Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. sausio 22 d., ketvirtadienis

Kaip suprasti pranašystę ir apie šiuos metus. 1 dalis

John Fenn, 2015 m. sausio mėn. 17 d.,

Sveiki,
Visiems įdomu, ką Dievas sako apie 2015 metus. Internetas yra pripildytas „žodžiais iš Dievo“ apie viską, pradedant nuo paslaptingos Nibiru planetos grasinančios nugramzdinti Kaliforniją į vandenyną, iki ketinančio kariauti Izraelio, žlungančios ekonomikos ir dar daug daugiau.

Kaip krikščionis turėtų suprasti, kas yra tikra, o kas tik prekyba, kas yra kūniškumas, ir galiausiai, ką iš tikrųjų Dievas sako savo žmonėms? Prieš tai, kai aš atsakysiu į šį paskutinį klausimą apie tai, ką Jis iš tiesų sako savo žmonėms, pateiksiu kelias pamatines taisykles, kaip pažinti Jo kelius.

Pirmas dalykas: Aš Esu
Tai pamoka kiekvienam, kuriam tik kada nors Viešpats parodė kažką apie jo paties ar kitų ateitį. Daugeliui gyvenimas buvo sugriautas ir reikėjo išmokti sunkias pamokas todėl, kad jie nesuvokė šito principo. Viešpats yra Aš Esu, o tai reiškia, kad Jis yra visada esantis.


Todėl, kai Jis atskleidžia kažką tavo dvasiai, arba duoda tau pranašišką žodį, arba tu jauti kažką apie kito žmogaus ateitį, jauti taip, lyg tai turėtų vykti DABAR. Tai tik todėl, kad Jis yra DABAR, AŠ ESU, visada esantis. Bet tai nereiškia, kad tu turi daryti kažką tučtuojau, pastumdamas šalin sveiką protą ir planavimą.

Apaštalų darbų 26:13-18 Paulius pasakoja savo liudijimą karaliui Agripai ir cituoja, ką Viešpats pasakė jam tą dieną, kai Jis pasirodė kelyje į Damaską: „... Aš pasirodžiau tau su šiuo tikslu...tu būsi liudytojas tų dalykų, kuriuos matei ir tų, kuriuos parodysiu tau vėliau... ir išlaisvinsiu tave iš tų žmonių ir pagonių, pas kuriuos aš dabar tave siunčiu...“

Bet turėjo praeiti dar 10 metų, kol jis nuvyko pas pagonis.
Jis praleido 3 metus Arabijoje, kur gavo apreiškimą, ir TADA nuvyko susitikti su Petru. Lukas sutrumpina Apaštalų darbų 9 skyrių dėl skaitytojų, bet Paulius papasakoja mums, kaip praėjo 3 metai prieš jam sutinkant Petrą ir apaštalus. Ir tai buvo maždaug 7 metai po to, kai jis pradėjo tarnauti pagonims. (Gal 1:13-18, Apd 9:22-28, 13:46-48; Apd 9 vyko maždaug 35 metai po Kristaus prisikėlimo, Apd 13:46 apie 45 metai po Kristaus prisikėlimo).

Aš girdėjau apie vieną moterį, kuri nuvyko į Hong Kongą, nes Dievas pasakė jai, kad Jis ten ją šaukia. Su niekuo nesitardama ji išvyko be pinigų ir be finansinės paramos ir baigė tuo, kad po 2 mėnesių paskambino surinkimui (bažnyčiai) maldaudama pinigų lėktuvo bilietui parskristi namo.

Ar ji buvo pašaukta? Galbūt, bet ji turėjo leisti įvykiams vystytis suvokdama, kad tai jai pasakė AŠ ESU, Tas, kuriam visada yra „dabar“. Bet Jis neturėjo omenyje, kad ji turi vykti tučtuojau, Jis nesitikėjo ir nenorėjo, kad ji padėtų šalin sveiką nuovoką. Ji buvo atsakinga apsirūpinti parama kelionei, ir Jis būtų jai padėjęs, bet ji pernelyg pasitikėjo savimi, pradėjo veikti nedelsiant ir dėl to nukentėjo.

