Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. rugsėjo 24 d., pirmadienis

Ką paaiškina Roš aŠana, Jom Kipur, Palapinių šventė 3d.


John Fenn, "Savaitės Mintys" 2018 rugsėjo 21d.

Sveiki,

Žydų švenčių supratimas, kurį naudodamas Paulius rašė savo laiškus, leidžia mums  šioje serijoje suvokti tų laiškų kontekstą Tai bus kaip dėlionės dalys, kurios pagaliau suranda savo vietą.


Trimitų šventė taip pat dar vadinama Atminimo Diena-Jom haZikkaron
10 dienų periodas tarp Trimitų šventės/RošhaŠana iki Jom Kippur,- tai atgailos laikas, kurio metu kiekvienas žmogus teisia save.  Trimitų šventė laikoma ir  teismo Diena tikintiesiems, o jų likimas užanspauduotas Jom Kippur- Atpirkimo Dienoje.


Atminimo Dieną Dievas atverčia prisiminimų knygą, būtent Gyvenimo knygą, arba Gyvųjų knygą kaip jie tai suprato, Mal3:16.“ 16 Dievo bijantys kalbėjosi vienas su kitu. Viešpats stebėjo ir klausė. Buvo parašyta Jo akivaizdoje atminimo knyga apie tuos, kurie bijo Viešpaties ir gerbia Jo vardą.“


Tuo metu tie, kurie buvo „pakeisti“ skambant Paskutiniam Trimitui bus teisiami. Nes jie jau tikėjo Mesiju,o teismo nuosprendis- ne dangus ar pragaras, bet tai, ką jie padarė su tuo, ką jie gavo Mesijuje. Kaip tai atrodys?


Paulius pateikia įžvalgą 1Kor3:1-15: “... 1 Aš, broliai, negalėjau kalbėti jums kaip dvasiniams, bet kaip kūniškiems, kaip kūdikiams Kristuje.
2 Maitinau jus pienu, ne tvirtu maistu, kurio jūs negalėjote priimti. Net ir dabar negalite,
3 nes tebesate kūniški. Jeigu tarp jūsų pavydas, nesantaika ir susiskaldymai, – argi nesate kūniški? Argi nesielgiate grynai žmogiškai? (angl.lyg nebūtumėte atgimę...kiekvienas težiūri, kaip stato...)
11 Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus.
12 Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, brangakmenių, medžio, šieno ar šiaudų, –
13 kiekvieno darbas išaiškės. Todėl, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas.
14 Jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį.
15 O kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį, bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį.“

Rom14:10 ir 2Kor5:10 mums kalba, kad stosime prieš Kristaus teismo krasę. Tai įvyks skambant Paskutiniam trimitui danguje. Mums gali kilti toks klausimas:  kaip Viešpats suras laiko teisti visus tikinčiuosius, kurie gyveno  nuo žmonijos sukūrimo. Bet Viešpaties galybė mums nesuvokiama!  Kai buvau paimtas į dangų aš nebuvau žemėje 20-30 min, bet danguje atrodė, kad ten praleidau visą dieną. Jis AŠ ESU, ir aš manau, kad Kristaus teismas įvyks tiesiog akimirksniu  „paėmimo“ dieną.


Pamąstyk apie teismo krasę kaip apie milžinišką filtrą
Danguje visur yra tik tai, kas tyra, teisu, tobula ir dievota. Tai, kas netyra negali patekti į dangų, nes Tėvas yra toks galingas ir toks tyras, kad  niekas, kas netyra negali būti Jo akivaizdoje. Todėl turi būti filtras, Jėzaus teismo krasė, tolygi filtrui, ji sudegins viską asmens gyvenime ir širdyje, kas nėra taip tyra, kaip dangus. Kristaus teismo krasė sudegins visą neatleidimą, kartumą, pavydą, priešiškumą, susiskaldymus, savanaudiškus motyvus- viską , kas netyra ir nedievota. Pelai sudega, o kas tyra tas praeina.


Tai bus sutaikymo laikas tarp žmonių. Nes šventoji Dvasia atskleis, koks motyvas ir ketinimas buvo kiekvieno širdyje, kai vyko tie nesusipratimai, ir kai jie bus suprasti, ateis atleidimas ir malonė, išnyks skirtumai jie bus suderinti ir nustelbti to, kad esame danguje su Viešpačiu, draugais ir šeima. Tai įvyks dalinai todėl, kad visokie „pelai“, kurie iš šios žemės  sudegs. Ir koks džiaugsmas tada bus !


Tai įvyks ne tik dėl mūsų tyro dvasinio žmogaus, bet Viešpats pripažins ir įvertins mūsų teisingus sprendimus, nesavanaudiškas aukas, pastangas išlaikyti mūsų mintis ir motyvus tyrume- tai auksas, sidabras, ir brangieji akmenys.


Mes nežinoma, kaip Viešpats padarys tai, ką sakė Dovydas:“ tu surinkai visas mano ašaras į butelį...įrašei į knygą*. Mes nežinome, kaip Tėvas pamim mūsų maldas į dangų ir jos tampa smilkalais prieš Jį.* Mes nežinome, kaip jis paėmė pirmųjų apaštalų gyvenimus ir padarė pamatus miesto sienoms danguje* Bet Jis tai padarė. Mūsų teisingi sprendimai, mūsų augimas Jame, bus kažkokiu būdu pakeista dangiška medžiaga, ir kaip sakė Petras, mes esame gyvieji akmenys, mūsų gyvenimai stato dangaus miestą, štai kokia nuostabi malonė. *Ps58:8, Apr5:8, 21:14.


