Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. balandžio 3 d., sekmadienis

Angelai?


John Fenn, 2008 m. birželio mėn. 7 d.,

Sveiki,
Noriu pakomentuoti vieną iš labiausiai neraminančių dalykų Floridos „Išsiliejime“ - tai lyderių išgyvenamus, taip vadinamus „angeliškus“ Emma ir Swift aplankymus. Sekančią savaitę toliau rašysiu apie kitas problemas. Įdomu stebėti susirinkimus per GOD TV ir daugelis yra palaiminti... bet...

Aš dabar neimsiu komentuoti vieno lyderio pasakymo, kad asmuo vibruojantis pagal laikrodžio rodyklę yra iš Dievo, o prieš laikrodžio rodyklę - iš velnio. Pastaruosius kelis mėnesius aš mokiau subalansuoto supratimo apie pasireiškimus, taigi nesikartosiu.

Tačiau apie angelų aplankymus, kurie vyksta šiame „Išsiliejime“ aš manau, kad turiu parašyti tai, ką asmeniškai suprantu subalansuotu ir bibliniu būdu.

Jei tai priklausytų nuo teologinių skirtumų supratimo ar doktrinos pritaikymo, tai galėtų būti peržiūrėta, bet leiskite man išvardinti kelis dalykus, kuriuos teigia „Išsiliejimo“ lyderiai.


Galimybė keliauti savo noru į dangų, moteris angelas vardu Emma, kuri atsakinga už visas pranašystes, auksinio erelio išvaizdos angelas vardu Swift, nesiliaujančios vizijos ir aplankymai (10+ dienų), angelai nešantys maišus aukso, deimantai, safyrų dulkės ir t.t., pranašavimas ir dovanos aktyvuojamos savo noru, užuot veiktų Šventosios Dvasios iniciatyva ir t.t.

Arogantiškumas ir klaida
Aš girdžiu, kad vis daugiau žmonių, draugų, ir pastorių, kurie bando sugrąžinti tuos, kurie įsitraukė į mano paminėtus patyrimus prie subalansuoto Biblijos mokymo, yra sudraudžiami. Jie teigia, kad šis judėjimas yra virš Biblijos, ir kad jie yra kitame Dvasios lygmenyje nei jų draugai/ pastoriai/ šeima, todėl pastarieji nėra kvalifikuoti kalbėti į jų gyvenimus.

Niekur Rašte nėra teigiama, kad išgydymai susirinkime reiškia, kad veikia Dievas, ar atvirkščiai - velnias. Jėzus sakė, kad melagingi pranašai taip pat darys stebuklus, ir net jei tai įmanoma - suklaidins išrinktuosius. Nedarant tokių didelių apibendrinimų – atsargumas yra būtinas, nes daugelis plūsta į „Išsiliejimą“ tik dėl stebuklų, bet visai nepaiso daug svarbesnių problemų.

Šis „Išsiliejimas“ yra kitoks negu ankstyvasis Toronto ar Brownsville, jų lyderių teologija ir gyvenimo stilius atitiko Bibliją, o pastarajam trūksta tikslaus Biblinio mokymo, jo lyderiai turi abejotinų ir viešai žinomų problemų teologijos, moralės ir gyvenimo stiliaus srityse.

Tikri angelų aplankymai
Žodis „angelas“ reiškia pasiuntinys (pranešėjas), ir tai tiksliai nusako jų misiją - jie perduoda žmonėms žinias nuo Dievo. Kartais jiems leidžiama pasirodyti žemiškame kūne, arba jie gali būti matomi vizijose arba dvasiniuose sapnuose.

Angelai yra įgalinti įvykdyti jiems skirtą uždavinį, bet jie yra apriboti to uždavinio. Pr 19:10-11 angelai įtempė Lotą į namą ir apakino žmones, kurie buvo apgulę tą vietą. 15-16 eilutėse parašyta, kad Lotas su šeima delsė, todėl angelai turėjo sučiupti juos už rankų ir išvesti iš miesto - „Viešpats jam buvo maloningas“. Tada 22 eilutėje vienas iš angelų sako Lotui: „Aš nieko negaliu daryti, kol tu nuvyksi ten” (saugų atstumą nuo miesto).

Angelas gali pasirodyti vienam ar daugiau žmonių ir turėti jiems informacijos, taip pat ir kitiems ten nesantiems, taip kaip Mk 16:1-7, kai Marija atėjo prie tuščio kapo ir angelas jai pasakė, kad Jėzus prisikėlė bei liepė pasakyti mokiniams ir ypač Petrui, kad Jėzus susitiks su jais Galilėjoje.

