Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. vasario 15 d., trečiadienis

Jėzus ir keli kvantinės fizikos dalykai. 3 dalis

John Fenn, 2017 m. sausio mėn. 7 d.,

Sveiki visi,
Šiandien noriu pratęsti apie kai kuriuos dalykus, kurie pateko į „kvantinės fizikos“ kategoriją. Viešpaties aplankymo metu aš Jo paklausiau: „Kaip Tu praėjai pro minią Luko 4:29-30 ir Jono 8:58-59?"

Nustatant mano supratimo kontekstą
Luko 4 skyrius aprašo Jėzų, Savo gimtojo miesto sinagogoje skaitantį iš Izaijo 61:1-2, ir sustojantį viduryje eilutės: „Viešpaties Dievo Dvasia ant manęs, nes Viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams, Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą; skelbti Viešpaties malonės metus...“ Tada Jis sustojo ir atsisėdo, sakydamas „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai.“

Leiskite man čia įsiterpti: kodėl Jis sustojo viduryje sakinio? Kadangi pilna eilutė yra tokia: „Skelbti Viešpaties malonės metus ir mūsų Dievo keršto dieną.“

Jėzus sustojo ties „Viešpaties malonės metais“ ir atsisėdo. Žydai (iki pat šios dienos) nesupranta, jog bus du Mesijo pasirodymai – vienas, kuomet bus atsiskaitoma už nuodėmes, ir kitas, kai bus įsteigta Jo, kaip nugalėjusio Karaliaus karalystė žemėje. Ši eilutė apima ir Viešpaties malonės metus, IR mūsų Dievo keršto dieną.

Ko Tėvas niekad niekam nepasakė, tai dviejų pasirodymų paslaptis, suplanuota nuo pradžios, bet mums išliekanti paslaptimi; tai Dievas pagonims – ne žydams - suteikė galimybę tapti sandoros dalininkais. Efeziečiams 3:3-6: „Apreiškimu man buvo atskleista paslaptis, kaip aš ką tik trumpai aprašiau. Skaitydami galite įsitikinti, kad suvokiu Kristaus paslaptį, kuri ankstesnėms žmonių kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar Dvasios atskleista Jo šventiesiems apaštalams ir pranašams: pagonys yra bendrapaveldėtojai..."

„Tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Jo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo atskleisti, kokie šios paslapties šlovės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse – šlovės viltis.“ Kolosiečiams 1:26-27

„Tam, kuris gali jus sustiprinti pagal mano Evangeliją ir Jėzaus Kristaus skelbimą, pagal apreiškimo paslaptį, nutylėtą nuo pasaulio pradžios, bet dabar atskleistą ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu paskelbtą visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui...“ Romiečiams 16:25-26

Štai kodėl Senojo Testamento pranašystėse atrodo visiškai nepaminėta bažnyčia – Dievas nei vienam Senojo Testamento pranašui neapreiškė, jog kokius 2000 metų bus laikas, kai Jis suteiks pagonims galimybę įeiti į sandorą su Juo. Tai tapo žinoma tik per Sekmines ir po Sekminių, kai visi žmonės - vaikai ir suaugę, vyrai ir moterys, vergai ir laisvieji, neatsižvelgiant į tautybę, priklausymą socialinei ar etninei grupei – gavo Šventąją Dvasią. Kristuje visi yra lygūs.

Tačiau Luko 4 skyriuje jie nieko apie tai nežinojo, kaip ir daugelį dalykų, kuriais vėliau Jėzus pasidalino su mokiniais apie surinkimą (bažnyčią), bet galima daryti išvadą, kad jie tuo metu tiesiog to nesuprato. Šie paskutinieji 2000 metų skirti daugiausia pagonims, tačiau ateis laikas, kada (mes) būsime nušalinti  - paskutinius 7 amžiaus metus - ir tada Dievas iš naujo susitelks į Izraelį. Jėzus sakė: „Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagonių laikai*“, o Paulius sakė: „Dalis Izraelio užkietėjo, kol įeis pagonių visuma.“ Luko 21:24, Romiečiams 11:25

Sugrįžtant prie Jėzaus, kai Jo vos nenustūmė nuo skardžio (Luko 4:28-30)
Jėzus sustojo viduryje sakinio, suglumindamas klausytojus, ir netgi dar daugiau, kai pasakė, jog šią dieną išsipildė Izaijo 61:1-2a! Po to Jis padarė ir kitus pareiškimus:

„Visi, kurie buvo sinagogoje, tai išgirdę, labai užsirūstino; pakilę išvarė Jį iš miesto, iki šlaito to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti Jį žemyn. Bet Jėzus, praėjęs tarp jų, pasišalino.“

Kaip Jis praėjo „tarp jų“ ir pasišalino? Būtent tai aš ir norėjau sužinoti.

Jėzus praeina pro kitą minią: Jono 8: 58-59
„Jėzus jiems tarė: 'Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu buvo Abraomas, Aš Esu!' Tada jie griebėsi akmenų, norėdami mesti į Jį, bet Jėzus pasislėpė ir, praeidamas pro juos, išėjo iš šventyklos ir nuėjo tolyn.“

Išsireiškime „pro juos“ naudojamas žodis „meso“, kuris reiškia „per vidurį“, šia prasme, tai prieveiksmis, aprašantis veiksmą – abiem atvejais Jis praėjo tiesiai per minios vidurį. Žodis „pasislėpė“ ir reiškia: paslėpti ar užslėpti. Taigi aš norėjau sužinoti, kaip Jis padarė kiekvieną iš šių pradingimų. Gal kai kas sakys, kad Jis apsivyniojo veidą ir prasibrovė pro minią, tačiau taip negalėjo būti, kadangi Jis buvo vienas prieš įpykusią gaują, ketinančią Jį nužudyti. Kai kurie tikina, kad Jis juos laikinai apakino arba siūlo dar kokių nors antgamtinių paaiškinimų. Aš norėjau sužinoti kaip tai įvyko, taigi uždaviau Jam šį klausimą.

