Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. balandžio 13 d., sekmadienis

Kada įvyks paėmimas? Kūnas/Nuotaka. 3 dalis

John Fenn, 2014 m. balandžio mėn. 12 d.,

Sveikinu visus,
Praeitą savaitę aš parodžiau Pauliaus mokymo apie Trimitų šventę nuoseklumą visame Rašte, taip pat kaip pasakojamoji hebrajų tikėjimo tradicija sutinka su mūsų Trimitų šventės supratimu.

Po to, kai Paulius savo pirmame laiške tesalonikiečiams du kartus pasakė, kad mes trimito šaukimu iš dangaus būsime išlaisvinti nuo ateinančios rūstybės, ir Jėšua ateis į pasaulį pasiimti savo mokinių kaip vagis naktį, bet MUMS Jis neateis kaip vagis, jie norėjo daugiau detalių. Paulius pateikė tas detales 2 laiške Tesalonikiečiams.

Paulius tęsia savo mokymą apie Trimitų šventę
Mes prašome jus, broliai, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo pas Jį: nesiduokite taip greitai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasia, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, esą Kristaus diena jau atėjo.

Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas (graik.: apostia) ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus (prakeikimas), prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visa, kas vadinama Dievu ar garbinama, ir pats sėdasi Dievo šventykloje, skelbdamas save esant Dievu.

Ar neprisimenate, jog aš tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų? Taigi, jūs dabar žinote, kas dabar sustabdo ir sulaiko jį, kad jis būtų apreikštas jam paskirtu metu. Nedorybės paslaptis jau veikia, kol bus patrauktas tas, kas jį sulaiko, ir tada jis bus apreikštas“. (2 Tesalonikiečims 2:1-7)


Ką reiškia atkritimas?
Paulius tęsia savo mintis, kurias išdėstė pirmame laiške, kai rašė, kad archangelas pūs trimitą (šofarą) ir mirę Kristuje prisikels, o tie, kurie gyvi taip pat pakils su Viešpačiu į orą. Su šituo supratimu jis sako, kad Antikristas negali būti apreikštas, kol, visų pirma, nebus atkritimo.

Paulius naudojo žodį „apostia“, kuris iš tiesų reiškia atkritimą. Bet ne atkritimą nuo tikėjimo. Antikiniais laikais šitas žodis buvo naudojamas apibūdinti vizualinį efektą, kai laivai palikdavo uostą ir („atkrisdavo“) išnykdavo iš regimo lauko, nes jie nuplaukdavo už horizonto. Tai reiškia visokį išvykimą (pasitraukimą), kai iš akių išnyksta tolstantis keliautojas, arba nuplaukia tolyn laivas. (Išplėstinė Biblija pažymi šitą reikšmę paraštėje, bet nepaaiškina visos istorinės reikšmės).

Taigi Paulius sako, kad prieš apsireiškiant Antikristui, turi įvykti „išvykimas“, išnykimas iš akių.

Nuoseklumo įrodymas
Dabar skaitykite taip, kaip jie turėjo suprasti Pauliaus laikais, sudėkime drauge tai, ką jis pasakė Korinte ir 1 bei 2 laiškuose Tesalonikiečiams kartu, ir jūs pamatysite minčių nuoseklumą tame kaip jis mokė surinkimus.

„Aš jums atskleidžiu paslaptį: ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti, – staiga, viena akimirka, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės, ir mirusieji bus prikelti negendantys, o mes būsime pakeisti...

... ir mes laukiame iš dangaus Jo Sūnaus, kurį Jis prikėlė iš numirusių, – Jėzaus, gelbstinčio mus nuo ateinančios rūstybės. Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, archangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais...

Mes prašome jus, broliai ir seserys, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo pas Jį: nesiduokite taip greitai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasia, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, esą Kristaus diena jau atėjo. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas (išvykimas) ir būti apreikštas nuodėmės žmogus... Jūs gi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis būtų apreikštas savo metu.
Nedorybės paslaptis jau veikia, kol bus patrauktas tas, kas jį sulaiko. (1 Korintiečiams 15:51, 1 Tesalonikiečiams 4:16-18, 2Tes2:1-7)

Argi tai ne logiška? Klausimas, kas yra tas, kuris/Kuris bus patrauktas?

Šventoji Dvasia visada bus žemėje
Kai kas gali sakyti, kad tai Šventoji Dvasia, bet tai netiesa, nes Šventoji Dvasia yra išgelbėjimo tarpininkė, ir Šventąja Dvasia Dievas yra visur esantis. Jei Ji būtų patraukta iš planetos, būtų patraukta bet kokia galimybė išsigelbėti suspaudimų laikotarpiu, o mes žinome, kad milijonai bus išgelbėti tuo metu. Tai taip pat reikštų, kad Dievo nėra planetoje ir Jo daugiau niekur nėra. Taigi tai ne Šventoji Dvasia, kuri stabdo Antikristo apsireiškimą.

