Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. sausio 6 d., sekmadienis

Kaip Nojaus dienomis. 1 dalis


John Fenn, 2012 m. gruodžio mėn. 29 d.,\

Sveiki,

Kuomet kalbama apie „paskutiniuosius laikus“, žmonės visų pirma mąsto apie Izraelį. Nors tai teisinga ir gerai, Jėšua (Jėzus) ir kiti kalbėjo apie socialines ir dvasines paskutinių laikų sąlygas ir tai dažnai nagrinėja šių laikų Biblijos mokytojai. „Kaip Nojaus dienomis“ - sako raštai; taigi apsvarstykite mano mintis.

Bus kaip Nojaus dienomis
Jėšua apibūdina socialines ir dvasines žmonijos sąlygas artėjant Jo sugrįžimui:

Kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė iki tos dienos, kurią Nojus įžengė į laivą, nieko nenumanydami, kol užėjo tvanas ir visus nusinešė; taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus“.

Tada du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų Viešpats“ (Mato 24:37-42).

Ką padarė Adomas
Pirmiausia, mes turime nustatyti „Nojaus dienų“ kontekstą. Kai Adomas nusidėjo valgydamas vaisių nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, jis gerai suprato, ką jis daro. 1 Timotiejaus 2:14 sako „Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo.

Ozėjo 6:7 yra apie izraelitų sukilimą prieš Dievą, ir Viešpats prilygina tai Adomo nuodėmei: „Bet jie kaip Adomas nusižengė sandorai; ten jie elgėsi išdavikiškai mano atžvilgiu“.

Luko 4:5-7 aprašyta tai, kaip šėtonas gundė Jėzų: „Tada velnias, užvedęs Jį į aukštą kalną, viena akimirka parodė Jam visas pasaulio karalystes. Velnias Jam tarė: „Duosiu Tau visą jų valdžią ir šlovę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas duodu. Todėl, jei parpuolęs pagarbinsi mane, visa bus Tavo“.

Adomo nenumatytos pasekmės?
Taigi mes suprantame, kad Adomo nuodėmė yra: žemės valdymo atidavimas šėtonui su pilnu supratimu to, ką jis padarė, sulaužymas sandorą su Dievu ir leisdamas šėtonui tapti pasaulio dievu. To pasekoje Dievas dabar tapo stebinčiu iš šalies, nes Adomas, sulaužydamas sandorą ir palikdamas susitarimą su Dievu, atėmė Jo teisę būti žmogaus gyvenime. Dievas dabar galėjo įeiti į žmonių gyvenimus tik jų pakviestas.

Žmonės mūsų dienomis klausia „Kaip Dievas galėjo leisti ______________ įvykti?“ Jis leido tai, nes Jis privalėjo, kadangi Adomas jau seniai perdavė žemę žmogžudžio dvasiai valdomai pykčio ir griovimo. Dievas išlaikė savo teises planetai kaip Kūrėjas, štai kodėl mes matome Senajame Testamente ir Apreiškimo Jonui knygoje gamtą, tokius dalykus kaip dvigubas meteoro/ kometos susidūrimas, žemės drebėjimai, saulės/ žvaigždžių/ mėnulio šviesos užtemimas - tam, kad atkreiptų žmonių dėmesį, bet asmeninėje srityje Jis turi būti pakviestas, kad galėtų dalyvauti žmogaus gyvenime.

Štai kodėl mes meldžiamės už tuos, kurie išnaudoja, niekina mus, pasinaudoja mumis, ir už neišgelbėtus – kviečiame Jį įsitraukti į jų gyvenimus iki tokio lygio, kiek leidžia mūsų pakvietimas, prašydami, kad vieną dieną jie taip pat pakviestų Jį į savo gyvenimą.

Momentas einant mūsų keliu
Tyrinėjimai teigia, kad prieš organizuotą žemdirbystės sistemą Mesopotamijoje, žemės gyventojų skaičius nebuvo viršijęs 15 milijonų. Koks procentas iš šitų 15 milijonų, tuomet kai gyveno Abraomas, pakvietė Abraomo Dievą į savo gyvenimus? Tik Abraomo šeimyna? Tai galėtų būti maždaug 0,000001 procento?

Tuomet kai gyveno Jėzus ir pirmajame amžiuje planetoje buvo maždaug 200-300 milijonų gyventojų. Koks procentas iš jų buvo atgimę iš aukšto krikščionys? Jei sąžiningai, tai 200.000 ir tai tiktai 0,1% ar net mažiau.

Kontrastui, šiandien žemėje yra 7 milijardai žmonių. Krikščionys sudaro 33% visų gyventojų, iš kurių 1 milijardas yra praktikuojantys krikščionys ir suvokiantys, kad jie yra „atgimę iš aukšto“. Pagal procentus tarp pasaulio gyventojų ir žmonių skaičių, Dievas veikia.

