Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. balandžio 10 d., ketvirtadienis

Kada įvyks paėmimas? Kūnas/Nuotaka. 2 dalis

John Fenn, 2014 m. balandžio mėn. 5 d.,

Sveikinu visus,
Praeitą savaitę aš pasidalinau apie Trimitų šventę, kurios metu švenčiama teisiųjų mirusiųjų prisikėlimas ir teisiųjų perkeitimas skambant „paskutiniam trimitui“. Ši šventė vyksta esant naujam (jaunam) mėnuliui, kuris simbolizuoja teisiųjų paslėpimą kartu su Mesiju. Aš gilinsiuosi į daugiau detalių, bet pirmiausia...

O jeigu mes galėtume pažvelgti giliau į tai, kas vyko apaštalo Pauliaus mintyse? Jeigu mes galėtume sugrįžti į pirmąjį amžių ir suvokti jo hebraišką prigimtį, jo platų Hebrajų Sakytinio Įstatymo ir Rabinų mokymo pažinimą, jeigu galėtume suprasti, kuo jis tikėjo? Būtent tai aš stengsiuosi čia padaryti. Paulius buvo išrinktas Viešpaties parašyti didžiąją dalį Naujojo Testamento, taigi dabar jo perspektyva yra Raštas.

Kaip Paulius buvo išauklėtas?
Be Žodžio mokymo, mūsų Senojo Testamento, Paulius buvo mokomas savo tikėjimo pasakojamosios istorijos ir tradicijų, kurios buvo perduodamas iš kartos į kartą, kas yra vadinama Talmudu. Talmudo dalis – Mišnach, yra jo pasakojamasis variantas (pasakojamoji Torah). Pasakojamoji hebrajų istorija ir rabinų mokymai gyvavo šimtmečius. Paulius mokėsi visų šitų dalykų.

Jūs galite nesuprasti šito, bet Pasakojamaja Tradicija / žodžiu yra perpintas Naujasis Testamentas, taigi mažiausiai kai kas iš jo, bet ne viskas, yra laikoma patikimu raštu. Aš jums čia pateiksiu du pavyzdžius ir dar vieną vėliau:

1)    Pradžios 12:1 sakoma: Viešpats tarė Abromui: „Palik savo šalį, gimines, tėvų namus ir eik į kraštą, kurį tau parodysiu. 

Raštas tik sako, kad: „Viešpats tarė jam“... Bet Steponas Apd 7:2-3 sako: „Vyrai broliai ir tėvai, paklausykite! Šlovės Dievas apsireiškė (pasirodė) mūsų tėvui Abraomui Mesopotamijoje, kai jis dar nebuvo persikėlęs į Charaną, ir pasakė jam: „Išeik iš savo krašto, nuo savo giminių, ir keliauk į šalį, kurią tau parodysiu“.

Kaip Steponas ir jo klausytojai žinojo, kad Viešpats pasirodė Abraomui, kai Jis liepė jam palikti savo kraštą? Jie tai žinojo iš pasakojamosios tradicijos, Mišnach, kuri buvo perduodama nuo Abraomo laikų, ir pasakojo apie jo gyvenimo įvykius. Dalis tos pasakojamosios istorijos tapo raštu.

2)    Mato 2:23 sako, kad Juozapas perkėlė savo šeimą: ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų, kas buvo pranašų pasakyta: „Jį vadins Nazariečiu“. 

Bet problema tokia, kad Senajame Testamente nėra pranašystės apie Mesiją, kurį vadins Nazariečiu. Bet tai buvo dalis žodinės istorijos, kuri teigė, kad Mesijas bus žinomas kaip Nazarietis, ir tai tapo raštu.

Kaip supranta Paulius tai, kas įvyko per Trimitų šventę
Viskas, ką Paulius išmoko iš Senojo Testamento raštų, pasakojamosios tradicijos, ir po savo išgelbėjimo iš Viešpaties apreiškimų, padarė šitą žmogų tuo, ką mes pažįstame kaip apaštalas Paulius. Žinodami visus šituos elementus jo genialiame prote, pažiūrėkime į Žodį ir Pasakojamąjį Žodį, kad suprastume, ką Paulius suvokė apie Trimitų šventę.Judaizme, kaip aš rašiau praeitą savaitę, yra trys šofarai: Pirmas Trimitas, Paskutinis Trimitas, ir Didysis Trimitas (Šofaras). Pagal rabinų mokymus vadinamus Pirke deR-Eliezer tarp kitų, kairysis avino, pagauto krūme, kai Abraomas aukojo Izaoką, ragas – tai pirmasis Trimitas, ir jis buvo pučiamas prie Sinajaus kalno. Dešinysis ragas, paskutinis Trimitas, bus pučiamas per naują mėnulį per Roš haŠanah pabudinti šventuosius mirusius ir transformuoti gyvus šventuosius.

