Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. spalio 14 d., sekmadienis

Ką paaiškina Roš aŠana, Jom Kipur ir Palapinių šventės. 4d..


John Fenn , Savaitės Mintys, 2018 rugsėjo 29d.

Sveiki,
„Šofaro žinioje persipina Mesijinė viltis*, prisikėlimas ir sielos nemirtingumas.” Taigi  šiandien mes  kalbėsime apie paėmimo ir anti-Kristo apsireiškimo ypatybes. * Hertz sudaryta kasdieninių maldų knyga (p. 865)


Mirusiųjų prisikėlimas buvo suprantamas jau nuo senų senovės, ir Trimitų Šventė, kuri prasidėdavo per Jaunatį, kai nesimatydavo mėnulio, visada buvo siejama su prisikėlimu. Paulius Jaunatį laiške Kolosiečiams 2:17 vadina „būsimųjų dalykų šešėliu”. Tuos būsimuosius dalykus mes vadiname paėmimu, hebraiškai „Natzal”.

Pridėčiau sąsajas tarp saulės, vaizduojančios Mesiją, ir mėnulio – simbolizuojančio tikinčiuosius, kurie valdys naktį, kaip tai daro mėnulis, ir tai yra sena tradicija, kaip matome Malachijo 4:2: „Bet jums, bijantiems mano vardo, užtekės teisumo Saulė su išgydymu (prisikėlimu) po Jo sparnais. Jūs išeisite ir šokinėsite kaip išleisti iš tvarto veršiukai.“ (šokinėjantys iš  džiaugsmo)


Kai kurie mokytojai nesuprato, kodėl rašoma Saulė, o ne saulė, tačiau jeigu suprasite, tai, ką parašiau anksčiau, bus aišku. Mėnulis vaizduoja tikinčiuosius, kurie atspindi Saulės šviesą, ir bus paslėpti Jame ateityje per jauną mėnulį. Paulius rašo tesalonikiečiams tai, ką jis rašė 1 Korintiečiams 15, pridėdamas kelias detales, tai mes ir aptarsime.


1 Tesalonikiečiams 4: 14-18
Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su Juo. 15 Ir tai jums sakome Viešpaties žodžiu, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. 16 Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui (paskutinis trimitas, kaip ir 1 Korintiečiams 15), ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, 17 paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. 18 Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais.  


(Kaip suprasti žodį „užmigusieji“. Tai ne „sielos miegas“, greičiau žemiškas požiūris, kurį Jėzus naudojo nusakydamas Jayro dukters mirtį Morkaus 5:39. Paulius laiške Korintiečiams taip pat sako, kad palikę kūną staiga būsime su Viešpačiu, patvirtindamas šį supratimą.)


Tai būtent Paulius sakė 1 Korintiečiams 15:45-52, kad nuskambėjus Paskutiniam Trimitui pirmiausia prisikels mirusieji Kristuje, tada mes, gyvieji, būsime pakeisti ir susitiksime su jais ir su Juo.


Klausimas, į kurį neturiu atsakymo, yra toks: kaip Jis tiems, kurie dabar yra su Juo, suteiks naują kūną? Jis  sakė Korintiečiams, kad „palikę kūną, būsime su Viešpačiu“, tai kaip Viešpats, mirusiems Kristuje suteiks fizinius ir šlovingus kūnus? Jeigu kažkieno kūnas yra dulkės, ar visos dulkės iš įvairių laikų ir vietų susirinks ir pavirs gyvais kūnais tų- kurie kažkada gyveno - formą, ir tada jie bus perkeisti Dievo galia, ir pavirs dangiška medžiaga? Kaip mirtingas apsivilks nemarumu?

Jėzaus atveju tai buvo paprasta – Jo miręs fizinis kūnas, padarytas iš žemiškos medžiagos, kape nebuvo paliestas. Romiečiams 6: 4 sakoma, kad Jis buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlove, kuri perkeitė Jo kūną į dangiškos medžiagos „pašlovintą“ kūną. Tačiau, kas jeigu kieno nors kūnas jau seniai yra virtęs dulkėmis? Aš nežinau! Mes apie tai galime tik spėlioti, nes neturime jokių argumentų. Tačiau mes tai gana greit sužinosime.


