Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. liepos 22 d., penktadienis

Kodėl visų pirma turi įvykti „Paėmimas“ 2 iš 4

 Why the 'Rapture' Comes First #2 of 4 

Sveikinu visus,

 Praėjusią savaitę trumpai apžvelgiau kitas nuomones apie paėmimą, o bendras dalykas joms yra tai, kad niekas nemano, kad galbūt Dievas galėjo duoti Mozei mokymą apie paėmimą. Tiesą sakant, Jis būtent tai ir padarė,  mes tai


apžvelgsime per šias 3 savaites.

Jom Teruah, trimitų šventė

 

Ji taip pat vadinama Rosh Hashanah (metų galva, žydų naujieji metai). Joje mokoma apie Mesijo karūnavimą ir vestuves, teisiųjų mirusiųjų prisikėlimą, kilmingųjų (tai jūs ir aš) surinkimą, atlygį Jo rūmams (jo karalystės didikams / karaliams / kunigams), teismo dieną, Jokūbo Vargų (suspaudimų) pradžią ir pasaulio pradžios metines.

  

Pirminės instrukcijos apie trimito pūtimą  randamos Kunigų 23:23-25 ​​ir minimos vėliau tokiose vietose kaip Skaičių 29:1 ir Psalmė 81:3 ("Pūskite trimitą jaunaties mėnulio metu". Tai vienintelė 1 iš 7 švenčių, kuri prasideda jaunaties fazėje, kai nėra mėnulio, nes mėnulis yra paslėptas. Mėnulis jau seniai buvo tikinčiųjų Mesiju tipas, nes neturi savo šviesos šaltinio, bet atspindi saulės šviesą - tai judaizmas, o ne krikščionybė sukūrė šią simboliką. Taigi  paėmimo metu tikintieji yra paslepiami nuo akių danguje, kaip mėnulis jaunaties fazėje.

  

 Vėliau Paulius rašė Kolosiečiams 2:16-17, kad jaunatis yra „ateities dalykų šešėlis“, užsimindamas apie Trimitų šventę ir mirusiųjų prisikėlimą.

  

Jei pažvelgsite į Yom Teruah, hebrajų leksika mums sako, kad žodis „teruah“ reiškia „prabudimo sprogimas“. Šis „prabudimas“ arba prisikėlimas iš numirusių randamas visuose rabinų mokymuose  apie Trimitų šventę. Koks trimitas naudojamas mirusiems teisiesiems pažadinti?

 

 Pagal Pirke deR' Eliezer (rabino Eliezero raštai)

 Jis sako, kad „pirmasis trimitas“ simbolizuoja  kairįjį avino ragą, kai avinas įstrigo krūme Pradžios 22 skyriuje, kai Abraomas vos nepaaukojo Izaoko, bet rado pakaitalą. Jis buvo pūstas ant Sinajaus kalno, kai Mozė gavo Įstatymą.

 

Dešinysis ragas arba „paskutinis trimitas“ bus pučiamas pranešant apie Mesiją. Jį Abraomas pūtė ryšium su Izaoku, prikeltu iš numirusių – priėmė jį prikeltą, nuoroda į  Hebrajams 11:17-19, Abraomas pūtė ragą švęsdamas. Nuo tada jis buvo naudojamas Trimitų šventėje. (Nors originalaus avino rago jau seniai nebėra)

 

Taip pat yra „Didysis šofaras“, skirtas Yom Kippur, Atpirkimo dienai, kai ateina Mesijas ir paskelbiama amžiaus pabaiga. Tai pučiama kaip paskutinis kvietimas gauti atpirkimą už savo nuodėmę.

  

Paulius rašė apie šį paskutinį trimitą 1 Korintiečiams 15:51-53: "Štai aš jums atskleisiu paslaptį. Mes ne visi mirsime, bet visi būsime pakeisti. Per sekundę, akimirksniu, skambant paskutiniam trimitui, kai trimitas skambės,  mirusieji bus prikelti negendantys, ir mes visi būsime pakeisti“.

