Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. balandžio 19 d., šeštadienis

Kada įvyks paėmimas? Kūnas/Nuotaka. 4 dalis

John Fenn, 2014 m. balandžio mėn. 19 d.,

Sveiki,
Aš viliuosi, kad mano serija apie Trimitų šventę sujungia eilutes, kurios anksčiau buvo tik atskiros dėlionės dalys ir atrodė netinkančios viena prie kitos. Šiandien mes toliau jungsime šitas dalis, nes Trimitų šventėje yra minimas Mesijo karūnavimas ir Jo vestuvės...

Mesijo vestuvės
Apreiškimo Jonui 19:1-14 kalba mums apie Avinėlio Vestuvių puotą danguje ir Jėšua (Jėzaus) sugrįžimą:

„Ir aš išgirdau gausios minios balsą, lyg daugybės vandenų šniokštimą... sakantį: Džiūgaukime ir linksminkimės, ir duokime Jam šlovę! Nes atėjo Avinėlio vestuvės ir Jo nuotaka pasiruošė“. Jai buvo duota apsirengti spindinčia, tyra drobe, o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai. Ir angelas sako man: „Rašyk: ‘Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį’

„Ir aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; Jis teisingai teisia ir kovoja... ir dangaus kariaunos pulkai, kurie sekė paskui Jį ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais.

Raktas, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai spindintys, balti tyros drobės rūbai, kurie bus duoti danguje tiems, kurie dalyvaus Vestuvių puotoje IR bus dėvimi tų, kurie lydės Jėšua Jo sugrįžimo metu – jie yra tie patys žmonės.

Mes, kurie dalyvausime Vestuvių puotoje sugrįšime su Juo, nes Jėšua sugrįš įtvirtinti Savo valdymo žemėje. 1 Korintiečiams 6:3, Hebrajams 2:5 ; 6:5, ir Apreiškimo Jonui 20:6 sako mums, kad tie, kurie dalyvaus pirmame prisikėlime (Trimitų šventė) jie valdys su Kristumi 1000 metų, privalomame teisumo amžiuje, valdydami Šventosios Dvasios dovanomis.

Mesijo karūnavimas ir vestuvės Trimitų šventėje
„Ha Melech“ koncepcija, kuri reiškia „Karalius“, ir Mesijo karūnacija ir vestuvės, visa tai apima Trimitų šventė. Mirę Kristuje ir gyvieji, kurie bus pakeisti, o jie bus pakeisti ir paslėpti kartu su Mesiju dėl tikslo. Tas tikslas – tai, kad tie, kurie Kristuje yra Jo sužieduoti, ir dabar Jaunikis atvyksta paimti Savo Nuotakos į vestuves danguje.


Mesijo vestuvės ir, kas yra sužadėtinė
Vestuvių puota tuo metu tęsdavosi 7 dienas ir taip vyksta kartais ir dabar hebraiškose vestuvėse. 7 dienų šventimas yra pranašiškas simbolis ateities Vestuvių puotos, kurių kiekviena diena atstovauja 1 metus, štai kodėl bus 7 metus švenčiamos vestuvės danguje. Taigi mes neturime skaityti Apreiškimo Jonui 19 skyriaus, kuris tinka laikui prieš Kristaus sugrįžimą taip, lyg tai ką tik įvyko ir mes visi greitai pačiumpami, kad lydėtume jį Jo sugrįžimo metu.

Apreiškimo Jonui 19 skyrius yra informatyvus vaizdas to, kas vyks danguje, kai kiti dalykai vyks žemėje, ir suvokiamas Trimitų šventės kontekste. Mes žinome, kad šventimas vyks 7 metus, ir tai nebus greitas pavalgymas taip, kaip iškyloje prieš pat Jo sugrįžimą.

Me dabar esame sužadėtuvių laike. Mes dar nesame „susituokę“ su Dievu. Santuokos atbaigimas įvyks, kai mes išvyksime ir dalyvausime Avinėlio vestuvių puotoje danguje, kai Jaunikis ateis pasiimti savo nuotakos.

Kai pasiturintis jaunikis norėdavo pasipiršti jaunai merginai, jis turėdavo eiti į jos namus ir kalbėtis su jos tėvu. Jis nešdavosi 3 dalykus į jos namus: daug pinigų sumokėti kainą už nuotaką, „nuotakos kainą“, sužadėtuvių sutartį, vadinamą Shitre Erusin, ir vyno.

Jei tėvas sutikdavo, būdavo pakviečiama mergina, ir jeigu ir ji sutikdavo, ji gerdavo vyno taurę. Kai kontraktas sudarytas, patvirtintas, kaina už nuotaką sumokėta, jie tapdavo sužadėtiniais. Susižadėjimą galėjo nutraukti tik skyrybos, bet jie neatbaigdavo santuokos iki 7 dienų vestuvių šventimo.

Ką sakė Jėšua
Jaunikis sakydavo savo nuotakai: „Mano tėvo namuose yra daug kambarių, ir aš einu paruošti vietos mums, kad ten, kur aš esu ir tu galėtum būti.“

Jono 14:1-2 Jėšua naudojo sužadėtuvių ceremonijos žodžius Savo mokiniams. „Mano Tėvo namuose yra daug buveinių gyventi*, ir aš einu paruošti vietos jums, kad ten, kur Aš esu ir jūs galėtumėte būti“. (* angliško žodžio „mansion“ – „rūmai“ nėra graikiškam tekste, bet jis buvo įterptas Karaliaus Jokūbo vertėjų, kad karalius Jokūbas galvotų, jog jis galės turėti rūmus danguje. Graikų kalboje žodis „abode“ arba „vietos“ („buveinės“) yra taip pat panaudotas ir 14:23).

