Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. lapkričio 16 d., pirmadienis

CWOWI Naujienlaiškis. Spalis 2015 / Atnaujinimas apie įvykius Artimuosiuose Rytuose

John Fenn, 2015 m. spalio mėn. 14 d.,

Sveiki visi,
Vau, ar gali spaudos antraštėse dar aiškiau būti parašyta apie tai, kas išpranašauta Ezekielio 38-39 skyriuose? Leiskite jus pervesti per 38 skyrių, čia atsiskleidžiama Dievo perspektyva apie šiuo metu vykstančius įvykius.

7 eilutėje sakoma Gogui, Magogo žemės valdytojui (laikoma, kad Magogas yra Rusija), Ezekielio laikais užėmusiam tolimąją teritoriją į šiaurę nuo Izraelio, pasiruošti ir budėti su jam ištikimomis tautomis, į kurias įeina (Persija) Iranas/Irakas ir (Bet Togarma) Turkija, bei kitos tautos. 9 eilutėje sakoma, kad jų aljansas ateis „kaip audra, kaip debesis uždengsiantis kraštą, su jais bus ir kitų tautų pulkai”. Taip įvardinamos oro IR sausumos pajėgos.

Pamenate, esu sakęs, kad tam, jog šis aljansas įgytų pasitikėjimo savimi, prieš įsiverždamas į Izraelį, visų pirma jis bus atlikęs seriją mažų, sėkmingų įsiveržimų. Vykdydami ekspansijas Artimuosiuose rytuose jie patirs vien tik politines sankcijas. Dėl to jie patikės galintys užpulti ir Izraelį bei patirti tik tokias pat politines ir/ar ekonomines sankcijas.

12 eilutėje sakoma, jog jie manys galį apiplėšti, o apiplėšimas tai – lengvas pasipelnymas. Taigi, dėl tų ankstesnių, gausių užėmimų ir laimėjimų jie taps pernelyg savimi pasitikinčiais ir manys, kad užpulti Izraelį turėtų būti paprasta. 15 ir 16 eilutės atskleidžia, kad jie ateis iš šiaurės kaip galinga armija ir vėlgi pakartojama „kaip debesis” uždengsiantis kraštą.

Tačiau 19-22 eilutės mums sako, kad kai jie ateis iš Šiaurės, Viešpats sukels didelį žemės drebėjimą ir jį lydinčius komunikacijų trikdžius, dėl to armijos, sudarytos iš įvairių tautų, ims naikinti viena kitą. Žemės drebėjimą lydės didelis lietus ir kruša (šiuolaikine terminologija tai reiškia betvarkę žemės pajėgų tarpe, kuri trukdys oro antpuoliams).

Tai kas iki šiol vyksta yra paruošiamasis etapas. Pažiūrėkite kaip tautos reiškia prieštaravimus Rusijai dėl jos kariuomenės ir aviacijos pagalbos Sirijai, jos beveik nieko nedaro arba daro visai mažai. Stebėkite aljanso tarp Irako/Irano ir Rusijos plėtrą.

Per Viešpaties aplankymus triskart man Viešpats pasakė stebėti Turkiją. Turkija šiuo metu yra JAV sąjungininkė, leidžianti mūsų lėktuvams kilti iš jų teritorijos ir prieštaraujanti Rusijos perskridimams virš jų žemės. Stebėkite kaip kažkada ateityje Turkija atsigręš į Rusiją. Pamatysite kaip Sudano ir Libijos tautos, kaip ir parašyta Ezekielio 38 skyriuje, susivienys su Rusija. Ši Ezekielio 38 dalis dar ne iki galo išsipildė. Taigi nepanikuokite, nebijokite... stebėkite Turkiją. Turkija turi didžiausią armiją visame regione ir kai susivienys su Rusija, jie pasijus tarsi tai ir yra pagrindinis veiksnys darantis šią sąjungą nesustabdoma. Beje, melskitės už Izraelį!

Žmonės manęs klausia apie paėmimą ir kodėl...
Kodėl aš tikiu, kad bažnyčios paėmimas artimai susijęs su Ezekielio karo laiku. Paaiškinimas susideda iš keleto sluoksnių, tad leiskite man kai kuriuos iš jų atskleisti.