Angelai gali patarnauti žmonėms, kurie yra labai pavargę ir jiems reikia atgaivinimo. Toks atvejis buvo, kai angelas atnešė maisto Elijui (1 Kar 19:5-7) arba, kai sustiprino Jėzų po 40 dienų išbandymų dykumoje (Mt 1:13).

Naujojo Testamento aplankymai
Angelų tarnavimas po Sekminių aprašytas Apaštalų darbų knygoje yra labai įdomus, nes tai daugiau asmeninis tarnavimas. Senojo Testamento metu jie dalyvaudavo kovose su Izraelio priešais. Apd 8:26 angelas pasako Pilypui, kuriuo keliu pasukti į dykumą, bet nesako jam kodėl. Būtent Šventoji Dvasia liepia prisigretinti prie etiopiečio karietos. Apd 10:3-5 angelas davė Kornelijui Petro adresą, kai jis buvo apsistojęs kitame mieste (Jopėje).

Apd 12:7-9 angelas pažadina Petrą, liepia jam apsirengti ir antgamtiškai atverdamas jam duris išveda iš kalėjimo į gatvę. Kai Petras pabeldė į Morkaus motinos (Marijos) namų duris, kur jie meldėsi, jie visi galvojo, kad ten beldžia jo angelas!

Apd 27:23-26,31 angelas ateina pas Paulių su žodžiu skirtu jam, kurį jis turi perduoti visiems 276 žmonėms esantiems laive, kad jie patirs laivo sudužimą, bet nei vienas nežus, jei pasiliks su juo laive.

Mk 12:25 ir Lk 20:34-36 Jėzus pasakė, kad prisikėlę jie bus kaip angelai danguje, neves ir netekės, ir Biblijos kalba angelai yra vyriškos giminės.

Dar yra daug ką pasakyti apie tai, bet svarbiausia, jie yra pasiuntiniai, kurie: „Argi jie visi nėra tarnaujančios dvasios, išsiųstos tarnauti tiems, kurie paveldės išgelbėjimą?

Tiems, kurie domisi, mūsų tinklalapyje aš turiu visą seriją mokymų pavadintų „Angelai ir demonai“.

Kaip kontrastas
Pagrindinis lyderis sako, kad moteris angelas vadu Emma yra atsakinga už pranašavimą ir pasirodo jam, kad duotų apreiškimus. Tačiau Biblija moko, kad pranašystė ateina iš Šventosios Dvasios (1 Kor 12). Jei jūs patyrinėsite Emmą, atrasite, kad ji yra Rytų deivė (sutinkama Budizme ir kitose religijose), kuri valdo požeminį pasaulį kartu su savo broliu, ir kankina žmones.

Panašiai jis mato angelą pavadintą Swift auksinio erelio pavidalu. Swift iš tiesų yra auksinis erelis, vadovaujanti dvasia, kurią garbina Amerikos indėnai.

Kai jūs pridėsite prie šitų vizijų ir aplankymų lojimą, kudakavimą, riaumojimą, turėsite visą fermos kiemą pilną pasireiškimų apvilktų krikščionybės rūbu, priimtinų tiems, kurie arba nenori įsigilinti, arba nepažįsta Dvasios kelių ir Rašto.

Daugelis yra linkę peržiūrėti šituos labai tikrus ir gerai užprotokoluotus reiškinius, dėl daugybės išgydymų liudijimų, o kai kurie norėtų, kad visi balsai, kurie šaukia „atsargiai“ nutiltų ir šlovintų Dievą dėl išgydymų.

Bet aš noriu jūsų paklausti - jei Bill Johnson iš Redding, Kalifornija, kuris gerai žinomas dėl savo nuostabaus ir subalansuoto tarnavimo, staiga imtų kalbėti, kad mato budistų deivę, kuri atsakinga už pranašavimą, ar ta Amerikos čiabuvių Auksinio Erelio dvasia atskrenda, kad įvestų jį į Dvasios/dvasios sritį, kiekvienas, aš manau nedelsiant pastebėtų klaidą ir pakiltų didelis skandalas.

Aš manau, kad ta pati reakcija būtų, jei taip nutiktų su Hinn, Copeland, Myer, (Beth) Moore, ar kitais gerai žinomais tarnavimais, jei jie imtų skelbti panašius dalykus.

