Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. gegužės 24 d., sekmadienis

Nustebsite, ką sutiksite danguje( o kas bus su religingais?) 3(4)

John Fenn .Weekly Thougts.
Surprised Who is in Heaven? (But What About...Religion) #3 of 4  22/05/20


Aš dalinausi, kaip vagis ant kryžiaus nebuvo teisus pagal Mozės įstatymą, bet pateko į dangų, kaip ir elgeta, vardu Lozorius, kuris taip pat nebuvo teisus pagal įstatymą.

Romėnų šimtininkas
Mato 8: 5–13 romėnų šimtininkas prašė Jėzaus išgydyti savo tarną, bet kai Jėzus pasakė, kad  eis į jo namus, vyras atsakė: „Viešpatie, aš nesu vertas, kad tu įeitum po mano stogu, bet pasakyk žodį, ir mano tarnas bus išgydytas.“
 
Viešpats atsakė, kad Jis dar nebuvo matęs tokio didelio tikėjimo visame Izraelyje. Toliau komentuodamas ne žydų tautybės tikinčiuosius, tokius kaip šimtininkas, Jis pasakė: „Tikrai sakau jums, kad daug atvyks iš rytų ir vakarų (pagonių tautos) ir susės su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu dangaus karalystėje , o karalystės vaikai (žydų tautybės žmonės) bus išmesti į išorinę tamsą, kur bus verksmas ir dantų griežimas.“

Kultūrinė pastaba: frazė „išorinė tamsa“ iš pradžių apibūdino kažką  išmestą iš vakarėlio. Naktį namas ir teritorija būdavo apšviesti daugybe lempų su aliejumi, o asmuo buvo išmetamas į „išorinę tamsą“ už netinkamą elgesį arba   todėl, kad nebuvo pakviestas. Asmuo buvo išmetamas  už teritorijos, kurią apšvietė lempos. Išmestieji  piktai  keikdavosi ir spaudydavosi iš neapykantos, todėl, kad būdavo išvaryti, iš čia kilo frazė: verksmas ir dantų griežimas“.

Jei buvai žydas, tu buvai išmokytas kad pagonis, kaip šis šimtininkas, neturi vietos Dieve, tačiau šis žmogus tai aiškiai turėjo; ne pagal įstatymą, bet dėl ​​savo tikėjimą Jėzumi.

Aišku, tai buvo ne  Mozės įstatymų laikymasis, kurie padaro žmogų teisiu, bet jų tikėjimas Viešpačiu.


Mato 15: 21–28 mums sakoma, kad Jėzus nuvyko į pakrančių pagonių miestus Tyrą ir Sidoną. Tai buvo finikiečiai, išversti į senovinę anglų kalbą, kaip „filistinai“ ir perrašyti šiomis dienomis, kaip  „palestiniečiai“. Jiems ten būnant, prie jų priėjo moteris prašydama, kad Jis išlaisvintų/ar išgydytų jos dukterį, kuri buvo varginama demonų.

22 eilutėje ji vadina Jėzų „Dovydo sūnumi“-, tai (žydų) terminas Mesijui. Nežinodamas, ar ji pataikauja Jam taip sakydama, ar jos tikėjimas buvo tikras, o tam reikia Tėvo apreiškimo, kad Jėzus yra Mesijas, Jis kalbėjo su ja palyginimu. Jei ji supras palyginimą, tada bus aišku, kad Tėvas parodė jai, kas jis yra, o jei ne, ji išgirs painų pasakojimą apie duoną, šunis ir maisto trupinius.

"Neteisinga imti vaikų (žydų) duoną (Jėzaus tarnystę) ir duoti ją šunims (pagonims)." "Taip, Viešpatie, bet šunims leidžiama valgyti trupinius, kurie krenta nuo jų šeimininko stalo". "O moterie! Didis tavo tikėjimas! Tebūnie, kaip tau kaip tu nori." (Ir jos dukra tą pačią valandą buvo išgydyta.)Samarietė moteris
Po to, kai Saliamonas mirė apie 932BC, Izraelis suskilo į 10 šiaurinių genčių, vadinamų „Izraelis“, ir 2 pietines gentis, vadinamas „Judėja“. (Tai buvo sukilimas dėl didelių mokesčių, nustatytų  Saliamono sūnaus ir karaliaus Rehoboamo)

Judo karalystė (ir Benjaminas) taip pat turėjo ištikimą likutį iš kitų 10 genčių. Judas turėjo šventyklą Jeruzalėje ir levitų kunigystę, kaip Dievas nurodė, o Izraelis padarė Samariją savo namais ir  pradėjo savo judaizmo atšaką, turėdamas savo kunigus ir savo įstatymų sekančius  200 metų.

