Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. vasario 5 d., trečiadienis

Kaip mąsto Tėvas ir Viešpats. 2 dalis

John Fenn, 2014 m. sausio mėn. 25 d.,

Sveikinu visus,
„Mes čia pamatėme, kad nesugebame susikalbėti“, tai žodžiai iš JAV kalėjimo dramos, 1967 metų filmo „Cool Hand Luke“. Bet tai gali būti ir apie krikščionis, kurie bando tarnauti Dievui, bet nesuprato pagrindinės tiesos, kad Jis nemąsto taip kaip tu ir aš, taigi, mes privalome pakeisti savo mąstymą, ir mąstyti taip, kaip Jis. Daugelis bando priversti Jį mąstyti taip, kaip jie mąsto apie įvairias situacijas, ir dėl šios pagrindinės priežasties toks nesusikalbėjimas.

Tik konteineriai
Žodžiai yra konteineriai tam, kas yra širdyje. Kai žmogus išlieja savo širdį žodžiais, mes pradedame pažinti tą asmenį. Ar jūs kada nors sutikote asmenį ir tapote draugais tik pradėję kalbėtis? Jų žodžiai parodė, kokia yra jų širdis.

Bet netgi, kai mes tampame artimesni kitam asmeniui ir pradedame per jo žodžius pažinti visą jo širdį ir charakterį, dažnai patiriame nesusikalbėjimą. Tai gali atsitikti, kai ištraukiame pasakytą žodį iš konteksto, arba galbūt, tai ką mes girdime nėra tai, ką jų širdis norėjo pasakyti, bet mes paimame tai, ką mes manome, kad jie turėjo omenyje, ir nubėgame su tuo, taip sukeldami nesusipratimą.

Mūsų sūnus, Chrisas praeitą savaitgalį praleido namuose. Protiškai jis 4 metų amžiaus, nors gruodžio 23 dieną jam jau sukako 34 metai. Vakar vakare jis vartė savo vaikišką Bibliją paveikslėliuose, kurią jis „skaito“. Jis pradėjo nuo Adomo ir Ievos sode ir papasakojo mums, ką kiekvienas gyvūnas pavaizduotas paveikslėliuose pasakė, kaip liūtas suriaumojo ir paklausė: „Kas bus pietų, Adomai?“, pats kikendamas.

Kai jis pamatė paveikslėlį apie tai, kaip Jėšua (Jėzus) prikėlė našlės sūnų iš mirusių, aš paklausiau Chriso, ką Jėšua pasakė berniukui, o jis atsakė pačiu valdingiausiu balsu: „Tu man buvai nepaklusnus, bernužėli!

Mes pratrūkome juoku – Chrisas turi didelį humoro jausmą! Bet kai kurie krikščionys gali pagalvoti, kad Jėšua tikrai galėjo pasakyti kažką panašaus tam berniukui, nors tie, kurie Jį pažįsta, atmestų tokią idėją, nes pažinodami Jį žinome, kad Jis taip nesakytų.

Kontekstas
Štai kas nutinka, kai žmonės paima vieną ar dvi eilutes, arba žodžius iš konteksto ir sureikšmina jas virš kitų, ignoruodami arba nepažindami Jo širdies. Jie tampa įsitikinę, kad Jis pasakė tai arba šitai, kai faktiškai Jis yra cituojamas ne tame kontekste arba tai nereiškia, kad Jis tai sakė taip, kaip jie supranta.

Jei mes turime gerą draugą ir kažkas sako, kad jis sakė tai ir tai, arba padarė tai ir tai, mes galėtume atsakyti: „Nepanašu, kad tai eitų kalba apie jį“. Taip yra todėl, kad mes pažįstame jo žodžius ir jo širdį. Tai tinka, kai kažkas sako: „Dievas sako tai arba šitai“, bet jums tai nepanašu į tiesą apie Jį.

