Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. vasario 21 d., antradienis

Ryšys tarp dangaus ir žemės. 2 dalis

John Fenn, 2017 m. sausio mėn. 21 d.,

Sveiki,
Aš dalinausi apie ryšį tarp dangaus ir žemės tam, kad jūs būtumėte padrąsinti.

Man patinka klausyti apie Tėvo ir Viešpaties požiūrį, nes mūsų protų atnaujinimo galimybė iš tiesų yra procesas, kuriame mes pradedame mąstyti kaip Jis ir gyventi pagal tai, kaip Jis mato ateitį. Tai reiškia, jog tuomet kai mes sužinome apie dangaus požiūrį, mes prie jo pritaikome savo mąstymą, kad kai kažkas mus nustebina čia žemėje, mes dar kartą galėtume prisiminti dangaus požiūrį.


Šventoji Dvasia yra tiesioginė liudytoja
Sekminių dieną, kaip parašyta Apd 2:25-32, Petras sako, kad karalius Dovydas net prieš 1000 metų pamatė Jėzaus prisikėlimą: „...Dovydas sakė apie Jį... matydamas tai anksčiau, kalbėjo apie Kristaus prisikėlimą...“ ir 5:32: „...mes esame Jo ir tų įvykių liudytojai, taip pat ir Šventoji Dvasia...“

Štai taip veikia dangus – Šventoji Dvasia yra jungtis tarp dangaus ir žemės ir Ji žino, kas vyksta abiejose srityse. Taip kaip Ji parodė Dovydui Jėzaus prisikėlimą prieš 1000 metų, tokiu pat būdu Ji rodo ir jums kažką apie jūsų ateitį. Ji yra liudininkė įvykių ir čia žemėje, ir įvykių Tėvo širdyje, netgi jei tie įvykiai dar bus tik  po 1000 metų!

Jono 16:13 Jėzus pasakė apie Šventąją Dvasią: „Kai ateis Ji, Šventoji Dvasia, kuri yra Tiesos Dvasia, Ji ves jus į visą tiesą, nes Ji nekalbės iš Savęs, bet tik tai, ką girdės. Ir Ji parodys dalykus, kurie turi įvykti.“

Štai kodėl nėra maldų Šventajai Dvasiai Naujajame Testamente (ir taip elgtis nebibliška, nesvarbu, ką besakytų ar rašytų kuris nors pamokslininkas, Jėzus čia kalba labai aiškiai), nes Ji tik pakartoja, ką Ji girdi iš Tėvo ir Sūnaus. Kaip Jėzus, pasakė apie Šventosios Dvasios funkcijas: „Aš turiu dar daug kitų dalykų pasakyti, bet jūs negalite jų dabar priimti. Tačiau, kai ateis Tiesos Dvasia, Ji įves į visą tiesą, nes Ji nekalbės iš Savęs, bet tik tai, ką išgirs...“ Tėvas yra tas, kuriam reikia melstis, Šventoji Dvasia yra tik pasiuntinys tarp Jo ir mūsų, esančių žemėje.

Visi patyrimai, kuriuos mes turime žemėje, pradedant gimimu iš Dvasios iki Jėzaus matymo ar netgi paėmimo „į Dvasią“, kaip apaštalas Jonas apibūdino Apr 1:10 ir 4:2, vyksta per Šventąją Dvasią. Tai Ji įgalina ir per Ją visi dalykai, kurie yra danguje, tampa žinomi čia žemėje.

Analogija būtų tai, ką aš naudojau daug kartų jau anksčiau: tėvas ruošiasi nuplauti automobilį, taigi jis liepia sūnui jį nuplauti. Sūnus automobilio plovimui naudoja vandenį. Tėvas suplanavo tai, sūnus tai atliko, vanduo buvo priemonė plovimui įvykdyti. Visi dalykai čia žemėje, kurie yra iš Dievo, yra padaryti Šventąja Dvasia: nuo apreiškimo, kad Jėzus yra Kristus, iki naujo gimimo, perdavimo iš dangaus į žemę ir iš žemės į dangų.

