Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. spalio 15 d., trečiadienis

Būti Dvasiniu arba būti krikščioniu. 2 dalis

John Fenn, 2014 m. rugsėjo mėn. 13 d., 
www.SupernaturalHouseChurch.org

Sveiki visi,
„Džonai, mano draugė Sara, kuri nepažįsta Viešpaties, praeitą mėnesį atėjo su manimi į surinkimą ir išėjo į priekį maldai. Šventoji Dvasia palietė ją, ji verkė ir sakė, kad pajuto didelę ramybę. Bet dabar atrodo, kad ji visiškai nepasikeitusi ir nebenori turėti reikalų su manimi.”

„Aš atsivedžiau savo draugą į tarnavimą, jis pakėlė ranką ir po to mes kalbėjome apie Viešpatį, bet šiandien, atrodo, kad niekas nepasikeitė.“

Aš nekalbu apie kartą išgelbėtą -visiems laikams išgelbėtą, aš klausiu, ar jie iš viso buvo išgelbėti. Prieš eidamas ant kryžiaus Jėšua (Jėzus) pasakė mokiniams, kad jie pažino Šventąją Dvasią, nes Jis buvo su jais ir jie netgi gydė ligonius, apvalydavo raupsuotuosius ir išvarinėjo demonus – visa tai vyko prieš tai, kai jie atgimė iš naujo. Taigi, žmonėms įmanoma pažinti Šventąją Dvasią, netgi dalyvauti tarnavime, tačiau nebūti atgimusiam iš naujo.

Renka lipdukus kaip vaikai
Mūsų surinkimo kultūra skaičiuoja pakeltas rankas bei kiek žmonių išėjo melstis į priekį ir sako: „šitie žmonės atgimė iš naujo, pažiūrėkite, kaip mes panaudojome jūsų pinigus ir prašome duoti mums daugiau“. Ištisi tarnavimai yra įteisinami pagal tai, kiek žmonių išsigelbėjo. Tai panašu į lipdukų rinkimą, kuriuos vaikai gauna kaip prizą darželyje.

Nors, lankydamasis kai kuriose iš šių vietų ir pažinodamas žmones, kurie vadovauja, aš žinau, jog daugelis iš tų pačių žmonių, kurie „buvo išgelbėti“ praeitą mėnesį viename tarnavimo renginyje, o mėnesį prieš tai kitame renginyje, deja, taip ir lieka nepasikeitę ir toliau gyvena įprastą nusidėjėlio gyvenimą. Bet, žinoma, tokios naujienos gerai atrodo tarnavimo naujienlaiškyje.

Kaip pasekmė surinkimo kultūros, kuri sako, kad pakelta ranka ir sukalbėta malda reiškia atgimimą iš naujo, yra sumišimas Kristaus kūne, kai tie patys žmonės lieka nepasikeitę. MES pakėlėme ranką ir tikrai atgimėm iš naujo, o kaip gi JIE? Jie išėjo į priekį maldai su ašaromis ir atgaila ir „kažką“ patyrė iš Dievo, bet dabar jie nebenori turėti su jumis reikalų ir galvoja, kad esate keistuolis.

Visų pirma: Dievas visada daro gera, nepriklausomai nuo to, kas jie
Pirmiausia, mes turime atsiskirti nuo auditorinio stiliaus surinkimo mąstymo ir galvoti taip, kaip parašyta Biblijoje. Suprasti, kad tik dėl to, jog kažkas patyrė Dievą, nereiškia, kad jie jau automatiškai atgimė. Mūsų Tėvas yra daug didesnis negu tai, nes Jis leidžia saulei tekėti ir lietui lyti ant teisių ir neteisių vienodai. Jis padės visiems, kurie šauksis Jo, netgi jeigu jie neturi ketinimo vaikščioti su Juo, bet tiesiog tuo momentu šaukiasi Jo pagalbos.

