Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. rugsėjo 29 d., šeštadienis

Pažinti Žodį? 3 dalis


John Fenn, 2012 m. rugsėjo mėn. 7 d.,

Sveiki,

Praeitą savaitę aš dalinausi apie tai, kad reikia turėti „vientisą Dievo“ pažinimą, tai reiškia – pažinti Jo charakterį ir veiksmus, kurie yra užrašyti Jo Žodyje. Šiandien aš pasidalinsiu „kontekstu“.

Mėtė akmenis mums už nugaros
Kai mes su Barbara pirmą kartą persikėlėme į Boulder, Kolorado sritį 1980 metais, mes įsijungėme į surinkimą ir susipažinome su pastoriumi ir jo žmona. Iki šios dienos, daugiau kaip 30 metų mes esame draugai, nors nematėme vieni kitų nuo 1992 metų. Tai svarbu dėl tos istorijos, kurią aš ketinu papasakoti.

Mes tapome draugais su pora, kurie buvo surinkime lyderiais, jie dažnai ruošdavo priešpiečius po sekmadienio rytinio tarnavimo, ir tai buvo kaip legenda. Tai buvo suneštinai pietūs, bet moteris, aš pavadinsiu ją „E“, visada taip gausiai pagamindavo labai skanaus ir kokybiško meksikietiško maisto, kad nesvarbu, ką kiti atnešdavo, mes visada burdavomės ten, kur buvo „E“ pagamintas valgis.

Kai susitikdavome 10-15 žmonių, mūsų pokalbiai visada nukrypdavo apie surinkimą. Mes, kaip krikščionys, tai jau beveik privalu, kad visi turėjome savo nuomones apie viską surinkime, pradedant pamokslais iki to, kaip buvo apsirengusi pastoriaus žmona ir kokie nešvarūs buvo sekmadienį tualetai bei apie viską kas tarp šitų temų.

Nieko nebuvo pasakyta pikto, kritiško, ar kokiu nors būdu netinkamo, tik kalbos apie tai kaip padaryti surinkimą geresniu, arba išsakyti savo mintis apie valgį, kaip įprasta draugų tarpe.

Ir tada vieną dieną...
Mes kažkaip sužinojome, kad praradome pastoriaus ir jo žmonos malonę, bet iš pradžių nenutuokėme kodėl. Kai ėmėme ieškoti informacijos, pėdsakas vedė tiesiai į E ir pokalbį per sekmadienio sudėtinius pietus. Ji išsakė nuostatą dėl pastoriaus ir jo žmonos, bet užuot ėjusi pas juos tiesiai, kaip sako Raštas, ji įtraukė kitus į kritikavimą, taip pat ir mus sakydama „John ir Barbara sakė“.

Mes pasibaisėjome ir nedelsiant paskambinome pastoriui bei jo žmonai ir paprašėme susitikti. Mes atsiprašėme iš esmės, nuolankiai, nuoširdžiai, nes mes buvome pasibaisėję tuo, ką E pasakė jiems. Bet kai pastorius ir jo žmona paklausė „Ar jūs pasakėte _______?“ mes atsakėme: „Taip“ su visa atsakomybe, mes tikrai sakėme viską, ką perpasakojo E.

Bet viskas, ką E atraportavo jiems buvo pateikta ištraukus iš konteksto. Taip, tualetai buvo netvarkingi, mes tai pasakėme, bet tai buvo pokalbyje apie tai, kaip įsijungti į tualetų valymo komandą, ir kaip papuošti moterų tualetą, kad jis būtų panašesnis į namų aplinką ir t.t.

Tai nebuvo kritikavimas, kurį pastorius tučtuojau pastebėjo kiekviename teiginyje, ir mūsų geras vardas buvo atstatytas, bet mums tai buvo nusižeminimo pamoka. Tai užbaigė mūsų vaikščiojimą į sekmadienio pietus, bet atstatė mūsų santykius su pastoriumi ir jo žmona. Ir jie suprato, kad iš tiesų E buvo staigaus nesutarimo įsiplieskimo surinkime priežastimi.

Ir vėl, charakterio klausimas
Viena iš pastoriaus pastabų mums tą popietę buvo tokia: „Na, tai nepanašu į jus.... tie dalykai, kuriuos ji pasakė, neatitiko jūsų charakterio“. Jie pažinojo mūsų charakterį ir todėl jiems buvo lengviau nepriimti paskalų ir įžvelgti tikrąjį priešiškumo šaltinį. E stovėjo už mūsų (ir kitų) mėtydama pasmerkimo akmenis į pastorių ir jo žmoną, bet mes daugiau niekada neleidome, kad tai pasikartotų.

Jėšua ir kontekstas
Vienas iš dažniausiai pasitaikančių dalykų yra tai, kad žmonės ima tikėti mokymais, kurie yra ištraukti iš konteksto, ir paversti kažkuo, kas labai labai skiriasi nuo to, ką mokė Jėšua arba kas parašyta laiškuose. Kai tai nutinka, prarandami tie 3 elementai, kuriuos paminėjau praeitą savaitę: turėti „vientisą Dievo“ pažinimą ir pasilikti prie Charakterio, Veiksmo ir Žodžio.

Ar tai, ką x mokytojas sako, sutinka su Jėšua charakteriu? Prieš kažkiek tai metų, kai kurie žmonės lodavo ir raičiojosi ant grindų, manydami, kad taip juos veda elgtis Šventoji Dvasia- tikrai? Ar jūs galite matyti Jėzų lojantį kaip šunį, ar skatinantį ką nors loti kaip šunį? Ne, žinoma, kad ne, taigi mes atmetame teiginį, kad tai yra Dievas.

