Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. vasario 10 d., sekmadienis

Pažinti Šventąją Dvasią. 4 dalis


John Fenn, 2013 m. vasario mėn. 2 d.,

Sveiki,
Kai aš buvau beveik keturiolikos, dėl priežasčių žinomų tik mano mamai, ji leido man gyvūnų parduotuvėje nusipirkti voverinę beždžionėlę. Voverinė beždžionėlė gyvena Centrinėje ir Pietų Amerikoje. Ji maždaug 1 pėdos aukščio (0,3 metro), tuomet JAV žmonės galėdavo pirkti beždžionėles gyvūnų parduotuvėse.

Aš manau, kad mano mama tai padarė matydama sužeistą vyriausiąjį sūnų vis dar besiilgintį prieš 1,5 metų šeimą palikusio tėvo. Ji instinktyviai žinojo, kad tuomet, kai aš mylėsiu ir rūpinsiuosi ja, nuosavas gyvūnėlis padės man išgyti. Neprisimenu kodėl, bet aš pavadinau ją Tilly.

Tilly iš pradžių buvo labai drovi. Gyvūnų parduotuvėje ji buvo prisiglaudusi prie kitos voverinės beždžionėlės savo narvelyje. Galbūt tai buvo jos poreikis, kuris atsiliepė rezonansu mano žaizdai ir tai patraukė mane prie jos, bet kaip jaunas paauglys aš nesupratau šito potraukio savyje. Ji pateko į namus neužtikrinta dėl manęs, nepasitikinti mano ketinimais, visiškai nesaugi, nereaguodavo į mano balsą, ir netgi dvi pirmas dienas visai nevalgė.

Jos elgesys man primena kai kuriuos krikščionis, kai prasideda kalba apie bendravimą su Tėvu. Religija sukuria aplink žmones neužtikrintumo ir baimės narvą, įspraudžia juos į kampą, nervingai žvilgčiodama į Tėvą iš už apsauginių baimės grotų, nepasitikėdama Jo tikrais ketinimais žmonėms.

Bendravimas su Tėvu ir Sūnumi
Kai apaštalas Jonas pradeda savo pirmą laišką, jis sako štai ką: „...mes taip pat skelbiame jums, kad ir jūs suvoktumėte ir džiaugtumėtės bendravimu kaip partneriai ir dalininkai su mumis. O šitas bendravimas, kurį mes turime, skirtas visiems krikščionims, yra su Tėvu ir su Jo Sūnumi, Jėzumi Kristumi“ (Išplėstinis vertimas).

Jis aiškiai galėjo atskirti bendravimą su Tėvu ir Sūnumi savo dvasioje, ir tai yra kuo šiandien aš ir dalinuosi, ir kaip gauti asmeninį Žodį iš Tėvo arba Sūnaus.

Koks yra bendravimas su Tėvu?
Tėvas yra visko šaltinis iš didžiosios raidės. Naujajame Testamente, kai rašomas žodis „Dievas“, tai paprastai reiškia Tėvas. Pavyzdžiui „Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė Savo viengimį Sūnų“ iš Jono 3:16. Kaip matome 1 Kor 15:28, kad Jėšua vieną dieną atiduos Savo karalystę Tėvui: Kai Jam bus visa pajungta, tada ir pats Sūnus nusilenks Tam, kuris viską Jam pajungė, kad Dievas Tėvas būtų viskas visame kame“.

Mato 24:36 Jėšua pasakė, kad Jis nežino kada sugrįš, ir angelai nežino, tik Tėvas vienas žino. Kai apaštalai paklausė Viešpaties daugiau apie ateitį, Jėšua jiems pasakė: „Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo valdžia“ (Apd 1:7). Tėvas yra visų dalykų Šaltinis ir yra pranašesnis už visus bei turi paslapčių netgi nuo Savo Sūnaus.

Dėl šitos priežasties Tėvui rūpi esminės jūsų širdies problemos. Jis tvarkosi su „esminiais dalykais“: kas jūs esate, kodėl jūs esate, kur jūs einate, koks planas jūsų gyvenimui. Štai kas Tėvui rūpi. Jis dalinasi šitais dalykais giliausioje dvasios dalyje, ir Jis visada daugiau iškilmingas, rimtas, blaivus, nors visada ramybėje. Yra svoris, masė, gylis Jo artumui mūsų dvasios viduje.

Susirinkimuose Tėvas dažnai yra sunkiame buvime, todėl visi nutyla. Jo artume, jūs jaučiatės taip, lyg pažeistumėte kažką švento, jei judėsite ar netgi kalbėsite, ir tai teisinga – jūs pažeisite Jo artumą, jei jūs kalbėsite ar vaikščiosite, ir taip nuliūdinsite Dvasią.