Didysis Trimitas, arba Didysis Šofaras, bus pučiamas pabaigiant Jom Kippur sutinkant surinkimą žmonių, kurių nuodėmės yra atleistos, kai Jeruzalės vartai užsidarys ir laikas atgailauti baigsis: Tai pranašauja apie Kristaus sugrįžimą.

Čia vėl vardai švenčių vadinamų Trimitų švente: Roš haŠanah (Metų galva), Yom Teruah (Prabudimo garso diena), Yom haDin (Teismo Diena), ir Yom haZikkaron (Prisiminimų diena).

Prabudimo Garsas - YomTeruah
Praeitą savaitę aš rašiau, ką mokė Paulius mokė apie Roš haŠanah arba Trimitų šventę, kai jis sakė, kad mirusieji Kristuje prisikels, o gyvieji bus pakeisti pučiant Paskutiniam Trimitui – jo naudojamas „paskutinis trimitas“ visada yra susiejamas su „paėmimu“ ir su Roš haŠanah. Bet 1 Korintiečiams 15:51-53 nėra vienintelė vieta, kuri moko apie tai.

Šventyklos pamokslų, kurių žmones mokė šimtmečiais per Roš haŠanah, pirmuose žodžiuose jūs galite pamatyti nuorodą apie teisiuosius mirusius ir taip pat apie dvasine prasme užmigusius.

„Pabuskite jūs, kurie miegate, ir jūs, kurie snaudžiate pakilkite iš savo snaudulio. Ištirkite savo gyvenimą, atgailaukite ir prisiminkite savo Kūrėją. Tie iš jūsų, kurie užmirštate tiesą laikų tuštybėje ir gyvenate visus metus tuštybėje ir tušti, pažvelkite į savo sielas, pakeiskite savo kelius ir gyvenimą, te kiekvienas jūsų atsižada savo neteisingo kelio ir savo minčių, kurios nėra geros...(Rambam, Hilchot Teshuvah)

Paulius rašo Efeziečiams 5:14-17: Todėl yra sakoma: „Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus“. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės: kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, branginantys laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia“.

Visiškai yra aišku, kad Paulius nurodo ir perfrazuoja šitą Roš haŠanah mokymą, kai sako Efezo tikintiesiems gyventi teisingai, nes artėja prabudimo garsas...Tai reiškia, kai mes žiūrime į laiškus Korintiečiams, Efeziečiams, Tesalonikiečiams – mes suprantame, kad Paulius apie Roš haŠanah ir Paskutinį Trimitą mokė pirmojo amžiaus tikinčiuosius, ir jo mokymas tapo mūsų Naujojo Testamento raštu.

Ką jis liepė Tesalonikiečiams
Paulius liepė jiems 1 Tesalonikiečiams 1:10: „laukti iš dangaus Jo Sūnaus, kurį Jis prikėlė iš numirusių, – Jėzaus, gelbstinčio mus nuo ateinančios rūstybės“.

Pastebėkite, kad 1 Tesalonikiečiams 4:14-18 jis nurodo į Roš haŠanah ir Paskutinį Trimitą, tai būtent jis pasakė Korinte:

Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su Juo. Ir tai jums sakome Viešpaties žodžiu, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. 

Ir pažiūrėkime, ką jis parašė tuoj pat po šito
„Dėl valandos ir laiko, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės: „Ramybė ir saugumas“, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepaspruks.

Bet jūs, broliai, nesate tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis. Juk jūs visi esate šviesos ir dienos vaikai. Mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai... Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs! Juk Dievas mus paskyrė ne rūstybei, bet kad įgytume išgelbėjimą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris mirė už mus, kad mes ar budėdami, ar miegodami gyventume kartu su Juo. Todėl guoskite ir statydinkite vieni kitus...“ (5:1-11)

Atkreipkite dėmesį, kad antrą kartą šiame laiške jis rašo jiems, kad Dievas neskyrė mūsų rūstybei, kuri ateis. Jis taip pat sako, kad ta diena ateis kaip vagis naktį netikintiems, bet ne mums. Įsivaizduokite mintimis vagį nakties metu. Tai paveikslas, kai kažkas miega savo namuose, ir vagis įsilaužia pavogti tai, kas jam nepriklauso.

Būtent taip pasaulis reaguos į paėmimą. Jie žiūrės į Jėšua kaip į vagį, imantį tai, kas nepriklauso Jam: jų vaikus, sutuoktinį, bet iš tikrųjų, Jis ateina pasiimti tų, kuriuos Jis nusipirko, ir už kuriuos sumokėjo.

Ir tai mus atveda prie to, kas įvyks žemėje per Roš haŠanah – kas yra vadinama „ateinančia rūstybe“? Ir Pauliaus 2 laišką Tesalonikieičmas bei Antikristą...

Iki kitos savaitės. Laiminu visus!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.