Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. kovo 25 d., penktadienis

Ne visi, kurie sako Viešpatie, Viešpatie

 Beliefs you Thought were Scriptural but Aren't; Not Everyone Who Says Lord, Lord, Weekly Thoughts, 03/19/22

 Sveiki,  Klaidos atsiranda tada, kai žmogus kloja vieną klaidą ant kitos ir padaro išvadą, kuri, žinoma, taip pat yra klaida. Tačiau kadangi jie nežino, kad tai,


kuo jie tiki, yra pagrįsta klaidų sluoksniais, jie mano, kad jų išvados atitinka Šventąjį Raštą.

 

Vienas iš tokių atvejų, kai žmogus bijo , kad yra netekęs išgelbėjimo. Jie perskaito Mato 12:31, kad piktžodžiavimas prieš Šventąją Dvasią negali būti atleistas, ir sako, kad blogai kalbėjo apie pastorių ir dabar bijo, kad prarado išgelbėjimą, toks yra jų mąstymas, piktžodžiauti Šventajai Dvasiai. O gal jie kalbėjo prieš ką nors, su kuriuo teologiškai nesutiko, ir bijo, kad įžeidė Šventąją Dvasią.

 

Tiesą sakant, „piktžodžiauti“ Šventajai Dvasiai reiškia atmesti Viešpatį Jėzų, ką darė fariziejai Mato 12 skyriuje. Šventosios Dvasia veikė jų tarpe, tačiau jie atstūmė Ją, taip atmesdami Jėzų. Kadangi Jėzus mirė už kitus, o ne už save patį, vienintelė nuodėmė, kurios neuždengė kryžius, buvo Jėzaus atmetimas. Šventoji Dvasia yra išganymo įrankis, Kuri atkuria mūsų žmogiškąją dvasią, todėl atmesti Jėzų reiškia atmesti arba piktžodžiauti Šventajai Dvasiai. Tačiau kai kurie mano, kad jei rado nemalonę pas pastorių ar dėl neišmanymo teigė, kad Dvasios dovanos mirė kartu su apaštalais, ar kažkas panašaus, jie padarė tą neatleistiną nuodėmę. Taip nėra.

 

Iš ten jie peršoka į šis eilutes pritaikydami savo situacijai: „Ne kiekvienas, kuris man sako, Viešpatie, Viešpatie, įeis į dangaus karalystę...“, dvigubai įsitikinę, kad prarado išgelbėjimą. Jie kartais apima ir Mato 8:8-12, kurį mes taip pat apžvelgsime, kai Viešpats pasakė: „...karalystės vaikai bus išmesti į išorinę tamsą...“ ir yra įsitikinę, kad Viešpats juos išvarė, ir kad jie prarado išgelbėjimą.

 

O kaip dėl Mato 8 skyriaus ir karalystės vaikų išvarymo?

Mato knyga buvo parašyta tikintiesiems žydams, todėl Matas buvo paskatintas įtraukti konkrečias frazes, istorijas ir palyginimus, kuriuos žydų skaitytojas iš karto suprastų. Tarp šių frazių yra „dangaus karalystė“. Matas žodį „karalystė“ vartoja 55 kartus, daugiau nei bet kuri kita evangelija. Priešingai, Jonas naudoja tik 3, o Markas – 19. Lukas yra artimiausias – 44, tačiau jo evangelija yra ilgesnė ir yra 1 dalis iš 2 dalių tomo, o Apaštalų darbai yra 2 dalis.

 

Mato 8:5-13 Jėzus yra Kafarnaume, prie jo prieina Romos šimtininkas, kuris prašo išgydyti jo tarną. „Kapernaumas“ reiškia „Nahumo kaimą“, kuriame gyveno apie 1500 gyventojų. Jis įsikūręs šiaurinėje Galilėjos jūros pakrantėje. Jėzus pasakė: „Aš ateisiu ir jį išgydysiu“.

 

Tai išgirdęs šimtininkas Jį sustabdo ir sako, kad jis nevertas, jog Jėzus ateitų į jo namus, bet tepasako žodį ir jis žino, kad jo tarnas pasveiks. Jis paaiškino, kad kaip ir Jėzus, jis taip pat yra valdžioje ir duoda įsakymus. Jis žinojo, kad Jėzui tereikia įsakyti, ir tarnas pasveiks.

 

Jėzus stebisi šio Romos pareigūno tikėjimu. "Aš nemačiau tokio didelio tikėjimo, net Izraelyje". Žydų skaitytojas būtų iš karto supratęs sakinio struktūrą – Šis pagonių romėnų kareivis turi didelį tikėjimą, didesnį už bet ką, ką Jėzus buvo radęs tarp žydų. Kai kuriems klausytojams ar skaitytojams Jėzaus komentarai galėjo pasirodyti žeidžiantys  jų pasididžiavimą –  kad pagonis gali tikėti labiau nei žydas!

 

"Ir sakau jums: daugelis ateis iš rytų ir vakarų (pagonių tautų) ir susės su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu dangaus karalystėje. Bet karalystės vaikai (žydai) bus išvaryti į išorinę tamsą, kur bus verksmas ir dantų griežimas“.

 

Jis nekalba apie tave...

Jėzus tai pasakė romėno ir savo mokinių žydų akivaizdoje. Žydai, išgirdę Jėzaus pareiškimą, turėjo būti nustebinti. Mintis, kad kai kurie žmonės, kuriems pirmiausia priklauso karalystė, bus išmesti, jiems turėjo būti nauja mintis. Tai buvo pirmasis vilties žvilgsnis ir pažadas pagonims tikintiesiems , kad kažkas pasikeis į gera.