1 Tesalonikiečiams 5 skyriuje Paulius sako pasauliui, kad Jėzus paimdamas mus  užklups, kaip vagis naktį: „Bet jūs, broliai, nesate tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis...“ 4-5 eil.


Supraskite palyginimą
Vagies, įsilaužiančio naktį, palyginimas naudojamas aprašyti pasaulio perspektyvą įvykiui, kurį vadiname paėmimu. Vagis naktį įeina į  namus, kurie jam nepriklauso, kad pavogtų daiktus, kurie jam tai pat nepriklauso, ir tai daro slapta užpuldamas. Pasauliui Jėzus yra  vagis, įeinantis į namus, kurie Jam nepriklauso (mūsų namai Jam priklauso, kadangi mūsų kūnai yra Šventosios Dvasios buveinė) ir imantis tai, kas Jam nepriklauso (legaliai už mus buvo sumokėta kaina ir mes priklausome Jam, tai gi, paskutiniąją dieną, Jis negalės būti apkaltintas). Tada jis užbaigia, jog Dievas mus išvadavo nuo ateinančios rūstybės, tai gi guoskime vieni kitus šiais žodžiais. Jūs nemiegate ir Jis jums nėra vagis!


Pauliui neužteko pirmo laiško Tesalonikiečiams
Taigi savo antrame laiške Paulius leidžiasi į detalias: 2 Tesalonikiečiams 2: 1-8:" 
Mes prašome jus, broliai, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo pas Jį: 2 nesiduokite taip greitai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasia, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, esą Kristaus diena jau atėjo. 3 Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus,
 4 prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visa, kas vadinama Dievu ar garbinama, ir pats sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje, rodydamas save esant Dievu. 5 Ar neprisimenate, jog aš tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų?
6 Jūs gi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis būtų apreikštas savo metu7 Nedorybės paslaptis jau veikia, kol bus patrauktas tas, kas jį sulaiko. 8 Tada pasirodys nedorėlis, kurį Viešpats sunaikins savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo atėjimo spindesiu. 


Tiems, kurie nesupranta nei Roš aŠana, nei laikmečio kultūros, tai trikdanti ištrauka. Tai gi jie paima 3 eilutę „atkritimas“ ir įdeda į ją tai, ką jie mano, jog yra „atkritimas nuo tikėjimo“, ir moko, kad krikščionys atkris nuo tikėjimo įvairiais būdais prieš paėmimą. Tačiau ši frazė būtų neteisinga gramatiškai, kadangi Paulius sako: „jūs gi žinote, kas dabar jį (anti-Kristą) sulaiko, kad jis būtų apreikštas savo metu.“


Kažkodėl mes patikėjome, kad atsimetimas nuo tikėjimo sulaiko nuo anti-Kristo apsireiškimo. Tame nėra jokios prasmės, kadangi mes iš tiesų esame žemės druska, apsauginė priemonė. Pažvelkite į bet kokią visuomenę ir pamatysite, kad Dievo tikintieji buvo apsauga, laisvės ir kūrybiškumo šaltinis. Tai kaip gi atkritimas nuo Dievo galėtų suturėti nuo anti-Kristo apsireiškimo? Kaip atsimetimas nuo tikėjimo susijęs su ‚patraukimu‘? Nesueina galai.


