Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. balandžio 25 d., pirmadienis

Dienos, kuriomis gyvename. 4 dalis


John Fenn, 2011 m. balandžio mėn. 16 d.,

Viešpats man pasakė…
Šiais metais Viešpats man pasirodė du kartus ir kalbėjo apie įvykius, kurie manęs laukia asmeniniame gyvenime ir tarnavime. Kitą kartą Jis aplankė mane kovo 11 dieną, kelios dienos po žemės drebėjimo Japonijoje, todėl aš galvojau, kad Viešpats pakomentuos įvykius musulmonų pasaulyje ir žemės drebėjimą, bet Jis pasakė apie tai tik kelis žodžius (ir tik tuomet, kai aš pagaliau paklausiau), kurie skambėjo taip:

„Ar tau tai rūpi? Nesvarstyk savo prote, ką reiškia visi šitie dalykai, nes tai turi įvykti, kaip parašyta: Jūs išgirsite apie tai, bet tai dar ne pabaiga. O jums reikia būti Tėvo reikaluose, daryti tuos darbus ir viskas jums seksis ir viskas su jumis bus gerai“.

Dauguma jaučia, kad mūsų planeta Žemė yra tokiame istorijos taške, kad mes jau galime matyti šviesą tunelio gale ir turime viltį, kad gal būt ta šviesa nėra traukinys! Spėliojame: o gal ta šviesa – tai Viešpats, o gal artėjanti nelaimė, bet dauguma jaučia, kad kažkas ateina į mūsų pasaulį (Ačiū Rob už dar vieną vaizdingą paveikslą).

Pasilikti Tėvo reikaluose yra pati saugiausia vieta, kokia tik gali būti, nesvarbu kokie sūkuriai siaustų aplink mus - mes turime siekti vaikščioti šviesoje, kurią turime, ir jei mes tai darysime, viskas su mumis bus gerai.


Kaip veikia pranašystė
Kažkas turi „žodį iš Viešpaties“, kiti turi sapnus, kurie patvirtina tuos žodžius, ir padaro juos labiau įtikinamais. Žmonės labai greitai priima šviežiausią pranašystę ir susitelkia į ją.

Savo gyvenime aš girdėjau daug žodžių ir čia yra kai kurie iš jų 1978 metais skirti Jungtinėms Amerikos Valstijoms: JAV patirs TSRS ataką 1979 arba 80 metais, paėmimas įvyks 1988 metais, po to dar patikslino paskaičiavimus – 1989 metais. Dievas nubaus naciją fiziškai padalindamas ją į dvi dalis, jei Obama atsigręš prieš Izraelį, ir dar populiarūs bažnyčios paėmimo datos skelbimai - šiais metasi paėmimas įvyks rugpjūčio 9-11 dienomis.

Pasilikite dabar su manimi – tai ne kritika. Tai krikščionybės istorija, todėl neįsižeiskite. Yra žodžių, kurie sako, kad potvynio banga nušluos didžiąją dalį Nyderlandų, žodžiai, kad greitai užsidarys durys į Rusiją, žodžiai, kad taip, kaip Dievas nuteisė Japoniją, taip greitai nuteis Kaliforniją. Oi, ir tai, kad Obama yra Antikristas (pamenu, kad tokias pranašystes yra gavę visi prieš jį buvę prezidentai).

Atkreipkite dėmesį, kad aš sujungiau savo sąraše įtikėtinus ir neįtikėtinus dalykus - taigi kaip juos atskirti?

Prisiminkite Joną
Jona pranašavo, kad Ninevė bus sugriauta per 40 dienų, bet tai neįvyko. Jei atkelsime tai į mūsų dienas, galima būtų pasakyti, kad žodis buvo ne iš Dievo, nes tai neįvyko. Kiti gali pasakyti, kad pranašystę sustabdė malda (teisingai - jie atgailavo), (Jonos 3:4,9-10).

Mozė pranašavo Egipte vergams žydams, kad Dievas nuves juos į Pažadėtą žemę, nors jie visi mirė dykumoje išskyrus Jozuę ir Kalebą, ir mes visi žinome priežastį, kodėl TAS žodis neišsipildė (Iš 3:17, 4:29-31, 6:8).

Malachijo 4:5 parašyta, kad Elijas ateis prieš sugrįžtant Viešpačiui, nors Jėzus sakė, kad Jonas Krikštytojas yra Elijas Mato 11:14. Tai ar Malachijo žodžiai buvo neteisingi, ar neišsipildė tiksliai taip, kaip parašyta?

Tada - tai melagingi žodžiai, kuriuos žmonės kalba iš savo širdies, paskatinti savo emocijų, sumaišydami dvasinius dalykus su emocijomis, tai panašu į Hananijo kūnišką pranašystę Jeremijo 28 skyriuje.

Žodžiai neišsipildė, užtruko, neišsipildė tiksliai taip kaip parašyta, ar visiškai neišsipildė? Kaip mums visa tai nustatyti?

Diskusijų labui sakykime, kad visi modernūs „žodžiai“ nuo potvynių bangų iki kontinentų padalijimo į dvi dalis yra iš Viešpaties. Neįmanoma nežinoti mažiausiai bent kažko iš to, kas yra pranašaujama, taigi sakykime, kad tai yra iš Dievo.

Leiskite man papasakoti apie aplankymą. Prieš eilę metų, kai aš buvau tradicinės bažnyčios pastoriumi, mes turėjome vieną porą tarp lyderių. Atrodo, kad vos ne kiekvienas atvykęs kalbėtojas pakeldavo juos iš minios ir pranašaudavo, kad jie keliaus ir Jame darys didelius darbus.

