Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. birželio 15 d., penktadienis

Žmonių tradicijos. 1 dalis

John Fenn, 2012 m. birželio mėn. 2 d.,

Mano ketvirtos klasės mokytoja ponia Rigel pašnibždėjo ilgą sakinį į ausį mokinei, kuri sėdėjo priekyje iš kairės, poros dešimčių ketvirtokų klasėje. Ta mokinukė pašnibždėjo tai, ką girdėjo sėdinčiam už jos, ir tada eilė po eilės, kol sakinys buvo ištartas paskutiniam asmeniui.

Tas paskutinis mokinys atsistojo ir pakartojo tai, ką girdėjo ir mes visi pratrūkome juoku, nes tai, ką jis pasakė, buvo toli nuo to, ką mes visi paeiliui girdėjome. Tada ponia Rigel pasakė mums, ką ji iš tiesų pašnibždėjo pirmai mokinei ir tai labai skyrėsi!

Žmonių tradicijos
Jūs tikriausiai patyrėte panašų dalyką mokykloje. Bet tai yra pamoka, iš kurios galima pasimokyti dar ir dabar, ir apie tai aš šiandien rašysiu.

Visi vaikai mūsų klasėje girdėjo kažką, kas buvo tikslu, nes tai išėjo iš prieš jį sėdėjusio mokinio. Netgi jei 14-asis klasėje išgirdo kažką kitaip negu 23-asis, visi mokiniai galėjo prisiekti padėję ranką ant Biblijos, kad tai, ką jie girdėjo buvo teisinga ir tikslu, ir kad jie 100% teisingai pakartojo tai, ką girdėjo.

Bet faktas toks, kad tik ponia Rigel ir tas pirmas mokinys turėjo sakinį, tik vieną teisingą sakinį. Taip ir visas Jėšua (Jėzaus) gyvenimo užrašymas yra toks kaip šitas pavyzdys - Jėšua buvo mokytojas, ir tie, kurie Jį girdėjo iš pirmų lūpų, kruopščiai viską surašė mūsų Naujojo Testamento suformavimui.

Dievo problema
Taigi mes per amžius skaitome tų pirmųjų klausytojų užrašus, ir taip kaip tie ketvirtokai sėdintys toli nuo mokytojos ir pirmo mokinio, kuris išgirdo tikslų sakinį, daugelis išgirdome klaidingai, nors galėtume padėję ranką ant Biblijos prisiekti, kad girdėjome ir žinome teisingai. Šalia sėdintis mokinys gali prisiekti: „aš žinau tiesą“, ir kaip vaikai, kai kurie pradeda kovoti ir įrodinėti, kad yra teisūs :) Taip dažnai nutinka ir tarp krikščionių.

Jau tada, kai Viešpats per Jėšua paskelbė tiesą, Jis žinojo, kad mes gyvensime praėjus 20 amžių. Nejaugi jūs manote, Jis nenumatė būdo kaip išlaikyti tikslumą? Jis numatė.

Kaip Jis tai išsprendė?
Mano mokytoja pasiliko stovėti prie pirmos mokinės, ji pasakė jai sakinį, ir nesiklausė, ką kiekvienas mokinys šnibždėjo kaimynui. Bet Tėvas nedavė mums Savo Žodžio ir tada pasitraukęs šalin stebėjo, kaip tai darė mano mokytoja.

Jis numatė būdą sekančioms kartoms, kad jos išgirstų originalius Žodžius, taip kaipJis numatė, tokius pat tikslius, tiesiai iš Šaltinio, taip lyg kiekvienas asmuo būtų tas pirmas mokinys, nors nutolęs laike per 20 amžių. Kaip?

Apd 5:23 Petras kalbėjo apie Jėšua gyvenimą ir kančią: „Mes esame Jo ir tų įvykių liudytojai, taip pat ir Šventoji Dvasia, kurią Dievas suteikė tiems, kurie Jam paklūsta“.

Tėvo sprendimas buvo toks - padaryti Šventąją Dvasią Jo gyvenimo, mirties, palaidojimo, prisikėlimo ir paėmimo į dangų liudininke. Ir ne tik tai, bet būdama Dievu, Ji – Dievo Žodžio ir tikslo liudininkė, ne tik rašytinio Žodžio tiesos, bet tikslo, dėl kurio šitas Žodis buvo pasakytas, liudininkė.

Tokiu būdu, turėdamas tiesioginį liudininkės patvirtinimą, netgi praėjus 20 amžių po visų įvykių, ir priimdamas liudijimą ne tik apie įvykius, bet ir mokymą apie pasakyto Žodžio tikslą, kad tie, kurie dabar tiki, galėtų tikėti taip, kaip tie, kurie kažkada buvo tų įvykių liudininkais – nuosekliai per amžius!

Tiesos Dvasia
Žinoma, jūs norite, kad tas betarpiškas liudininkas būtų teisingas ir nepakeistų net mažiausios detalės ir nepridėtų savo nuomonės prie to, ką jis matė. Taigi Jėšua pasakė savo mokiniams, kad Šventoji Dvasia yra Tiesos Dvasia, ir kad ji nekalbės iš savęs, bet tik tai, ką išgirdo - ir Ji ves, mokys ir įves į visą Tiesą. Jos tarnavimas tikintiesiems yra parodyti, ką Tėvas paruošė mums – iš betarpiško liudininko perspektyvos, tiesiai iš Tėvo širdies (Jn 14:17, 26; 15:26; 16:13-14; 1 Kor 2:9-12).