Apie „721BC“ mums sakoma II karalių 17, Asirija (Sirija) užkariavo 10 šiaurinių Izraelio genčių (ne Judėją) ir perkėlė gyventojus. Tuo metu Asirijos karaliaus Sargono II įrašai sako, kad jis deportavo 27 290 žmonių ir apgyvendino juos kitur savo karalystėje, o į Samariją atkėlė užsieniečius.

Tai reiškė, kad laikui bėgant likę žydų žmonės vedė šiuos perkeltus pabėgėlius, susilaukė vaikų, prarasdami žydų kraujo „grynumą“, taip sukeldami  „grynųjų“ žydų neapykantą samariečiams,  tokia buvo situacija Jėzaus dienomis.

4 Jono Jėzus yra Samarijoje ir prie šulinio susitinka su samariete moterimi, kuri tampa tikinčiąja ir atveda visą savo miestą pas Viešpatį. (Jono 4: 41-42)

Nei jos religija, nei Mozės įstatymas nepadarė jos teisios, tačiau jos tikėjimas padarė. Luko 18: 18–23 mums papasakojama „turtingo jauno valdytojo“ istorija. Priėjęs prie Jėzaus jis pasakė: „Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad turėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jėzus atsakė klausimu: "Kodėl tu mane vadini geru? Nėra nieko gero, išskyrus Dievą". Jėzaus klausimas buvo sutiktas tyla.

Kitaip tariant, Jėzus klausė: „Tu mane vadini geruoju mokytoju, bet nėra gerojo mokytojo,  tik Dievas geras, ar vadini mane Dievu?“ Mes nežinome, kiek laiko buvo pertrauka tarp 19 ir 20 eil., tačiau aiškiai jaunuolis neatsakė. Jo tylėjimas buvo apsauga.

Taigi Jėzus išbandė kitą kelią, sakydamas jam, kad žinai įstatymą, ir laikykis jo. Vyras teigė, kad tai darė, o tai buvo šiek tiek netikslu, nes paaiškėjo, kad jis laikėsi visų Mozės įstatymų, tačiau suprato, kad neturi amžino gyvenimo. Po šio teiginio Jėzus vėl sugrįžo prie to paties klausimo, norėdamas sužinoti, kas, jo manymu, yra Jėzus, sakydamas jam: Parduok viską, ką turi, turėsi turtus danguje ir sek mane, būk mano mokiniu. “Jis nuliūdo ir pasišalino, nes buvo labai turtingas.

 Abu Viešpaties bandymai išsiaiškinti, kas, jaunuolio manymu, yra Jėzus nepavyko. Aišku, ne jauno žmogaus religija padarė jį teisiu, nors jis vykdė viską, bet vis dėlto suprato, kad neturi amžinojo gyvenimo. Jėzus iškėlė tokią jo  problemą: kas, tavo  manymu, yra Jėzus?

Bažnyčios tradicijoje randame paguodą, kad turtingas jaunasis valdytojas buvo vyras, vardu Barnabas, kuris vėliau atėjo pas Viešpatį ir tapo artimu Pauliaus draugu bei tarnavimo draugu. Nežinome tiksliai, bet norėčiau tikėti šia tradicija ir džiaugiuosi, kad jis atsakė į klausimą, į kurį visi turi atsakyti: Kas yra Jėzus?

Ar yra mūsų gyvenime žmonių, kurie yra labai religingi, tačiau neturi amžino gyvenimo? Ar mūsų gyvenime yra žmonių, kurie išoriškai nėra „religingi“, tačiau tiki Jėzumi (ir jų gyvenimas atspindi esminę moralinę ir dvasinę struktūrą)? Kas gali žinoti jų širdį, tik Dievas?

Evangelijose matome, kad paklusimas Mozės įstatymams, žydams ar pagonims, mažai reiškė išgelbėjimą, o tik tikėjimas Jėzumi. O  kaip su tais gyvenančiais kažkur “pasaulio pakraštyje“, kurie  niekada nėra girdėję apie Jėzų? Ar yra koks nors būdas Jį pažinti, net jei jie niekada apie Jį negirdėjo? Tai kitai savaitei ....

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.