Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. rugsėjo 28 d., penktadienis

Pažinti Žodį? 2 dalis


John Fenn, 2012 m. rugpjūčio mėn. 31d.,

Sveikinimai visiems,

Vandens baliono mūšis
Buvo karšta vasaros diena Kokomo, Indianoje ir mes su kaimynų vaikais taškėmės vandenyje. Tuo metu vandens balionai buvo naujas išradimas. Daug geriau nei daržo žarna, kuri turėjo būti sujungta su čiaupu, vandens balionas galėjo būti nešiojamas visur, kur tik „kovotojas“ norėjo.

Fenų namai visada buvo atvira zona kaimynų veiklai, bet kitoje kelio pusėje, už 2 namų gyveno Spencerių šeima, kurie turėjo 2 mergaites. Šalia prie Spencerių namų gyveno jų pusbroliai, Spenceriai, kurie turėjo 2 berniukus. Būtent tą dieną 4 Spenceriai užpuolė 3 Fenų berniukus su vandens balionais mūsų pačių kieme! Reikėjo atsakyti į šį iššūkį!

Aš norėjau duoti atkirtį ir pripildžiau didžiausią balioną vandens kiek tik galima. Aš vos galėjau užrišti mazgą, kai pusiau nešiau, pusiau vilkau tą balioną į Spencerių kiemą.

Pamačiau, kaip Steisė Spencer nubėgo už jos namo kampo, kur sodo žarna buvo prijungta prie vandentiekio, taigi man iš karto buvo aišku, kad pasukus už kampo ji tučtuojau atakuos mane vandens čiurkšle. Aš turėjau tinkamiausiu laiku sviesti balioną iš karto už kampo, kad spėčiau apipurkšti ją, kol ji neatsuko žarnos krano.

Laikas buvo tinkamas: vandens balionas tiesiog išskrido man iš rankų kai tik užsukau už kampo, bet vietoj Steisės ten buvo jos mama, Jo (toks mamos vardas – vert. pastaba), kuri kaip tyčia apžiūrinėjo savo daržą! Buvo per vėlu. Didelis balionas sprogdamas pataikė jai į nosį, smakrą, ir viršutinę krūtinės dalį, sušlapindamas ją nuo galvos iki juosmens.

Steisė stovėjo prie savo namo durų už motinos išplėtusi akis ir garsiai aiktelėjo. Aš sustingau iš siaubo. Staiga orą perskrodė Steisės mamos klyksmas: „ OI TU Džoni Fenn, ką tu darai?! Tu pakliuvai, jaunuoli, mes tuoj viską pranešime tavo mamai!”

Bendras paveikslas
Jo buvo neaukšta ir sunki, bet stipri, o aš šiame savo augimo periode buvau beveik tokio pat ūgio kaip ji. Ji nutvėrė mano dešinę ranką taip, kad net buldogas būtų tuo nustebęs ir mes nužygiavome į mano namus.

Ir štai mes: stora maža Jo, peršlapus nuo galvos iki juosmens, aš, dešimtmetis su nuleistomis akimis, ir mano mama, vos valdydama juoką, kai Jo sugriaudėjo 110 decibelų garsu apie tai kaip aš ją užpuoliau.

Mano mama gerai pažinojo mane. Ji nedelsiant suprato, kad aš netyčiomis ir ne piktavališkai atakavau Jo, ir kai Jo nusiramino ji taip pat tai suprato. Priežastis buvo ta, kad jos abi pažinojo mane. Aš būdamas vaikas visada laikydavausi savo žodžio ir niekada, nesielgiau nepagarbiai su vyresniaisiais, ir žinoma, niekada tyčia nebūčiau užpuolęs suaugusio žmogaus vandens balionu.

Aš kūkčiodamas atsiprašiau, bet kai tik ji išėjo, mes su mama pratrūkome juoku, tuo viskas ir baigėsi. Čia buvo svarbūs trys faktoriai: jie žinojo mano charakterį, jie žinojo mano gyvenimą (veiksmus), ir jie pažinojo mane pagal mano žodžius. Jie žiūrėjo į šitą vieną pavyzdį konkrečiu momentu ir palygino tai su visais 10 mano gyvenimo metų žemėje. Aš visada gerbiau vyresnius, niekada nemelavau, nieko neprimušiau – šitas vienas įvykis buvo išimtis to, ką jie žinojo apie mane. Buvo aišku, kad visa tai tik atsitiktinumas.

Pažink charakterį
Tai, į ką mano mama ir ponia Spencer žiūrėjo, buvo bendras paveikslas viso mano gyvenimo, žodžių ir veiksmų, ir štai todėl jos tučtuojau suprato, kad aš tikrai netyčia jai pataikiau tuo vandens balionu.

Jei mes suprantame natūralius dalykus tokius kaip šitas, kodėl nesielgti su Tėvu ir Viešpačiu Jėšua tokiu pat būdu? Kodėl žmonės ištraukia vieną eilutę iš Biblijos ir sako „būtent taip Dievas mano“, užuot apžvelgę visus Jo nutarimus, kurie atspindi visą Jo gyvenimą, žodžius ir charakterį.

Skelbti kraują?
Čia yra pavyzdys, kurį išpopuliarino Kathryn Kuhlman 1960 ir 70-aisiais, ir kuris buvo atneštas į 80-ųjų charizmatinį judėjimą ir 90-uosius, kuomet „kraujo skelbimo“ praktikavimas tuomet, kai reikia konfrontuoti demonus, kai kuriuose sluoksniuose buvo įtvirtintas kaip evangelijos tiesa. Bet ar tai mokė ir praktikavo apaštalai ir Jėšua? Ar šitas tikėjimas neprieštarauja Dievo nutarimų visumai?