Pirmasis sluoksnis - supratimas, kad paskutinieji 2.000 metų, kai pagonys įeina į sandorą su Izraelio Dievu buvo paslaptis, kurią Dievas saugojo iki Sekminių dienos Apaštalų darbų 2 skyriuje. Kolosiečiams 1 skyriuje Paulius tai pavadino „paslaptimi, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo atskleisti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse – šlovės viltis.”
(Kol 1:26-27).

Dar jis pasakė: „... aš suvokiu Kristaus paslaptį, kuri ankstesnėms žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar Dvasios atskleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams, kad pagonys yra bendrapaveldėtojai, priklauso vienam kūnui ir yra pažado dalininkai Kristuje...” (Efeziečiams 3:4-6)

Ir laiško Romiečiams pabaigoje jis sakė „...pagal apreiškimo paslaptį, nutylėtą nuo pasaulio pradžios, bet dabar atskleistą ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui <...> per Jėzų Kristų...” 16:24-27

Šios vietos atskleidžia, kad paskutiniuosius 2.000 metų, pagonių kilmės žmonių, kitaip tariant ne žydų, atėjimas pas Izraelio Dievą, buvo paslaptis, neapreikšta žmonijai iki Sekminių.

Mano mėgstamiausias pavyzdys – kai Luko 4:16-21, Jėzus, skaitydamas ištrauką iš Izaijo 61:1-2: „...skelbti Viešpaties malonės metus ir mūsų Dievo keršto dieną...” sustojo vidury sakinio. Jis sakinio vidury sustojo ties: „skelbti maloningųjų Viešpaties metų” ir atsisėdo.

Taigi, Jėzus sustojo vidury sakinio ties: „skelbti maloningųjų Viešpaties metų”. Kodėl? Nes Viešpaties malonės metai – Jo pirmasis atėjimas, o keršto diena – nuoroda į Jo antrąjį atėjimą. Dievas neapreiškė, kad bus maždaug 2.000 metų tarpas tarp „Viešpaties malonės metų” ir „mūsų Dievo keršto dienos”. Štai kodėl Jėzus sustojo vidury sakinio.

Pirmasis sluoksnis, B dalis:
Tai reiškia, kad kiekvienas Senojo Testamento pranašas buvo laikomas nežinioje/tamsoje apie Bažnyčios amžių. Be atsitiktinių nuorodų pagonių atžvilgiu, nebuvo jokių apreiškimų apie „pagonių laiką”, kuris prasidėjo per Sekmines ir tęsiasi iki mūsų laikų ir mūsų dienų, tai yra   šie – paskutinieji 2.000 metų.

Taigi pavyzdžiui, skaitydami Ezekielį, mes matome, kad 36 ir 37 skyriuose pranašaujama apie Izraelio atgimimą grįžtant į savo žemę ir iš naujo tampant tauta ir tuomet, 38 ir 39 skyriuose, pereinama tiesiai prie karo, kuriame Rusija kovoja prieš Izraelį. Po to, nuo 40 iki 48 skyriaus aprašomas Mesijo tūkstantmečio karaliavimas, juose mums sakoma, kad pagonių laiko pabaiga ir Kristaus valdymo pradžia žemėje yra tarpe tarp Izraelio tapimo tauta 37 skyriuje ir Tūkstantmečio 40 skyriuje. Taigi, tai lieka kažkur 38 ir 39 skyriuose – kažkur aplink Ezekielio aprašytą karą.

Antrasis sluoksnis:
Paėmimo laikas panašus į Tėvo saugomą paslaptį. Paulius sakė, kad pasauliui Jėzaus atėjimas pasiimti savųjų žmonių, atrodys kaip vagies atėjimas naktį*. Vagis įsilaužia, kad pavogtų tai, kas jam nepriklauso. Pasauliui, anot Pauliaus, Jėzus bus kaip nakties vagis, atėjęs pavogti to kas jų (žmonių), kas Jam nepriklauso.

Tačiau kitose eilutėse Paulius sako: „Bet jūs, broliai ir seserys, nesate tamsoje, kad ta diena užkluptų jus kaip vagis <…> nes Dievas mūsų nepaskyrė rūstybei...” Tai reiškia, kad nors tikslus laikas yra paslaptis, mes žinosime laikmetį. Taigi, kai matote daugėjant įrodymų, kad laikas arti, tai turėtų mus vesti į dar rimtesnį vaikščiojimą su Dievu. *1 Tesalonikiečiams 5:1-11

Trečias sluoksnis: kokie dar ženklai gali būti?
Luko 21:24, Jėzus pasakė, kad Jeruzalė bus „mindžiojama pagonių, kol baigsis pagonių laikai”. Izraelitai buvo išsklaidyti per Jeruzalės sunaikinimą 70-ais metais ir susigrąžino Jeruzalės valdymą 1967-ųjų kare. Taigi, tai reiškia, kad mes esame pagonių laiko pabaigoje. Be to, Romiečiams 11:25, Paulius sakė, kad Izraelio akys yra dalinai aptemusios (Jėzaus, kaip Mesijo atžvilgiu) „iki kol įeis pagonių visuma”.

