Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. rugpjūčio 4 d., šeštadienis

Žmonių tradicijos. 7 dalis


John Fenn, 2012 m. liepos mėn. 13 d.,

Dvasios ir Žodžio balansas

Sveiki,
Aš dalinausi apie tai, kaip Raštas sako, kad mes turime nuspręsti, kas yra iš Dievo, ir kas ne – žvelgdami į tai, kaip jie elgėsi Apaštalų darbų 15 skyriuje, tyrinėdami tai, kas buvo laikoma Šventosios Dvasios judėjimu IR surasdami patvirtinimą Žodyje. Tai kas sutinka – mes priimame, o tai kas nesutinka - mes atmetame.

Požymiai
Prieš pateikiant modernius pavyzdžius, leiskite man jums pasakyti, kad Žodis tikrai atskleis kai kurias netiesos charakteristikas. Jei mes sugrįšime pora savaičių atgal, kai aš paminėjau Pauliaus mokymą 2 Kor 11 apie klaidingus mokymus ir mokytojus, mes pamatysime šitas charakteristikas.

Pirmas požymis
3 eilutėje jis sako, kad jis bijo, jog kaip šėtonas gudrumu apgavo Ievą, taip jų protai nesugestų be paprastumo Kristuje. Apgavo graikų kalboje –„suvedžiojo“.

Ieškok apgavystės – pasirodymas, lyderio iškėlimas, visai priešingas Jėšua pavyzdžiui. Ieškok sudėtingesnio tikėjimo - Ieva buvo suvedžiota nuo paprasto „nevalgysi“, einant į gilesnius ir sudėtingesnius - „tu nemirsi“. Tu tapsi kaip dievas. Dievas tai žino ir nori mus nuo to apsaugoti. Ji lėtai buvo įtraukta į iškreiptą ir sudėtingesnį Dievo nurodymų supratimą.

Tai reiškia formules – pasninkavimas x dienų, kad patirtum prabudimą mieste, melskis x dienų šiomis maldomis dėl savo gyvenimo būtent tokiu būdu, melskis šia malda ir aukok būtent tokią sumą – tai yra sudėtingas tikėjimas, ir tai apgavystė - čia niekada nėra jokios atsiskaitomybės. Lyderis, kuris liepia jums pasninkauti 30 dienų dėl prabudimo mieste niekada nepripažins, kad joks prabudimas neįvyko, jokio prasilaužimo nepatyrė taip, kaip jie pranašavo. Faktiškai, Paulius čia kalba apie tikėjimą formule, užuot turėjus paprastą tikėjimą Dievu.

Antras požymis
4-12 eilutėse Paulius taip apibūdina dievotą tarnautoją: nusižeminęs, be jokios pretenzijos į godumą, bet iš tiesų mylintis ir pažįstantis žmones. Neteisingas - priešingai apibūdinamas taip: valdingas, siekiantis surinkti žmonių pinigus... jie kitokie nei Paulius buvo 6 eilutėje „gerai pažįstamas jums“.

Trečias požymis
Įdomu, kad 9 eilutėje sako: „Aš nebuvau našta jums” arba „nebuvau apsunkinimu/ jūsų išlaikomas. Paulius tuo metu apsimokėdavo savo sąskaitas iš to, kaip paremdavo jį kiti surinkimai, nors pirmus 18 mėnesių, kai gyveno Korinte, jis turėjo palapinių gaminimo verslą (Apd 18:1-3). Tik tuos 18 mėnesių per maždaug 33 tarnavimo metus jis turėjo reguliarų darbą.

Bet žodis „našta“ arba „apsunkinimas“ yra „katanarkao“ ir tiesiogine prasme reiškia „sekinti“. Kitais žodžiais, Paulius nebuvo našta kitiems žmonėms, jis nebuvo apsunkinimu, nes neteisingas tarnautojas yra absoliučiai nenaudingas tikroms žmonių problemoms spręsti, jie tarnauja tik išoriškai.

