Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. rugsėjo 19 d., sekmadienis

Ar kada nors girdėjote mokymą šiuo klausimu # 4 iš 5

 Have You ever Heard a Teaching on This # 4 of 5

Sveiki,

 Mes iš dalies aprėpėme tikėjimo pagrindus, išvardytus Hebrajams 6: 1-2: Atgaila dėl negyvų darbų, tikėjimas Dievu, krikšto doktrina, rankų uždėjimas, mirusiųjų


prisikėlimas ir amžinasis teismas.

 Rankų uždėjimas – apžvalga

 

Yra trys priežastys, dėl kurių Šventasis Raštas numato taikyti šį pamatinį mokymą: palaiminimas, išskyrimas Dievo darbui ir išgydymas.

 

Šie 3 yra skirti uždėti rankas asmeniui. Senajame Testamente aukos už nuodėmę buvo aukojamos kunigui uždėjus rankas ant aukos gyvūno galvos ir išpažįstant asmens ar tautos nuodėmes. (3 Mozės 1: 4, 16:21 ir kt.) Ši praktika yra paveikslas, kuriame Tėvas dvasiškai uždeda rankas ant Jėzaus, kad neštų pasaulio nuodėmę ant kryžiaus, todėl šiame nagrinėjame jis neaptariamas, nes baigėsi kryžiumi. (II Korintiečiams 5: 16–20, Izaijo 53: 10–11)

 

Palaiminimas

 

Pradžios 27 skyriuje pasenęs Izaokas uždeda rankas ant Jokūbo ir Ezavo, kad perduotų palaiminimą ir pirmagimio teisę. Pradžios 48 skyriuje Jokūbas (Izraelis) uždėjo rankas ant dviejų Juozapo sūnų ir pranašavo kiekvienam ateitį. Morkaus 10: 14-16 Jėzus uždėjo rankas ant mažų vaikų ir palaimino juos. Graikų kalbos žodis „palaiminti“ yra „eulogeo“. Iš čia mes gauname „eulogy“, ir jis yra iš žodžio „logos“, reiškiančio „žodis“, ir „eu“, reiškiančio „gerai ar geras“. Tai reiškia kalbėti apie žmogų gerus dalykus.

 

Štai kodėl Tėvo Dvasia dažnai skatina žmogų pranašauti  asmeniui, kurį jis „laimina“, sakant jam gerus žodžius. Jei panagrinėtume šį rankų uždėjimo būdą, pamatytume, kad tai ypatingas įvykis, o ne kažkas įprasto. Kiekvienoje Rašte paminėtoje situacijoje tiek žmogus, uždėjęs rankas, tiek palaiminimo gavėjas žinojo, kad tai ypatinga.

 

Žmogus, uždėjęs ranką ant kito asmens, turėtų suvokti, kad tai yra perkėlimas, dvasinis palaiminimas, kuris (gali) įvykti, jei be dviejų  dalyvaujančių asmenų bus įtrauktas  trečiasis – Viešpats.

 

Išsiskyrimas tarnystei ar patarnavimui  Viešpatyje

 

Skaičių 8: 10-11 visa Izraelio tauta išėjo į priekį, kad uždėtų rankas ant Levio giminės narių, kurie buvo išrinkti  būti Dievo kunigais.

 

Skaičių 27: 18-20 Mozei nurodoma uždėti rankas ant savo įpėdinio Jozuės, kuris po Mozės mirties vadovaus Izraeliui. Pakartoto Įstatymo 34: 9 sakoma, kad Jozuė buvo „... kupinas Išminties Dvasios, nes Mozė uždėjo ant jo rankas ...“

 

Tai rodo, kad uždedant rankas gali įvykti perdavimas. Aukščiau esančioje  dalyje aš sutelkiau dėmesį į žmogų, uždėjusiam rankas kitam, kuriam pranašaujama. Bet čia mes matome, kaip Jozuė iš tikrųjų gauna  iš Viešpaties perdavimą per Mozę, uždėjusį ant jo rankas.

 

Čia noriu sustoti ir kažką pabrėžti: Mozė Viešpaties įsakymu uždėjo rankas ant Jozuės. Labai dažnai mes skubame ir mūsų burna pradeda kalbėti, kai tik paliečiame tą žmogų. Per daugelį dešimtmečių sukauptą patirtį atradau, kad išmintinga susilaikyti, ne iš karto uždėti rankas ant žmogaus, bet pasilikti maldoje prieš uždedant ranką (-as). Aš tai darau norėdamas suvokti ,  ką Viešpats mano šioje situacijoje, nes mes neturime galios i savęs, visa tai kyla iš  mumyse esančios  šlovės vilties. Taigi turime palaukti ir išgirsti Jo mintis, Jo vadovavimą, Jo žodžius, prieš kam nors uždėdami ranką.

 

Naujajame Testamente matome 5 vyrų grupę iš kelių tautų*, besirenkančių pasninkui ir maldai Apaštalų darbų 13: 1–4, kai per vieną ar kelis iš jų Viešpats pranašauja: „Atskirkite Paulių ir Barnabą darbui, kurį turiu atlikti. juos vadino. " *Barnabas (Kipras), Simeonas (Nigeris), Lucius (Libija), Manaenas (Izraelis), Paulius (Turkija).

 

3 eilutėje sakoma, kai Jis jiems pasakė, kai jie pasninkavo ir meldėsi, tai užtruko šiek tiek  ilgiau, tada uždėjo ant jų rankas ir išsiuntė. Dar kartą atkreipkite dėmesį, kad Viešpats liepė tai padaryti. Jie ne patys sugalvojo, bet ir vykdė nurodymus.

 

1 Timotiejui 4:14 Paulius liepia Timotiejui „nepamiršti jame esančios dovanos, kuri buvo suteikta jam per pranašystę uždėjus rankas vyresniesiems (seniems vyrams, vadovams, presbiteriams)“.

