Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. spalio 22 d., trečiadienis

Būti Dvasiniu arba būti krikščioniu. 3 dalis

John Fenn, 2014 m. rugsėjo mėn. 20 d.,

Sveiki,
Čia yra šiek tiek minčių pamąstymui - visi Jėšua (Jėzaus) mokiniai yra tikintieji, bet ne visi tikintieji yra mokiniai. Mokinys reiškia „tas, kuris mokosi“ ir tvirtai laikosi disciplinos. Iš tikinčiojo nesitikima nei augimo, nei mokymosi ir leidžiama asmeniui likti dvasiniu požiūriu neutraliam.

Ar tai jums kažką sako? Taip, jeigu jūs suprantate, ką Jėšua sakė, kai mokė: „Ne kiekvienas, kuris sako man, Viešpatie, Viešpatie, įeis į dangaus karalystę.“

„Daugelis sakys man, Viešpatie, Viešpatie“ - dauguma šioje vietoje nesupranta Jėzaus
„Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!“, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man sakys aną dieną: „Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!“ Tada Aš jiems pareikšiu: „Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!“ (Mato 7:21-23).

Daugelis krikščionių dreba dėl šių Jėzaus žodžių, nesuprasdami, kad tai skirta netikriems broliams, o ne jiems. Jėzaus mokymas iš tiesų prasideda nuo 15 eilutės: „saugokitės klaidinančių, kurie kalba viešai“ (dažniausiai verčiama klaidinančių pranašų) kurie ateina avių kailyje, bet viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Ir paaiškinęs, kad ant vynuogių neauga erškėčiai, o ant figmedžių dygliai, Jis pakartoja: „Jūs pažinsite juos iš vaisių“.

TADA, vis dar kalbėdamas apie juos Jis sako: „Ne kiekvienas, kuris sako man: „Viešpatie, Viešpatie įžengs į dangų“. Jėšua sako, kad Jis ištars jiems: „Aš niekada jūsų nepažinojau! Eikite nuo manęs, piktadariai!”. Deja, daug pastorių ir žmonių tiki tuo, ką netikri tikintieji sako Viešpačiui, o ne tuo, ką sako Viešpats.

Dabar aš klausiu jūsų: jei Jėšua sakė, kad Jis NIEKADA jų nepažinojo, ar Jis sako tiesą? Žinoma. Tie žmonės niekada nebuvo atgimę, jie ir toliau nuodėmiavo, taigi Jis pripažino: „Aš niekada jūsų nepažinojau“.

Taigi atsipalaiduokite, mokiniai, Jis nekalba apie jus. Jeigu Jis pasakė, kad Jis niekada jų nepažinojo, tuomet Jis jų ir nepažinojo, nei jie Jo.

Bet Jis nurodo mums kryptį kaip atskirti tikinčiuosius, kurie vadina Jėzų Viešpačiu ir skelbia, kad daro darbus Jo vardu, bet gyvena nuodėmingai. Mes neturime teisti širdies, nes tai Dievo dalykas, bet mes turime teisti žmogaus gyvenimo vaisių.

Tie žmonės vadino Jėšua (Jėzų) Viešpačiu. Jie skelbė, kad pranašavo, išvarinėjo demonus ir darė daug nuostabių dalykų Jo vardu. Tiesa yra tokia kaip sakė Jėšua Jėzus, jie vykdė neteisumą ir Jis jų niekada nepažinojo. Žodis „neteisumas“ reiškia daugiau nei vien tik nuodėmę. Graikiškai „anomia“ reiškia „įstatymo nebuvimą“ (nomos - įstatymas) ir neteisumą. Tai reiškia, kad jų gyvenimo būdas yra toks kaip neteisiųjų ir nusidėjėlių. Vadinasi, jų vaisius bus dygliai.

Mes neturėtume teisti jų širdžių, bet mes negalime ignoruoti jų gyvenimo vaisiaus. Teiskite tai ir naudokite bendrą supratimą tam, kad vengtumėte arba pasišalintumėte nuo tokių žmonių

Pauliaus patirtis su netikrais broliais
Apd 15:1-2 sako: „Kai kurie, atvykę iš Judėjos, ėmė mokyti brolius: „Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti“. Kilo nemažas vaidas ir ginčas tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie kiti iš anų nuvyktų dėl šio klausimo į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius“.

Tai atitinka Jėzaus žodžius apie tai, kaip turi būti statomas santykiais pagrįstas tikėjimas (namų surinkimas (namų bažnyčia)) Mato 18:15-20. Vienas asmuo eina pas kitą, kuris, jo nuomone yra nuodėmėje, tada, jeigu nusidėjęs jo nepriima, jis pasiima 1 ar 2 kitus, ir jeigu jie vis vien nepriimami, tada tai perduodama lyderiams. Taip nutiko su Pauliumi, kuris neatgailavo dėl to, ką kiti laikė nuodėme - nereikalavo apsipjaustymo, todėl jie nuėjo į Jeruzalę pas lyderius.

Žinoma, Paulius buvo pripažintas teisiu ir tie vyrai iš Judėjos buvo pripažinti klystančiais, bet vėliau Paulius rašė apie tą patyrimą ir sakė: „Tada po 14 metų, aš vėl nuvykau į Jeruzalę su Barnabu ir Titu, ir kalbėjau apie apreiškimus ir dalinausi su jais evangelija, kurią pamokslauju tarp pagonių, bet dariau tai pirmiausia asmeniškai su vyresniaisiais, jei kartais būčiau paklydime“.

