Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis

Leviticus nuo 2 iki 4

 Sveiki,

 Šiandien; antgamtiškas Izraelis.

 Dievas įžiebė ugnį

Senovės judaizmą antgamtišku daro tai, kad Dievas užkūrė ugnį  deginamajai aukai, o ne žmogus. Žmogus negali ateiti pas Dievą jokiomis savo pastangomis ar formulėmis. Senajame Testamente, kai žmogus buvo Dievo akivaizdoje, jis turėjo
nusiauti batus, nes batai yra žmogaus dirbiniai. Mes negalime ateiti į Jo akivaizdą dėl nieko, ką darėme. Tai randama Išėjimo 3: 5-6, kai Mozė prie degančio krūmo kalba su Viešpačiu. "... Nusiauk  batus nuo kojų, nes tai yra šventa žemė".

 

Taip pat matome Jozuės 5: 14-15, kai Kristus, būdamas Viešpaties kariuomenės kapitonu, pasakė Jozuei, kaip paimti Jerichą, ir liepė nusiauti  batus Jo akivaizdoje. (Tai nebuvo angelas, kalbėjęs su Jozuė, bet Kristus, tai liudija faktai, Jis priėmė garbinimą, 2, liepė Jozuei nusiauti batus, o 3 skyriuje 6 eil.  pasakojimas tęsiamas persijungiant iš natūralaus požiūrio į tikrąją perspektyvą ; „Viešpats pasakė ...“ jų pokalbyje. Taigi išmeskite knygas, kuriose sakoma, kad tai yra angelas (tokias kaip   „Angelai su užduotimi“), nes ten yra keletas dalykų, kurie gali suklaidinti.)

 

Žmogus negali ateiti pas Dievą jokiomis savo pastangomis. Dėl šios priežasties Dievas įsakė, kai jie  pastatė aukurą aukai aukoti, netašyti  akmenų ir jokiu būdu jų nekeisti - jie turėjo naudoti akmenis tokius, kokius rado ant žemės, nes  juos suformuoti, tai reiškia  pridėti žmogaus pastangas prie išganymo. Išėjimo 20: 25

 

Viešpaties ugnis

Turėdami tokį supratimą, kad atėjimas pas Dievą priklauso tik nuo  Jo  ir mes nieko neatnešime į šią sąjungą, pažiūrėkime į deginamąją auką, apie kurią kalbama pirmajame Levitų(arba Kunigų) skyriuje. Pirmoji auka, kurią matome, yra tai, kai Viešpats Dievas (Kristus) nužudė gyvūną ir pagamino odos apsiaustus Adomui ir Ievai, Pradžios 3:21. Tai buvo jiems vaizdinga pamoka, kad vėliau Jis taps paskutine auka, kad žmogus būtų aprengtas Juo. Pradžios 4 skyriuje užrašyta, kad Kainas  atmetė išganymą iš malonės ir pasirinko ateiti pas Dievą savo paties pastangomis, aukodamas daržoves, kurias augindamas  taip sunkiai dirbo. Mes negalime ateiti pas Dievą remdamiesi savo darbu, pastangomis ir formulėmis.

 

Viešpats nepriėmė jo aukos, nes tai buvo jo paties pastangos, Jis priėmė Abelio auką, kuri buvo nekalto avinėlio iš Abelio bandos kraujas. Štai kodėl Kainas yra visų klaidingų religijų ir melagingų pastangų patekti pas Dievą savo jėgomis tėvas. Kaip pavyzdį galime naudoti įvairias religines apeigas iš viso pasaulio, kuriose nurodomos tam tikros maldos, tam tikros pastangos priartėti prie Dievo, padaryti jam įspūdį ar kažkaip paveikti.

 

Mozė užrašė Pradžios knygą, todėl jam ir mums suprantama, kad būtent ugnis iš dangaus prarijo Abelio, o ne Kaino auką. Štai kaip jis sužinojo, kad jo auka nebuvo priimta. Tai įtvirtino pavyzdį, kad pats Dievas  siunčia ugnį iš dangaus, kad uždegtų deginamosios aukos ugnį, taip kad iš aukos visiškai nieko nelieka.