Praeitą pavasarį mūsų konferencijoje Olandijoje aš mačiau, kaip Tėvo šlovė įėjo į kambarį tarsi 1,2 metrų gylio banga, ir staiga aš negalėjau pajudėti – atrodė taip, lyg mano pėdos būtų įstrigę betone. Dar keli kiti žmonės patyrė tą patį. Pirmą kartą, kai tai atsitiko su manimi, aš pasijaučiau nejaukiai, Tėvas pasakė man: „Nebijok tylos“.

Po to, aš atsipalaidavau, leidau žmonėms daryti ką jie nori dėl daugumos, kuri yra pakankamai jautri, kad sėdėtų tyliame bendravime, kai Tėvas daro gilias operacijas jų dvasioje, arba sprendžia gilias vidines problemas. Jis yra Dvasia, ir dirba su žmogaus dvasios gelme, todėl dažnai asmens protas nesupranta, kas tuo metu vyksta, bet jie žino, kad KAŽKAS vyksta giliai viduje. Jie jaučia intensyvią šilumą, intensyvų buvimą savyje – tai Tėvas jų dvasioje – ir jūs nieko nenorite, tik pasilikti taip visada.

Koks yra bendravimas su Jėzumi?
Izaijo 42:1-4 apibūdina Kristaus asmenį ir tarnavimą, o 3-4 eilutės sako: Jis nenulauš įlūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio; Jis įvykdys teisingumą iki galo. Jis nepails ir nenusivils, kol įgyvendins teisingumą žemėje (Ir visi pagonių kraštai lauks Jo įstatymo!)“


Apie Jėzų buvo pranašauta, kad Jis nenulauš palinkusios nendrės – jei jūs kada nors sulenkėte gėlės stiebą, arba sužeidėte švelnią šakelę, jūs žinote, kad jos neišgydysi, bet Jis nesulaužys jos visą likusį kelią, Jis įtvirtins teisingumą ir išgydymą sulaužytai nendrei! Tai kalba apie fizinį išgydymą!

Kai asmens gyvenimas yra kaip beveik užgesusi žvakė, Jis neužpūs jos, Jis iš naujo įžiebs liepsną! Jis nenusivils (dėl mūsų nesėkmių). Tai vaizduoja mūsų emocinį išgydymą ir sveikatą.

Todėl bendravimas su Jėšua yra „lengvesnis“ savo pobūdžiu nei su Tėvu. Jis ne toks sunkus, bet labai susietas su mūsų emocijomis, mūsų jausmais, trumpiau kalbant, mūsų siela. Tėvo buvimas nieko bendro neturi su mūsų emocijomis ir protu, kol žmonės nepripranta prie Jo buvimo per patyrimą, jų protas negali suvokti, kas vyksta giliai juose.

Daugybę kartų, kai mano akys buvo atvertos Viešpaties sričiai ir Jis ateidavo tarnauti žmonėms susirinkimuose, nebuvo tos sunkios „negaliu judėti ar kalbėti“ atmosferos, bet daugiau garbinimo, sielą liečiančio buvimo ir džiaugsmo. Tai buvo lengvas buvimas, atsipalaidavimas, laisvė garbinti, stovėti, klūpėti, išreikšti save, buvimas. Jėšua labai atsipalaidavęs šalia mūsų ir mes šalia Jo. Jis veikia mūsų emocijas ir mūsų fizinius poreikius mūsų gyvenime.

Prisiminkime, ką patyrėme savo gyvenime
Jei tu gali prisiminti laiką savo gyvenime, kuomet ieškojai krypties ir žinojai, kad esi sankirtoje skaudžių pasekmių dėl klaidingų pasirinkimų ir staiga giliai viduje supratai ką daryti – tai Tėvo apreiškimas ir buvimas. Jis tvarkosi su problemų „šaltiniu“.

Jei jūs kada nors buvote santykiuose (asmeniniuose, darbo, surinkimo, su kaimynais) ir suvokėte, kad jei pasiliksite – tai būsite sužlugdyti, arba sužeisti ir turėjote šitą suvokimą giliai savo viduje – tai buvo Tėvo sprendimas (elgesys) su problemos „šaltiniu“ giliai jūsų dvasioje: ką jūs darote, kodėl jūs tai darote, kur jūs einate?

Pavyzdys
Jėzus sprendžia emocines problemas – prisimenu tarnavau 200 žmonių Biblijos mokyklos grupei, kai staiga garbinimo viduryje, įėjo Jėšua, užlipo laipteliais ant platformos man iš dešinės, atsistojo prieš mane ir pasakė: „Man patinka tarnauti mano žmonėms“. Aš atsiklaupiau prieš Jį ir atsakiau: „Viešpatie, jie yra Tavo žmonės, prašau daryk, kaip Tu nori“. Tada Jis grįžo atgal, nulipo laipteliais ir ėmė vaikščioti po kambarį. Jis sustodavo prie kai kurių ir kalbėjo jiems, arba Jis uždėdavo savo ranką, arba abi rankas ant kai kurių ir tarnavo jiems.