 

Pridėsiu kultūrinę pastabą. Frazės „įmestas į išorinę tamsą“ bei „raudojimas ir dantų griežimas“ anuomet buvo nuoroda į asmenį, kuris bandė sugriauti vakarėlį. Tais laikais, kai namai buvo apšviesti alyvuogių aliejaus lempomis, o gatvės – ne, frazė „įmestas į išorinę tamsą“ buvo vartojama kalbant apie žmogų, išmestą iš vakarėlio šviesos ir į gatvę.

 

 Jie buvo išsiųsti iš nuosavybės, pirmame tamsos lygyje, tada į išorinę tamsą už namų, kuriuose vyko šventė, šviesos. Sakydavo, kad žmogus pyks, taip pyks , kad verks. Iš to kilo  posakis „rauda ir griežia dantimis“, keikiasi, kad buvo atstumtas ir išvarytas. Mes skaitome jį ir galvojame apie „pragarą“, bet jie suprato, kad žydai bus išvaryti iš vestuvių puotos, kurioje bus Abraomas, Izaokas ir Jokūbas. Neturime tos vestuvių šventės supratimo ir todėl  matome tik  „tamsą“.


 Ši frazė nupiešė tokį paveikslą, kad Matas buvo paskatintas jį įtraukti ne tik čia į 8:12, bet ir į 22:13, 24:51 ir 25:30. 22:1-14, ten  jis vartojamas palyginime apie vestuvių puotą. Vyras bando dalyvauti šventėje neapsivilkęs vestuvinio drabužio. Apreiškimo 19:8 ir 14 pasakojama, kad vestuviniai drabužiai yra duodami teisiesiems šventiesiems per Avinėlio vestuvių vakarienę ir yra „švarūs ir balti lino rūbai, o tai yra šventųjų teisumas“. Tai taip pat minima Apreiškimo 3: 4-5, 18; 4:4; 6:11; 7:9; 7:14.

 

Palyginime apie vestuvių puotą vyrui buvo suteikta galimybė kalbėti, tačiau jis buvo nekalbus ir buvo išmestas. 107:2 psalmė sako: „Tesako taip Viešpaties atpirktieji“, o Romiečiams 10:9–10 sakoma, kad mes tikime širdimi, bet lūpomis išpažįstame Viešpatį Jėzų savo išgelbėjimu. Vyras vestuvių puotoje tylėjo ir nebuvo apsirengęs baltais rūbais, todėl buvo suimtas ir išmestas iš nuosavybės į „išorinę tamsą“ (neapšviestą zoną). Jis nebuvo teisus ir neišpažino  savo išgelbėjimo, todėl buvo atstumtas iš vestuvių puotos.

 

Ne visi, kurie man sako „Viešpatie, Viešpatie“.

Aprėpdami Mato 7:22-23 kai kurie mano, kad jie gali būti tie, kurie sako „Viešpatie, Viešpatie“, bet vis tiek bus išmesti. Klausiu jų: ar Jėzus visada sako tiesą? Žinoma, atsakymas yra ryškus „taip“. Taigi aš klausiu, kodėl jie labiau tiki atstumtųjų teiginiais, nei tiki Jėzumi. Daugumą tai šokiruoja, kad jie tai padarė. Tas jų netikėjimo ir neteisingo Biblijos supratimo atskleidimas daugelį šokiruoja. Ar Jėzus čia sako tiesą?

 

"Turėsiu jiems pripažinti, kad niekada jų nepažinojau. Atsitraukite nuo manęs jūs, kurie darote neteisybę (nuodėmė jiems tapusi gyvenimo būdu)."

 

Ar Jis sako tiesą? Jei Jėzus sako: „Aš niekada tavęs nepažinojau“, ar tai tiesa? Jis niekada jų nepažinojo. Nuodėmė ir apgaulė jiems yra gyvenimo būdas. Tai reiškia, kad jų teiginiai apie demonų išvarymą ir stebuklus  JO vardu yra tik melas. Jie žaidė žaidimą, norėdami pateikti  daugiau įrodymų (tarsi tikėjimo Jėzaus žodžiais neužtenka) grįžkite į ištraukos kontekstą.

 

Jis prasideda 15 eilute: „Saugokitės netikrų pranašų (klaidingų tikinčiųjų). Taigi tai nustato kontekstą. Tema yra klaidingi tikintieji. Tie, kurie žaidžia žaidimą, religingi, kurie iš tikrųjų nepažįsta Jėzaus. Jėzus toliau sako- pažiūrėkite į tikrąjį jų gyvenimo vaisių. Geras medis duoda gerus vaisius, o blogas – blogus vaisius. Pažiūrėkite į jų asmeninį gyvenimą, pažiūrėkite, kaip jie elgiasi su žmonėmis. Tada Jis eina tiesiai į "Ne kiekvienas, kuris ateina pas mane sakydamas "Viešpatie, Viešpatie", įeis į dangų..."

 

Jis nekalba apie tave ar mane. Jis kalba apie netikrus tikinčiuosius. Netikri tarnai ir pranašai.

 

Santrauka tokia, kad „karalystės vaikai“ Mato 8 yra nuoroda į netikinčius žydus, kurie turi pirmąją teisę į išganymą, o Mato 7 skyriuje – klaidingai tikinčiuosius,- tai ne jūs ir aš... daugiau kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

www.cwowi.org ir el. paštu cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.