Dabar apie Jį
Jo Dvasia mumyse apreiškia tai, kaip Tėvas galvoja, ir ta Dvasia įkvėpė mūsų Naujojo Testamento puslapius. Taigi Naujojo Testamento puslapiai yra tai, kaip galvoja Tėvas, pradedant apreiškimu apie savo Sūnų, kuris pasakė: „Jei jūs matėte mane, jūs matėte Tėvą“. Kai mes skaitome Jo mintis, mes priimame jas ir pakeičiame jomis savo mintis, kad būtume kaip Jis, tada pritaikome tas mintis mūsų gyvenimui, pakeisdami mūsų gyvenimo stilių ir įpročius.

Todėl yra taip svarbu mums pažinti Jį iš Jo Dvasios ir Žodžio, nes jie visada sutaria taip, kaip mes norime, kad mūsų širdis ir žodžiai sutartų mūsų gyvenime (2 Petro 1:21 Jono 14:9)


Jėšua išvarinėjo demonus Dvasia, ir nors Jis yra Žodis, Jis nieko nedarė atskirai, tik kartu su Dvasia. Jis sakė, kad daro tik tai, ką matė darant Tėvą, kalbėjo tik tai, ką girdėjo kalbant Tėvą. Žodis ir Dvasia visada sutinka. Taigi, mes neištraukiame eilutės iš konteksto ir „neatsistojame ant jos“, mes visų pirma susijungiame su Tėvu ir leidžiame, kad Jis apreiškimu vestų mus prie eilutės, kuri atskleidžia, ką kalba Jo širdis mūsų situacijai. (Mato 12:28, Jono 5:19, 30)

Ėjimas į trečiąjį dangų – ką Tėvas galvoja apie tai
Pauliaus laikais matomas dangus, vadinosi – pirmasis dangus, erdvė aukščiau – antrasis dangus, ir erdvė, kur gyvena Dievas – trečiasis dangus. Paulius sakė, kad jis buvo „pagautas“ į Rojų (dangų) arba „trečiąjį dangų“ (2 Korintiečiams 12:2,4).

Daug pinigų buvo surinkta ir tarnavimų pastatyta ant tokio pažado: jei ateisi į mūsų susirinkimą, nueisi į trečiąjį dangų, arba jie mokys tave, kaip tai padaryti, bet štai ką mąsto apie tai Tėvas:

„Nesakyk savo širdyje, kas pakils į dangų? (Ar parves Kristų žemyn iš aukštybių)“ Romiečiams 10:6

Ar tu gali matyti Jėzų arba nueiti į dangų Dvasioje taip, kaip Jonas Apr 1:10 ir 4:2? Ar gali matyti Viešpatį kaip Ezekielis tai padarė 1 skyriuje, arba kaip Izaijas matė dangų 6 skyriuje, Danielius 7 skyriuje, arba Jonas matė Tėvą Savo soste Apreikšimo knygoje 4 skyriuje po to, kai buvo paimtas į Dvasią? Žinoma. Bet kiekvienas pavyzdys Rašte turi vieną bendrą dalyką – šių patyrimų iniciatorius yra dangus, o ne žmogus.

Jei Jis nori parodyti tau dangų, nuostabu. Bet mes nesame to įvykio iniciatoriai. Ar galime mes melstis, garbinti ir būti tokioje pozicijoje prieš Jį kad galėtume priimti? Be abejonės. Bet Jis inicijuoja regėjimus ir išgyvenimus Dvasioje. Jis sako, kad mes neturime bandyti parsivesti Jėzų iš aukštybių, ir neturime siekti pakilti į dangų. Taigi štai, kaip Jis mąsto. Ar mes pakeisime savo mintis, kad sutiktume su Juo?

