Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. birželio 5 d., penktadienis

Nustebsite, ką sutiksite danguje... O kaip ... apie nieko negirdėjusius gyventojus? 4 ( 4)

John Fenn,Weekly Thoughts. Surprised Who is in Heaven? What about...ignorant natives? #4 of 4   29/05/20

Sveiki,
Pradėjau 4dalį, kad būtų atsakyti  klausimai: O kas, jei žmogus niekada nėra girdėjęs apie Jėzų? Ar jie pasmerkti pragarui, kad  jie gimė netinkamu laiku ar netinkamoje vietoje?

Dievas turi būti teisingas visiems, taigi kaip Jis suteikia tam, kuris užaugo
kultūroje, kurioje niekada negirdėjo apie Jėzų, tokią pačią galimybę amžinam gyvenimui, kaip ir mums, kurie užaugome judėjų ir krikščionių kultūroje? O kas, jei jie gyveno seniai, net prieš Abraomą ar Mozę, ar prieš Izraelio egzistavimą, ar ne Izraelyje? O kaip šiandien žmonėms, kurie niekada negirdėjo apie Jėzų? Ką Dievas jiems suteikė, kad galėtų pasirinkti gyvenimą?

Mes gyvename iš anksto paruošto ir pateikto dvasingumo kultūroje.

Mes suprantame Dievą per tą iš anksto paruoštą dvasingumą, kurį mes patiriame. Daugelis ilgai tikinčių žmonių gali atpažinti  Dievo judėjimus, kuriuos jie matė, ar kurie buvo jų dvasinio gyvenimo dalimi : Charizmatinis judėjimas,  Tikėjimo žodžio judėjimas,  Pastoracinis judėjimas, Klestėjimo judėjimas, taip pat yra pasidomėję  tokiais „karštais taškais‘ kaip TACF, Brownsville, IHOP, Bethel, Jėzus grįžta 1988 m., Oi, Jėzus grįžta 1989 m., Apaštališkasis judėjimas, Gąsdinimas  kraujo mėnuliu, Mesijinis judėjimas.

Milijonai gyveno visą savo krikščionišką gyvenimą, pereidami nuo vieno „paruošto“ dvasingumo prie kito, daugiau apie Jį žinodami, nei Jį pažindami, ir niekada negalvodami apie tai, kas yra už jo ribų!

Geri mūsų draugai nuo devintojo dešimtmečio pradžios tarnavo (tuo metu labai nutolusiems) Choco indėnams iš Panamos Darien džiunglių. Kai jie pirmą kartą atvyko ir gyveno tarp žmonių, jiems papasakojo apie Jėzų, jiems puikiai sekėsi, ir jie nežinojo kodėl, kol kai kurie vyresnieji jiems nepaaiškino:

„Kai pirmą kartą tapome tauta (skaičiuojama apie 900AD), mūsų protėviams pasirodė balta būtybė ir liepė garbinti Kūrėją, davusį jiems džiungles ir visus jame esančius augalus bei gyvūnus, liepusį mylėti vienas kitą. Būtent  to Jis reikalavo. Taigi mes tai padarėme, mes tiesiog nežinojome Jo vardo, kol jūs mums nepasakėte, kad tai Jėzus.“

Tai nebuvo duota „bažnyčios amžiuje“( dabar  angelams neleidžiama skelbti Evangelijos, nes Jėzus nemirė už juos, bet kaip žmogus už žmogų). Štai Apaštalų darbų 10: 1-6 angelas pasakoja Kornelijui, kaip rasti Petrą ir sako: “ir jis jums pasakys, ką turite daryti“ . Štai kodėl „balta būtybė“ negalėjo skelbti Evangelijos Choco's. indėnams.)

900 metų AD reiškia 900 metų po Jėzaus buvimo Izraelyje, dar prieš tai, kai ispanai atnešė krikščionių religiją į Ameriką 1500-aisiais. Visa, ką jie žinojo, tai tik  garbinti Kūrėją ir mylėti vienas kitą. Ar mes tikime, kad visi tie Choco žmonės, kurie gyveno maždaug tuo metu, nuo tada kai angelas pasirodė maždaug 900, ir iki 1984 m. , kai mano draugai jiems pasakė Jo vardą, kurie garbino Kūrėją ir mylėjo vienas kitą, yra pragare?

