Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. balandžio 12 d., sekmadienis

Chronologinė Velykų savaitės eiga. 1 dalis

John Fenn, 2015 m. balandžio mėn. 4 d.,

Sveiki,
Kartą aš paklausiau, kodėl mega bažnyčios pastorius iliustruodamas savo šventinį pamokslą dramatizuodamas paminėjo, kad Jėzus buvo nukryžiuotas penktadienį, nors jis žinojo, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ketvirtadienį. Jis atsakė: „Tai lengviau negu vardinti visas detales, kurių reikia, jei nori pateikti tiesą“.

Per šešias to pamokslo prezentacijas apsilankė apie 24.000 žmonių, taigi visi 24.000 buvo mokomi Viduramžių bažnyčios klaidos, kuri, aš manau yra liūdna. Pažiūrėkime, kodėl įslinko ta klaida.

Velykų savaitės pamatas – Pascha
Savo mirtimi, palaidojimu ir prisikėlimu Jėzus įvykdė 3 pavasario šventes, kurios simbolizavo Jo auką ant kryžiaus ir Jo prisikėlimą. Tai – Neraugintos Duonos, Paschos, ir Pirmų vaisių šventės, kurios pirmą kartą yra sutinkamos, kai Izraelis ketino palikti Egiptą, ir detaliai aprašytos Išėjimo 12:1-19 ir Kunigų 23:4-14.

Nerauginta Duona – mielės čia simbolizuoja nuodėmę, taigi jie 7 šventės dienas nevalgydavo mielių, tuo parodydami Jėzaus nenuodėmingą gyvenimą. Jie 7 dienas valgė neraugintą duoną, 7 simbolizuoja užbaigtumą, bet paskutinę šventės dieną, kuri buvo sabatas tos šventės metu, jie valgė ėriuką su savo duona. Jėzaus gyvenimas buvo be nuodėmės – tai nenuodėminga Duona iš dangaus. Tikintieji vienu metu valgo abu – nenuodėmingą Duoną ir Paschos Avinėlį, paaukotą už mūsų nuodėmes.


Pascha buvo Neraugintos Duonos Šventėje, ji susijusi su durų staktos žymėjimu aukojamo avinėlio krauju. Taigi, kai teismas atėjo į Egiptą, izraelitai, kurių namų durys buvo pažymėtos krauju, nebuvo pažeisti. Žinoma, mūsų „namai“ esame mes patys, gyvieji namai, kuriuose gyvena Jėzus, kurie turime Avinėlio kraują ant savęs. (1 Korintiečiams 6:19)

Pirmi Vaisiai buvo švenčiami kitą diena po sabato, kuris buvo po Paschos. Tada kunigas paimdavo pirmą derliaus javų pėdą ir mosuodavo Viešpačiui, tai reiškė ateinantį dar didesnį derlių. Izraelis išėjo iš jūros palikęs Egiptą Pirmųjų Vaisių šventės rytą, tai simbolizavo Jėzų, kuris buvo prikeltas per Pirmuosius Vaisius ir taip išsipildė tai, ką pranašavo Raudonosios jūros perėjimas.

Jėzaus Paschos savaitė
Kaip pasakyta Išėjimo 12:3, dešimtą mėnesio dieną avinėlis bus atnešamas į namus, kad būtų ištirtas, ir nuspręsta, ar jis yra vertas būti aukojamu, iki to laiko, kai jis buvo nužudytas „tarp dviejų vakarų“, o tai 3 valandą po vidurdienio (15:00) 14-tą dieną. Įsivaizduokite, kaip mažas ėriukas atnešamas į jūsų namus 4 dienoms, kaip tu pažįsti jį, prisiriši. Jėzaus tarnavimas buvo 3½ metų, kurių metu, Jis buvo ištirtas Izraelio namuose ir galiausiai Piloto, to meto aukščiausios valdžios paskelbtas be kaltės.