Prisiminus tai, ką aš pasakiau pereitą savaitę, kad yra viena šeima danguje ir žemėje, todėl mes turime suprasti , kad tai Šventoji Dvasia, kuri yra abiejose vietose ir sujungia tas dvi sritis.

Toliau Paulius, plėtodamas Jono 16:13 sako, kad Šventoji Dvasia tik pakartoja tai, ką Ji girdi (1 Kor 2:9-16). Kai Jis išplečia mokymą, kurį pradėjo sakydamas, kad žmogaus ausys, akys ir protas negali suvokti to, ką Tėvas paruošė mums (tai atrodo kvailystė kūniškam žmogui). Bet Dvasia žino, kas buvo paruošta, nes „Ji ištiria visus dalykus, net Dievo gelmes“ ir „mes negavome pasaulio dvasios, bet Dievo Dvasią, kad mes galėtume žinoti visus dalykus, kuriuos Jis mums paruošė“.

Šventoji Dvasia tiesiog dabar tyrinėja Dievą Tėvą, kad sužinotų tai, ką Jis paruošė mums šiuo momentu, šią valandą, šią dieną, šią savaitę, šiais metais, ir dar daugiau.

Šventoji Dvasia yra teisinga ir ištikima Tėvo širdies ir Viešpaties Jėzaus, kuris yra Kūno galva, liudytoja. Dovydas maždaug 1000 metų prieš Kristų matė Jėzaus prisikėlimą ir Petras teigė, kad Šventoji Dvasia taip pat yra „visko liudytoja“. Kai jūs turite ramybę darydami sprendimus, jūs leidžiate tai ramybei ateiti į jūsų dvasią, nes Šventoji Dvasia liudija, kad tai, ką jūs nusprendėte, išties yra tai, ką Tėvas paruošęs jums. Todėl Jėzus pavadino Ją Tiesos Dvasia Jn 16:13. Ji nemeluos dėl to, ką išgirdo iš dangaus. Ji nepakeis nieko, ką išgirdo danguje.

Ji nieko nepakeičia iš to, ką girdi, ir to, ką po to įdeda į jūsų dvasią – ramybė, paguoda, džiaugsmas, susijaudinimas, kurio priežasties negali paaiškinti jūsų protas, nes Jis tiria Tėvą dėl Jo aprūpinimo, randa jį, ir sako jums ta ramybe, kad jūsų sprendimas yra tiksliai toks, kokį Tėvas paruošė jums. Nuostabi malonė!

Dangaus perspektyva dėl šitų dalykų
Barbara ir aš garbinome maždaug valandą, po to ji nuėjo miegoti, bet aš pasilikau. Staiga Jėzus pasirodė mano svetainėje ir pasakė: „Aš noriu mokyti tave apie maldą.“ To mokymo metu aš išmokau, kad dauguma maldų iš tiesų prasideda Dievo Tėvo širdyje, kuris nori atnešti Savo valią į žmonių gyvenimą. Tai neturėtų sukelti nuostabos, nes mes visi meldžiamės „Viešpaties malda“, kad Jo valia būtų įvykdyta žemėje taip, kaip danguje, bet to aplankymo metu staiga suvokiau, kad Jis tai daro kiekvinam žmogui atnešdamas Savo karalystę į jų širdis ir į išorę, į jų gyvenimą. Iki to momento aš galvojau apie Viešpaties maldą taip: „ateik ir įtvirtink savo karalystę visoje žemėje“, užuot supratęs taip: „ateik ir įtvirtink Savo karalystę mano širdyje, o tada ir išoriškai regimame mano gyvenime.“

Aš mačiau Tėvą ieškant žmogaus, kuris bus jautrus tam troškimui, kurį Jis turi kažkieno gyvenimui, bet Jam reikia legalaus leidimo į to asmens gyvenimą. Pavyzdys gali būti tie iš mūsų, kurie meldžiasi už pacientą greitosios pagalbos mašinoje, kai ji važiuoja pro šalį įjungusi šviesas ir sireną. Žmogus, kurį ten veža, gal būt neturi nieko, kas už jį melstųsi, ir mūsų maldos iš tiesų suteikia legalią teisę Tėvui įeiti į žemės reikalus ir būtent į tą situaciją. Jis džentelmenas ir turi laisvą valią, Jis galėjo jau prieš dešimtmečius sustabdyti to žmogaus gyvenimą – iki to momento , ir tai dėl Savo didžios meilės jam ar jai, Jis nukreipia jūsų žingsnius būti toje vietoje tuo metu, kad jūs galėtumėte prašyti Jį įsiterpti į jų gyvenimą.

