Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. kovo 18 d., ketvirtadienis

2021 sausio mėn. CWOWI Naujienlaiškis

John Fenn, CWOWI Newsletter 2021 Jan. 

Sveiki,

Neseniai sausio mėnesio „Zoom“ susitikimų platformoje dalinausi keliais dalykais, Viešpaties pasakytais apie JAV, kurie įvyks artimiausių 4 metų eigoje, bei keletu dalykų apie Europą, Afriką ir dar kai ką. Tačiau Jis kalbėjo apie dalykus, liečiančius


tą aplankymą ir tai buvo lyg tarp kitko (tik informacija), bet ne svarbiausi pranešimai.

(Apie Zoom susitikimus, konferencijas ir keliones mes skelbiame mano Kassavaitinių minčių ir šio Naujienlaiškio antraštėse. Po to, kai žmogus užsiregistruoja Zoom susitikimui, mes jau nesiunčiame priminimų; jūs turite atsižvelgti į skirtingas laiko zonas ir patys prisiminti.)

Pasaulio įvykiai Viešpačiui yra periferiniai, palyginus su tuo, ką Jis daro visų žmonių širdyse. Tai svarbu, bet ne taip. Jis nori, kad mano pagrindinis rūpestis būtų tai, ką Jis daro, kad laikyčiau tai prieš save ir savo širdies centre, kad būčiau Tėvo reikaluose – tai skirta kiekvienam iš mūsų, kiekvienam ir visiems.

Asmeninė pamoka išmokta

Aš nesidalinu pranašiškais dalykais audio formatu, taigi daug kas prisimena klaidingai arba į mano burną įdeda kitus žodžius, arba sumaišo tai, ką sakiau su kokio nors kito žmogaus žodžiais, arba interpretuoja girdėtus žodžius savaip. Kuo geriau pažįstu ir matau Viešpatį, tuo tiksliau parenku savo žodžius, lygiai kaip ir Jis. Dėl tos priežasties kai kuriuos žodžius užrašau, daugiausia dalyvaujantiems mūsų „Zoom“ susitikimuose, taip pat priklausantiems CWOWI Namų bažnyčioms arba susijusiems su jomis arba esantiems tame pačiame dvasiniame puslapyje.

Tai gi aš šiek tiek pasidalinsiu: Jis sakė, jog ant JAV ateina „dvi bangos“. Pirmoji „banga“ prasidės su inauguracija, o 2-oji – „kai viceprezidentė perims valdžią“. Jis aprašė, jog pirmoji banga truks mažiau nei metus, bet Jis nepasakė, ar VP valdžios perėmimas bus oficialus ar tik „užkulisinis“ variantas – taip sakant - valdžia už sosto. Paklausiau, ar kurį nors iš šių Jo nupasakotų dalykų galima sustabdyti, atidėti, visiškai panaikinti arba pakeisti maldos pagalba. Jo atsakymas buvo: „Net jeigu šių bangų, ateinančių ant šios tautos, laikas ir moduliacija gali kisti, pagrindinė mano pasakyta tiesa tau, įvyks. Prisimink, ką tau pasakė Tėvas; Ta dvasia gali būti atidėta, bet ji nebus sustabdyta.“

Jis nurodė, kaip 2004 aš jaučiau skirtingą dvasią Demokratų partijoje per Kerio/Bušo rinkimus ir klausiau Tėvo, kas tai. Jis atsakė: „Tai socializmo dvasia (ateinanti į šią tautą). Ji gali būti atidėta, bet nebus sustabdyta.“

Jis kalbėjo apie ekonominius „sunkumus“, ateinančius į Europą metų eigoje – vasarą/rudenį, ir kurie pasikartos pavasarį. Jam kalbant ore kabojo Europos žemėlapis, kur vakarinėje Vokietijos dalyje buvo židinio taškas kaip viesulas, užgriebiantis Prancūziją ir kitas valstybes vakaruose bei Rytų Europos tautas rytuose, tačiau židinys buvo Vokietijoje.

Anksčiau Jis kalbėjo apie daugelį Afrikos valstybių, kur vyko Šventosios Dvasios išsiliejimas taip stipriai, kad net valstybių vadovai ateidavo pas Jį ir valstybėse Dievo dėka vykdavo esminiai pokyčiai – didesni nei aš esu matęs.

  Kristaus kūnui

Jis pakreipė pokalbio temą: „Atsimink, kad tau sakiau: „Kaip buvo pradžioje, taip bus ir dabar. Aš veikiu santykiuose.“

Nežinantiems šio išsireiškimo, tai įvyko 2001 vasario 4 aplankymo metu, buvau Toronto apylinkėse, turėjau patarnauti vienai bažnyčiai. Mano akys buvo atvertos, kad pamatyčiau Jį, aš buvau „dvasioje“, kaip sako apaštalas Apreiškimo knygoje 1:10 ir 2:4, ir mačiau Jį. Visi natūralūs pojūčiai dingo.