  

Jei skaitote tai ir niekada nesate studijavę  žydų mokymo apie paskutinį trimitą, tada viskas, ką skaitote, yra kažkoks trimitas, ir nežinote, kodėl jis vadinamas „paskutiniu trimitu“, kuris prikels mirusiuosius Kristuje ir gyvuosius , kurie bus tuo metu, ir tada  jie  bus  pakeisti ir prisijungs prie Viešpaties. Bet jei žinote, ko judaizmas moko, tuomet suprantate, kad Pauliaus didysis apreiškimas  skiriasi nuo judaizmo, tuo, kad  gyvieji taip pat bus pakeisti – tai yra paslaptis, štai kas judaizme yra nauja ir nemokoma.

  

Tai svarbu, nes parodo, kad Paulius tikėjo tradiciniu žydų mokymu apie tai, ką mes vadiname paėmimu; kad tai žydų mokymas apie  Trimitų šventę. Paskutinis trimitas  bus pučiamas jaunaties fazėje, kai jaunas mėnulis paslėptas nuo akių, kaip tikinčiųjų tipas, kurie pakeliami, pakeičiami ir pasislepia Mesijuje.

  

Tai yra iš mokymo ir (žydų) šventyklos maldos, kuria meldžiamasi per Trimitų šventę:

 "Pabuskite miegantieji iš savo miego, kelkitės iš miego, išnagrinėkite savo gyvenimą ir atgailaukite ir prisiminkite savo Kūrėją. Atsisakykite tuštybės, pažvelkite į savo sielas ir tobulinkite savo kelius, palikite savo piktas mintis ir savo kelią..."

 

Paulius perfrazavo tą pačią Trimitų šventės šventyklos maldą Efeziečiams 5:14-17: „Todėl, kaip jis sako: 'Pabusk, kuris miegi, ir prisikelk iš numirusių, ir apšvies tave Mesijas. Taigi žiūrėk, ar tu gyveni teisingai, o ne kaip kvailiai, kaip išmintingai naudojantys laiką nes dienos yra piktos . Todėl nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia“.

  

Dauguma Efeziečių laiško  skaitytojų net neįsivaizduoja, kad Paulius perfrazuoja šventyklos maldą apie paėmimą Efeziečiams 5:14, teisiųjų mirusiųjų prikėlimą... Pauliaus citatos pradžioje jie nežino, kas yra „jis“, o tai  kunigas, besimeldžiantis ta malda Trimitų šventėje šventykloje. Dabar tu žinai.

 

 

 

Šiuo metu žydų šventėse, net ir mūsų dienomis, kasdien skaitoma 27 psalmė. 5 eilutėje sakoma: "Nes vargo metu (Jokūbo vargo ar suspaudimo metu) Jis paslėps mane savo palapinėje. Savo palapinės paslaptyje Jis paslėps mane. Jis pastatys mane ant uolos." Taip pat v10: „Kai mano tėvas ir motina mane atstumia, Viešpats paims mane." (Priims mane Sau)

  

Tai patvirtina žydų įsitikinimą, kad bėdų metu, Jokūbo bėdoje ar rūstybės dieną, Jis slepia mus Jame. Vėlgi, jei nežinotumėte, kad ši psalmė skaitoma kartu su Trimitų švente apie paėmimą, tiesiog skaitytumėte tik įdomią psalmę.

  

Štai kodėl Paulius rašė I laiške Tesalonikiečiams, mokydamas apie „paėmimą“, liepė jiems  1:10: „...laukti,  Jėzaus, kuris išgelbėjo mus nuo ateinančios rūstybės“ ir 5:9-10: „Nes Dievas Tėvas paskyrė mus ne rūstybei, bet išgelbėjimui per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, nes ar esame mirę, ar pabudę, gyvensime su Juo“.

 

 Jei  skaitote žodį „rūstybė“, nesuprasdami judaizmo, kuris reiškia Jokūbo vargus ar nelaimių laiką, tada to nesuprasite. Tačiau kontekste vartojamas žodis „rūstybė“ reiškia dienas po paskutinio trimito pūtimo.