Aukojimo diena buvo vadinama pasiruošimo diena, nes kai tik avinėlis būdavo nužudytas 3 valandą po pietų, jis turėjo būti paruoštas valgymui vakarienei, kuri prasidėdavo nusileidus saulei. Prisiminkite, kad žydų diena prasideda, kuomet nusileidžia saulė, nes Dievas kurdamas pradėjo nuo tamsos, po to sukūrė šviesą pirmajai dienai, taigi dėl diskusijos tikslų aš naudosiu 6 valandą po vidurdienio (18:00) kaip saulės nusileidimą ir kitos dienos pradžią.

LABAI SVARBUS POŽIŪRIS – Štai iš čia yra tai, kodėl penktadienis tapo nukryžiavimo diena.
Visos 4 evangelijos sako, kad Jėzus mirė pasiruošimo dieną, kai buvo nužudytas Paschos Avinėlis, 3 valandą po vidurdienio: „Ir tą dieną buvo pasiruošimo diena, ir greitai turėjo prasidėti Sabatas „ir kai vakaras atėjo, kadangi tai buvo pasiruošimo diena, tai yra diena prieš sabatą“. (Šventas Sabatas buvo paskutinė šventės diena, ne Šeštadienis – Mato 27:62, Morkaus 15:42, Luko 23:54, Jono 19:14, 31, 42)

Kadangi pagonių kilmės Romos Katalikų bažnyčios tėvai nežinojo, kad Pascha turi šventą Sabatą, kuris prasideda vakare, kai jie valgo, jie galvojo, kad paminėtas Sabatas yra šeštadienis! Todėl mes dabar turime Didįjį Penktadienį. Jie neturėjo supratimo apie 2 Sabatus, kurie buvo paminėti, todėl kad po Sabato buvo dar vienas ceremoninis Sabatas. Dėl tų dviejų Sabatų moterys negalėjo aplankyti kapo iki Sekmadienio.

Viską sudėjus kartu – Palmių sekmadienis, 10 diena, pradeda tyrimo laiką „namuose“.
Jėzus buvo ne tik „tiriamas“ beveik 4 metus Izraelio namuose – tai simbolizavo 4 dienas Paschos Avinėlio tyrimą, bet Morkus buvo įkvėptas parašyti, kad 4-ą dieną, Jis buvo tiriamas lyderių. Morkaus 11:1-11, ką mes vadiname Palmių Sekmadieniu, 10-tą Nisano mėnesio dieną, Jėzus ateina į namus ištyrimo laikui.

Žmonės klojo palmių šakas prieš asiliuką, ant kurio niekas anksčiau nejojo, tuo dar kartą parodoma Jėzaus viršenybė virš kūrinijos (vėjas/ bangos, maisto padauginimas, vandens pavertimas vynu) ir Jo savanoriškas gyvenimo paaukojimas, kaip Paschos Avinėlio. Žmonės šaukė: „Hosana, Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu...“

Šitas žodis „Hosana“, reiškia „išgelbėk mus“. Išsireiškimas paimtas iš 118 psalmės, kuri buvo dainuojama ir skaitoma per Paschos savaitę (Mato 26:30), visa pastraipa sako štai ką:

„Aš nemirsiu, bet gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties darbus. Viešpats mane nuplakė griežtai, bet mirčiai neatidavė... akmuo, kurį statytojai atmetė tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpats padarė ir tai nuostabu mūsų akyse. TAI diena, kurią Viešpats sukūrė, džiaukimės ir linksminkimės! IŠGELBĖK DABAR O VIEŠPATIE (hosana) ir atsiųsk mums išgelbėjimą! Palaimintas yra Tas, kuris ateina Viešpaties vardu; mes laiminame jus iš Viešpaties namų... Suriškite dabar auką ant altoriaus. Tu esi Dievas ir aš šlovinsiu Tave. Tu esi mano Dievas ir aš išaukštinsiu Tave. Dėkokite Viešpačiui, nes Jis yra geras, ir Jo gailestingumas amžinas.“ Psalmių 118:17-29

Tai buvo sekmadienis, 10 diena, o Morkaus 11:11 sako, kad Jis ir dvylika išvyko ir praleido naktį Betanijoje.