Kai kuriuose regionuose net šiandien, kur namai padaryti iš molio plytų, ant jų lengva pristatyti, ir tai jaunikis darydavo iki tos dienos, kai tėvas paskelbdavo, kad pasiruošimo jau pakanka, kambariai jaunikiui ir jaunajai paruošti, ir tada jis liepdavo jaunikiui eiti pas savo jaunąją.

Antikinėmis dienomis jaunikio atsakymas į tai, kada jo manymu, tėvas duos leidimą buvo toks: „Joks žmogus nežino dienos nei valandos, tik mano tėvas“, ir tai Jėšua vėl paėmė iš sužadėtuvių konteksto Mato 24:36 (Sketches of Jewish Social Life, Edersheim)

Kai sutartis jau būdavo sudaryta , ji savo laiką skirdavo susipažinti su jaunikiu ir mokydavosi, kaip tapti žmona. Tai gražus palyginimas apie mokinystę Kristuje – kiekvieną dieną pažinti Jį vis labiau ir ruoštis vieną dieną būti su Juo Vestuvių puotoje. Visi tie dalykai yra Trimitų šventėje, taigi visos nuorodos evangelijose ir laiškuose kreipia mus į šitą šventę.

Dabar aš suprantu
Mokiniai turėjo suprasti, kad Jėšua kalbėjo apie sužadėtuvių apeigas, kuomet Jono 14 pasakė, kad eina paruošti mums vietos, lygiai taip Mato 24: „joks žmogus nežino tik mano Tėvas“; tačiau mes galime tai suvokti tik suprasdami, ką reiškia Trimitų šventė.

Kai 1 Korintieičiams 6:20 Paulius rašė:Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo“,  ir pakartojo tai 7:23, korintiečiai turėjo suprasti jo nuorodą į sužadėtuves, ir ką reiškia būti nupirktiems už nuotakos kainą, ir suprasti, kad iš jos buvo tikimasi ištikimybės jaunikiui.....

Jokūbo 4:4 taip pat suprantamas sužadėtuvių kontekste: „Jūs esate kaip neištikimos žmonos, flirtuojančios su šio pasaulio kerais. Nesuprasdamos, kad pasaulio mylėtojai tampa Dievo priešais!“ Susižadėjusi moteris buvo laikoma ištekėjusia, nes nutraukti sužadėtuves galėjo tik skyrybos. Prisiminkite Juozapo ir Marijos istoriją Mato 1:19 (Philips vertimas)

Visos šitos nuorodos apie tai, ką reiškia būti susižadėjusia, nupirkta už kainą, būti ištikima. Jos visos iš Trimitų šventės ir apie jaunikį ateinantį pas savo ištikimą tyrą nuotaką. Ir kaip reklamoje per TV: „bet palaukite, čia dar ne viskas...“

Todėl Viešpaties vakarienė...
Dabar mes suprantame dvigubą Viešpaties vakarienės reikšmę, kuri primena nuotakos gėrimą iš sandoros taurės sužadėtuvių ceremonijoje.

Gerdama iš sandoros taurės ji parodydavo, kad ne tik priima pasipiršimą, bet tai reiškė, kad ji noriai lauks ir ruošis, lauks tos dienos, kai ji bus paimta švęsti vestuves. Paulius sakė kad, kai mes švenčiame Viešpaties vakarienę, mes darome tai Jo prisiminimui „kol Jis ateis“. Tai nuoroda į Trimitų šventę, kai Mesijas ateina savo sužadėtinės.(1Kor 11:26)

Todėl mes ne tik švenčiame Paskutinę Vakarienę kaip Paschos įvykį, rodantį į Jo mirtį, bet mes darome tai laukdami Jo sugrįžtant, ir darome tai kaip sužadėtinė nupirkta Jo kraujo kaina, ir kiekvieną kartą dalyvaudami joje, mes pasišvenčiame atmesti visus kitus, saugoti save ištikimybėje Jam vienam, iki pat Avinėlio Vestuvių puotos!

Visa tai sutinka su Trimitų švente
Dabar mes matome daugelį nuorodų į šią nuostabią Trimitų šventę rašte. Pradedant Jėšua žodžiais, kai Jis naudoja žodžius iš sužadėtuvių ceremonijos apie vietos paruošimą, iki Jo pasakymo, kad joks žmogus nežino dienos, iki Pauliaus nuorodos, kad esame nupirkti už kainą, iki sandoros taurės, iki paskutinės vakarienės, paskutinio Trimito, iki Jono regėjimo apie Avinėlio vestuvių puotą danguje, kuri vyks 7 metus nuo tada, kai nuotaka bus pakeista... wow...bet kas gi vyks žemėje tuo metu, kai danguje vyks vestuvių puota?

Trimitų šventė pradeda tai, kas vadinama „Baimės dienos“ žemėje. Ir tai mes nagrinėsime kitą savaitę, iki tada. Laiminu!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.