Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. gruodžio 23 d., šeštadienis

Paklusnumas ir valdžia # 3 iš 3

 John Fenn 22 , December , 2023, Submission and Authority #3 of 3

Sveikinu visus,

 „Kas tave dengia?“ yra įsitikinimas, kad visi tikintieji turi būti po surinkimo  ar


surinkimo  vadovo „danga“. Tas lyderis valdo juos, kad Dievo palaiminimai tekėtų jiems ir jie būtų apsaugoti nuo velnio. Štai kodėl labai dažnai nesubalansuotos  mentorystės santykiai yra pagrįsti baime. Tai priverčia auklėjamą asmenį bijoti prasilenkti ar apvilti Dievą, bet taip pat bijoti, ką velnias gali padaryti, jei jis priimtų neteisingą sprendimą arba prieštarautų savo mentoriui.

Ar „dengimo “ mokymas yra biblinis?

 Šis mokymas yra išlikęs iš 1 dalyje paminėto Ganytojiško judėjimo. Jis plačiai pripažįstamas kaip Biblijos mokymas, bet tai nėra tiesa, tai nėra Šventasis Raštas. Jėzus yra tavo „danga“,  po to mes esame vienas kito „danga“, o  santuokos tvarką aptarsiu toliau.

 Pagalvokite, ką sako mokymas „kas yra tavo danga“. Jame sakoma, kad kiekvienas žmogus turi turėti kitą asmenį ar organizaciją tarp savęs ir Dievo. Jis nepaiso Kristaus kiekviename tikinčiame, nukreipdamas paklusniam asmeniui gauti nurodymus iš kito asmens, o ne Kristaus, kuris juos veda.

Ji tiki, kad kitas žmogus (kuris taip pat turi savyje Kristų) nėra pajėgus pats priimti sprendimų; kad jiems reikia, kad kas nors priimtų tuos sprendimus už juos. Koks tai blogis!

 Sveiko dvasinio vadovavimo pavyzdys

 Dvasinis vadovas, mentorius turėtų patvirtinti tai, ką Viešpats pirmiausia įdėjo į tavo širdį. Rūpintis reikia žmogaus siela, o ne natūraliu gyvenimu – darbas, namai, mokykla yra natūralūs dalykai. Ganytojo ar kito vadovo nurodymai turėtų būti sutelkti į dvasinius dalykus ir sielą. Žinoma, diskusijose atsiranda natūralūs dalykai, tačiau sveiki mentorystės santykiai visada nukreips tą, kuris yra kuruojamas, į Kristų jame ir į darymą to, ko Jis nori.

 Apaštalų darbų 20:22-23 sako, kad Paulius buvo pasiryžęs vykti į Jeruzalę.

Paulius sako: „Nežinau, kas man nutiks, bet visur, kur einu, Dvasia liudija, kad ten manęs laukia saitai ir kančia“. Jis žinojo, kad nutiks kažkas blogo. Tačiau Apaštalų darbų 21:10-11 pranašas Agabas duoda konkretų žodį Pauliui. Jis sako, kad žydų lyderiai jį suims ir atiduos romėnams.

 Šios detalės patvirtino tai, ką Paulius jau turėjo savyje – pagrindinę tiesą, kad laukia bėdos. Detalės buvo naujos, bet pagrindinis apreiškimas jau buvo Pauliaus. Agabo pridėta detalė buvo patvirtinimas. Taip pat apsvarstykite, kad apreiškimas  Simeonui atėjo per Dvasią  Lk 2:25-32  ir jis paskelbė kūdikėlį Jėzų esant Mesiju, Marijai ir Juozapui tai nebuvo nauja informacija – tai patvirtino tai, ką jiems kiekvienam jau buvo kalbėjęs Viešpats.

 Kai Petras paskelbė: „Tu esi Mesijas, Gyvojo Dievo Sūnus“, Jėzus pasakė, kad niekas jam to nesakė, jis gavo šį žodį iš Tėvo. Jėzus patvirtino apreiškimą.

 Pradinis apreiškimas yra viduje, iš Tėvo arba Viešpaties per Šventąją Dvasią, TOLIAU patvirtinamas „2 ar 3 liudytojų lūpomis“.

 Vyrai ir žmonos

 Raštuose eilutės, kurias smurtaujantys vyrai ir ganytojai naudoja pajungti  žmonoms ar moterims, yra šios: I Korintiečiams 11:1-16 apie šydus, I Korintiečiams 14:26-40 apie žmonas, tylinčias surinkime, ir I Timotiejui 2:9-15 apie tvarką santuokoje. ; jie dažnai sako moterims, kad jos negali kalbėti surinkime.

