Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. balandžio 19 d., sekmadienis

Ką reikės daryti tikintiesiems su tuo ženklu 666? 2(4)


John Fenn .Weekly Thoughs. What will Believers do When 666 Comes? 2 of 4  17/04/20

Sveiki, 
Atkreipkite dėmesį, prašau,  į mūsų balandžio 25d. zoom susirinkimą!

Pradėjome nagrinėti ekonominę ir politinę sistemą, kuri įdiegs tą ženklą 666, leiskite man nukreipti dėmesį šią savaitę ir paaiškinti, kodėl jūs ir aš nebūsime
tuo metu ir nepatirsime šito. Kitą savaitę aš sugrįšiu prie 666, ir kokie bus to laiko ženklai.

„...Bet dabar Jis vieną kartą pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę...
taip ir Kristus, vieną kartą paaukotas, kad pasiimtų daugelio nuodėmes, antrą kartą pasirodys be nuodėmės Jo laukiančiųjų išgelbėjimui.“(angl. vert. o tiems, kas Jo laukia, jis pasirodys antrą kartą, ne paimti nuodėmes, bet įvesti mus į išgelbėjimo pilnatvę) Heb9:24-28

Laiško hebrajams autorius tikėjo, kad Jėzus pasirodys, kad įvestų mus į išgelbėjimo pilnatvę, ir pasirodys „tiems, kas jo laukia.“ Tai nėra 2-as Armagedonas, nes tada Jėzus pasirodys visai žemei, ar jie tiki ir laukia Jo, ar ne. Taigi tai apie įvykį, kurio metu Jėzus pasirodys tiems, kurie laukia Jo, kad pabaigtų jų išgelbėjimą.

Ar jis paims ir tuos tikinčiuosius, kurie Jo nelaukia, ir ne? Ar gali būti, kad  tikintieji, kure netiki į paėmimą prieš suspaudimų laikotarpį gaus, ko norėjo, ir nebus paimti? Aš nežinau, ir apie tai buvo diskutuojama metų metais. Visi, kuriems rašė Paulius, laukė Jo. Bet mūsų dienomis, taip nėra. Bet aišku, kad  autorius rašo apie įvykį, kuris atneš išgelbėjimo pilnatvę, ir jis bus skirtas tiems, kurie laukia Viešpaties to įvykio metu.


Koks buvo pirmojo amžiaus judaizmas, kai rašė Paulius
Roš Hašana, Žydų nauji metai, taip vadinama Trimitų švente. Judaizme 7 Dievo duotos šventės vadinamos „repeticijomis“ ir „susitikimai“, kas vieną dieną iš tiesų įvyks. (Lev23)

4pavasario šventės išsipildė tiksliai, dienos tikslumu(1) Neraugintos duonos ir(2) Perėjimas-kryžius, (3)

Pirmųjų vaisių žemėje šventė- prasidėjo sekmadienį, Prisikėlimo diena(4) Sekminės – kurios buvo 50 dienų po Pirmųjų vaisių šventės/prisikėlimo dienos, ir buvo Dievo duoto Mozei Įstatymo jubiliejus. Sąsaja tarp Mozės, kuris gauna Dievo Žodį, ir žmonių kalbančių kalbomis gali būti ne iš karto suprantama, bet tai susiję su Dievo žodžiu Sekminių metu dabar užrašytu žmonių širdyse, gyvasis žodis dabar visoje žmonijoje.

Lieka 3 rudens šventės; (5) Trimitų šventė/Roš Hašana(6) Jom Kipur, Atpirkimimo Diena, ir (7) Palapinių šventė, kai švenčiama Dievo buvimas su žmogumi.

Mums Zach14:16 pasakyta, kad Palapinių šventė išsipildys tiksliai tą dieną 1000 metų iš eilės tūkstantmečio metu.  Tai reiškia 5  iš 7 išsipildys tiksliai tą dieną. Tos 2 bus rugsėjį ar ankstyvą spalį priklausomai nuo kalendoriaus.

Jom Kipur arba Atpirkimo Diena kalba apie  Jėzaus grįžimą ir pasaulis turės atsakyti už savo nuodėmes. Jėzaus teiginys, kad Jis nežino savo grįžimo nei valandos, nei dienos, gali būti suprantamas taip, kad Jo grįžimas suardys pavyzdį ir nebus Atpirkimo Dieną -mes to nežinome.


Saulė/Sūnus
Trimitų šventė yra vienintelė šventė iš 7, kuri prasideda jauno mėnulio fazėje, kai nėra mėnulio, jis „pasislėpęs“.

