutelkęs savo dėmesį į Dievo vardą.

Malonė ar darbai?
Kainas ir Abelis aukojo aukas Viešpačiui, tačiau Kainas nepakluso malonei, kurios dėka už nuodėmę turėjo aukoti gyvulio kraują. Jis nusprendė duoti Dievui savo paties kraujo ir prakaito auką – savo sunkiu darbu išaugintas daržoves.
Trečia: Klaidinga religija klausia, ką man reikėtų padaryti, kad ir kas tai būtų, kad tai įvyktų...

Visos pasaulio religijos, išskyrus krikščionybę, artėja prie Dievo tuo pačiu Kaino metodu. Krikščionims taip pat nuolatos kyla pagunda palikti malonę ir aukoti savo pastangų vaisius panašiai, kaip ir Apaštalų darbų knygos 15 skyriuje aprašytoje situacijoje, kai iškilo klausimas: ar įtikėję pagonys taip pat turi būti apipjaustomi ir laikytis Mozės Įstatymo.

Kad ir kas tai būtų: smilkalų deginimas mirusiems giminaičiams, maudymasis Gango upėje, nusilenkimas į Mekos pusę, vaikščiojimas po du nuo durų prie durų, žvakės deginimas ir, gal būt, ištikimas pozityvių išpažinimų kartojimas, kažko ypatingo darymas, pavyzdžiui, bažnyčios susirinkimų lankymas trečiadienio vakarais tam, kad parodytum Dievui, koks esi nuoširdus – visa tai pagrįsta atėjimu pas Dievą savo paties būdu, žmogaus pastangomis, lygiai taip pat, kaip tai darė Kainas.

Pradžios knygos 3 skyriaus 21 eilutėje parašyta, kad Viešpats pats padarė Adomui ir Ievai apsiaustus iš odos, ir pats paruošė pirmą auką už nuodėmę, lygiai taip pat, kaip ir paskutiniąją – pradžia ir pabaiga kalba apie malonę.

Kainas puikiai žinojo, kad nuodėmė padengta malone, tačiau jis vis tiek nusprendė ateiti pas Dievą savo būdu.
Ketvirta: klaidinga religija yra griežta

Kainas supyko ne tik ant Dievo, kad Jis neatsakė į jo maldą, jis užsirūstino ir ant savo brolio, todėl jį nužudė.
Penkta: Klaidinga religija pyksta ant žmogaus ir Dievo, nužudo tarpusavio santykius.

Malonė visiškai priklauso nuo jos davėjo – priėmėjas nieko kito nedaro – tik priima. Tačiau kiek daug krikščionių keliais šliaužioja aukštyn į kalvas arba gatvėmis į šventyklas, maldauja ir klykia prie scenos pakylos, kad Dievas ateitų, apvalytų ir naudotų juos, ir tai vyksta kai kuriuose Dvasios kupinų krikščionių susirinkimuose bei taip vadinamuose „išsiliejimuose“.

Pavyzdžiai
Fariziejai sukūrė tokį įstatymą, kuris teigė, kad jeigu žmogus turi atnešti į šventyklą maisto auką (dešimtinę arba auką), o jo tėvai yra alkani, geras žydas turi nepaisyti savo tėvo ir motinos poreikių, bet aukoti savo dešimtinę arba auką. Jėzus aiškino tai Evangelijos pagal Morkų 7 skyriaus 6-13 eilutėse, sakydamas, kad jie iškėlė žmonių sukurtas tradicijas aukščiau Dievo Žodžio, darydami Dievo Žodį negaliojančiu, kadangi Dievas pasakė, kad visų pirma žmogus turi pasirūpinti savo šeima.
Šešta: Klaidinga religija iškelia taisykles virš žmonių, taisyklės jai svarbiau už meilę.

Mk 6:1-6 Jėzus uždavė valdytojams paprastą klausimą: ar teisinga yra daryti gera sabato dieną, ar jie turi daryti tai, kas bloga? Ar tinka per sabatą gelbėti gyvybę ar ją žudyti? Atrodytų, kad atsakyti labai lengva, bet vyresnieji tylėjo. Pasakyta, kad Jėzus pažvelgė į juos supykęs, nes nuliūdo dėl jų širdžių kietumo, ir nepaisydamas jų įstatymo Jis išgydė žmogų su padžiuvusia ranka.
Septinta: Klaidinga religija užkietina žmonių širdis. Žodis „užkietinti“ tomis dienomis buvo vartojamas apibūdinti procesui, kai yra dedamas tinkas arba baltinantis sluoksnis, leidžiama jam išdžiūti ir sukietėti, po to klojamas dar vienas sluoksnis ir dar vienas, naudojant tą pačią technologiją.