Teisingas atsakymas yra išsireiškime „atkritimas“ arba graikiškai apostia.
Pauliaus laikais (kaip parašyta Išplėstinės Biblijos išnašose) šis išsireiškimas buvo naudojamas, kai buvo norima pasakyti būtent tai, ką Paulius pasakė – kalbant apie išvykimą, išsiruošimą kelionėn, pradingimą iš akiračio, ir pirmiausiai buvo naudojamas aprašyti horizonte iš akiračio pranykstančioms laivo burėms. Tai reiškė pasitraukimą, išvykimą.
Toks supratimas įgyja gramatinę prasmę ir Roš haŠananoje. Paulius juk negalėjo korintiečius, kolosiečius ir tesalonikiečius mokęs apie Roš haŠana ir paskutinį Trimitą, staiga pakeisti savo nuomonės. Jis sakė: Neleiskite, kad kas nors jus suklaidintų. Ta diena neateis, kol pirmiau neįvyks išvykimas (kelionė, pašalinimas iš akiračio, t.y. paėmimas), o TADA galės būti apreikštas nuodėmės žmogus...dabar jūs žinote, kas jį sulaiko nuo apsireiškimo, kad jis galėtų būti apreikštas tinkamu metu, kai jis bus pašalintas iš akiračio. Tada jis (Kristaus kūnas), kuris sulaiko, ir toliau taip darys, kol bus pašalintas iš akiračio.“
Taigi mes matome, kad I Korintiečiams 15, Kolosiečiams 2: 17, I ir II Tesalonikiečiams yra nuoseklūs mokyme apie Paskutinį Trimitą.


Įvardžio „jis“ - kuris dabar sulaiko - naudojimas, kai kuriems sukelia sumaištį
Dauguma Krikščionių yra labiau įpratę, kad Kristaus kūnas mums asocijuotųsi su Kristaus nuotaka, nei su Kristaus kūnu. Dažniausiai įvardis „jis“ NT naudojamas nusakyti Kristaus kūnui. Paulius dažnai naudoja šį išsireiškimą, tai gi neturėtų stebinti, kad jis kalba apie Kristaus kūną, patrauktą iš akiračio. Kolosiečiams 2: 17: kūnas yra Kristaus. Kolosiečiams 1: 24: „dėl Jo kūno – surinkimo(bažnyčios)
 Efeziečiams 5: 23: „Kristus yra galva surinkimo(bažnyčios), – Jis kūno gelbėtojas.“ 1 Korintiečiams 12: 12: „Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių, o visi to vieno kūno nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus.”


Kyla klausimas: kaip apsireikš anti-Kristas? Danieliaus 9: 26-27 sakoma, kad iškils vadas, kuris su Izraeliu sudarys 7 metų taikos sutartį. Jėzus tai mini Mato 24: 15, patvirtindamas šį supratimą. Danielius teigia, kad šių 7 metų viduryje vadas atsisės šventykloje, lieps nutraukti bet kokius aukojimus ir nutrauks sutartį su Izraeliu. Jėzus sako, kad tai matantieji bėgtų iš miesto ir slėptųsi, nes tuo metu kils baisus suspaudimas, kol Jis sugrįš. (Mato 24: 15-20) Dėl to, kai kurie sakys, kad anti-Kristas nebus apreikštas, kol neįpusės 7 metų sutarties laikas, ir dėl to paėmimas turėtų įvykti praėjus pusei suspaudimo laiko. Tačiau tai prieštarautų Roš aŠanai, ir tai Jėzus ir visa Jo aplinka suprato. Panašiau, kad anti-Kristas bus apreikštas, kaip teigia Danielius, jam sudarius 7 metų sutartį su Izraeliu. TAIP jis ir bus atpažintas – kaip sutarties sudarytojas. Jo išdavystė įvyks praėjus 3 ½ metų, tačiau išlikusieji gyvi pažins jį. Pagal šį scenarijų jis ims vadovauti iš kart po paėmimo, prasidėjus suspaudimui, 7 metams Jokūbo Vargų. Kitą savaitę perjungsiu pavaras, kad pakalbėtumėm apie 2 ožius, kuriuos naudodavo Jom Kippur šventės metu, ir kodėl tai susiję su Jėzaus sugrįžimu, ir dar daugiau. Iki tada!  Laiminu jus.
 John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.