Mes nebandome padėti dalykams įvykti, mes nebandome padėti Dievui, manydami, kad žinome, kaip tai įvyks, mes neatmetame sveikos nuovokos ir leidžiame Jam nukreipti mūsų žingsnius.

Aš pažįstu žmones, kurie paliko gerai apmokamą darbą, nes Dievas kalbėjo jiems, kad turi jiems kitą aukštesnę poziciją, arba Jis sakė, kad jie pašaukti į tarnavimą – ir atrodė, kad tai jau DABAR – taigi jie paliko darbą bei sumišę kamavosi, ir be finansinio aprūpinimo, spėliodami, ką Dievas daro jų gyvenime – JIE 100% klydo, nes jie per daug sudvasino tai, ką Jis sakė, iki tokio lygio, kad prarado sveiką nuovoką.

Taigi, kai kas nors jums turi pranašystę, arba sako, kad ji skirta pasauliui ar tautai, supraskite, kad pojūtis toks, lyg tai būtų TIESIOG DABAR, nedelsiant, neišvengiamai. Atsiminkite, kad tai, kas Viešpačiui „greitai“, mums dažnai reiškia metus ar dešimtmečius. Senajame Testamente buvo perspėjimas Izraeliui apie sugriovimą 150 metų iki tam iš tiesų atsitinkant, bet atrodė, kad tai turi būti „dabar“.

Antras dalykas: Pranašystė yra linijinė
Aš turėjau omenyje, kad Efeziečiams 3:3-6 Paulius kalba apie tai, jog paslaptis paslėpta nuo pasaulio sukūrimo dabar atskleidžiama apaštalams ir pranašams, kad pagonys bus sandoros bendrapaveldėtojai. Ar galite įsivaizduoti? Paulius sako, kad pagonių išgelbėjimas buvo paslaptis neatskleista iki Sekminių!

Paslaptis buvo paminėta kelis kartus: Romiečiams 16:25-26, Kolosiečiams 1:26-27. Mano viena mėgstamiausių eilučių: „Kristus jumyse – šlovės viltis“ yra kontekste kalbant apie pagonis, kurie turi savyje Kristų, apie ką Paulius sako, kad tos paslapties apreiškimas, per amžius kartoms buvo laikomas paslaptyje.

Tai reiškia, kad visos pranašystės Senajame Testamente išdėstytos tiesia linija ir jų tarpe nieko nėra apie surinkimą (bažnyčią) – jos linijinės. Pavyzdžiui, Ezekielis 36 ir 37 skyriuose pranašauja, kad Izraelis vėl tampa tauta, po to 38 ir 39 skyriai pasakoja apie pasaulinį karą, kur Izraelis su sąjungininkais kariauja prieš Rusiją ir jos sąjungininkus, tada tuoj pat 40 skyriuje matome tūkstantmečio šventyklą ir Mesiją valdantį žemę.

Kažkur yra tie 2000 metų, išgelbėtų pagonių laikotarpis, bet Ezekieliui tai nebuvo apreikšta. Taigi tai, ką Viešpats jam pasakė išdėstyta tiesioje linijoje be jokios užuominos apie įvykius tarp eilučių, bet kartais net ištisi amžiai yra tarp eilučių.

Kitas pavyzdys
Jėzaus pirma žinia yra Luko 4:18-23. Jis cituoja Izaijo 61:1-2 sustodamas viduryje sakinio: „...ir skelbti Jubiliejinių Viešpaties metų“. Ir Jis atsisėdo ir pasakė: „...šiandien išsipildė šie Rašto žodžiai“.

Jeigu jūs skaitysite Izaijo 61:1-2, pamatysite, kad Jis sustojo viduryje sakinio: „...skelbti jubiliejinių Viešpaties metų ir Dievo rūstybės dienos, ir paguosti tų, kurie liūdi (po rūstybės dienos). Kodėl Jėzus sustojo viduryje sakinio pasakyti, kad Jis įvykdo Viešpaties Jubiliejinius metus, bet nepabaigė sakinio apie Dievo keršto dieną?