Kiekvienam žmogui, kuris tau pasakoja: „aš buvau prie mirties, bet šaukiausi Viešpaties ir pasakiau Jam, jei Jis mane išves iš šitos situacijos, aš Jam tarnausiu ir nuo to laiko vaikštau su Juo“ atsiras tūkstančiai kitų, duodančių tą patį pažadą, bet jo neišlaikančių. Nors Jis visada ištikimas daryti jiems gera.

Trumpa istorija
Maldos metu mano akys buvo atidarytos Jo realybei. Aš buvau, kaip sako apaštalas Jonas, „dvasioje“. Mano angelas atsistojo priešais mane ir pasakęs, ką man norėjo pasakyti Tėvas, tarė, kad jam buvo leista išklausyti mane. Aš paklausiau: „ką tu galvoji apie Tėvą?“. Nedelsiant mes jau skridome kažkur labai greitai ir nusileidome ten, kur kaip jis man pasakė, buvo rytų Afrika.

Mes stovėjome maždaug 1 metras virš žemės, žiūrėdami į žmogų su vežimu, prikrautu daržovių derliaus, kurios matomai buvo užaugintos sklype prie jo namų. Jo žmona atsisveikino su juo kalba, kurios aš nesupratau, ir jis nustūmė savo vežimą su daržovėmis tolyn keliu į turgų.

Kai mes nematomi ėjome toliau paskui tą žmogų, vis dar pakilę 1 metrą virš žemės, angelas paaiškino, kad nuo tų daržovių vežime priklauso didžioji dalis žmogaus pajamų, ir jis tikėjosi rasti kokį nors žmogų turguje, kuris nupirktų jo derlių. Jis pasakė, kad žmona kažko norėjo iš turgaus, tik nepasakė savo vyrui, nors Tėvas žinojo, kas buvo jos širdyje. Iš gautų pinigų ji norėjo sau 3 dalykų: šepečio plaukams, šukų ir veidrodėlio. Vyras norėjo nupirkti ožkų ir pradėti jas veisti, kad galėtų geriau pasirūpinti savo šeima.

Aš sutrumpinsiu iki esmės - angelas man pasakė: „pažiūrėk, ką tavo Tėvas padarė“ tuo pat metu, kai vyras tarėsi su kažkuo turguje ir tas žmogus nupirko visą derlių. Jis džiaugsmingai grįžo pas žmoną ir angelas pareiškė man, kad Tėvas buvo pakankamai maloningas ne tik leisti jam parduoti visus grūdus, bet Jis taip pasirūpino kaina, kad žmogus galėjo sau leisti nupirkti ožkas, o žmona savo šepetį, šukas ir veidrodėlį.

Kai jis parvyko namo ir papasakojo viską žmonai, jie ėmė džiaugtis. Staiga Šventoji Dvasia suteikė man kalbų aiškinimą ir aš supratau, ką jie kalbėjo - jie šlovino Alachą, už jo gerumą ir palaiminimą, kad jis leido jiems parduoti grūdus ir užsidirbti pinigų.

Aš iškart pagalvojau apie Ozėjo 2:7-8, kur Viešpats kalba apie stabmeldišką Izraelį, šlovinantį Baalą dėl to, kad davė jiems grūdų, vyno, aliejaus, sidabro ir aukso, nesuprasdami, kad Viešpats sako, jog tai buvo Jis, kuris duoda tuos dalykus, kad jie galėtų nusisukti nuo stabų ir suvokti, kad Jis yra Šaltinis visų gerų dalykų, bet jie neatsivertė.