 

Pykčio dienos?

 "...Trys knygos per Rosh Hashanah atverstos: viena visiškai teisiesiems, viena visiškai nedorėliams ir viena tarpiniams. Visiškai teisieji iš karto įrašyti ir užantspauduoti Gyvenimo knygoje, o visiškai nedorėliai - vieną kartą įrašyti ir užantspauduoti Mirties knygoje; o tarpiniai laikomi sustabdyti nuo Rosh Hashanah iki Jom Kipuro (Atpirkimo dienos). Jei pripažįstama, kad jie verti, jie įrašomi  gyvenimui; jei pripažįstami neverti, jie įrašomi mirčiai “. Rosh Hashanah 16b

 

Tarpininkai yra tie, kurie neapsisprendę dėl Viešpaties ir turės per Suspaudimų arba rūstybės dienų laiką  apsispręsti  už Jį, ar ne.

  

Joelio 2:1, 11 rašoma apie rūstybės dieną, apie ateinančią Viešpaties rūstybę. Taip pat Sofonijo 1:14-17. Izaijas 13:6-9 ir 34:1-8 kalba apie Viešpaties pasipiktinimo laiką, ateinančią rūstybę. Jeremijo 30:4-7 kalbama apie Jokūbo bėdų laiką. Apreiškimo 6:14-17 sakoma, kad jie norėjo pasislėpti nuo „Avinėlio rūstybės“, nes atėjo didžioji Jo rūstybės diena.“ Pykčio dienos, kurią vadiname suspaudimu, samprata yra visame Senajame Testamente. Paulius liepė tesalonikiečiams guosti vieni kitus, nes Dievas mūsų nepašaukė rūstybės dienai.

  

Netgi Nojus, kuris įėjo į arką, kai jam buvo 600 metų, išvengė teismo tvano. Seniai buvo suprasta, kad žemėje bus 6000  žmogaus metų, tada Mesijas, Arka, įves savo žmones į Jį, jie bus užantspauduoti Dvasia (Viešpats uždarė duris Nojaus arkai), taip bus ir su paslėptais  Mesijuje. /Arka, pakilo virš rūstybės ir teismo tvano.

  

Jokūbo vargas arba laikas taip pat vadinamas Baimės dienomis, rūstybės, Pasipiktinimo ir Mesijo gimimo kančios diena. Tomis dienomis Paulius pasakė tesalonikiečiams, kad nuo to  esame išgelbėti. Tai yra dienos, kai 27 psalmė sako, kai būsime paslėpti su Juo Jo palapinėje.

 

 Mesijo gimdymo skausmai

 

"Akivaizdu, kad buvo tikimasi, kad šie "skausmai" bus suprantami dėl kančių, per kurias gims naujasis amžius (Tūkstantmetis, kai žemę valdys Mesijas). Atitinkama frazė rabinų tekste yra "Mesijo gimimo kančios", t. y. , ne paties Mesijo kančios, o motinos Siono kančios, kuri stengiasi pagimdyti Mesiją žydų tautai“. Judaizmas pirmojo amžiaus krikščionių eroje, George'as Foot-Moore'as.

  

Tai rodo, kad žemė patirs „gimdymo skausmus“ iki Mesijo „gimimo“ į žemę – tai yra tai, ką mes vadiname sielvartu, paskutiniais ir žiauriausiais „gimimo skausmais“, kol Mesijas bus atskleistas žmonijai – kai šio pasaulio  karalystės  taps mūsų Dievo ir Jo Kristaus karalystėmis, ir Jis viešpataus per amžius.

  

Suprasdami tokius terminus kaip „rūstybė“ ir „gimdymo skausmai“, dabar galime suprasti Mato 24 skyrių žydiškame kontekste, o apie tai  kitą savaitę. Iki tol... laiminu,

 

Džonas Fenas

 

www.cwowi.org ir el. paštu john@cwowi.org

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.