Ketvirtas požymis
15 eilutė sako, kad melagingi tarnautojai „transformuoja save“ („apsimeta“) teisumo tarnais. Graikiškas žodis yra ne metamorfozė, kaip galėtume pamanyti, bet „metaschematizo“, kuris reiškia „užsimaskuoti“ keičiant išvaizdą. Kitais žodžiais, jie gyveno vienu būdu sakykloje ir kitu būdu realiame gyvenime.

Kai jūs girdite apie tarnautoją, kuris skelbia didelius stebuklus ir patepimą, bet po to vartoja narkotikus, yra neištikimas savo žmonai... bėga, jis yra melagingas tarnautojas. Nesakau, kad jis ne krikščionis, bet melagingas/ netikras tarnautojas, turintis klaidinančias dvasias, kaip juvelyrinis dirbinys gali būti tikras, o kitas – padirbtas, kaip tas augalas ant stalo yra tikras, o kitas yra dirbtinis. Apgaulė.

5, 6, 7, 8, 9 požymiai
19-20 eilutės sako „Juk, būdami protingi, mokate mielai pakęsti kvailius. Nes jūs pakenčiate, kai jus pavergia, kai apryja, kai atima, kai didžiuojasi, kai smogia per veidą“.

Tai Pauliaus mintys, todėl aš pacituoju jas čia. 5 požymis - klaidingas mokytojas ar mokymas bus nukreiptas į ego – 25 lapų asmeninė pranašystė: „Būk pačiame smaigalyje to, ką daro Dievas, arba tu praleisi tai“ – dalykai, kurie jums leidžia jaustis ypatingu, dvasiniu, už kitus išmintingesniu Dievo reikaluose. Tai yra jausmus liečianti, nukreipta į ego evangelija, kuri yra sutelkta daugiau į tave, tavo pinigus ir palaiminimus, nei į kūno nukryžiavimą ir sunkių apsisprendimų darymą būti daugiau panašiu į Kristų.

Jei mokymas ar mokytojas neragina jūsų būti romesniu ir bijoti Dievo, bet akcentuoja ego ir parodomąjį dievotumą... sek Tiesos Dvasia savo viduje ir traukis nuo tokių dalykų. Nesiek pasirodymo, bet siek spindėjimo (tikro Dievo buvimo).

6 požymis - Pakenčiate, kai jus pavergia.
Žvilgtelėkime 1 Korintiečiams 3 skyrių, kur rašoma apie tai, kaip kai kurie sakėsi esą Pauliaus, kiti lojalūs Apolui. Bet mes turime aiškesnį supratimą, koks yra netikras lojalumas ir tai nusako 7 požymį – apiplėšia jus, apryja (naudoja jūsų resursus).

7 požymis – Duok, nes esi paliestas, tu mokaisi, tu augi. Ne dėl būtinybės, bet dėl to, kad myli Dievą, ir kiekvieną kas betarnautų tau, ir tu nieko nenori už tai – tik išreikšti meilę. Yra tokie klubai „mėnesio pranašystė“, kur jei tu esi partneris gauni kiekvieną mėnesį asmeninę pranašystę, ir yra žmonės, kurie noriai laukia sekančio laiško nuo x tarnautojo, kad sužinotų, ką jie turi toliau daryti, kad būtų atsakyta į maldą... žmonės yra manipuliuojami ir pavergiami... Tu nematai Evangelijose taip besielgiančio Jėšua, argi ne?

8-9 požymiai - Išaukština save ir įžeidžia tave. Kiek daug kartų tu buvai sužlugdytas pamokslu iš sakyklos, tavo intelektas buvo įžeistas, žinok, kad tavimi manipuliavo... patarimas aiškus.

Šioje serijoje
Ši serija buvo apie tai, kaip teisingai atskirti žmonių tradicijas nuo tiesos ir subalansuoto Dievo Žodžio. Šiandien aš pateikiau negatyvius požymius, kuriuos nurodo Paulius, ir kuriuos mes galime įvardinti kaip melo „vaisius“.