 1 Korintiečiams 11:1-16 kontekstas yra vualių nešiojimas. Tomis dienomis ir tame regione žmonos viešumoje dėvėjo šydą ir nusiimdavo jį tik namuose ar šeimose. Šydas buvo mūsų šiandieninio vestuvinio žiedo atitikmuo. Apaštalų darbų 18:1-9 mums sakoma, kad jie susitikdavo romėno Justo namuose, o ten buvo žydai, graikai ir romėnai, visi susirinkę į vieną „surinkimą“.

 Kai kurios žmonos, patekusios į namus, nusiimdavo vualius, nes jos buvo šeimoje Kristuje. Tačiau toks poelgis paniekindavo jų vyrus toje kultūroje. Paulius sakė, kad „namų surinkime“ vualio nuėmimas tai nepagarba jų vyrams, angelams, atsakingiems už jų šeimą, ir Viešpačiui. Tai buvo problema Korinte, o niekur kitur NT nebuvo jokių kitų  nurodymų dėl vualių nešiojimo.

2, 13 ir 16 eilutėse Paulius žmonų dengimąsi vualiais vadina papročiu. Tai ne Dievo įsakymas, tai paprotys. Kai kuriose šalyse šios rašto eilutės tebegaliotų ir šiandien, tačiau daugumoje pasaulio šalių paprotys, kad žmonos kaip santuokos ženklą dėvi šydus,  nenaudojamos.

 1 Korintiečiams 14:26-40 kontekstas yra mokymas  kaip būti svečiu  „surinkime“ kito žmogaus namuose. To prireikė, nes visos 3 kultūros staiga buvo sujungtos, o tik Kristus jose buvo bendras. Paulius nurodo kontekstą v26; tegul viskas daroma taip, kad viskas būtų gerai, padoriai ir tvarkingai. Tą patį jis teigia 33 ir 40 eilutėse – tris kartus per 15 eilučių kartodamas temą, rūpindamasis padorumu ir tvarka, todėl nėra jokio nesusipratimo. Tai ne apie žmonų tylėjimą, o apie tai, kad susitikimai, kuriuose dalyvauja įvairios kultūros, turi vykti  padoriai ir tvarkingai.

 27–28 eilutėse kalbama apie tai, kad turi kalbas, bet nėra kam aiškinti ar nėra galimybės pasidalinti. Sako, nereikalaukite būti išgirsti. Jei nėra galimybės pasidalinti, kalbėk tik sau ir Dievui, ir  tu nenusidedi. 29-33 eilutėse jis liepia jiems nereikalauti leidimo  kalbėti, bet  kai  jie kažkuo dalijasi, kas, jų manymu, yra iš Dievo, tai įvertins mažiausiai 2 ar 3 kiti. Tai  gali būti priimta arba atmesta.

Po to, jis rašo: „Pranašų dvasios yra pavaldžios pranašams“, o tai reiškia, kad vien todėl, kad jaučiate norą dalytis, jūs neturite to daryti, Dievas palieka jus pavaldžiu, kad ir kas būtų jūsų dvasioje. Jis sako kalbėti pakaitomis, nes  Dievas nėra sumaišties autorius, todėl būkite atidūs krypčiai, kuria plaukia susirinkimas. Plaukite su srautu, užuot stūmę savo asmeninį mėgstamą įsitikinimą.

 Dievas yra ne sumaišties, o ramybės autorius

 Dar kartą sakydamas, kad Dievas yra ne painiavos, o ramybės, tvarkos autorius, jis liepia žmonoms 34-35 eilutėse paklausti savo vyrų namuose, jei turi klausimų. Tema yra sumaištis susirinkime, o ne bendras doktrininis teiginys, skirtas žmonoms tylėti.

 Jis teigia, kad įstatymas sako, kad jos turi tylėti. Mozės įstatyme nėra nieko, kas tai patvirtintų. Judaizme žodinis įstatymas (tradicijos) taip pat buvo vadinama „įstatymu“. „Įstatymas“, apie kurį kalba Paulius, yra sinagogos įstatymas, kur moterys yra atskirtos nuo vyrų ir neturi teisės kalbėti.