Vienintelis kartas, kai Jis pasirėmė šiuolaikine kultūra, kad paaiškintų Save
„Prisimink Matricą ir kaip jie buvo perkelti, jog atrodė, kad į juos skriejančios kulkos judėjo sulėtintai? Buvo panašiai. Prisimink epizodą iš „Star Trek“. Ar pameni, kuomet „Enterprise“ komanda išgirdo zvimbimą, o keli iš jų įėjo į tą dimensiją ir pastebėjo, kad juda daug greičiau nei normalus laikas, todėl „Enterprise“ komandai ir girdėjosi tas zvimbimas. Jie judėjo taip greitai, kad jiems atrodė, jog komanda beveik nejuda.“

„Atsimink, AŠ ESU. Taigi, man beliko pagreitėti, išvystant beveik šviesos greitį, ir man atrodė, jog jie juda labai lėtai, tačiau jie staiga pametė mane iš akių ir Aš praėjau tarp jų.“

Jėzus kelis kartus pareiškė, kad Jis yra AŠ ESU. Kaip jau dalinausi praėjusią savaitę iš Mato 14:27, eidamas vandeniu link išsigandusių vyrų: „Drąsos! AŠ ESU. Nebijokite!“ Taip pat Jono 8:58: „Pirmiau, negu buvo Abraomas, AŠ ESU!“ Dar Jono 18:5-6, kai jie ateina ieškodami Jėzaus ir Jis klausia, ko ieškote. Jie atsako: „Jėzaus iš Nazareto!“ Jėzus tarė jiems: „AŠ ESU“... Kai Jėzus ištarė: „AŠ ESU“, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės."

Paskutiniu atveju Jis panaudojo pakankamai Savo galios, kad visi ten esantys suprastų, jog Jis eina mirti savo noru, o ne per prievartą. Jis yra AŠ ESU, Tas pats, kuris kalbėjo Mozei iš degančio krūmo, Tas, Kuris Yra.

Negaliu to paaiškinti skyriumi ir eilute, tačiau tuo tikiu...
Kadangi mes visi lankėme mokyklą, tai turėtume būti matę pavaizduotus atomus, arba bent jau atpažintumėte pavaizduotą branduolį su savo orbita skriejančiomis mažesnėmis dalelėmis elektronais, neutronais ir protonais. Kažkokiu būdu molekulės – tarkime, kad yra dvasinės karalystės molekulės (trūkstant geresnių išraiškos priemonių), – Viešpaties karalystėje, atrodo, juda didesniu greičiu, nei žemės molekulės.

Man lankantis danguje, vienas iš nuostabiausių dalykų buvo tas, kad mano akys gebėjo tyrinėti viską, ko norėdavau, ir iš taip arti, kaip norėdavau. Aš prisimenu, pirmas dalykas, kurį pamačiau, buvo medis už ½ mylios (0,8 km), ir vien tik panorėjęs galėjau apžiūrinėti to medžio lapus iš vis arčiau ir arčiau, kol plika akimi ėmiau apžiūrinėti molekulinę struktūrą - galėjau matyti netgi judančius atomus ir girdėti gaudimą. Aš buvau toks apstulbęs, kad iš karto ėmiau tai daryti su viskuo, ką mačiau – kiekvienas skirtingos rūšies medžis gaudė šiek tiek kitaip. Dar kažkaip aš žinojau, kad jie visi priklausė tai pačiai gaudimo kategorijai – nežinau, kaip geriau tai paaiškinti.

Pažvelgiau į žolę, gėles, akmenis, gyvąjį vandenį – visa tai atrodė, jog juda aukštesniame, nei žemiškosios molekulės lygyje – tarytum aukštesniame egzistencijos ir būties lygyje.

Manau, kad tai ir veikia būtent taip, apie ką Viešpats ir užsiminė sakydamas, kad Jis pagreitėjo, išvystydamas beveik šviesos greitį - aš manau, kad tas pat įvyko ir perkeliant valtį per pusę ežero, ir vėliau, kai Pilypas staiga buvo perkeltas 20 mylių ar panašiai (32 km), susitikęs su Etiopijos dvariškiu. Paulius labai elegantiškai sako 1 Korintiečiams 15:39-54 : „Ne visi kūnai yra vienodi...yra dangaus kūnai ir žemės kūnai... Sėjamas gendantis kūnas, prikeliamas negendantis... Sėjamas sielinis kūnas, prikeliamas dvasinis kūnas... Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo atvaizdą...Nes šis gendantis turi apsivilkti negendamybe, ir šis marus apsivilkti nemarybe..."

Tikiuosi, tai buvo palaiminimas - galbūt vėliau pasidalinsiu kažkuo daugiau, tačiau šiuo metu daug kas, ką mačiau ir girdėjau, lieka asmeniška – Jėzus nuostabus! Kitą savaitę nauja tema. Iki greito. Būkite palaiminti.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.