 

Tai kartojama visoje Levitų knygoje - tegul nieko iš deginamosios aukos 

nelieka. Ji turi būti visiškai suvartota. Tai Viešpats pasakė Izraeliui per pirmąjį Paschą Išėjimo 12:10: „Tegul nieko nelieka iki ryto, o jei kas lieka ryte, sudeginkite jį visiškai“. Žinoma, tai yra Jėzaus ant kryžiaus simbolis, kad Jo „deginamoji auka“ už nuodėmę buvo visiškai atlikta, absoliuti, 100%.

 Mozė ir Aaronas

 Levitų 9: 23–24, aprašyti pirmi aukojimai  naujosios kunigystės, kuriai vadovavo Aaronas: „Mozė ir Aaronas nuėjo į palapinę, tada išėjo ir palaimino žmones. Ir visiems žmonėms pasirodė Viešpaties šlovė.  Viešpaties akivaizdoje pasirodė ugnis, kuri sudegino  auką ir net riebalus. Žmonės tai pamatė, šaukė ir krito ant savo veidų.“

 

Gideonas

 Teisėjų 6: 20–24, Gideonas mato Viešpaties angelą  (Kristų), kuris kviečia jį vesti Izraelį prieš midjaniečius ir tapti Izraelio teisėju. Gideonas aukoja mėsą ir neraugintą duoną ir padeda juos  ant  akmens altoriaus.  „Viešpaties angelas“ palietė uolą su  lazda , kilo ugnis ir  prarijusi auką, o „Viešpaties angelas“ išėjo. Gideonas neuždegė ugnies, tai padarė „Viešpaties angelas“. Gideonas, žinodamas savo istoriją ir supratęs, kad matė Viešpatį akis į akį, ėmė šaukti. Tada Viešpats kalbėjo su juo ir patikino, kad jis nemirs. Gideonas vadino Viešpatį „Taikos Dievu Jehova Šalomu“ dėl šio susitikimo, kurio metu jis nemirė.

 

 Samsonas

Maždaug po 50 metų, teisėjų 13: 16-20, vyrui, vardu Manoahas, ir jo žmonai pasirodo „Viešpaties angelas“, sakydamas, kad ji pastos ir pagimdys Izraelio teisėją, ir jis bus Nazaritas nuo pastojimo. Šie būsimo Samsono tėvai aukoja Viešpačiui, dėkodami už šią pranašystę, o Manoahas, nesuprasdamas, su kuo jis kalbėjo, paklausė Jo vardo.

 

 18 eilutė: "Kodėl klausiate mano vardo, matydami, Jis  nuostabus?" (Heb .: nuostabus, nesuprantamas, didingas), ir tada jis pakilo aukos liepsnoje ir dingo iš akių. Jūs prisiminsite, kad Izaijo 9: 6 sakoma apie Mesiją: „Mums gimė vaikas, mums duotas sūnus ir Jo vardas bus vadinamas Nuostabusis ...“

 

Manoahas žmonai pasakė, kad jie matė Dievo veidą  ir tikrai mirs. Jo žmona, būdama protingesnė ir nuovokesnė, pasakė v23; "Ar Jis būtų mums pasakęs, kad turėsime sūnų, jei ketino po to mus nužudyti? Ir jis priėmė ir mūsų auką, taigi mes nemirsime".

 

Saliamonas

- II Kronikų 7: 1–3, kai Saliamonas pašventino  šventyklą, sakoma: „Kai Saliamonas baigė kalbą, ugnis nusileido iš dangaus ir prarijo deginamąją auką bei kitas aukas; Kunigai negalėjo patekti į šventyklą, nes Viešpaties šlovė taip stipriai užpildė vietą. Ir visi žmonės, pamatę, kaip ugnis nusileido su Viešpaties šlove, puolė veidais žemyn ir garbino šlovindami Viešpatį. sakydamas: "Nes jis geras, nes jo gailestingumas amžinas".