 Tačiau dabar Kristuje jos yra lygios ir sėdi su savo vyrais, todėl žmonos gaudo pažinimą, suardydamos susirinkimo eigą savo nuolatiniais klausimais. Taigi jis pasakė, kad dėl ramybės ir kad viskas būtų daroma padoriai ir tvarkingai, tegul jos paklausia savo vyrų namuose.

 Žmonės pamiršta arba nežino, kad tai parašyta grupei žmonių kambaryje iš 3 skirtingų kultūrų, kurie čia susitinka mokytis apie Jėzų.

 I Timotiejui 2:9-15 kalbama apie santuokos tvarką, o ne apie „surinkimo tarnystę“. Tais laikais romėnų moterys parodydavo savo turtą ir statusą įsipindamos į plaukus papuošalus, o perukai buvo įprastas būdas suteikti daugiau vietos papuošalams. Paulius sakė, kad sutelkite dėmesį į vidinį grožį, o ne demonstruokite išorinį grožį ir turtus. Šis nurodymas neturi nieko bendra su surinkimu, jis yra apie vyrus ir žmonas ir apie tai, kaip žmonos turi sutelkti  savo dėmesį –ne į išorinį turtų parodymą, bet į  vidinį ir tikrąjį turtą Kristuje.

 Tada Paulius pasakė, kad jis neleidžia žmonoms pasisavinti valdžią arba, tiksliau, graikėms, valdyti savo vyrus. Vėlgi, tai yra santuokos tvarka pagal kontekstą, o ne buvimas surinkime. Norėčiau pridurti, kad daugelyje santuokų žmona yra „kalbėtoja“. Tai matome Priscilos ir Akvilo poroje, kuriuos Paulius paminėjo 6 kartus, o 4 iš tų 6 kartų Priscilla paminėta pirmiausia, o tai rodo, kad ji buvo pagrindinė kalbėtoja.

 Ji nesisavino Akvilo autoriteto mokydama ar kalbėdama, bet buvo  gavusi jo leidimą, nes jis atpažino žmonos dovanas. Tas pats yra ir šiandien. Kai pora atpažįsta vienas kito dovanas ir stiprybes, mes paklūstame toms Dievo dovanoms jose, todėl kiekvienas nesisavina kito valdžios.

 Šie žodžiai skirti Timotiejui...

 ...kuris prižiūrėjo Kristaus kūną Efeze, nepakeičia jo nurodymų efeziečiams 5:21-33. Kitaip tariant, visi trys laiškai; Efeziečiams ir I ir II Timotiejui yra skirti Efezo krikščionims. Jie dera vienas su kitu, nes Paulius rašo tiems patiems žmonėms ir apie juos. Efeziečiams 5:21 jis pasakė: „Pakluskite vieni kitiems, bijodami Dievo, žmonos pakluskite savo vyrams Viešpatyje“. Tai, ką jis vėliau parašė Timotiejui, nepakeičia to, ką jis parašė Efeze, bet jį patvirtina. Tai ne apie paklusnumą, o apie širdies būklę, laikytis Dievo nustatytos santuokos tvarkos.

 Kristuje tai reiškia, kad vyrai ir žmonos yra lygūs, tačiau kūrimo tvarka rodo, kad Dievas pirmiausia sukūrė Adomą, o paskui Ievą, parodydamas, kad vyras turi būti Kristaus paveikslas, o žmona – surinkimo paveikslas, gyvame palyginime, susituokę kaip viena Dieve. Efeziečiams 5:21-33.

 Paklusnumas yra iš širdies. Pavaldumas yra veiksmas. Mes esame paklusnūs Viešpačiui ir Jam pavaldūs Jam – mokinystės procesas yra mūsų širdyse esantis paklusnumas mūsų dažnai maištingam kūnui.

 Tai procesas, bet visada turėkite omenyje, kad Kristus yra jumyse, ir jūs turite  bendrauti, kad apsvarstytumėte, kaip gyvenate savo gyvenimą. Jūs ir Jis susitinkate, kad nuspręstumėte, kur dirbti, eiti į mokyklą, kokią profesiją pasirinkti, kur gyventi, ką pirkti ar parduoti. Mentorius, kuriam paklūstate, gali pasiūlyti idėjų ir išminties, bet jūs neprivalote jų vykdyti. Jie neturėtų reikalauti vykdymo. Santuokoje ir bet kokiuose mokinystės santykiuose paklusnumas vienas kitam turi moralės, etikos, asmeninės erdvės gerbimo ribas ir nukreipia  į Viešpatį.

  Nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

 

http://www.cwowi.org ir Europoje http://www.cwowi.eu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.