Ką Jėšua sakė ir darė
Jų sinagogoje buvo žmogus, turintis netyrąją dvasią. Jis sušuko... ir Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ (Morkaus 1: 23-25)

Tu, nebyle ir kurčia dvasia, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk!“ (Morkaus 9: 25)

Jiems išėjus, štai atvedė pas Jį demono apsėstą nebylį. Išvarius demoną, nebylys prakalbo“. (Mato 9:32-33)

Sukvietęs dvylika savo mokinių, Jėšua davė jiems jėgą ir valdžią prieš visus demonus ir gydyti ligoms“. „Ir jie sugrįžo, su džiaugsmu kalbėdami: „Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl Tavo vardo“ (Luko 9:1; 10:17).

Ir kurie tikės, tuos lydės šie ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus...“ (Mk 16:17)

Nebeapsikęsdamas Paulius atsigręžė ir paliepė dvasiai: „Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti!“ (Apd 16:18).

Štai toks yra Žodis. Paprastai, tiesiog Jėzaus vardu įsakykite dvasiai palikti. Formatas neleidžia man pacituoti visų evangelijų eilučių, bet jos pakartotinai sako tą patį dalyką, kad mes turime tiesiog kalbėti demonams ir įsakyti palikti. Laikotarpis.

Jėzaus pralieto kraujo tikslas, ką apie tai sako Žodis
Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą Jo kraujo galia. Jis parodė savo teisumą tuo, kad būdamas kantrus, nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau...“ (Rom 3:25)

Tad dar tikriau dabar, kai esame išteisinti Jo krauju...“ (Rom5:9)

Jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui“ (1 Kor 11:25)

Jame mes turime atpirkimą Jo krauju...“ (Kol 1:14)

Jis įžengė... į Šventų Švenčiausiąją danguje... per Savo kraują, įvykdydamas užbaigtą atpirkimą už mus“ (Heb 9:25)

Jūs esate atpirkti brangiuoju Kristaus krauju...“ (1 Petro 1:19)

Ką sako klaida?
Klaida, kuri buvo iškelta virš to, ką sako Dievo Žodis, moko, kad mes galime taikyti brangų ir šventą Jėšua kraują, kuris buvo išlietas už mus prieš 2.000 metų ant kryžiaus sumokėti už nuodėmę, dabar išvyti demonams. Kaip jūs matėte anksčiau, Jėšua kraujas buvo panaudotas vienam tikslui - sumokėti už nuodėmę.

Mes galime būti „padengti“ Jėšua krauju, nes mes esame atgimę, tai tiesa. Bet visur Rašte Jėšua kraujas yra išaukštintas, kaip šventas ir pašvęstas, ir skirtas sumokėti už nuodėmę. Niekur Rašte nemokoma, ir mes nematome ten krikščionių, kurie taikytų šitą kraują kovodami su demonais.

Dabar jūs turite apsispręsti; ar jūs tikėsite, kad „kraujo skelbimas“ kovojant su demonais atitinka Raštą. Jūs turite pagalvoti. Jūs turite pasverti tai, ką Jėšua mokė apie demonų išvarymą įsakant jiems Jo vardu, kaip Jis mokė to savo pasekėjus, kaip jie sekė Jo nurodymais konfrontuodami demonų atakas, ir dar pridėkite viską, apibendrintą Žodžio supratimą, ką Viešpats pasakė apie tai, ką Aukos kraujas atliko, pagal skyrių ir eilutę, ir prieš pastatykite tai mokymui, kuriuo tikėjote. Ar tu užsikietinsi savo įsitikinimuose, ar pakeisi juos pagal Žodį?

Tiesiai šviesiai kalbant faktais ir nežeidžiant jausmų
Pasvarstykime - daugelis manęs klausia, kodėl jie neturi nuostabių patyrimų, kodėl Dievas neatveria jų akių matyti demonus ir angelus. Aš neturiu visų atsakymų, bet pasvarstykime štai taip.

Ar jūs kada nors sutikote paauglį ar turėjote draugą, kuris kitaip supranta gyvenimą ar kokį įvykį, ir jūs bandėte kalbėti jiems apie realybę to, kas atsitiko, bet buvote apriboti, kiek galite dalintis, nes jie laikėsi kažkokios nuomonės ar įvykio? Tai, kuo jūs galite su jais pasidalinti, yra apribota. Tas pats nutinka su Jėšua ir mumis, jei mes užsikietiname tikėti kažkuo, ko Jis nesakė ir nedarė, Jis priverstas sulaikyti apreiškimą ir informaciją, nes mes laikomės tos versijos labiau nei tiesos.

Jei Jėšua pasirodytų tau ir kalbėtų apie angelų ir demonų sritį, ar galėtum tai suprasti, nes Jis mokys tai, ką kalbėjo evangelijose ir ką tenai praktikavo. Ar galės Jis pasitikėti tavimi? O gal tu turi tiek daug klaidos sluoksnių savo supratime, kad užuot priėmęs tyrą Žodį, tu perfiltruoji jį per klaidą savo mąstyme ir iškreipi aplankymą?

Šiandienos požiūris: vientisas Dievo vaizdas ir virš visko esantis Žodis. Pažink Jo charakterį, Jo veiksmus, Jo Žodį. Norėk pakeisti tai, kuo tiki, jei tai nėra skyrius ir eilutė.

Viliuosi, kad nesusprogdinau daug vandens balionų į žmones, bet jei pažįstate mane, jūs žinote, kad tai nebuvo piktybiškai, nes tai patvirtina visas mano gyvenimas, mokymas ir praktika. Kitą savaitę daugiau atviro ir tiesaus mokymo apie tai, kaip tau gali būti patikėtas didesnis apreiškimas iš Viešpaties.

Palaiminimai,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.