Judaizme saulė atstovauja Dievą, o tikinčiuosius- mėnulis, kuris neturi šviesos, bet atspindi sūnaus/saulės šviesą, ir buvo sukurtas valdyti tamsoje/naktyje. Trimitų šventė prasideda, kai mėnulis yra pasislėpęs, nes Paulius pasakė, kad paskutinio trimito pūtimas paslėps tikinčiuosius danguje. Štai kodėl, jis rašė, kad jaunas mėnulis yra simbolis kažko, kas : ateina (1Kor15:52, Ps81:3, *Kol2:16-17)

Paskutinio trimito pūtimas Trimitų šventėje pašauks mirusius prisikelti, ir Paulius pridėjo savo paties apreiškimą, kad gyvieji matys tai, ir taip pat bus pakeisti ir prisijungs prie jų. Hebrajų kalboje  žodis reiškiantis trimito pūtimą: “teruach“, reiškia „prabudimo sprogimas“. Paskutinis Trimitas  originaliai pasakyta bus dešinysis avino pagauto brūzgynuose ragas, kai Abraomas turėjo aukoti Izaoką Pr22. Nuo tada tai buvo sėjama su prisikėlimu.

Paulius nurodo užuomina  į šitą įvykį perfrazuodamas šventyklos maldą Trimitų šventės metu Efeziečiams 5:14-17, kuri prasidėjo su: „Pabusk, o miegantysis, ir prisimink(pakilk į) savo Kūrėją...“ Paulius rašė:“ Todėl, kaip pasakyta, „atsibusk, tas, kuris miegi, pakilkite jūs miegantieji, ir apšvies jus Mesijas...“
  
Paulius moko, šio  žydų  tikėjimo apie „paėmimą“ prieš suspaudimus korintiečius, efeziečius, pamini įvykį, kuris įvyks, kaip matėme, per jauną mėnulį, laiške Kolosiečiams, ir detaliai aprašo 2-juose laiškuose Tesalonikiečiams, ir taip pat, iš to, kas pasakyta Hebrajams 9, aiškiu, kad jis ir kiti jo aplinkoje tikėjo „teruah“ bus pučiamas prieš tai, kai pasaulis įeis į Jokūbo vargus.
  
Jei žmonės nesupranta Pauliaus judaizmo ir to, kaip buvo tikima jo aplinkoje,  jie negali logiškai susieti  Kor, Ef, Kol Tes ir Heb, kur parašyta apie žydų tikėjimą Trimitų švente, kai pabus teisieji mirusieji PRIEŠ tai, kai žemė įeis į Jokūbo vargus.

  
Amžiaus pabaiga
 Judaizmas moko, kad po šofaro pūtimo, žemėje prasidės 7 metų periodas vadinamas Jokūbo vargai ir Nerimo(baimės) dienos. Tai atspindi 7 dienas tarp Trimitų šventės pabaigos ir Jom Kipur pradžios, Atpirkimo Dienos. Trimitų šventė/RošHašana yra 1-2-oji, ir Jom Kipur yra 10-oji, lieka 3-9, 7 dienos jų tarpe.

 Kai paslėptieji bus danguje ir puotaus vestuvėse, žemėje likę žmonės bus padalinti į 3 grupes.  Pirmieji yra teisieji, kurie įtikėjo Viešpatį po to, kai matė, kaip buvo paimti tikintieji.  Kiti- nedorėliai, kurie nusprendė netikėti, kas beatsitiktų.

Didžiausia grupė , yra vadinama šiomis dienomis judaizme „ visi kurie yra tarp šitų dviejų grupių“ tai žmonės, kurie dar neapsisprendė, ar jie tikės ir seks Dievą. Jie turės (7metus) iki Jom Kipuro, Atpirkimo dienos kai Jėzus sugrįš ir pašauks tautas atsiskaityti  ir įsteigs savo Karalystę.

666 nėra skirta mums
Taigi, ką apaštalas Jonas matė Apreiškime apie daugybę, kurie bus nužudyti, arba mirs dėlto dvigubo asteroido atsitrenkimo į žemę ir kai saulė bus uždengta, vyks karas, ekonomika bus sugriauta, siautės  badas.


Tie, kurie liks po to, kai Trimitų šventės metu pūs paskutinis trimitas turės tai patirti.  Danguje tikintieji(daugiausia iš pagonių tautų) bus teisiami Kristaus teismo krasėje , ir švęs vestuvių puotoje, kuri tęsis 7metus. Bet žemėje tuo metu bus Baimės dienos, atgailos dienos.

666 nieko bendro neturi su mumis,  tai sistemos pradžia, kuri kaip  galime matyti, jau formuojasi šiandien. Bet  tai kitai savaitei. Iki tada, laiminu.

John Fenn


www.cwowi.org ir rašykite man : cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.