Bet didžiausias dalykas, ką tu gali padaryti - tai žengti tikėjimo žingsnį paklusdamas Tiesos Dvasiai viduje. Ir aš kalbu apie teisingą Šventąją Dvasią. Informacija, kurią gauname su mūsų natūraliais pojūčiais, gali padėti mums susitelkti į dvasinį žmogų taip, kaip Jėšua be abejonės matė kūno kalbą ir lyderių veidų išraiškas Mk 2:7, kai jie galvojo: „Kas tas žmogus manosi esąs? Tik Dievas gali atleisti nuodėmes!“

Po to, kai Jis pasakė pro stogą nuleistam vyrui: „tavo nuodėmės atleistos”, Jėšua pamatė jų išraiškas, ir „Jėšua suvokė Savo Dvasioje, ką jie svarstė savyje”. Natūralūs pojūčiai tik padėjo nukreipti jo dėmesį į tai, kas Jam buvo apreikšta dvasioje - ir tas pats tinka man ir jums šiandien.

Kartais žmonės sako emocionaliai: „Neturiu dėl to savyje paliudijimo” ir jie turi galvoje: „aš ne visai su tavimi sutinku”. Šventoji Dvasia yra ne mūsų emocijose ir ne mūsų galvoje, bet mūsų dvasioje.

Įgalinti mąstyti
Mes turime priešingus dalykus moderniame pasaulyje. Mes gyvename pasaulyje, kuriame dominuoja žiniasklaida, ir ji pateikia informaciją mažais kiekiais, ir tai priimti nereikia mąstymo. Mums pateikiama informacija yra paveikslas, vaizdas, trumpas sakinys arba du, rėkianti antraštė – ir milijonai žmonių yra išlavinti nedelsiant paklusti šiems mažiems informacijos gabaliukams, užuot būti išlavintiems mąstyti apie problemas.

Krikščionys yra panašiai išlavinti: 40 minučių garbinimo, kuris pradedamas 4 horizontaliomis giesmėmis, po to seka 3 vertikalios, pauzė tylos, kur galbūt Dvasia gali pasireikšti kokiu nors vienu vieninteliu būdu, 20 minučių – skelbimai, 45 minutės – pamokslas.... ir nereikia mąstyti.

Nieko nuostabaus, kad daugelis niekada nedisciplinavo savęs tam, kad patys savarankiškai klausytų Tiesos Dvasios, kuri gyvena viduje - kam tai daryti, jei pastorius pasakys, ką kalba Dievas.

Bet Kristus tikrai gyvena mumyse, ir nesvarbu, ką paruošia mūsų lavinimo sistema, nesvarbu, ką sako mums žiniasklaida, Jis tikisi, kad mes mąstysime patys už save, mąstysime apie problemas, mąstysime apie mūsų nuodėmes ir dovanas, nesėkmes ir pergales, ir eisime KARTU SU Juo nepertraukiamuose santykiuose, o ne trumpuose susitikimuose.

Jūs esate įgalinti mąstyti. Jūs esate įgalinti patys daryti sprendimus. Jūs turite matyti skirtumą tarp jūsų prote suformuotos nuomonės ir skirtingos dvasios (apreikštos jūsų dvasioje).

Jūs esate įgalinti išlavinti pojūčius atskirti gera nuo blogo. Jūs esate įgalinti susidaryti nuomones ir daryti sprendimus paremtus tuo, ką jūs jaučiate savo dvasioje ir tai, ką randate Žodyje. Jūs esate įgalinti vaikščioti su Dievu laisvi nuo religijos praktikavimo. Tiesiog kalbėti Jam!

Kitą savaitę aš ketinu dalintis apie tai, ką mes galime inicijuoti dvasinių patyrimų srityje, ir ką dangus turi inicijuoti – pranašavimas savo noru? Ėjimas į trečią dangų savo noru? Matymas Jėšua savo noru? Kitą savaitę...

Gausių palaiminimų!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.