Jėzus yra išganymo priemonė, bet kas tada, jei jie pažinojo Jį kaip Kūrėją, o ne pagal judėjų- krikščionių tariamą  Jėzaus vardą? Ar jie vis dar garbina Jėzų? Ar jie vis dar tiki Jį, pažindami Jį kaip Kūrėją?

Hebrajams 1: 1 pasakojama: „Dievas kalbėjo įvairiais būdais ir daugeliu atvejų praeityje tėvams ... bet šiomis paskutinėmis dienomis mums kalbėjo jo Sūnus ...“ O kas tada , jei kas nors istorijoje pažinotų tik Jį? Tik per vieną iš tų būdų ar dalių? Ar jie būtų laikomi tikinčiaisiais?

Aš NEsiūlau universalizmo, nes Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas, ir niekas neateina  pas Tėvą kitaip, tik per  jį. Aš tik manau, kad  senovės žmonės, kurie gyveno prieš Jėzų, ir tie, kurie gyvena dabar nieko apie jį nežinodami, jiems vis dar suteikiama galimybė kaip Adomui ir Ievai pasirinkti gyvenimą ar mirtį.

Kūrėjas, gyvenimas ar mirtis - pasirinkimas - Romiečiams 1: 20–
„ Jo neregimosios ypatybės – Jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių, todėl jie nepateisinami.
21 Pažinę Dievą, jie negarbino Jo kaip Dievo ir Jam nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo, ir neišmani jų širdis aptemo.
22 Vadindami save išmintingais, tapo kvaili.


Atkreipkite dėmesį,  Paulius sako, kad pats svarbiausias būdas pažinti Dievą yra pažinti Jį, kaip Kūrėją. Kai jie pažino  Dievą, arba pažino Dievą kaip Kūrėją, kai kurie nusisuko nuo tų žinių, ir tik tada jų „neišmani širdis aptemo“. Bet kiti, aišku, pripažino ir  pripažįsta  jį Kūrėju. Daugelis iš mūsų gali prisiminti, kad pirmiausia pamilome gamtą ir manėme, kad turi būti kažkas, Dievas, kuris suprojektavo visa tai bendrąja prasme ir taip tikėjome Dievu tokiu lygiu - kurio tikslas  mums buvo nežinomas, bet tai klojo pamatą  pažinti šį Kūrėją - pažinti Jėzų.

Paulius aiškina romiečiams tai, kad jei jis pripažins Jį esant Kūrėju, tai gali paskatinti Jėzaus pažinimą. Tų, kurie atsisako pažinti Jį ir (arba) pripažinti jį Kūrėju, širdis aptemsta.


Senovės žmonės
Donas Richardsonas savo puikioje knygoje „Amžinybė jų širdyse“, išsamiai aprašo senovės kultūras visame pasaulyje, kurios garbino geranorišką Kūrėją. Inkų kalboje jis buvo žinomas kaip Viracocha, tačiau, kai buvo aptiktos kultūros nuo Aliaskos ir per visą Pietų Ameriką, pasirodo, kad jie iš pradžių garbino geranorišką Kūrėją skirtingais vardais pagal jų giminę ar klaną. Inkų karalius Paschacuti taip apibūdino Kūrėją, kurį jis vadino Viracocha:


"Jis yra amžinasis, tolimas, aukščiausias ir nesukurtas. Jam nereikia pasitenkinimo nei  konsorto. Jis pasireiškia kaip trejybė, kai nori, arba Jo vienatvę supa tik dangaus kariai ir arkangelai. Jis sukūrė visas tautas savo žodžiu, taip pat ir visas huacas (dvasias). Jis iš tikrųjų yra pats gyvenimo principas, nes Jis šildo žmones per savo sukurtą Sūnų Punchao (saulės diską). Jis yra taikos ir tvarkos nešėjas. Jis yra savo paties būtyje palaimintas ir gailisi dėl apgailėtinų žmonių. Jis vienintelis teisia juos ir atleidžia juos iš pareigų, bei leidžia jiems kovoti su savo blogais polinkiais ". (Amžinybė jų širdyse, p. 32–34)