Jie nevertė apsipjaustyti nė mano palydovo Tito, kuris buvo graikas. Tačiau netikriems broliams, paslapčia įslinkusiems iššnipinėti mūsų laisvę, kurią turime Kristuje Jėzuje, ir norėjusiems mus pavergti…“ (Galatams 2:1-10).

Paulius pavadino juos netikrais broliais laiške Galatams, bet Apd 15:1 jie atėjo iš Judėjos ir noriai bei entuziastingai patys nuėjo pas apaštalus nustatyti, kas buvo teisus - jie ar Paulius. Jie buvo netikri broliai!

Taigi tas asmuo sėdintis šalia tavęs surinkime (bažnyčioje)…
Tie žmonės sėdėjo su visais kitais ir klausė Pauliaus kiekviename namų susirinkime. Jie buvo namuose kartu su mokiniais, valgė su jais, leido kartu laiką, kalbėjosi su žmonėmis, bet turėjo slaptą tikslą - Paulius sakė, kad jie atėjo slapta, tai terminas reiškiantis šnipą, išdaviką.

Kiekvienas, kas jau dalyvavo namų susirinkime kurį laiką, gali patvirtinti faktą, kad kartais žmonės ateina su slaptu tikslu. Jie gali turėti mylimą doktriną ir galvoti, kad patrauks auditoriją, arba jie nori pradėti savo „grupę“ ir ieško tų, kurie gali tikti į mokinius, arba dar blogiau. Bet tai nedaro jų netikrais broliais.

Paulius tuos žmones, kurie jį kaltino, vadina netikrais broliais, bet nevadina netikinčiais. Vyrai, kurie kaltino Paulių, ir nuvyko pas apaštalus nustatyti kas teisus - jie ar Paulius, protu tikėjo Jėzumi, bet jų gyvenimo būdas buvo kaip Paulius įvardijo - šnipų ir išdavikų. Kaip nurodė Jėšua, tokie žmonės kaip jie, vadina Jį Viešpačiu, ir be abejonės pažįsta Šventąją Dvasią, bet Jis nėra juose. Kaip mums atskirti tuos netikrus brolius ir seseris mūsų dienomis ir mūsų amžiuje? Pakluskite Jėzui - teiskite jų gyvenimo vaisius!

Kūno darbai aiškiai apibūdinti Gal 5:19-21 ir tarp jų (kaip pavyzdys) seksualinės nuodėmės, pradedant nuo paleistuvavimo ir svetimavimo iki seksualinių iškrypimų. Taigi, pagal Jėzaus apibūdinimą, ar gali asmuo, kuris pažįsta Viešpatį, bet gyvena iškrypusį seksualinį gyvenimą ir neketina jo keisti, būti mokiniu? Ne.

Tai ne apie tuos, kurie yra išsilaisvinimo iš nuodėmės procese, kurie progresuoja palikdami nuodėmę pagal savo augimą Kristuje. Mes visi esame elgesio apvalymo procese ir tampame panašesni į Kristų. Bet tie, kurie tiki tik protu, visai neketina augti Kristuje. Jie drąsiai skelbia, kad yra krikščionys ir neketina keistis.

Remiantis tuo, ką pasakė Jėšua, ir ką aš parodysiu jums kitą savaitę, tie žmonės gali būti patyrę Šventąją Dvasią, galbūt jautė Jį, galbūt žino Jį, galbūt būna ten, kur Jis juda, bet tai nereiškia, kad jie iš tiesų yra atgimę, pažįstantys Jėzų, Dvasia pripildyti Kristaus mokiniai.

Prisiminkime, ką Jėšua pasakė Mato 7 skyriuje: daugelis vadins Jėšua (Jėzų) Viešpačiu, bet gyvens kaip neteisieji. Prisiminkime, ką sakiau 1 dalyje – gnostinė dvasia sako žmonėms, kad tol, kol jie yra dvasiniai, jie gali gyventi kaip nori, nes kūnas vis tiek yra blogas. Jie yra apsigavę. Taigi, klausykite jų žodžių, bet darykite tai, ką sakė Jėšua - žiūrėkite į jų gyvenimo būdą, jų gyvenimo vaisius. Ar jūs matote vynuoges, ar figas, ar erškėčius? Jėšua panaudojo spyglius kaip pavyzdį, nes jeigu jūs priartėjate prie dyglio, jis žeidžia. Nesiartinkite!


Yra tikintieji ir yra mokiniai. Ne visi tikintieji yra mokiniai. Bet visi mokiniai yra tikintieji. Daugiau –kitą savaitę, kai mes atnaujinsime savo protą pagal tai, ką iš tiesų sako Jėšua ir Žodis, ir atmesime populiarią surinkimo (bažnyčios) kultūrą. Mes pažinsime juos pagal jų gyvenimo vaisius. Taigi, jei burna sako vieną dalyką, bet gyvenimo vaisiai yra kūniški, neikite, bet verčiau bėkite prie artimiausio išėjimo! Daugiau - kitę savaitę, iki tol, būkite palaiminti,


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.