Kristaus kūnas yra vaizduojamas kaip vyras – Kristaus kūnas. Mes taip pat esame Kristaus nuotaka – Efeziečiams 5:25-32 ir Apr 19:6-9, bet visur kitur mes esame Kristaus kūnas – vyras. Be to Mato 5:13 Jėšua pasakė, kad mes esame žemės druska, o tai reiškia, kad mes esame planetos prieskoniai ir konservantai. Kai konservantai patraukiami, žemė pradeda pūti.

Mes galėtume pasakyti, Kristaus kūnas patraukiamas iš kelio, kad nuodėmės žmogus būtų apreikštas. Aš tikiu, kad Paulius sako būtent tai. Bet dėl diskusijos, nubrėžkime liniją tarp šitų dviejų ir sakykime: Šventoji Dvasia tikinčiuosiuose pasitrauks kartu su jais, pabaigdama Jo darbą Kristaus kūne, ir taip atverdama Jo darbą likusiems žmonėms žemėje tais paskutiniais žmogaus valdymo metais planetoje.

2 tikinčiųjų rūšys
Mūsų neišlavinti protai galvoja, kad visi tikintieji per amžius yra tokie patys, bet Dievo protas daro skirtumą tarp tikinčiųjų, kurie ateina po kryžiaus iki paėmimo ir tikinčiųjų, kurie ateina pas Jį po paėmimo.

Luko 21:24 Jėšua pasakė apie Jeruzalės sugriovimą 70 metais: „Žmonės kris nuo kalavijo ašmenų ir bus išvaryti nelaisvėn į visas tautas, o Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagonių laikai“

Taigi Jėzaus omenyje yra „pagonių laikai“. Paulius atkartoja tai Romiečiams 11:25-26: „Aš nenoriu, broliai, palikti jus nežinioje dėl šios paslapties, – kad jūs per aukštai apie save nemanytumėte: dalis Izraelio užkietėjo, kol įeis pagonių visuma, o tada bus išgelbėtas visas Izraelis.“

Viešpaties prote yra skirtumas tarp pagonių laikų, kai Evangelija yra pamokslaujama visoms tautoms ir visiems žmonėms duota proga dalyvauti sandoroje duotoje Izraeliui ir, kai dėmesys bus sutelktas į Izraelį po to, kai įeis pagonių visuma.

Kodėl 1967 yra tokie svarbūs
Pagonių laikai pagal Jėzų, priartėja kai Jeruzalė daugiau „nebus trypiama pagonių“. Jeruzalė buvo kontroliuojama pagonių nuo 70 metų, kai Roma sugriovė šį miestą, iki 1967, kai jo valdymą perėmė Izraelis.

Štai kodėl hebrajų aklumas dėl Jėšua kaip Mesijo pradėjo sklaidytis nuo 1960 ir toliau įgyja pagreitį. Kai praeina pagonių laikai, atitinkami sklaidosi hebrajų aklumas. Taigi Viešpaties prote, Jis daro skirtumą tarp žmonių iš visų tautų, kurie ateina pas Jį po kryžiaus iki paėmimo, ir tų kurie ateina pas jį tarp paėmimo ir Jo sugrįžimo.

Mes-tikintieji iš pagonių, kurie ateiname iš visų tautų – esame Kristaus kūnas, Kristaus nuotaka, žemės druska. Tie, kurie bus išgelbėti suspaudimų metu – ne. Jie nėra pakviesti į Avinėlio vestuvių puotą. Jie išgelbėti, bet tie, kurie išgelbėti po kryžiaus iki paėmimo turi ypatingą vietą Viešpaties širdyje, nes mes buvome laukinės šakos įskiepytos į Izraelio sandorą per tikėjimą.

(Jeigu jūs klausėte mano seriją apie 10 mergelių pagal Mato 25 skyrių, jūs prisiminsite 10 mergelių/ sužadėtinių, kad jos nėra Nuotaka ir negalima šito palyginimo pritaikyti kūnui/ Kristaus nuotakai. Nuotakos nėra palyginime, tai apie pamerges, nuotaka jau yra su Jaunikiu vestuvių puotoje)

Dabar mes turime paklausti 2 klausimus:
Kas atsitiks danguje su Kristaus kūnu, ir kas bus paimtas (ką mums apie tai sako Trimitų šventė?); ir kas atsitiks žemėje po „paėmimo“ ir Antikristo apsireiškimo, (ir ką mums sako apie tai Trimitų šventė)

Viena iš Rosh haShanah temų, Trimitų šventė, yra Mesijo vestuvės, taigi aš atsakysiu, pirmą klausimą kitą savaitę. Iki tada. Laiminu visus!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.