JAV Pasaulinių Misijų centras ir kiti šaltiniai konstatuoja, kad krikščionybė yra greičiausiai auganti religija pasaulyje – 8% kiekvienais metais, ir beveik visas tas augimas dėl namų surinkimų augimo, sparčiausiai – Kinijoje ir Indijoje. Kitas būdas tai nustatyti yra tai, kad 100 metų po Kristaus buvo tik 1 tikintysis kiekvieniems 350 netikinčių, o šiandien 1 tikintysis kiekvieniems 9 netikintiesiems. (Jei mes paimsime 33% - tai 1 tikintysis kiekvieniems 3 netikintiems) (nuorodas rasite teksto gale)

Mūsų dienomis Viešpats didina savųjų procentą žemėje, bet Nojaus dienomis buvo priešingai – Dievo buvimas tarp gyventojų mažėjo.

2 šeimos žemėje
Taigi, kas vyko „Nojaus dienomis“, kurias paminėjo Jėšua, tai veikė tos pačios jėgos, kurios veiks ir prieš Viešpaties grįžimą?

Pradžios 4:16-24 išvardija Kaino šeimą, kuri „paliko Viešpaties artumą ir apsigyveno Nodo žemėje, į rytus nuo Edeno“. Jie gyveno atskirti nuo Dievo artumo ir žmogžudystė buvo jų tarpe, kaip su Kainu, nes Lamechas, Kaino pro-pro-pro-anūkis pakartojo jo nuodėmę 23-24 eilutėse, pabaigdamas nedorų Kaino palikuonių sąrašą. Kainas yra paminėtas 1 Jono 3:12, kad jis „buvo iš piktojo“ ir Judo 11 tarp tų, kurie paliko teisumą – šitai žymi visą jo šeimos liniją, kaip pasakyta Pradžios 4:16-24.

Tada dėmesys nukrypsta į Dievo šeimą – tuos, kurie sekė Viešpačiu, pradedant Setu, kuris pakeitė Abelį. Mano Biblijoje 26 eilutė sako: „Tada žmonės ėmė šauktis Viešpaties vardo“.

Šitie Dievo sūnūs gyveno atskirai nuo Kaino, nes Kainas pasitraukė toli į rytus. Bet po Dievo sūnų išvardijimo, seka tokie vardai kaip Enochas, Matūzalis, Nojus - tekstas sako: „Ir įvyko, kai žmonių pradėjo daugėti ant žemės ir jiems gimė dukterų, Dievo sūnūs (Seto Dievo šeimos linija) matė žmonių dukteris (bedieviška Kaino šeimos linija), kad jos buvo gražios; ir jie ėmė jas sau į žmonas iš visų, kurias jie išsirinko“. Kai žmonių skaičius kiekvienoje šeimoje išaugo, pamažu jie susitikdavo ir susipažindavo - ir dievotos šeimos susikompromitavo ir susimaišė su bedieviškom.

Taigi, pirmas paskutinių laikų ženklas: bus „taip kaip Nojaus dienomis“ yra toks, kad dievoti žmonės bus sugadinti nedorųjų. Dievotieji linkę daryti šituos kompromisus, nes pasaulis yra „gražus pasižiūrėti“ (gražiai atrodo).

Nojaus dienomis kompromisas pasiekė tokį lygį, kad Dievo pažinimas buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus šitose nelygiai sukurtose santuokose ir per 120 metų tai nusmuko iki to, kad tik viena Nojaus šeima išliko teisi ir išlaikė Dievo pažinimą. Jei Dievas nebūtų pradėjęs veikti, po Nojaus mirties Jam tikrai beliktų stebėti iš išorės į vidų ir ten nebūtų nei vieno, kuris legaliai atidarytų Jam duris veikti žemėje. Štai kodėl Jis įsiterpė su tvanu.

Mūsų dienomis?
Šiandien yra tik dvi šeimos žemėje: tie, kurie pažįsta Dievą ir tie, kurie nepažįsta, tiesiog kaip Nojaus dienomis. Prabudimo viduryje aplink visą žemę mes matome, kaip Dievo žmonės „susituokia“ su pasauliu ir patiria tas pačias pasekmes prarasdami Dievo pažinimą savo gyvenimuose ir visuomenėje. Jokūbas sako „Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu“ (Jok 4:1-4)

Čia pavartotas žodis „kosmos”, kuris reiškia pasaulio sistemą, pasaulio kelius, pasaulio mintis. Mes arba mąstome dieviškomis mintimis ir vaikščiojame Jo keliais, arba esame paleistuviai turintys meilės romaną su pasaulio sistemomis.

Pirmas ženklas tinkantis daugeliui, kurie daro kompromisus savo tikėjime aprašytas 1 Tim 4:1-3 „Bet Šventoji Dvasia aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokymams, veidmainingiems melo skelbėjams... jų sąžinė įspausta ir išdeginta kaip su karštu lygintuvu...“

Taip, kaip Dievo sūnūs Pradžios knygoje buvo suvedžioti nedorėlių dukterų, taip mes matome kai kuriuos Dievo vaikus, suvedžiotus ne tik doktrinos klaidos, bet kaip dvi šeimos linijos žemėje, aprašytos Pradžios knygoje, ištrinančios tikėjimo liniją ir pateisinančios nuodėmę.

Kaip mes galime matyti, aš ką tik pradėjau – pirmasis Nojaus dienų požymis buvo tas, kad tikintieji buvo nukreipti nuo teisingo tikėjimo Dievu, ir kitą savaitę mes pamatysime, koks tų kompromisų rezultatas visuomenėje ir dar daugiau. Tuomet iki greito.

Gausių palaiminimų,


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.