12 eilutė sako „O ryte“, pirmadienį, 11 dieną, Jis įsakė figų medžiui mirti, kad nebūtų ant jo vaisių, ir tai Izraelio įvaizdis tą savaitę, Izraelio, kuris turėjo priimti Jį, bet nepriėmė. Tada Jis nuėjo į šventyklą ir „apvalė“ šventyklą nuo pinigų keitėjų ir prekiautojų, kurie prekiavo gyvuliais skirtais aukojimui. 19 eilutė sako, kad vakare jie paliko miestą.

Jūs galite įsivaizduoti Jėzaus emocijas, Kuris žinojo, kad tai yra Jo kaip Paschos Avinėlio ištyrimo laikas. Ir kad šventykloje yra pardavinėjami gyvuliai, skirti aukojimui kūnišku būdu, kuriuos aukoja žmonės, neturintys supratimo, kas vyksta. Jis privertė juos pasišalinti, ruošdamas kelią tikrajai Aukai, kuri tą savaitę bus aukojama.

Morkaus 11:20 sako: „Ryte“ o tai 12-ta diena, ketvirtadienis, tai yra ilgiausia ištyrimo diena. Morkus skiria likusią 11 skyriaus dalį ir visą 12 skyrių rašydamas apie tai, kaip įvairių grupių lyderiai Jį egzaminavo:
11:27-28: prie Jo priėjo aukštųjų kunigų, Rašto žinovų bei vyresniųjų ir klausė: „Ir kokia valdžia tu darai šituos dalykus?“
12:13: „Ir jie pasiuntė pas Jį fariziejų ir erodininkų, kad pagautų Jį žodžiuose“.
12:18: „Tada atėjo pas Jį sadukiejų...“
12:28: „Ir vienas iš Rašto žinovų...“

Galiausiai ištyrimas buvo baigtas, jie net nenorėdami įvykdė Tėvo planą ir legaliai įrodė, kad Jėzus yra vertas būti aukojamas, ir tai baigiasi Morkaus paskelbimu 12:34: „Ir joks žmogus po to nedrįso Jo klausinėti.“ Jie nustojo Jį klausinėti vėlai ketvirtadienį, nes Morkaus 14:1 sako:

„Iki Paschos ir Neraugintos duonos šventės buvo likę dvi dienos“. Turima omeny ketvirtadienis.

Tai sutinka su visomis 4 evangelijomis, kurios teigia, kad Jėzus mirė pasiruošimo dieną, ketvirtadienį 14 dieną, ir tą vakarą buvo Sabatas (15 diena), vėliau Šeštadienis (16 diena) Sabatas, po to Pirmų Vaisių šventė Sekmadienį (17 dieną), Sekmadienio rytą Jėzus prisikėlė, kaip pirmas gimęs iš mirties.

Ant kryžiaus Jėzus pasakė: „Pabaigta“, tai graikiškas žodis „tetelestai“, pirmą kartą panaudotas graikų, po to romėnų kapitono, kuris stebi mūšio lauką ir praneša: „Pabaigta“. Teiginys “tetelestai“ reiškė daugiau nei stebėjimas, tai buvo skelbimas, kad mūšis laimėtas ir dabar jie gali nukreipti savo dėmesį pasidalinti grobį – ir tai būtent pasakė Jėzus, kai Jis mirė – mūšis laimėtas, dabar belieka pasiimti grobį.

Kitą savaitę apie tai, kas įvyko žemesnėse Žemės dalyse, ir prisikėlimas, iki tada. Būkite palaiminti!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.