Bet jų santuoka iširo, jie išsiskyrė ir išvyko. Aplankymo metu aš paklausiau Viešpaties apie juos, ir apie tai ką sakė Izaijas: „Mano žodis, kuris išeina iš mano burnos, negrįš tuščias, bet įvykdys mano valią ir atliks tai, kam yra siųstas(Iz 55:11). Taigi aš paklausiau apie tą porą, kaip tas žodis gali jiems kada nors išsipildyti.

Viešpats pateikė šį elegantišką paaiškinimą: „Kai kurie žodžiai neišsipildys šiame amžiuje, bet sekančiame“. Aš paprašiau nurodyti skyrių ir eilutę, nes niekada nebuvau anksčiau to girdėjęs. „Senajame Testamente yra daug pranašysčių, kurios iššoka iš šito amžiaus ir kalba apie ateinantį amžių, tai kodėl tau sunku tikėti, kad kai kurie žodžiai pasakyti šiame amžiuje išsipildys ateinančiame?“ (Taip, kaip Iz 11:6-8, kur pasakyta, kad liūtas gyvens kartu su ėriuku, leopardas, jaunas liūtas ir ožys gulės kartu).

O kaip su Jona, Moze, Eliju?
Ninevė buvo sugriauta taip, kaip pranašavo Jona, bet tai buvo daugiau kaip 120 metų po to, kai sekanti karta užmiršo Dievą, kaip tai išpranašavo Nahumas. Mozės žodis išsipildė vaikams tų, kuriems jis pranašavo. Be abejonių du liudininkai, kurie pasirodys prieš Viešpaties sugrįžimą (Apr 11) yra Mozė ir Elijas atstovaujantys Įstatymą ir Pranašystę, kurios įrodo, kad Jėzus yra Kristus (čia naudojamas tas pats metodas kaip Luko 9:31. Jėzus naudojo tą metodą aiškindamas, kas visuose Raštuose (Mozė ir pranašai) apie Jį pasakyta (Lk 24:27). Paulius taip pat naudojo šį metodą. Tie du liudytojai turės valdžią sustabdyti lietų ir iššaukti žemei nelaimes, net paversti vandenį krauju).

Taigi visi šitie žodžiai – išsipildė vienu ar kitu būdu, arba užtruko...

Sakykime, kad visi šitie žodžiai YRA iš Dievo. Padiskutuokime. Tuomet mes turime tikėti, kad jie visi išsipildys, bet galbūt dar negreitai, arba pačioje amžiaus pabaigoje, ar netgi 1.000 metų Jėzaus valdymo žemėje pabaigoje. Mes negalime žinoti.

Tačiau dabar mes ŽINOME tai, ką man pasakė Viešpats: „Bet tau reikia būti Tėvo reikaluose, daryti tai, ką turi daryti, ir tau viskas seksis ir viskas su tavimi bus gerai“.

Jei aš valgysiu tik mėsą, nebūsiu sveikas. Jei maitinsiuosi tik šokoladu, nebūsiu laimingas (nors gal ne visi su tuo sutiks J). Jei tu maitiniesi tik tomis pranašystėmis, kurios skraido aplink, tai tas pats, kaip visada valgyti vieną ir tą patį maistą. Jei taip elgiesi, tu nebūsi sveikas...

Mes turime valgyti subalansuotą dvasinį maistą. Turime žinoti, kokios pranašystės skraido aplink šiuo metu, bet valgyti ir kitas, dar svarbesnes dvasino maisto rūšis - tai Žodis, garbinimas, malda, bendravimas, evangelizmas. Nesusitelkite tik į vieną temą. Pavyzdžiui, kaip sakoma apie išlaisvinimus, jog gali atsitikti taip, kad jau už kiekvieno krūmo imsime matyti demonus. Tą patį galima pasakyti apie užtarimo judėjimą, ar netgi namų bažnyčių judėjimą. kai kurie (ne aš) yra taip stipriai į tai susitelkę, kad galvoja, jog visi kiti būdai yra blogi. Mums reikia išlaikyti balansą ir tuomet turėsime ramybę.

Štai čia keletas temų dėl ko melstis? Aš galiu jums pasakyti kai kuriuos dalykus, kuriuos Tėvas parodė man ir mano žmonai, mes dirbame drauge. Štai tie dalykai, dėl kurių mums buvo liepta melstis, kad būtų galima kai kokių įvykių išvengti, arba susilpninti jų poveikį.

Kai Tėvas kažką atskleidžia, nesvarbu kokia tai bloga žinia, ją visada lydi ramybė. Kai šėtonas pateikia kažką, tai lydi baimė. Būtent apie tai mokė Jokūbas (Jok 3). Žemiška išmintis sukelia sumaištį ir baimę, išmintis iš aukštybių yra tyra, taikinga, švelni.

Pavasaris ir dalis vasaros yra poilsio ir pasiruošimo laikas, bet tiems, kurie turi ausis, kad girdėtų, rugpjūtyje buvo prašymas melstis už Izraelį, kad jis gindamasis nebūtų išprovokuotas atsakyti karo veiksmais Hamas/Iranui. Rugsėjį iki galo metų – reikia melstis dėl ekonomikos ir dar kelių dalykų. Bet neužmirškime, kad žinią visada lydi ramybė.

Malda yra galinga – Mato 24:20 Jėzus kalbėjo apie Antikristą Jeruzalėje, bet Jis sakė (24 eilutė) melstis, kad tai neatsitiktų žiemą arba per Šabatą. Taigi nors kai kurie dalykai yra įrėžti akmenyje, metų laikas ir savaitės diena gali būti pakeista. Malda daug gali, pasilikime Tėvo reikaluose ir būkime susitelkę tik į tai.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.