Pamąstykime apie tai – jei jūs bandote perteikti savo mintis asmeniui, bet jis labai laikosi savo požiūrio, jūs žinote, kad toliau kalbėtis nėra prasmės, jūs tiesiog baigiate diskusiją ir pasitraukiate. Taigi, kodėl taip dažnai mūsų kultūra bando pakeisti Dievo mintis, užuot siekus suprasti, kaip Jis mąsto? Yra vienintelis būdas kalbėti Jam, nes Jis yra tiesa ir Jis negali nuo tiesos nukrypti. Kaip sakoma, jei jauti, kad jau nesi taip arti Dievo, kaip anksčiau, pamąstyk, kas iš judviejų pasitraukė?

Nesupraskite manęs klaidingai, Jis palaimins žmones, kurie bando pakilti į dangų arba atvesti Kristų iš ten, kiek tik įmanoma, tik dėl to, kad Jis yra geras, Jis išnaudos kiekvieną galimybę duoti mums gerų dalykų, bet tai nereiškia, kad Jis patvirtins kažkokį asmenį ar mokymą. Neužmirškite, kad Jis gali ir asilą priversti kalbėti.

Bet kodėl Viešpats mąsto ir užrašo mums, kad mes neturėtume mąstyti, jog galime pakilti į dangų ar atvesti Kristų iš ten (melstis, kad pamatytume Jėzų/ patirtume Jo aplankymą)?

Pasirinkimas dabar
Štai kodėl – Kristus jau yra mumyse.

„Argi jūs nežinote, kad esate Dievo šventykla, ir kad Dievo Dvasia gyvena jumyse?“ (1 Kor 3:16)
„Ar jūs žinote, kad jūsų kūnas yra jumyse esančios Šventosios Dvasios šventovė...?“ (1 Kor 6:19)
„Kristus jumyse, šlovės viltis.“ (Kol 1:27)

Tiesa yra tokia, kad Dievas gyvena jumyse, taigi štai kaip Jis mąsto ir štai iš kokios perspektyvos Jis kalba. Jums nereikia pakilti į dangų nei atvesti Kristaus į žemę, Kristus jau yra jumyse. Taigi, tada jūs susiduriate su geiduliu turėti tuos dvasinius patyrimus, užuot turėjus teisingą tikėjimą ir teisingus sprendimus. Hmmm. Ar jūs vis dar norite mąstyti kaip Jis, ar jūs norite pasilikti su savo mintimis „Jei tik Jėšua man pasirodytų, aš Jo paklausčiau...“?

Pasirinkimas – ar jūs tikėsite senais dalykais nepaisydami Dievo Žodžio, kurio jūs turite 10 vertimų savo lentynose, ar paviršutiniška TV pamokslininko reklama, kuri apeliuoja į jūsų ego ir poreikį bei manipuliuoja jumis dėl pinigų? Arba jūs paliksite savo mintis ir susiderinsite su Juo...

Tikra reali nesėkmė Kristaus kūne, ir tai tinka daugeliui pamokslininkų, yra tai, kad jie nepažįsta Jo. Jie yra tikintieji Kristumi, bet ne tie, kurie Jį pažįsta. Jei jie tikrai Jį pažinotų, jie suprastų, kad Jis nepritaria toms šiukšlėms, kurias jie kalba. Žinoti Žodį, bet nepažinti asmeniškai To, Kuris tą Žodį kalbėjo, veda į klaidą, daro Kristaus kūną anemišku ir silpnu.

Jeigu jūs norite bendrauti su Tėvu, jeigu jūs norite mokytis bendrauti su Tėvu ir Sūnumi bei pažinti Dvasią savyje ir turėti ramybę kiekvieną akimirką 24/7 (24 valandas per parą 7 dienas per savaitę), jeigu jūs norite vaikščioti gyvenime su Juo, jūs turite suvokti, kad Jis jumyse ir pradėti galvoti taip, kaip galvoja Jis.

Kitą savaitę mes pratęsime apie mokymą: „Atviras dangus“, ir ką Tėvas iš tiesų sako apie tai. Laiminu!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.