 

Elijas

 „II Karalių 18: 36-39“, mes turime bene geriausiai žinomą pavyzdį, kaip Dievas nuleido iš dangaus ugnį ant aukuro – Elijas  ir Baalo pranašai. Deja, dauguma ganytojų ir sekmadienio mokyklos mokytojų nepaiso didesnės tiesos, manydami, kad Elijas buvo taisyklės išimtis. Todėl galime susimąstyti, kodėl Elijas buvo toks įsitikinęs, kad jo planas veiks, ir daugelis klaidingai manė, kad jis tiesiog pats sugalvojo  šią idėją, arba jo didelis tikėjimas privertė Dievą atsakyti ugnimi. Tikėjimas nėra nepriklausomas nuo Dievo, greičiau mūsų atsakas į Jo apreikštą malonę. Elijas tik sekė Jo Žodžiu levitų knygoje, kurio  Izraelyje nebuvo laikomasi daugelį metų.

 

Elijas visa tai žinojo, todėl jis savo auką paruošė iki  standartinės 15 valandos vakaro aukos laiko, nes žinojo, kad  Dievas atsakys ugnimi, kad suvartotų degintą auką. Taigi jis linksminosi su Baalo pranašais ir apkaltino Baalą, kad jis vieną kartą buvo tualete, kitu metu išvyko į kelionę. Artėjant 15 val., Jis užtikrintai liepė žmonėms pilti vandenį ant aukos, nes norėjo jiems parodyti, kad jis nedarys jokio stebuklingo triuko ir jokio veiksmo savo rankomis, nesiims jokių gudrybių,  kad ugnis būtų uždegta.

 

Vakaro aukos metu pranašas Elijas priartėjo ir tarė: „Viešpatie, Abraomo, Izaoko ir Izraelio Dieve, tegul šiandien būna žinoma, kad tu esi Dievas Izraelyje ir kad aš esu tavo tarnas, ir aš visa tai padariau pagal tavo žodį. (Nurodymai levitų knygoje). “... Tada Viešpaties ugnis krito ir prarijo degintą auką, medieną, akmenis, dulkes ir vandenį tranšėjoje ... "

 

Nuo Abelio iki Mozės, Gideono iki Manoaho, nuo Saliamono iki Elijo - Dievo pavyzdys buvo tas, kad dangaus ugnis visiškai sunaudoja deginamąją auką. Tai yra Jėzaus ant kryžiaus simbolis , visiškai pašalinantis pasaulio nuodėmę.

 

Krikščionis -

krikščioniui, kovojančiam dėl savo išganymo, svarstant, ar Dievas dar gali juos atmesti, nors jie tiki Jėzumi ir myli Dievą, tai, ką mes matome įtvirtinta Levitų ir kitose knygose, suteikia mums didelę ramybę. Jėzaus auka ant kryžiaus, sandoris tarp Jo ir Jo Tėvo, buvo visiškai iki galo atliktas  darbas. Iš mūsų nuodėmės nieko nebeliko. Kaip Paulius rašė II Korintiečiams 5: 17: „... kas sena praėjo ir štai! Visa  tapo nauja“.

 

Tai nereiškia „Taip, bet“. Negalima manyti:  „nežinote, ką padariau“. Deginamoji auka buvo skirta ne tik pradinei nuodėmei, bet ir visai nuodėmei. Žinojimas, kad dėl rytojaus, kito mėnesio ar kitų metų teisėtai kalbant, mūsų nuodėmė jau sudeginta Jėzaus atpirkimo auka, veda mus į didesnį šventumą.

 

Žinojimas, kad mūsų nuodėmė  ir nuodėmės yra sudegintos Jėzaus aukoje, kviečia mus pasistengti visomis pastangomis, kad galėtume pažinti Jį vis geriau ir geriau, nes nėra nieko tarp mūsų ir Dievo Tėvo. Tas žinojimas panaikina baimę tarp mūsų ir Dievo - viskas, kas kažkada stovėjo tarp mūsų, net būsimos nuodėmės, kurias dar padarysime, jau buvo numatytos ir atleistos, todėl judėkite Jame visu greičiu į priekį!

 

Daugiau kitą savaitę, iki tol, laiminu,

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.