Viršuje pateiktu teiginiu Jis užbaigė savo apsilankymą. Pirmoje  dalyje Jis pasakė: „Matyk, ką aš matau; žmonės bėgioja iš vieno renginio į kitą, ieškodami įspūdžių, ir galvodami, jog tai antgamtiška; bet jie praleidžia antgamtinį darbą jų viduje, netgi jų pačių širdyse, kadangi mokinystės procesas YRA antgamtinis.“

Jis tęsė: „Kaip buvo pradžioje, taip turi būti ir dabar“:

 „Kaip buvo pradžioje, taip turi būti ir dabar“ yra daugiau nei tai, ką supratai iki šiol. Sakiau tau jau anksčiau, kad namų surinkimai  taps normaliu būdu šventiesiems susitikinėti, žinomu, kaip vieta, kur atsakoma į maldas; nes kai kam nors gyvenime reikės stebuklo, kai pasaulis aplink juos atrodys griuvėsių krūva, jie pagalvos apie draugus, kurie renkasi namuose.

Kiti žmonės mano žmones pažinos kaip tuos, pas kuriuos galima paprašyti pagalbos, palaikymo. Būtent tokiuose ir panašiuose santykiuose aš darysiu didžius ir galingus dalykus, kad jie galėtų ateiti pas mane ir pažinti mane. Išgirsk, ką Dvasia sako bažnyčioms; praėjo meilės, nukreiptos į savo vidų dienos, o dabar yra dienos, kai meilė turi būti nukreipta į kitus, į esančius aplink jus. Kaip jau tau sakiau prieš tai, tu lyg žmogus, stovintis jūros pakrantėje, o bangos liečia tavo pirštus, bet tau reikia bristi gilyn, gilyn ten, kur Aš veikiu Savo kūne.“

„Ateina dienos, kai jūs pamatysite - taip buvo ir pradžioje - kada surinkimą(bažnyčią) ir tuos, kurie yra liudininkai, ką Aš darau savo kūne, apims baimė. Nes ir , anomis dienomis surinkimą apėmė baimė, kai jie pamatė ženklus ir stebuklus vykstančius jų tarpe. Tai ne pasaulio baimė, bet pagarbi baimė, kadangi jie pažino mane, esantį jų tarpe. Taip pat ir dabar, kai kurie nedrįs prisijungti, o kiti mano žmones labai gerbs. Ateina dienos, kaip Aš ir meldžiausi, kai bus matyti, jog jūs esate viena, nes jus pažins iš meilės vienas kitam.“

  Baimė Kristaus kūne?

Apaštalų darbuose 5:11-14, kai Ananijas ir Safira buvo nuteisti, sakoma, jog mokinius apėmė baimė, taip kad vieni nedrįso prie jų prisijungti, o kiti juos labai gerbė. Taip pat Apaštalų darbuose 2:43 matome, kad sudrebėjo vieta, kur jie meldėsi, ir baimė apėmė Kristaus kūną, jiems patyrus tą drebėjimą. Kad mes būtumėm viena - tai Jo malda Jono 17:21-22. Ir mus pažins iš meilės vieni kitiems paimta iš Jono 13:34-35.

Aš pasidalinsiu dar kai kuo. Šventumas sugrįžta į Kristaus kūną. Tas uolumas būti šventu, BŪTI teisiu prieš Dievą, tas tiesumas Kristaus kūne degs daugelyje– apie tai bus parašytos net knygos ir straipsniai. Tačiau tokie santykiai, apie kuriuos Jis kalbėjo, bus žinomi, kaip šventi santykiai Jame, dalinantis bendru susitelkimu į Jį. Per juos ir juose matysis kai kurie didžiausi stebuklai.

Kristaus kūnas prasidėjo po Sekminių per Šventosios Dvasios suteikimą tiems, kurie tiki, susitinkant namuose tarp šeimos narių, draugų, kaimynų ir bendradarbių – bei „ramybės žmonių“, tų, kurie ieško  Viešpaties. Jų santykiai buvo šventi, Kristaus kūne jie gerbė ir vertino vienas kitą. Ten buvo atsakoma į maldas, ten žmonės gaudavo asmeninius žodžius iš Viešpaties, ten vykdavo išgydymai ir stebuklai. Kristaus kūno nariams stebuklai ir aprūpinimas bei artimi draugai palaikymo tinkle buvo normali krikščionybė. Normalus gyvenimas buvo matyti Dievą darantį gerus dalykus jų narių tarpe. Štai kas vyksta ir vyks dar platesniu mastu Kristaus kūne. Mes sugrįžtame prie savo šaknų. Mes sugrįžtame prie šventumo. Ne paniurę religiniai standartai, bet tikras širdies šventumas, laikant visus dalykus priklausomus nuo Dievo, kaip šventus, bei laikant juos arti širdies.