Bet ...te šiurkštus jaunas žmogus su nusikaltėliška praeitimi ir dramatišku išsigelbėjimu bei pašaukimu, kuris apsupo save žmonėmis turinčiais problemų su nuodėme, veda susirinkimus, kur vyksta daug dramatiškų išgydymų, apie kuriuos liudija ir skelbia, ir tada žmonės linkę priimti arba nepaisyti tų vadovaujančių dvasių, dėl išgydymų ir jų asmeninio alkio patirti kažką apčiuopiamą iš Dievo.

Supraskite mane teisingai – aš žinau, kad nėra tobulų indų, aš taip pat toks nesu - ir aš šlovinu Dievą, kad žmonės yra paliečiami. Bet aš mačiau susirinkimus, kur veikia Šventoji Dvasia ir kitos dvasios, ir rezultatas visada toks pats pabaigoje.

Alkani, bet ne prie to pietų stalo
Tai, kad daug kas plūsta į tuos susirinkimus alkdami tikro Dievo prisilietimo, atskleidžia, kad asmeniniame gyvenime daugiau ar mažiau jiems trūksta dvasingumo. Aš nekaltinu vietinių bažnyčių, kad jose trūksta Dievo Artumo, nes tikras intymumas pirmiausiai turi būti pasiekiamas tarp individo ir Tėvo, vienas prie vieno, asmeniniame pasišventime ir maldos bei garbinimo metu. Aš supratau, kad labiausiai asmeniški atsakymai ir stebuklai išplaukia iš privataus intymumo su Tėvu ir Viešpačiu, o ne yra patiriami dalyvaujant bažnyčios susirinkime.

Daug lengviau ir maloniau veržtis ten, kur renkasi masės, užuot individualiai nuolatos skirti laiko garbinimui ir maldai.

Ar žmonės yra tokie alkani Dievo dėl to, kad jiems trūksta asmeninio artimo bendravimo su Juo, kad jie pasiruošę nepaisyti balanso tarp Žodžio ir Dvasios, ir išmaino tai į krikščionybės ir demonų įtakojamą evangelijos žinios samplaiką?

2001 metais Viešpats pasirodė man garbinimo susirinkimo metu prieš pat mano pamokslą bažnyčioje Toronte. Vienas iš dalykų, ką Jis pasakė: „Matyk, ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vieno susirinkimo į kitą, ieškodami reginio, galvodami, kad tai antgamtiška... bet jie nepastebi antgamtinio darbo savo tarpe ir savo širdyse, nes mokinystė yra antgamtinis darbas...“

Trumpai ir tiksliai
Jūs galite pasakyti, kad man nerūpi ką mano apie tai kiti, bet tai nėra tik mano nuomonė – tai iš Tėvo, iš Žodžio ir iš Šventosios Dvasios, ir mano balsas yra tik vienas tarp daugelio šaukiantis: „Atsargiai!

Kai kas pasakytų, kad tarnautojų choras šaukiantis „atsargiai“ yra skaldantis, ir mums reikėtų šlovinti Dievą už tai, kas vyksta. Bet pasidalinimas neatėjo iš subalansuotų žmonių, kurie šaukia apie pavojų, bet iš tų, kurie pasitraukė nuo Žodžio ir balanso dėl spiritizmo apgaubto Jėzaus vardu - tai padalina Kristaus Kūną, nes atneša klaidą.

Mes pažįstame Dievą mūsų dvasiose per Šventąją Dvasią, bet Dievo Žodis suteikia aiškumą, apibūdinimą ir mokymą apie Karalystę ir Jo srities dalykus. Jėzus - Žodis sako, kad žodžiai, kuriuos Jis kalba yra Dvasia ir gyvenimas, todėl Žodis ir Dvasia visada sutiks (Jn 6:63).

Jei kas nors sako tau, kad jie yra virš Biblijos, ar kitame lygyje, kurio tu nesupranti - tai jie yra praradę balansą ir dideliame pavojuje. Yra tik viena Dvasia, kuri sujungia Kristaus Kūną. Jei kas nors sako, kad gauna apreiškimus iš Emmos ir Swift, ar paklūsta panašiems dalykams, jie mažiausiai iš dalies atsiskiria nuo Šventosios Dvasios vienybės ir patenka į kitos dvasios įtaką.

Žinok, kuo tiki ir kodėl. Gilinkis į Žodį, praleisk laiko maldoje ir bendravime su Tėvu. Jėzus pasakė: „Mano avys pažįsta mano balsą“, bet ne: „Mano žmonės žino apie mano balsą“. Šlovink Dievą, už tai, ką Jis gali padaryti nepaisant žmogaus - Jis yra meistras, sukuriantis kiekvieną situaciją!

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.