Aštunta: Klaidinga religija atsisako vadovautis sveiku protu ir kalbėti apie tikrąsias problemos šaknis.

Devinta: Klaidinga religija vers jus galvoti, kad jūs esate tikroji problema, pasitelkdama į pagalbą veidmainystę/ klaidžiamokslį arba savo suklydimą.

Dešimta: Klaidinga religija verčia žmogų užsispirti ir sąmoningai kloti sluoksnį po sluoksnio cementą ant savo kietos širdies.

Vienuolikta: Klaidinga religija liūdina Viešpaties širdį ir piktina Jį.

Mk 8:11-21 Jėzus vėl nuliūdo dėl fariziejų, kurie prašė duoti ženklą, kad Jis yra iš dangaus. Jėzus giliai atsiduso savo dvasioje ir atsakė: „Kodėl ši karta ieško ženklų?“ Savo mokiniams Jėzus asmeniškai dar pasakė: „Saugokitės fariziejų ir sadukiejų raugo“.

Jėzus turėjo omeny, kad fariziejai (klaidinga religija) apskritai niekada nebūna patenkinti tuo, ką darai: visada reikalauja daugiau ir geresnio įrodymo tavo teisumui, taip priversdami tave suktis niekada nesibaigiančiame cikle siekiant tapti pakankamai geru.
Dvylikta: Klaidinga religija niekada nebūna patenkinta, tu niekada jai nebūsi pakankamai geras ir nepatirsi sėkmės.

Jėzus palygino šitą ženklų troškimą su mielėmis tešloje: „Mažas kiekis mielių išpučia visą maišymą“, – ir įspėjo juos saugotis, kad į jų širdis neįslinktų pagunda trokšti parodomųjų ženklų.
Trylikta: Klaidinga religija bėgioja paskui ženklus ir stebuklus, ieškodama įspūdingo reginio, kaip įrodymo, kad tai kas vyksta yra iš dangaus.

Jeigu Jėzus būtų paklusęs jiems ir siuntęs iš dangaus ženklą, būtų reiškę, kad fariziejai turi valdžią Jam.
Keturiolikta: Klaidingai religijai reikia, kad virš jūsų būtų hierarchija, kuri jumis manipuliuotų ir jus kontroliuotų - klaidinga religija siekia išaukštinti save prieš jus, kad galėtų kontroliuoti jūsų emocijas, jūsų lojalumą, jūsų laiką ir pinigus.

Visi šitie požymiai yra tik dalis klaidingos religijos, sukuriančios miriadus įstatymų bei „kosmetikos“ žmonių protams, bandydama pasakyti, ko Dievas iš jūsų nori, požymių. Esu tikras, kad jūs, brangūs skaitytojai, esate matę arba net patyrę, ką reiškia būti labai religingu, panašiai kaip ir aš savo gyvenime. Jei skaitysite toliau Pauliaus žinią atėniečiams, pasakytą nuo Marso kalvos, pamatysite, kad jis aiškino jiems, jog Dievas negyvena rankų darbo pastatuose ir nori, kad žmonės būtų laisvi nuo prievartos dėl Jo, bet siektų Jo dėl savęs. „Juk mes Jame gyvename, judame ir esame...“ (Apd 17:28).

Dievas reikalauja tik vieno – vaikščioti būtent šituo taku: „Juk įsakymai <...> yra sutraukti į šį posakį: „Mylėk savo artimą kaip save patį“. Meilė nedaro nieko bloga artimui, todėl meilė – įstatymo išpildymas“ (Rom 13:9-10).

Kaip tai atgaivina: nieko daugiau – tik gyventi meilėje, kuri plaukia iš Dievo Tėvo širdies danguje į tavo artimą. Jis nori draugystės, pokalbio maldoje taip, kaip tu kalbiesi su visais kitais ir myli visus.

Praėjusią savaitę savo mintis pabaigiau seno himno žodžiais, taigi šią savaitę leiskite man prisiminti dainos žodžius, tik ne himno, o iš išprotėjusių Charizmatinio Atsinaujinimo dienų 1970-aisias, kuriomis aš užaugau (jeigu tu buvai tuomet Viešpatyje, tai žinai tą dainą taip pat):

„Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli (klap klap) tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. Mylimieji, mylėkime vienas kitą. Pirmas Jono keturi, septyni ir aštuoni“.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.