1867 m. Norvegų misionieriai išvyko į šiaurės Indijos „Santal“ gyventojus skelbti Jėzaus. Santaliečiai stebėjosi, kad Dievas, kurį jie pažinojo kaip Thakur Jiu (Thakur - tikrasis; Jiu - Dievas), buvo žinomas kaip Jėzus. Šį „tikrąjį Dievą“ iš pradžių garbino jų protėviai, manydami, kad Jis sukūrė pirmąjį vyrą ir moterį Haram ir Ayo ir apgyvendino juos į vakarus nuo Indijos regione, vadinamame Hihiri Pipiri. Bet būtybė, vardu Lita, juos gundė. "... protėviai mus mokė, kad Thakuras yra tolimas. Jo negalima matyti kūniškomis akimis, bet jis mato viską. Jis sukūrė viską. Jis viską pastatė į savo vietas ir maitina visus, didelius ir mažus. "

Pastaruoju metu Geronimo (1829–1909), garsaus Apache indų medicinos gydytojo, kuris garbino Didžiąją Dvasią ir gydė žmones, pranašavo ir turėjo pranašiškų svajonių, tapo stipriu tikinčiu Jėzumi, sužinojęs to, kuris kalbėjo, jam visą jo gyvenimą, vardą.
  

Aš galėčiau tęsti apie senovės tautas ir jų garbinimą, kurį antropologai vadina „dangaus dievu“, tačiau visada, prieš pradėdami kiekviena kultūra į savo gyvenimus įvesti kitus dievus ir deives, senovės žmonės išsaugojo Kūrėjo, kuris yra geras ir gyvenimo davėjas, pažinimą.


Kiti, ne žydai tikintys Dievu Biblijoje
 Biblijoje pilna ne žydų pranašų, kunigų ir tikinčiųjų Dievu pavyzdžių, nors daugelis liko už Izraelio sandoros, bet vis tiek buvo tikintys:

Melchizedekas, Jobas ir 3 draugai, Elihu, kuris teisingai kalbėjo apie Dievą, Midiano kunigas Jethro, Mozės uošvis, Balaamas, Nebukadnecaras, Šebos karalienė, Zarapeto našlė, Sirijos Naamanas, atgailaujančių Ninevės žmonių. , ir taip toliau. Visi buvo už Izraelio Sandoros ribų, bet tikėjo ir buvo priimti Viešpaties.

Nebuvo daug žydų, kurie per tikėjimą buvo  „įskiepyti“ į Izraelį, įskaitant Kalebą (Skaičių 32:12. Kalebo tėvas buvo kenezitas, o ne žydas, Pradžios 15:19), Othnielį (1 Izraelio teisėjas ir Kalebas). jaunesnis brolis), Šamaras iš Anatho (3-asis Izraelio teisėjas), Rahabas iš Jeriko Moabe, Rūta iš Moabo, hetitas Urija ir kt.

Ar nemanytume, kad Nebukadnecaras, kuris atgailavo ir garbino Dievą, yra danguje, nors ir buvo už Mozės Sandoros ribų? Žinoma. Zarapeto našlė, padėjusi Elijui, tikrai tikėjo, tačiau buvo už sandoros ribų.

Aš tikrai neturiu visų atsakymų, bet Biblijoje yra daugybė pavyzdžių iš praeityje buvusių žmonių gyvenimų, kurie juo tikėjo, net jei nebuvo izraelitų. Negana to, šiuolaikinių istorijų gausu, kai žmonės miršta ir yra traukiami į pragarą, tačiau prisimenant, ką sakė besimeldžianti mama ar močiutė, ar sekmadieninės mokyklos mokytoja, nors ir nesąmoningai, šaukiasi Jėzaus ir jų nusileidimas nedelsiant sustabdomas, o judesys atšaukiamas.

Tie, kurie atsibunda, pasakoja apie savo atsivertimo patirtį, tačiau turime daryti išvadą, kad yra daugybė kitų, kurie neprabunda, bet eina į  dangų. Manau, būsime nustebinti, kas yra danguje, pradedant nuo kai kurių žmonių iš tolimo krašto, kurie tik žinojo, kad gali garbinti Kūrėją ir mylėti vienas kitą, iki tų, kurie  paskutinę sekundę pakeitė širdį mirties patale.  Beprasmiška ginčytis dėl to, ko mes negalime išsiaiškinti dėl tam tikrų dalykų, bet mes galime žinoti, kad Dievas yra sąžiningas ir visi galime rinktis gyvenimą ar mirtį.

Kitą savaitę pridėsiu keletą baigiamųjų minčių šia tema. Iki tada, laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el. paštu cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.