Bet kas gi vyks žemėje, kol tai vyks danguje?


Mes žinome, kad mūsų nebus tuo metu žemėje. Paulius 2 kartus sakė tai detaliai mokydamas apie „suspaudimų laiką“ (Jokūbo vargus)


1Tes1:10 „10 ir laukti iš dangaus Jo Sūnaus, kurį Jis prikėlė iš numirusių, – Jėzaus, gelbstinčio mus nuo ateinančios rūstybės.


1Tes5:9: „9 Juk Dievas mus paskyrė ne rūstybei, bet kad įgytume išgelbėjimą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.“


Eil.11 „todėl guoskite vienas kitą šitais žodžiais“


Paulius pateikia detalių apie Paskutinį trimitą, kurias mes aptarsime kitą savaitę. Bet žinokite kad :jei jūs skaitote tinklalapius, kurie jus sukelia kažką kitą, o ne paguodą Viešpatyje, tiesiog LIAUKITĖS NARŠĘ JUOS, liaukitės žiūrėti tuos vaizdo įrašus.


Kai mūsų dideliam džiaugsmui, skambės paskutinis trimitas, pasauliui tai Baimės dienos, kurių metu žmones Dievas padalins į 3 grupes: visiškai teisūs, visiškai nedori, ir didžiausia grupė: vidutiniokai(neapsisprendę). Šituo metu prasidės „Mesijo gimdymo sąrėmiai“, taip pat vadinami Jokūbo bėdos, kurios pasibaigs Viešpaties Diena.  Biblijoje apie šį laiką yra maždaug 300 nuorodų. ( jei kas nors parašys man į cwowi@aol.com aš pateiksiu šių eilučių sąrašą el.laišku, jei norėsite jas  pastudijuoti.)


Mokoma, kad visas pasaulis  praeis prieš Dievą Trimitų šventės metu ir Dievas padalins visus į 3 grupes: visiškai teisūs, visiškai nedori, ir vidutiniokai.“ Visi bus teisiami per Roš aŠana, ir jų likimas bus atskleistas per Jom Kippur, tokie yra rabinų Meir ir Judo žodžiai...Visi dalykai bus teisiami per Roš aŠaną.“ Roš aŠana 16b-17a& Tosefta Roš aŠana1:13


Kiekvieną dieną skaitoma 27 psalmė, kuri, kaip sako siejasi su Baimės dienomis, arba Jokūbo vargais iš Jer30:7“ O! Tai didi diena! Jokia kita jai neprilygsta. Tai Jokūbo vargų diena, bet jis (Jokūbas, tai yra Izraelis) bus iš šito išgelbėtas.“ Tai mes vadiname „suspaudimų dienomis“, tuo metu taip pat dažnai skaitomas Ez33:1-7.( Sargo ant sienos įspėjimas.)

 
 Ps27„1 Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas – ko man bijoti? Viešpats yra mano stiprybė – prieš ką man drebėti?
2 Kai nedorėliai – mano priešai ir piktieji – puola mane, norėdami suėsti, jie susvyruoja ir krinta.
3 Nors stovėtų prieš mane kariuomenė, nenusigąs mano širdis; nors ir karas kiltų prieš mane, aš pasitikėsiu.
4 Vieno dalyko prašau, Viešpatie, ir to vieno trokštu – gyventi Viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas, stebėti Viešpaties grožį ir lankyti Jo šventyklą.
5 Jis paslėps mane savo palapinėje nelaimės dieną, savo buveinės slaptoje vietoje; ant uolos pastatys mane.
6 Mano galva bus pakelta virš mano priešų, kurie mane supa. Džiaugsmo aukas aukosiu Jo palapinėje, šlovinsiu ir giedosiu gyrių Viešpačiui!
7 Viešpatie, išgirsk mano balsą, kai šaukiuos. Pasigailėk manęs ir išklausyk mane!
8 Kai Tu pasakei: „Ieškokite mano veido!“, mano širdis Tau atsakė: „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškosiu“.
9 Neslėpk savo veido nuo manęs! Neatstumk rūstybėje savo tarno! Tu esi mano pagalba. Neatmesk ir nepalik manęs, mano išgelbėjimo Dieve!
10 Nors mano tėvas ir motina paliktų mane, tačiau Viešpats mane priims.
11 Viešpatie, pamokyk mane savo kelio ir vesk mane tikru taku dėl mano priešų.
12 Neatiduok manęs prispaudėjų savivalei, nes pakilo prieš mane neteisingi liudytojai ir alsuoja smurtu.
13 Aš tikiu, kad matysiu Viešpaties gerumą gyvųjų žemėje.
14 Lauk Viešpaties! Būk drąsus, ir Jis sutvirtins tavo širdį. Lauk, aš sakau, Viešpaties! „

Kitą savaitę: paėmimo detalių supratimas, Antikristo apsireiškimas, ką reiškė “ atkritimas“Pauliaus dienomis.
 Iki tada, visus laiminu,

John Fenn
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.