 Į Kristaus kūną ateina pagarbi baimė ir pagarba Dievo dalykams

Aš nesiejau šventos Dievo baimės Kristaus Kūne su stebuklais  iki šio Viešpaties aplankymo, kurį patyriau. Baimė nėra iš pasaulio, nors netgi tuo laiku kai jie  susidūrė su persekiojimais, jie turėjo Dievo baimę. Jų vienybėje buvo šventumas, teisumas, tyrumas.

Anksčiau aplankymo metu, kai Viešpats mane mokė apie teismą ir būdą, kaip Jis tai darė, aš Jo paklausiau, kodėl Jis buvo toks griežtas Ananijui ir Safirai. Dalis jo atsakymo tada skambėjo taip: „Atsimink, kad visas mano kūnas tuo metu buvo Jeruzalėje, meilėje ir vienybėje. Jie galvojo įnešti veidmainystės melą į kūną, o tai tuo metu buvo neleistina.“

„Šioje šalyje daug kas prašo Tėvo atsiųsti atgimimą, tačiau, sūnau, sakau tau tikrą tiesą, jeigu Tėvas išlietų atgimimą (kaip jie prašo) čia būtų daug, daug Ananijų ir Safirų.“ Tada Jis štai ką pasakė: „Atsimink, sūnau, jog teismo lygis visada lygus patepimo lygiui.“ Anksčiau aš negalėjau surasti tinkamo apibūdinimo, kas yra tas „patepimas“, tai gi aš Jo paklausiau. Jis pasakė: „tai naudojama nusakyti Dievo buvimo pasireiškimą." Nuo tada aš ir naudoju tai šia prasme, ir kai Jis naudoja šį žodį ar išsireiškimą, aš žinau, ką Jis turi omenyje.

Tai gi, kai Jis pasakė, jog teismo lygis visada lygus Dievo buvimo pasireiškimui, aš įgijau pilną supratimą. Mes visi norime daugiau Dievo, bet ar savo gyvenimuose mes atitinkamai keliaujame  šventumo keliu?  

Vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos matysime ateinančiomis dienomis ir metais, bus tas rimtumas, ta pagarbi baimė, pagarba vienas kitam, esantiems Kristaus kūne bei Viešpačiui. Tai apytiksliai atitinka meilę ir vienybę, kuri yra vietiniuose tikinčiųjų kūnuose. Matysime, kaip šventumas ateina į Kristaus kūną.

Mes jus vertiname

Mąsčiau apie šio mėnesio mokymų serijas, kaip ši tema, kur kalbama apie Tą, kuris mūsų laukia, yra susijusi su visu tuo, aš neketinau to daryti čia, aš tiesiog jaučiausi paskatintas aptarti šią temą serijose. Tačiau mano galvoje sukasi Pauliaus malda iš Laiško Galatams 4:19: „Mano vaikeliai, kuriuos aš ir vėl su skausmu gimdau, kol jumyse išryškės Kristaus atvaizdas.“ Kai pasaulis išgyvena „Mesijo gimimo skausmus, t.y. socialinius ir ekonominius pokyčius, artėja masiniai pokyčiai, į  Kristaus kūną, kuris taip pat  patiria Mesijo gimimo skausmus. Labai asmeniškai kiekvienoje širdyje Kristaus kūne vyksta lyg kokie sąrėmiai, gimdantys kitam brandumo ir augimo lygmeniui. Svarbiausia yra susitelkti ties gimimo skausmais mumyse, nes Kristus formuojasi mumyse, augdamas iki brandos ir „Kristaus ūgio pilnatvės“, o ne sėdint atsiskyrus kelkraštyje sekti, kokie gimimo skausmai vyksta pasaulyje. Vaikščiojantiems su Juo bus šviesu panašiai kaip Gošeno žemėje, kai tuo tarpu Egiptą gaubs tamsa. Susitelk į Jį ir tą ramybę savo dvasioje, išsaugok ją – išlaikyk ramybę, ir visa, kas atsitinka gyvenime naudok, lyg kertinį akmenį, kad pasistūmėtum giliau link brandos Jame.

Dėkojame už jūsų dosnias aukas ir maldas – mums abu dalykai yra reikalingi! Pastebime, jog dėl Covid vis daugiau ir daugiau žmonių negrįžta  į auditorinį surinkimą( bažnyčią), net jei ir galėtų, jie prašo arba pagalbos arba ryšių su kitais, esančiais tame pačiame dvasiniame puslapyje, arba su namų surinkimu. Mes turim posakį: lėkštėje yra daugiau, bet malonė baigiasi.(vert.čia apie tai,kad straipsnio  limitas baigiasi , nors būtų galima dar tęsti).

Dėkojame, kad aukojate save pirmiausiai Viešpačiui, o po to - mums, kartu su mumis tarnaudami šventiesiems. (II Korintiečiams 8:4-5)

Laiminame,

Džonas ir Barbara, Brainas ir Amy

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.