Jis sustojo, nes Jis negalėjo apreikšti, kad tarp tų jubiliejinių metų ir mūsų Dievo keršto dienos, buvo 2000 metų periodas įtrauktas dėl pagonių, kad ir jie taptų sandoros dalimi. Tai tebebuvo paslaptis Tėvo nutylėta iki Sekminių.

Taigi, dėl šios priežasties Jėzus sustojo viduryje sakinio. Dabar pagalvok – ištisus amžius hebrajai diskutavo Izaijo 61:1-2 apie tą vieną dieną, Dievo jubiliejinius metus ir mūsų Dievo keršto dieną. Pagal tai buvo sukurti mokymai, apie šias eilutes sukosi „apreiškimai“ – ir visuose buvo klaida, nes Tėvas neatskleidė 2000 metų laikotarpio viduryje sakinio. Jie darė išvadas paremtas daline informacija. Prisiminkite šią mintį...

Leiskime man visą tai sujungti...
Tuo pačiu būdu Tėvas laikė paslaptyje nuo žmonijos žinią, kad Jis atvers Savo sandorą su Izraeliu visoms tautoms, visiems, kurie atsakys į tai tikėjimu. Jis taip pat laikė savo žinioje Paėmimo laiką. O Jėzus Kristus aiškiai mums sakė, kad apie ir antrąjį Jo atėjimą joks žmogus, nei angelai, net Jis pats, nežino nei dienos nei valandos, tik vienas Tėvas. Ir kai Paėmimas pranašaujamas Trimitų šventėje, 5-toje Izraelio šventėje ir pirmoje rudens šventėje, nepasakyta, kada tai įvyks (Mato 24:36, Apaštalų darbų 1:7)

Tai reiškia, kad pranašystė, kurią mes girdime mūsų dienomis apie paskutinius laikus, taip pat yra linijinė. Ji peršoka per paėmimą ir antrąjį atėjimą, nes tų įvykių laikas nėra atskleistas žmonijai.

To pasėkoje šiandien daugelis mokytojų atsiduria tokiose situacijose kaip tie rabinai, kurie prieš daugelį metų diskutavo apie Izaijo 61 skyrių – jie darė išvadas ir aiškino žmonėms apie dalykus, kuriuos Tėvas laikė paslaptyje, neturėdami rakto, kuris galėtų atskleisti spragas pranašystėse, nes Tėvas išlaikė tuos dalykus su Savimi. Mokytojai, kurie daro išvadas apie tų įvykių laiką, klysta lygiai taip pat, kaip ir rabinai nuo Izaijo iki Jėzaus, nes jie taip pat rėmėsi tik daline informacija ir jiems nederėjo daryti išvadų bei spėlioti.

Netikėkite tais paskutinių laikų pamokslininkais, kurie daro išvadas dėl įvykių laiko, nes jie remiasi tik daline informacija. Prisiminkite, AŠ ESU, visi dalykai yra neišvengiami. Bet tie, kurie nesupranta Tėvo kelių daro išvadas, kurios sukelia susirūpinimą, baimę bei sumaištį. Jokūbas sako, kad yra žmogaus/ pasaulio išmintis, bet Dievo išmintis yra tyra ir taikinga. Pasilikite ramybėje.

Taigi, Kalifornija gali nugrimzti į vandenyną. Ir galbūt Yellowstone Nacionalinis parkas gali sprogti ir nušluoti didžiąją JAV dalį, ir galbūt St. Louis ir Memfis patirs žemės drebėjimą, bet pranašystė yra linijinė – tai gali įvykti suspaudimų laikotarpyje, tai gali įvykti antrojo atėjimo metu. Tai galėtų įvykti Tūkstantmečio metu, kai žemė bus perkurta ugnimi – mes to nežinome.

Kai mums Viešpats sako kažką dėl mūsų asmeninio gyvenimo, ar dėl kito žmogaus, ar pranašišką žodį bei sapną tautai, suvokite, kad netgi apreiškimas apie siaubingus įvykius, jei tai ateina iš Jo, yra apgaubtas ramybe. Ir tai gali būti panašu, lyg tai turi vykti jau DABAR, bet supraskite, kad Jis – AŠ ESU, taigi tai normalu. Būkite išmintingi, pasilikite ramybėje, ir daugiau – kitą savaitę....iki tada, būkite palaiminti!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.