Veiksmas - ar tas elgesys yra randamas Evangelijose, ar Apaštalų darbuose, ar apibūdinamas laiškuose? Žodis - ar galite rasti skyrių ir eilutę ir ne tik vieną, bet du ar tris mažiausiai, kurie kalba apie tą patį dalyką, ir tai sutinka su Viešpaties užrašytais veiksmais ir charakteriu? Ar Petras kada nors lojo paveiktas Šventosios Dvasios? Ne!

Visi trys elementai turi sutapti, kad atitiktų vientisą Dievo supratimą: Dievo charakterį, užrašytus Dievo veiksmus, ir Dievo Žodį.

Pavyzdys
Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man sakys aną dieną: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?! Tada Aš jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!’ (Mato 7:21-23).

Ši eilutė metų metais buvo naudojama išgąsdinti žemėje gyvenantiems krikščionims, kad jie gyventų nuolatinėje baimėje, bijodami savo dangiško Tėvo, kad tik nepadarytų ko nors, kas neleistų jiems patekti į dangų.

Ištraukta iš konteksto, eilutė skamba taip, kad netgi krikščionys, kurie myli Viešpatį ir gyvena teisiai turėtų bijoti pragaro liepsnų. Bet pažiūrėkime kontekste ir panaudokime tris mūsų orientyrus, kad turėtume aiškesnį supratimą.

Apie ką Jis kalba?
Ankstesnės eilutės nusako kontekstą:
Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali priskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius, o blogas medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o blogas – gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, nukertamas ir įmetamas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių“. „Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man sakys aną dieną: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!’ Tada Aš jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!’“ (Mato 7:15-23)

Leiskite man užduoti klausimą: jei Jėšua jums kažką pasakė, ar bet kas kita, ką kada nors jis kalbėjo yra tiesa? Žinoma, bet leiskime šitą kvailystę. Jei Jėšua pasakė jums ką nors, iš viso, ar gali tai būti netiesa?

Taigi, jei Jis pasakė žmonėms „Aš tvirtinu tau, kad niekada tavęs nepažinau pasitrauk nuo manęs, nedorėli“, ar tai būtų tiesa? Aš turiu omeny, kad Jis nesakė, jog Jis kažkada juos pažinojo, daugiau nebepažįsta – tai tiesa, ar ne?

Taigi, kai žmonės - kontekste netikri krikščionys - skelbia, kad pranašauja, išvarinėja demonus, ir daro didžius darbus Jėzaus vardu, ir Jėzus sako „Aš niekada jūsų nepažinojau“, kuo tu patikėsi? Jėzumi ar jais?

Dabar iš naujo skaitykime šią pastraipą pradėdami nuo 15 eilutės, kuri prasideda žodžiais: „Saugokitės netikrų pranašų“ ir baigiasi „ Aš niekada jūsų nepažinojau“, kad pamatytumėte, jog jūs, brangusis krikščioni, neturite ko bijoti.

Jėšua nekalba apie krikščionis, Jis kalba apie melagingus pranašus, netikrus krikščionis, neatgimusius žmones, kurie bažnyčioje veikia Jėzaus vardu skelbdami, kad daro didžius darbus dėl Dievo, nors tą paskutinę dieną Jėšua bus priverstas pasakyti jiems, „Aš jūsų niekada nepažinojau, pasitraukite nuo manęs nusidėjėliai“.

(Pažiūrėkime į šias eilutes, kurios kalba apie du namus, vieną pastatytą ant smėlio (netikri pranašai/ netikri tikintieji) ir kitą pastatytą ant uolos (Uola/ Jėšua) - tai kalba tą patį dalyką, kaip anksčiau, netikras namas sugrius, o tikras - išsilaikys.

Trys orientyrai
Be konteksto mes turime paklausti šituos klausimus: Ar išmesti krikščionį iš dangaus atitiktų Jėšua charakterį, tokį kokį matome evangelijose? Ar yra nors vienas pavyzdys, kai Jis sakė, kad nors vienas tikras tikintysis bus pasmerktas į pragarą? Atsakymas yra ne. Ar yra, kur nors Apaštalų darbuose arba laiškuose pasakyta, kad tikras tikintysis ir Jėšua mokinys gali prarasti dangų? Atsakymas yra ne.

Veiksmas - ar mes matome kokį nors veiksmą aprašytą Evangelijose ar Apaštalų darbuose, kuris teigtų, kad tikri mokiniai, kurie stengiasi vaikščioti su Viešpačiu, eis į pragarą? Ne.

Žodis - Ar galime rasti skyrių ir eilutę Naujajame Testamente, kurie sako, kad tikri Jėšua mokiniai vis dar gali pakliūti į pragarą? Atsakymas yra ne.

Todėl, pagal kontekstą, Jėšua charakteris, Jėšua veiksmai, ir Žodis, leidžia mums spręsti, kad jei Jėšua sakė „Ne kiekvienas kuris sako man, „Viešpatie, Viešpatie“ įeis į dangų“, iš tiesų Jis kalbėjo apie netikrus tikinčiuosius, netikrus krikščionis.

Tokiu pat būdu mano pastorius 1980 metais suabejojo dėl to, ką Barbara ir aš tariamai galėjome pasakyti, nes jis pažinojo mūsų charakterio kokybę, todėl paklauskite savęs: Ar tai panašu į Jėšua, kurį aš pažįstu, kurį aš mačiau Evangelijose? Jei atsakymas yra ne, gilinkis į kontekstą, ieškok aprašytų panašių veiksmų evangelijose, ir bandyk surasti 2 ar 3 eilutes, kurios paremtų tą teiginį - ar nors viena iš jų prieštarauja to mokytojo teiginiams.

Kitą savaitę- kultūrinis kontekstas,

Palaiminimai,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.