Visoje salėje vyrai ir moterys paliesti Jo buvimo apsipylė ašaromis. Vėliau, kai aš juos mokiau apie tai, kas įvyko ir tai, kaip veikia Tėvas ir Viešpats, apie 10 žmonių pasakojo, kad arba matė, arba jautė Jį vaikščiojant ar stovint šalia jų tuo metu.

Jis sustojo prie vienos moters ir aš padariau kažką neįprasto, ko paprastai nedarau: slapta pasiklausiau. Jei tai būtų per daug asmeniška aš būčiau nusisukęs, bet taip nebuvo. Jis pasisuko į mane (Mulkis, pasakiau pats sau, nes aš supratau, kad Jis žinojo apie mano kovą, jog noriu klausyti, bet nenoriu šnipinėti ir būtent tuo metu Jis pasisuko ir pažiūrėjo į mane).

Patvirtinimas
Jis man paaiškino, kad kai ji buvo jauna, Jis pasakė jai, kad ji dirbs našlaičių prieglaudoje ir tarnaus kitose tautose, bet ji kentėjo nuo didelių abejonių dėl to, ar ji išgirdo teisingai, ir taip praėjo metų metai, kol ji išgirdo patvirtinimą. Jis pasakė, kad Jis patvirtina, jog ji išgirdo teisingai ir, kad tai išsipildys tiksliai taip, kaip jai buvo pasakyta ir parodyta.

Dalykai tokie kaip šitas vyko visame kambaryje, ir garbinimo lyderis, su kuriuo aš šauniai bendradarbiavau ir kuris buvo jautrus Dvasiai, toliau švelniai grojo klavišiniais, tai padėjo studentams susitelkti garbinimui.

Kai Viešpats pabaigė, Jis pakilo laipteliais, atsistojo prieš mane (aš atsistojau iš karto, kai Jis tik išėjo tarnauti jiems ir pasilikau stovėti prieš Jį) ir pasakė: „Ačiū, kad leidai tarnauti mano žmonėms“. Jis pradėjo nusigręžti nuo manęs, bet tada atsigręžė ir tęsė: „Daugelis mano tarnautojų man to neleidžia“. Po to Jis žengė savo įprastus 2½ žingsnio ir žengdamas trečią žingsnį išnyko.

Jis padarė tą patį dalyką 3 ar 4 kartus, visada prašydamas leidimo, kol pagaliau galbūt 4 ar 5 kartą aš pasakiau Jam, kad Jam nereikia daugiau prašyti leidimo, kol aš būsiu atsakingas už susirinkimą, Jis gali daryti, ką tik nori ir aš patvirtinsiu. Po to Jis staiga pasirodydavo ant auditorijos grindų žiūrėdamas į mane, ir kai tik aš pamatydavau Jį aš pasakydavau studentams ir garbinimo lyderiui garbinti tyliai ir laukti Viešpaties.

Visame kambaryje žmonės verkė, jų baimės dingdavo, pasitikėjimas buvo atstatomas, jie būdavo atgaivinti sieloje ir kūne – tai Jėzaus buvimas, ir jūs tokiu būdu galite bendrauti su Juo dvasioje.

Namuose arba namų surinkime, arba tradiciniame surinkime
Aš jau išeikvojau šiai savaitei skirtą straipsnio limitą. Aš drąsinu jus praleisti laiką garbinime, ir nukreipti savo dėmesį giliai į savo dvasios vidų, kad nustatytumėte, ar jūs jaučiate gilią „šaltinio problemą“ iškilmingą Tėvo buvimą, ar jūs jaučiate išgydymo balzamą To, Kuris tarnauja beveik užgesusiam dagčiui ir palaužtai nendrei – ir tai pradžia, kaip gauti asmeninį žodį iš Tėvo ar Sūnaus ten, kur jūs sėdite, esate atsiklaupę, ten kur jūs gyvenate. Narvo virbai yra sulaužomi, ir jūs galite išeiti su pasitikėjimu; dabar patyrę Dievą!

Jūs galite tame gyventi! Perkeldami savo dėmesį nuo natūralios sferos į dvasinę ir atgal, ir taip visą dieną, dabar jau galėdami atskirti dalykus savo dvasioje, jūs galite pasakyti ar tai Tėvas ar Sūnus bendrauja su jumis. Kitą savaitę tęsiu apie žodžius, kurie kyla iš šito bendravimo.

Gausių palaiminimų!
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.