 

Ir 1 Timotiejui 5:22 Paulius įspėja, kad per greitai neuždėtų ant ko nors rankų  tarnavimui, kad jie neįpultų į nuodėmę. Anksčiau 3 skyriuje jis sako Timotiejui, kad lyderis turi būti patyręs, ir išvardija jų charakterio bruožus, kurie matomi 3 kategorijose: stabilus gyvenime, stabilus krikščioniškame charakteryje, stabilus šeimos santykiuose. (Kai kurie vadovai buvo vieniši,  šis įspėjimas  apie dievobaimingumo reputaciją skirtas didesnei grupei. Pavyzdžiui, Paulius buvo vienišas, bet tikrai lyderis.)

 

Gydymas

Ši rankų uždėjimo doktrina taip dažnai praktikuojama, kaip minėjau aukščiau, kad dauguma susilpnino jos galią dėl to, kad mažai tikėjo Viešpačiu tai darydami.

 

Kai buvau paauglys, pats pirmas dalykas, kurį Viešpats mane išmokė apie gydymą, buvo iš Morkaus 1: 40–42, kur Viešpats palietė raupsuotąjį ir „raupsai nuo jo pasitraukė“. Jis pamokė mane  apie prisilietimo galią, kaip mano dvasios jėga teka į žmogaus kūną, kad įvykdytų Viešpaties valią. (Kartais tai būna gydanti jėga, kartais tai yra kažkas gilesnio, pavyzdžiui,  pirmiausia skirta  spręsti gilesnes problemas, kodėl jie dabar yra  tokios būklės.)

 

Pagrindinė priežastis, dėl kurios vengiu klasikinės auditorijos stiliaus maldos linijos, yra ta, kad prieš uždėdamas rankas žmogui stabteliu, kad suprasčiau, ką Tėvas nori daryti. Tam reikia laiko. Ir labai dažnai, kai uždedu rankas ant žmogaus galvos, jis meldžiasi kalbomis arba meldžiasi jiems žinoma kalba, arba nori man viską apie savo situaciją  papasakoti, o tai iš tikrųjų trukdo jam tą akimirką priimti iš Viešpaties..

 

Supratau, kad Viešpats yra džentelmenas, ir kol jie kalbės, jis nieko nedarys. Aš sakau žmonėms, kad liaukitės melstis, nustokite man aiškinti, kas vyksta, tiesiog pereikite prie neutralios pozicijos ir būkite ramūs ... tik tada galiu pajusti, kaip patepimas palieka rankas ir teka į pakaušį ir į kūną arba sielą. Būtent tą akimirką jie gauna tai, ko Jis nori jiems. Kartais gydanti jėga, kartais malonė kažkam kitam, kartais tai yra kažkas asmeniško, ką  Jis slepia nuo manęs, nes tai yra tiesiog tarp jų ir Jo.

 

Morkaus 5:23 Jairas suprato, koks ypatingas yra rankų uždėjimas, sakydamas Jėzui apie savo ligotą dukterį: „Ateik ir uždėk ant jos rankas, ir ji gyvens ...“

 

Kodėl praradome pasitikėjimą šiuo mokymu, šia praktika? Jūs galite padėti sau suaktyvinti šią dovaną ir ją praktikuoti, jei neskubėsite ant ko nors uždėti rankų, o stabtelsite, kad būtumėte vedami  Jo Dvasios.

 

Kodėl gydymas?

Morkaus 16: 16-20 skaitome, kad Viešpats sako: „Šie ženklai seks tuos, kurie tiki, mano vardu ... jie uždės rankas ant ligonių ir jie pasveiks“. Arba kaip aš perskaičiau: „Šie ženklai seks tuos, kurie tiki mano vardu ... jie uždės rankas ant ligonių ir jie pasveiks“. Aš pastebėjau, kad ženklai vyksta tiems, kurie tiki Jo vardu, o ne  tiesiog  tiki Juo.

 

Žodis „ženklai“ graikų kalboje reiškia ženklą, kuris  suteikiamas  patvirtinant, ką nors, kas buvo  perduotas. Kitaip tariant, gijimo ženklas uždėjus rankas yra duotas ne dėl mūsų gerovės, ne tam, kad palaimintų mus, o kaip patvirtinimas, kad tai ką mokote apie Viešpatį, tiesa.

 

Aš dažnai pastebėjau, kad ženklas patraukia protą, o stebuklas - vaizduotę. Šis išgijimo ženklas, kai mes ant ko nors  uždedame rankas, pirmiausia pateikiamas kaip patvirtinimas visko, ką žinome ir tikime apie Jėzų. Pridėčiau pagrindinį elementą gydymui, uždėjus rankas, kurį galima pamatyti Apaštalų darbų 3: 1-8, kai Petras pakėlė luošą žmogų  ir liepė jam vaikščioti. Vėliau 3:16 jis paaiškino, kad žmogus buvo išgydytas „tikėjimu Jėzaus vardu“.

 

Rankų uždėjimas be tikėjimo Jėzaus vardu labai dažnai nieko neduoda. Tai ne mūsų tikėjimas rankų uždėjimo praktika, bet tikėjimas Jėzaus vardo galia. Naudokitės Jo vardu saikingai, neskieskite tikėjimo galio, taip sakant,  minėdami Jo vardą maždaug 20 kartų maldoje - šiandienos studijų kontekste susilaikykite nuo to švenčiausio  vardo naudojimo, kol jo nereikia kam nors palaiminti, atskirti   Viešpaties tikslams arba išgydyti.

 

Mirusiųjų prisikėlimas ir amžinasis teismas kitą savaitę ... iki tol, laiminu,

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.