Aš buvau šokiruotas, kad Tėvas tokiu pat būdu laimina ir musulmonus, bet kartu buvau sužavėtas ir sutrikęs. Mano angelas vertinančiai pasižiūrėjo į mane ir pasakė: „ar tu neskaitei, kad Tėvas leidžia saulei tekėti ant teisių ir neteisių vienodai, ir lietui lyti ant teisių ir neteisių vienodai, ir negi tau nepasakyta būti tokiam kaip Jis?“

Aš atsakiau: „tai nuostabu, tai puiku. Aš net neįsivaizdavau (koks Jis didis ir geras). Tai reikia paskelbti per TBN, tai turi būti „Charizma“ žurnale!”. Jis atsakė klausiančiu žvilgsniu: „tavo Tėvas daro tokius dalykus kaip šis – milijonus kartų visoje žemėje kiekvieną dieną. Kaip tu manai tai turėtų sutilpti TV programoje arba žurnale? Tik ateinantys amžiai atskleis tavo Tėvo gerumą!”

Po šitų žodžių aš vėl staiga atsiradau savo kambaryje vienas, būdamas pagarbioje baimėje prieš savo Tėvą labiau nei kada nors anksčiau.


Jis palies kiekvieną, kuris Jo šaukiasi
Kai Jėšua pasakė Mato 5:44-48 daryti gera savo priešams, Jis pasakė tai, nes Tėvas taip daro - Jis leidžia saulei tekėti ir lietui lyti vienodai ant visų žmonių - ir mes turime būti tokie kaip Jis. Taigi, jeigu Tėvas žino, kad asmeniui reikia pagalbos, net jei tai būtų priešas, Jis padės, netgi jei žino, kad tas asmuo neketina vaikščioti su Juo. Kaip sako Jokūbas, kiekviena gera ir tobula dovana ateina iš šviesybių Tėvo, ir Jo charakteris nesikeičia. (1:17-18)

Jėšua pasakė, kad Jis daro tik tai, ką mato darant Tėvą, taigi, tai kas buvo sakyta apie Jėzų, pirmiausia sakytina apie Tėvą: „Kuris ėjo darydamas gera ir gydydamas visus pavergtus velnio“ (Apd 10:38). Tėvas eina darydamas gera. Taip daro ir Viešpats. Taip turime elgtis ir mes - visiems, kiek galime.

Pagalvokite minutę: kai susituokia budistų pora, arba musulmonai, arba ateistai, argi nesuvokiate, kad mūsų Tėvas pagerbs šitą santuokos sandorą, kurią jie sudarė, netgi jei jie tai darė kitam dievui arba be dievo/Dievo, nes Tėvas bando daryti gera visai žmonijai? Jis bandys auginti juos meilėje, saugoti nuo neištikimybės ir nuodėmės, netgi jei jie Jo nepažįsta, nes Jis visada daro gera.

Ar jūs suvokiate: kai bet kas, nesvarbu, ar jis yra šviesos, ar tamsos karalystės pilietis, daro gera, gerai elgiasi, Tėvas padarys viską, kad pagerbtų ir paremtų šitą gerą veiksmą?

Biblijos kultūra prieš bažnyčios kultūrą
Visa tai reiškia, jog, jei asmuo pakelia ranką, arba išeina į priekį maldai, arba net jei šaukiasi Dievo ištiktas nelaimės, Tėvas atsakys jiems geru, nepriklausomai nuo to ar jie ketina su Juo eiti toliau ar ne – ir jie paskutinę dieną bus atsakingi už tai. Bet tai nereiškia, kad tie žmonės atgimė iš naujo, net jei tuo momentu stipriai patyrė Dievą. Galbūt jie sugrįš pas Jį, galbūt ne, bet Jis darė gera, todėl paskutinę dieną negalės būti apkaltintu.

Paulius netikrą brolį ir melagingą pranašą apibūdino visai ne taip kaip moderni bažnyčios kultūra ir jeigu mes žiūrėsime, ką iš tiesų sako raštas apie tai, kokie yra tikro ir netikro tikinčiojo bruožai, mes galėsime visiškai aiškiai atskirti, kas meldėsi ta malda ir iš tiesų atgimė, o kas tik patyrė Šventąją Dvasią, bet liko nepakeistu.

Ir štai nuo šios vietos aš pratęsiu kitą savaitę, iki tada, būkite palaiminti,


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.