Aš tai patyriau du kartus dviejų skirtingų aplankymų metu, kai Jėzus pasakė: „Tėvas ir aš nebūsime tą dieną kalti. Nes ta diena atskleis, kad mes buvome sąžiningi ir teisingi visuose dalykuose, ir nei vienas nemes kaltinimo prie mūsų kojų tą dieną.“

Pirmą kartą Jis pasakė tokį teiginį: „Kai žmogus pasižada Man ar Tėvui, mes priimame tai rimtai, nes daug kartų tie įžadai eina iš širdies, ne tik emocijų (kūno)“. Aš paklausiau, ką Jis turėjo omenyje, ir Jis pasakė: „Būna, kad žmogus sako, jog padarys dėl manęs bet ką – „aš vyksiu visur, kur siųsi“, ir panašius dalykus. Dangus tai priima rimtai, nes tai kyla iš jų dvasios, bet po to dėl nuodėmės ir išsiblaškymo jie pasuka savo gyvenime kita kryptimi.“

„Kai jie prisiekia tai Man, pagal Tiesos Dvasią, dangus paruošė dalykus jų gyvenimui pagal jų pasižadėjimą. Kai jie pasuka kita kryptimi ir sutinka sunkumus ir kartais didelius praradimus, netgi dešimtmečiais ėję savo keliu, jie kartais kaltina Mane ar Tėvą, kad leidome tiems dalykams atsitikti. Bet Tėvas ir Aš nebūsime kalti tą paskutinę dieną. Nes tą dieną bus atskleista, kad mes buvome sąžiningi ir teisingi visuose dalykuose, ir nei vienas negalės mesti kaltinimo prie mūsų kojų tą dieną, Jie matys tada, gal būti pirmą kartą savo gyvenime, klaidas savo kelyje.“ Įdomu, kad Jėzus neparodė jokio pasmerkimo asmeniui tai sakydamas, tai buvo tik faktų konstatavimas, tik kad Jo malonė daug didesnė nei mūsų nesėkmės, kad Jis numirė už mus vis tiek ir pabaigoje Jis nori, kad mums būtų apreikštas Tėvo gerumas.

Matote, Tiesos Dvasia kaip liudytoja veikia dviem būdais – ne tik tirdama Tėvą dėl Jo aprūpinimo ir netgi parodydama dalykus, kurie mūsų laukia ateityje, bet taip pat kitą kryptį, pagal tą pažadą, kurį mes padarome čia ir dabar, kuris lemia, kad būtų paruoštas dangiškas aprūpinimas, Dvasia tiria širdies gelmes ir kaip mes pasiruošę Dievui mūsų gyvenime.

Geroji naujiena yra ta, kad mes negalime kažkaip apsukriai elgtis, atspėti ar nustebinti Tėvą. Jis žinojo nuo pasaulio sukūrimo visus mūsų sulaužytus pažadus, visus mūsų nukrypimus nuo Jo valios, bet išlieka ištikimas planui pagal mūsų dvasinio žmogaus pasižadėjimus, ir todėl, kai Jis atskleis mūsų klaidas ir nuodėmes, kartu su visa žmonija krisime ant savo veidų ir atiduosime šlovę Tėvui dėl Jo didžios malonės, nes mes visi matysime, kad Jis viską daro gerai, ir (galiausiai) visiems kūriniams bus parodyta, kad Jis yra Vienintelis Geras ir Teisingas Tėvas ir Jis yra aukščiau virš visų.

Kitą savaitę pratęsiu...  Iki tada! Būkite palaiminti!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.