Taigi kai matysite Jeruzalę vėl valdomą Izraelio ir vis daugiau, ir daugiau žydų matančių, kad Jėzus yra Mesijas, žinokite, jog pagonių laikas yra arti pabaigos. Kaip tik tai ir vyksta mūsų dienomis. Kadangi vis daugiau ir daugiau žydų kilmės žmonių pamato bei įtiki į Jėzų kaip Mesiją, dauguma teigia, kad aptemimas pradėjo sklaidytis nuo praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio ir šis reiškinys įgauna pagreitį.

Trečias sluoksnis, B dalis
Kaip ir mokiau apie Evangelijos paskelbimą tautoms: „Kai Evangelija bus paskelbta ir paliudyta visoms tautoms“, tuomet anot Jėzaus, ateis pabaiga.* „Paskelbta visoms tautoms” – reiškia pagonims. Taigi, kuo daugiau pasaulyje skelbiama, tuo „pilnatviškesnė“ pagonių laiko visuma. Kai po Evangelijos skelbimo tautoms, pagonių visuma įeis, pagonių laikas – Kristaus kūno laikas, Kristaus nuotakos laikas – bus baigtas ir jie bus paimti. *Mato 24:14

Faktas, kad po Ezekielio 38 ir 39 skyriuose aprašyto karo, Izraeliui atiteks 7 metų kuro ir kiti naudingi karo ištekliai, bei žuvusių priešų laidojimas užtruks 7 mėnesius, nurodo, kad šis karas užtruks kurį laiką, kitų pranašiškų įvykių tarpe.

Ketvirtasis sluoksnis: Rosh haShanah
Rosh haShanah šventė pranašauja apie tikinčiųjų paėmimą. Paskutinis Trimitas, specifinis šofaras (jį mini ir Paulius*), pučiamas savaitės trukmės (pranašiškai 7 metų) vestuvių šventės metu, yra naudojamas mirusiųjų teisiųjų žadinimui ir gyvųjų teisiųjų perkeitimui, tam, kad visi būtų paslėpti Mesijuje. Šie ir dar daugiau atributų, judaizmo Rosh haShanah švenčių praktikoje buvo amžiais. (Jei norėtumėt, aš turiu seriją apie tuos dalykus detaliau). Tai nėra nauja doktrina ir tai ne dispensionalizmas, tai judaizmas. *1 Korintiečiams 15:52


Taigi... kokie jaudinantys laikai! Dievas galingai juda tautose, bet dar kol kas neatėjo „pilnatvės“ pabaiga!

Kitos naujienos:
Paskutinieji 3 mėnesiai man buvo ypatingai užimti. Laukiu keleto dienų antroje šio mėnesio dalyje, jų metu galėsiu pasiilsėti. Be nuolatinių kelionių, vėl galėsiu sulėtinti tempą. Aš tiesiog pavargau… Ačiū už jūsų maldas.

Tiek daug visko vyksta sveikuose, šeima paremtuose bažnyčių susirinkimuose visame pasaulyje. Vis daugiau žmonių supranta, kad jie gali tai daryti ir jie daro!

Jūsų maldos ir finansinė parama leidžia mums būti palaiminimu tūkstančiams dešimtyse tautų. Aš nedaug dalinuosi apie stebuklus ar antgamtinius Viešpaties prisilietimus, kuriuos žmonės išgyvena mūsų susirinkimuose. Kadangi visa tai iš tiesų yra apie Viešpatį ir kadangi tai, ką gauna žmonės yra asmeniška, daugeliu jų aš negaliu dalintis.

Bet žinokite, kad kai jūs duodate CWOWI, kaip 2 laiške Korintiečiams 8:4, 9:12-13, sakė Paulius, jūs dalyvaujate tarnavime šventiesiems ir tik amžinybė atskleis visą gerą, kurį jūs padarėte – ačiū jums!

Būkite palaiminti!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.