Pastaba: Būtent taip jūs gimėme iš naujo. Kažkas papasakojo jums apie Jėšua, ir Tėvas per Šventąją Dvasią pradėjo dirbti su jūsų širdimi aiškindamas apie Jėšua. Giliai viduje jūs suvokėte, kad Jis yra Tiesa, dėl betarpiško liudininko Šventosios Dvasios, kuri liudijo jūsų širdžiai, kad tai, ką jūs girdėjote apie Jėšua yra Tiesa ir Teisinga, ir jūs turėjote apsispręsti. Jūsų atgimimas įvyko dėl šito liudininko parodymų.

Mes, būdami žmonės, neapkaltiname asmens teisme be tiesioginio liudytojo parodymų: argi mes manome, kad Dievas tikisi, jog kas nors apsispręs dėl savo amžinojo likimo be akivaizdžių liudininko parodymų apie Jėšua asmenį?

Nepriklausomas nuo laiko
Vieną dieną aš galvojau apie Šventąją Dvasią, kaip betarpišką liudininkę. Aš galvojau pradėti nuo Pradžios knygos, kuri teigia, kad Šventoji Dvasia judėjo, „sklandė“ virš vandens planetoje, vadinamoje Žeme. Aš paklausiau Tėvo, kodėl Jis tai darė?

Tėvas atsakė: „Ji buvo ten kaip liudytoja“. Aš paklausiau: „Kodėl reikėjo liudytojo?“ Jis atsakė: „Ji buvo liudytoja kūrinijai, kad Mozė galėtų užrašyti, kas atsitiko“. Netgi tada, nuo pat pradžių, Tėvas mūsų naudai parūpino liudininko parodymą kūrinijai.

Apd 2:25-32 Sekminių dieną, Petras sako, kad Dovydas pranašavo apie Kristų ir Jo prisikėlimą „Jis (Dovydas) tai numatė ir kalbėjo apie Kristaus prisikėlimą...“

Taigi čia mums pasakyta, kad Dovydas 1000 metų prieš Kristų, matė Jėšua prisikėlimą ir pranašavo apie tai. Kaip? Per Šventąją Dvasią, netgi po 1000 metų ateityje įvyksiančio prisikėlimo liudininkę.

Tarp kitko ...
Lygiai tokiu pat būdu Šventoji Dvasia parodė daugeliui jūsų ateitį – į ką jūs esate pašaukti, ką jūs darysite šiame ar ateinančiame amžiuje - per liudininkę Šventąją Dvasią, kuri yra Dievas, Ji yra AŠ ESU viešpatystėje, visada esanti. Todėl Ji gali tiksliai parodyti jums jūsų ateitį taip, kaip Ji parodė Dovydui Kristaus prisikėlimą įvyksiantį po 1000 metų - AŠ ESU!

Kai kurie gali sakyti „Aš tai praradau, jau per vėlu! Dievas parodė man didelių dalykų kam esu pašauktas, bet aš jau esu per senas!“

Aplankymo metu, kai Viešpats mokė mane apie Dvasios kelius ir pranašystę, aš paklausiau Jo apie vieną porą mūsų surinkime, kuriems buvo pranašaujama dideli ir galingi dalykai. Ir ne vieną kartą, bet per du metus keleto svečių pamokslininkų, kurie iškvietė juos prieš visą kongregaciją. Visi tie kalbėtojai pranašavo tai porai tuos pačius dalykus.

Bet kaip dažnai nutinka, nuodėmė, neištikimybė santuokoje, skyrybos, ir jie išvyko iš valstijos. Taigi aš paklausiau Viešpaties apie tas pranašystes nes: „Tavo Žodis negrįžta tuščias neatlikęs to, kam yra skirtas, kam buvo siųstas“ (Iz 55).

Jis atsakė: „Kai kurie žodžiai neišsipildys šiame gyvenime, bet išsipildys sekančiame amžiuje, tūkstantmetės karalystės metu”. Aš paprašiau skyriaus ir eilutės, nes niekda nebuvau to girdėjęs. Jis tučtuojau atsakė: „Yra daug pranašysčių Senajame Testamente, kurios peržengia šio amžiaus ribas ir kalba apie ateinatį tūkstantmetį. Taigi kodėl tau sunku tikėti, kad kažkam pasakyta pranašystė išsipildys kitame amžiuje?”

Staiga aš pamačiau malonę – tiek daug žmonių iškrypo iš kelio dėl nuodėmės, pasaulio ar aplinkybių, kurių jie negalėjo sukontroliuoti, nors turėjo didžius likimus ir jautė, kad visiškai nuvylė Viešpatį bei sugriovė visas galimybes matyti šituos pažadus išsipildant- netgi jei taip! Jums tik reikia palaukti kokius 100, 200, 400, 600, 800 metų! Ir jūs įvykdysite savo pašaukimą.

Atgal prie temos
Visa tai žinodami, dabar jūs matote, kad vienintelis būdas nenukrypti nuo Žodžio ir Žodžio tikslo, yra per Tiesos Dvasios pažinimą.

Ir štai ČIA mes pratęsime kitą savaitę, nes jeigu mes nepažinsime Betarpiškos Liudininkės nuo pat pradžių, gali pasikartoti mano patyrimas ketvirtoje klasėje, kai žmonės visa širdimi tiki, kad jų tikėjimas kyla iš Žodžio, bet iš tiesų tiki klaida, ir vysto savo tradicijas manydami, kad tai Dievo Žodis ir tikslas... aš apibūdinsiu tą procesą. Iki

Gausių palaiminimų!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.